Wydawnictwo KUL
  Catalog » Końcówki nakładu » 9788377024874 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Calculus of Finite Differences and Difference Equations in Economics
Calculus of Finite Differences and Difference Equations in Economics
42,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego wobec kompetencji Trybunału Konstytucyjnego i trybunałów europejskich
[9788377024874]
45,00zł
Product available

Małgorzata Wąsek-Wiaderek
ISBN:
978-83-7702-487-4
Pages: 452
Format: B5
Year: 2012
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wykaz najczęściej używanych skrótów

Wstęp

Rozdział I
Ograniczenia samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego wynikające ze związania wykładnią prawa dokonaną przez Sąd Najwyższy lub inny sąd karny

1. Uwagi wprowadzające
2. Pojęcie samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego
2.1. Zasada samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego w k.p.k. z 1928 r. i w k.p.k. z 1969 r.
2.2. Konstytucyjne umocowanie zasady samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego
2.3. Rozumienie pojęć "rozstrzyganie" i "zagadnienia prawne" użytych w art. 8 § 1 k.p.k.
3. Ograniczenia samodzielności sądu karnego w rozstrzyganiu zagadnień prawnych wynikające ze związania wykładnią prawa dokonaną przez Sąd Najwyższy
3.1. Uwagi wprowadzające
3.2. Związanie wykładnią prawa dokonaną przez Sąd Najwyższy w uchwałach
3.2.1. Przedmiot pytań prawnych konkretnych i abstrakcyjnych
3.2.2. Związanie wykładnią prawa dokonaną przez Sąd Najwyższy w ramach instytucji pytań prawnych konkretnych i abstrakcyjnych
3.3. Zakres związania zasadą prawną
4. Związanie sądu karnego zapatrywaniami prawnymi sądu odwoławczego
5. Czy związanie sądu karnego wykładnią prawa wynikające z prawomocności rozstrzygnięcia?
6. Dopuszczalność oczekiwania na orzeczenie wykładnicze innego sądu karnego


Rozdział II
Ograniczenia samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego wynikające z kompetencji Trybunału Konstytucyjnego

1. Uwagi wprowadzające
2. Obowiązek skierowania pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego jako wyjątek od zasady samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego
2.1. Poglądy doktryny w kwestii dopuszczalności sprawowania incydentalnej kontroli konstytucyjności ustaw przez sądy
2.2. Stanowisko Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego w kwestii kompetencji sądów do odmowy zastosowania niekonstytucyjnego przepisu ustawy
2.3. Dopuszczalność badania zgodności hierarchicznej norm przez sądy karne w pozostałym zakresie
2.4. Procesowe następstwa ograniczonej kompetencji sądów karnych do stwierdzania hierarchicznej niezgodności norm prawnych
2.4.1. Przesłanki powstania obowiązku skierowania pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego
2.4.2. Obowiązek skierowania pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego a związanie sądu karnego wykładnią prawa dokonaną przez inny sąd
2.4.3. Skutki skierowania pytania do Trybunału Konstytucyjnego dla innych spraw zawisłych przed sądami karnymi
3. Wpływ orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego na zakres samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego
3.1. Uwagi wprowadzające
3.2. Moc wiążąca innych niż wyroki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
3.3. Rodzaje wyroków Trybunału Konstytucyjnego
3.4. Rodzaje wyroków Trybunału Konstytucyjnego modyfikujących zakres samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego
3.4.1. Stanowisko doktryny prawa karnego procesowego w kwestii związania sądu karnego wyrokami Trybunału Konstytucyjnego
3.4.2. Identyfikacja wyroków Trybunału Konstytucyjnego modyfikujących zakres samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego
3.5. Zakres związania sądu karnego wyrokami Trybunału Konstytucyjnego i jego procesowe następstwa
3.5.1. Związanie sądu karnego wyrokami afirmatywnymi
3.5.2. Związanie sądów karnych wyrokami z klauzulą odraczającą
3.5.2.1. Poglądy doktryny prawa konstytucyjnego i Trybunału Konstytucyjnego w kwestii skutków klauzuli odraczającej derogację przepisu z systemu prawa
3.5.2.2. Poglądy doktryny prawa karnego procesowego na temat skutków klauzuli odraczającej derogację przepisu z systemu prawa
3.5.2.3. Zajęcie własnego stanowiska w kwestii skutków związania sądu karnego klauzulą odraczającą
3.5.2.4. Skutki procesowe związania klauzulą odraczającą w praktyce - analiza przykładów z orzecznictwa sądów karnych
3.5.2.5. Dopuszczalność zawieszenia postępowania karnego w okresie trwania klauzuli odraczającej
3.5.2.6. Podsumowanie
3.5.3. Związanie sądu karnego wyrokami interpretacyjnymi
3.5.3.1. Poglądy doktryny i Trybunału Konstytucyjnego na temat charakteru i mocy wiążącej wyroków interpretacyjnych
3.5.3.2. Zajęcie własnego stanowiska w kwestii mocy wiążącej wyroków interpretacyjnych
3.5.3.3. Wyroki interpretacyjne a samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego
3.5.4. Wyroki stwierdzające niekonstytucyjność pominięcia prawodawczego a samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego
3.5.5. Wyroki aplikacyjne a samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego
3.6. Związanie sądu karnego wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego a wznowienie postępowania karnego
3.6.1. Podstawa normatywna wznowienia postępowania karnego wskutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego
3.6.2. Wyrok stwierdzający niezgodność z Konstytucją aktu prawnego modyfikującego treść przepisu stanowiącego podstawę prawną prawomocnego orzeczenia a wznowienie postępowania karnego
3.6.3. Zakres związania sądu orzekającego w przedmiocie wznowienia postępowania wyrokiem aplikacyjnym
3.6.4. Związanie sądu karnego ustaleniem, że niekonstytucyjny przepis stanowił podstawę ostatecznego rozstrzygnięcia
3.6.5. Związanie sądu karnego orzekającego w przedmiocie wznowienia postępowania karnego wyrokiem interpretacyjnym
4. Uwagi podsumowujące


Rozdział III
Prejudycjalna kompetencja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zakres jej oddziaływania na samodzielność jurysdykcyjną sądu karnego

1. Uwagi wprowadzające
2. Kompetencje prejudycjalne Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
2.1. Zakres przedmiotowy kompetencji prejudycjalnej przewidzianej w art. 267 TFUE
2.2. Zakres przedmiotowy kompetencji prejudycjalnej w odniesieniu do aktów prawnych dawnego III filaru Unii Europejskiej
3. Cel i charakter procedury prejudycjalnej a konstytucyjna zasada niezawisłości sędziowskiej i sądowego wymiaru sprawiedliwości
4. "Unijna spawa karna" - obszar oddziaływania kompetencji Trybunału Sprawiedliwości na samodzielność jurysdykcyjną sądu karnego
4.1. Uwagi wprowadzające - pojęcie "sprawy unijnej"
4.2. Sposoby i obszary "uwspólnotowienia" prawa karnego przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony
4.2.1. Kompetencje Wspólnoty w dziedzinie prawa karnego
4.2.2. Sposoby oddziaływania wtórnego prawa wspólnotowego na polskie prawo karne
4.3. Oddziaływanie prawa III filaru Unii Europejskiej na prawo karne i postępowanie karne
4.4. Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie prawa karnego materialnego i procesowego po wejściu w życie Traktatu z Lizbony
4.5. Próba zdefiniowania "spraw karnych z elementem unijnym"
4.5.1. "Sprawy karne z elementem unijnym" - obszar stosowania prawa unijnego przez sądy karne
4.5.2. Przesłanki uznania "sprawy czysto wewnętrznej" za "unijną sprawę karną"
5. Obowiązek skierowania pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości a samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego w rozstrzyganiu zagadnień prawnych
5.1. Sądy karne zobowiązane do skierowania pytania prejudycjalnego
5.2. Obowiązek zainicjowania procedury prejudycjalnej - ograniczenie czy wyłączenie samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego?
5.2.1. Obowiązek skierowania pytania prejudycjalnego dotyczącego wykładni prawa unijnego
5.2.2. Obowiązek zainicjowania procedury prejudycjalnej w celu zbadania ważności prawa unijnego a samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego
6. Uprawnienie sądu karnego do skierowania pytania prejudycjalnego a związanie rozstrzygnięciem zagadnienia prawnego przez inny sąd


Rozdział IV
Skutki orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości dla samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego

1. Uwagi wprowadzające
2. Moc wiążąca orzeczeń w przedmiocie ważności unijnych instrumentów prawnych
2.1. Stanowisko Trybunału Sprawiedliwości i doktryny w kwestii skutków orzeczeń w przedmiocie ważności unijnego aktu prawnego
2.2. Związanie sądu karnego orzeczeniem prejudycjalnym stwierdzającym nieważność unijnego aktu prawnego i jego procesowe skutki
3. Moc wiążąca orzeczeń wykładniczych
3.1. Przegląd orzecznictwa i poglądów doktryny na temat skutków orzeczeń wykładniczych Trybunału Sprawiedliwości
3.2. Moc wiążąca orzeczeń prejudycjalnych dotyczących wykładni prawa dawnego III filaru Unii Europejskiej
3.3. Skutki związania sądu karnego orzeczeniem wykładniczym w postępowaniu głównym i w toku innych postępowań karnych
3.3.1. Zakres i skutki związania sądu karnego orzeczeniami wykładniczymi oddziałującymi na stosowanie prawa karnego materialnego
3.3.2. Związanie orzeczeniami wykładniczymi oddziałującymi na stosowanie przepisów prawa karnego procesowego
3.4. Dopuszczalność wstrzymania toku postępowania karnego w oczekiwaniu na orzeczenie prejudycjalne w innej sprawie
4. Związanie sądu karnego orzeczeniem prejudycjalnym w postępowaniu w przedmiocie wznowienia postępowania karnego
4.1. Stanowisko Trybunału Sprawiedliwości i doktryny w kwestii wznowienia sądowego postępowania krajowego wskutek wyroku prejudycjalnego
4.2. Dopuszczalność wznowienia postępowania karnego z powodu wyroku prejudycjalnego
4.3. Związanie orzeczeniem prejudycjalnym w postępowaniu w przedmiocie wniosku o wznowienie postępowania karnego
4.3.1. Związanie wyrokiem stwierdzającym nieważność unijnego aktu prawnego a wznowienie postępowania karnego
4.3.2. Związanie orzeczeniem wykładniczym a wznowienie postępowania karnego
5. Związanie sądów karnych orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości wydawanymi poza procedurą prejudycjalną


Rozdział V
Wpływ orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na samodzielność jurysdykcyjną sądu karnego

1. Uwagi wprowadzające
2. Moc wiążąca wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
3. Czy powszechna moc wiążąca wykładni Europejskiego Trybunału Praw Człowieka?
4. Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jako prejudykat w procesie karnym
4.1. Uwagi wprowadzające
4.2. Orzeczenia Trybunału strasburskiego wiążące sądy karne
4.3. Zakres przedmiotowy związania sądu karnego rozstrzygnięciem Trybunału strasburskiego i jego procesowe skutki
4.4. Zakres podmiotowy związania sądu karnego rozstrzygnięciem Trybunału strasburskiego i jego procesowe skutki
4.5. Uwagi podsumowujące


Rozdział VI
Uwagi podsumowujące i postulaty de lege ferenda

1. Wyjątki od samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego w rozstrzyganiu zagadnień prawnych - współistnienie czy konflikt?
2. Specyfika prejudycjalnego oddziaływania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
3. O zawieszeniu postępowania karnego w oczekiwaniu na prejudykat

Bibliografia

This product was added to our catalog on Tuesday 18 December, 2012.
Reviews
Previous product  Product 75 of 122 in category Końcówki nakładu  Next product
Customers who bought this product also purchased
Reformy procesu karnego w świetle jego zasad
Reformy procesu karnego w świetle jego zasad
$ Prace rozproszone. Tom 1. Publikowane w latach 1895-1901
$ Prace rozproszone. Tom 1. Publikowane w latach 1895-1901
Prace rozproszone. Tom 2. Publikowane w latach 1902-1913
Prace rozproszone. Tom 2. Publikowane w latach 1902-1913
$ Kontrola przetwarzania i ochrony danych osobowych. Studium teoretyczno-prawne
$ Kontrola przetwarzania i ochrony danych osobowych. Studium teoretyczno-prawne
Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa
Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa
Kodeks karny z komentarzem
Kodeks karny z komentarzem
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce