Wydawnictwo KUL
  Catalog » Benedykt XVI » 9788377025642 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Personalistyczna myśl polityczna. Wybrane zagadanienia
Personalistyczna myśl polityczna. Wybrane zagadanienia
29,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Opera Omnia T. VIII-1 - Kościół - znak wśród narodów
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2014
[9788377025642]
60,00zł
Product available

Joseph Ratzinger
ISBN:
978-83-7702-564-2
Pages: 638
Format: 150x220 mm (hard cover)
Year: 2013
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Przedmowa do wydania polskiego
Od wydawcy
Wykaz skrótów


CZĘŚĆ A
BRATERSTWO CHRZEŚCIJAŃSKIE

Braterstwo chrześcijańskie
Uwaga wstępna
Analiza danych historycznych
Pojęcie brata przed i poza chrześcijaństwem
"Brat" w rozumieniu Greków
Pojęcie brata w Starym Testamencie
Rozwój w hellenizmie
Oświecenie i marksizm
Rozwój pojęcia brata we wczesnym chrześcijaństwie
"Brat" w słowach Jezusa
Rozwój w Nowym Testamencie, szczególnie u Pawła
Pojęcie brata w epoce ojców Kościoła
Próba rzeczowej syntezy
Podstawa chrześcijańskiego braterstwa: wiara
Zniesienie granic w obrębie chrześcijańskiego braterstwa
Granica ściślejszej wspólnoty braterskiej
Autentyczny uniwersalizm
Posłowie

O duchu braterstwa

Antropologiczne podstawy miłości braterskiej
I. Socjologiczny i eklezjologiczny kontekst katolickich związków opieki nad dziewczętami
1. Socjologiczny punkt wyjścia
2. Model otwartego Kościoła jako odpowiedź na nową sytuację
3. Model odpowiedzialności i wolności świeckich
II. Tło antropologiczne
1. Braterskość na wzór Brata Jezusa Chrystusa
2. Jednostka i całość
Zakończenie: pewna żydowska opowieść i jej chrześcijańskie znaczenie


CZĘŚĆ B
GENEZA, ISTOTA I MISJA KOŚCIOŁA

Kościół jako miejsce posługiwania w wierze

Los Jezusa a Kościół
Jezus - uosobienie królestwa Bożego
Ustanowienie kręgu Dwunastu
Tak zwany kryzys galilejski
Ostatnia Wieczerza Jezusa
Podsumowanie

O genezie i istocie Kościoła
A. Kościół - znak i tajemnica wiary
B. Jedność obydwu aspektów pojęcia Kościoła
I. Geneza Kościoła
II. Ujęcie pojęcia Kościoła u św. Pawła
III. Głos ojców
IV. Refleksje końcowe

Kościół i liturgia
I. Chrystus, Kościół i nowy kult
A. Chrystus i kult
B. Kościół i liturgia
1. Kościół
2. Liturgia
C. Refleksja końcowa
II. Wspólnota realizowana w życiu
A. Chrześcijańskie pojęcie kultu według Listu do Hebrajczyków
B. Wspólnota realizowana w życiu
C. Słowo Augustyna

Utożsamianie się z Kościołem
1. Człowiek w poszukiwaniu tożsamości
2. Co znaczy "tożsamość"?
3. Kościół i jego tożsamość
4. Utożsamienie i odnalezienie siebie
5. Wyniki

Powszechność i katolickość


CZĘŚĆ C
KOŚCIÓŁ - POWSZECHNY SAKRAMENT ZBAWIENIA W CHRYSTUSIE

Kościół - opracowanie systematyczne [artykuł w leksykonie, 1961]

Geneza i istota Kościoła
1. Wstępne uwagi metodyczne
2. Geneza i istota Kościoła w świetle nowotestamentalnego świadectwa
a) Jezus a Kościół
b) Samookreślenie Kościoła jako ἐκκλησία
c) Pawłowa nauka o Kościele jako Ciele Chrystusa
3. Wizja Kościoła w Dziejach Apostolskich

SAKRAMENT ZBAWIENIA

Kościół jako sakrament zbawienia
Geneza sformułowania na Vaticanum II
Teologiczna treść sformułowania
Związek z podstawowymi pytaniami człowieka
Problem urzeczywistnienia

Eklezjologia II Soboru Watykańskiego
1. Kościół jako Ciało Chrystusa
a) Obraz Mistycznego Ciała
b) Eklezjologia eucharystyczna
2. Kolegialność biskupów
3. Kościół jako lud Boży
Dodatek: nowożytne warianty pojęcia ludu Bożego

LUD BOGA OJCA I CIAŁO CHRYSTUSA

Dom. Dom Boży [artykuł w leksykonie, 1961]

Ciało Chrystusa [artykuł w leksykonie, 1961]

Pojęcie Kościoła i kwestia członkostwa w Kościele
I. Kwestia istoty Kościoła
1. Historyczne tło encykliki "Mystici Corporis"
2. Aktualny stan dialogu
II. Kwestia członkostwa Kościoła
1. Ciało Chrystusa a Kościół rzymskokatolicki
2. Przynależność do Kościoła
III. Kościół a zbawienie świata

Komunia - wspólnota - misja. O powiązaniu między Eucharystią, wspólnotą (społecznością) i misją w Kościele
I. Klucz do tematu: słowo κοινωνία (komunia)
1. Opis Kościoła w Dz 2,42
2. Prawnicza, sakramentalna i praktyczna treść communio w Dz 2,42 i Ga 2,9-10
3. Świeckie korzenie pojęcia κοινωνία i ich znaczenie dla nowej rzeczywistości chrześcijańskiej
a) Zmiana świeckiego znaczenia słowa w Ewangelii Łukasza
b) Korzenie żydowskie
c) Greckie korzenie i problem hellenizacji chrześcijaństwa
II. Eucharystia - chrystologia - eklezjologia: chrystologiczne centrum tematu
1. Eucharystia i chrystologia
2. Komunia Bóstwa i człowieczeństwa w Chrystusie
3. Kwestia ekskomunikowanych
Uwaga końcowa

ŚWIĄTYNIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Kościół jako świątynia Ducha Świętego
1. Chrystologiczne i pneumatologiczne rozumienie Kościoła
2. Kościół jako sakrament zbawienia

Uwagi dotyczące charyzmatów w Kościele
I. Charyzmat w Nowym Testamencie
1. Kwestia historycznego przyporządkowania
2. Sformułowanie językowe
3. Wątki treściowe
II. Charyzmat w Kościele

Ruchy kościelne i ich teologiczne miejsce
I. Próby wyjaśnienia przez dialektykę zasad
1. Instytucja i charyzmat
2. Chrystologia i pneumatologia
3. Hierarchia i proroctwo
II. Perspektywy historii: sukcesja apostolska i ruchy apostolskie
1. Urzędy powszechne i lokalne
2. Ruchy apostolskie w dziejach Kościoła
3. Rozpiętość pojęcia sukcesji apostolskiej
III. Rozróżnianie i kryteria

Ruchy, Kościół, świat. Dialog podczas seminarium poświęconego tematowi "Ruchy kościelne i nowe wspólnoty w pasterskiej trosce biskupów", czerwiec 1999

Dzielnie realizować dzieło Jezusa. Kazanie podczas mszy dziękczynnej za papieskie uznanie duchowej rodziny Das Werk

Wolność i zobowiązanie w Kościele
1. Pojęcie "wolności" w historii myśli epoki nowożytnej
a) Punkt wyjścia podstawowej przesłanki oświecenia
b) Wolność przez instytucje
c) Wolność przez logikę historii
2. Nowożytne pojęcie wolności w życiu Kościoła
a) Próba zdefiniowania wolności
b) Zastosowania nowożytnych uwarunkowań wolności w Kościele
3. Uwagi odnoszące się do biblijnego pojęcia wolności
4. Wnioski do tematu "Wolność i zobowiązanie w Kościele"

Otwartość i posłuszeństwo. Stosunek chrześcijanina do swojego Kościoła
1. Podstawy: świętość a grzech w Kościele
2. "Czarna jestem, lecz piękna" (Pnp 1,5)
3. Świadectwo chrześcijanina

"Czyń wszystko z zastanowieniem" (Prz 31,3). Przemówienie na tradycyjnym noworocznym przyjęciu rad, Monachium, 13 stycznia 1978

Jan Chrzciciel. Kazanie wygłoszone z okazji rozesłania asystentów duszpasterskich w parafii Świętej Rodziny, Monachium-Harlaching, 24 czerwca 1978

Posłani, by "wprowadzać pokój". Kazanie z okazji rozesłania asystentów duszpasterskich w parafii św. Ignacego, Monachium-Blumenau, sobota 14 czerwca 1980 (czytania z roku C - 11. niedziela w ciągu roku, Łk 7,36-8,3)

Krytyka Kościoła? Uwagi dogmatyczne: Kościół świętych - Kościół grzeszników
I. Podstawowe zasady
II. Konsekwencje praktyczne

Wina Kościoła. Prezentacja dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej "Pamięć i pojednanie"

"Tylko szczere przebaczenie umożliwia wyznanie grzechów"

Duch Święty a Kościół


CZĘŚĆ D
KOMUNIJNA STRUKTURA KOŚCIOŁA

Kościół powszechny i Kościół partykularny. Posłannictwo biskupa
1. Eklezjologia eucharystyczna a urząd biskupa
2. Struktury powszechności Kościoła w eklezjologii eucharystycznej
3. Następstwa dla urzędu i zadań biskupów

Prawo społeczności chrześcijańskiej do Eucharystii? "Społeczność chrześcijańska" a powszechność Kościoła
I. Nowsze dyskusje na temat prawa społeczności chrześcijańskiej do Eucharystii
II. Wyjaśnienie pojęć
1. Wypowiedzi Soboru Watykańskiego II
2. Korzenie współczesnego pojęcia społeczności chrześcijańskiej
3. Wnioski
III. Poprawne sformułowanie problemu i rzeczywiste zadanie

Pytania dotyczące struktury i zadań synodu biskupów
I. Synod biskupów w nowym KPK
1. Istota i cele synodu
2. Określenia uzupełniające
3. Wyniki
II. Pytania dotyczące reformy synodu
1. Modele bezużyteczne
2. Wyjaśnienie podstawowych elementów ustroju Kościoła
3. Refleksja końcowa: Po co synody?

Eklezjologia Konstytucji "Lumen gentium"

Kościół lokalny a Kościół powszechny. Odpowiedź dla Waltera Kaspera

PRYMAT PAPIEŻA

Prymat [artykuł w leksykonie, 1963]

Prymat Piotra a jedność Kościoła
1. Pozycja Piotra w Nowym Testamencie
a) Misja Piotra w całości nowotestamentalnej Tradycji
b) Piotr w kręgu Dwunastu według tradycji synoptycznej
c) Słowa posłannictwa w Mt 16,17-19
2. Kwestia sukcesji na urzędzie Piotra
a) Zasada sukcesji w ogólności
b) Rzymska sukcesja na urzędzie Piotra
3. Refleksje końcowe

Prymat a episkopat
I. Rozwój zagadnienia w Kościele starożytnym
1. Prawo Nicei i jego uwarunkowania
2. Kwestia początków prymatu rzymskiego
3. Rozwój po soborze nicejskim
II. Aspekty rozwoju w średniowieczu
III. Kwestia interpretacji Vaticanum I
IV. Wnioski końcowe

Prymat papieża a jedność ludu Bożego
I. Duchowe podstawy prymatu i kolegialności
1. Kolegialność jako wyraz społecznej struktury wiary
2. Wewnętrzna podstawa prymatu: wiara jako osobiście odpowiedzialne świadectwo
II. Wsteczna próba: martyrologiczna struktura prymatu
1. Struktura świadectwa prymatu jako konieczne następstwo przeciwstawienia świata i Kościoła
2. Zarys martyrologicznie ujętej idei prymatu
Zakończenie: spojrzenie na sytuację chrześcijaństwa

"We wspólnocie z naszym papieżem Pawłem VI". Kazanie wygłoszone w niedzielę papieską 10 lipca 1977 roku

Paweł VI - papież ekumenizmu i rzecznik narodów. Kazanie wygłoszone podczas mszy papieskiej 2 lipca 1978 roku

"Przewodniczenie w miłości". Ołtarz katedry św. Piotra w Rzymie

Current Reviews: 1
This product was added to our catalog on Tuesday 26 February, 2013.
Reviews
Previous product  Product 7 of 25 in category Benedykt XVI  Next product
Opera omnia - Pozostałe książki z serii
Opera omnia T. VI-2 - Jezus z Nazaretu
Opera omnia T. VI-2 - Jezus z Nazaretu
55,00zł
Opera omnia T. VI-1 - Jezus z Nazaretu
Opera omnia T. VI-1 - Jezus z Nazaretu
55,00zł
Opera omnia T. II - Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury
Opera omnia T. II - Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury
70,00zł
Opera Omnia T. I - Lud i Dom Boży w nauce św. Augustyna o Kościele
Opera Omnia T. I - Lud i Dom Boży w nauce św. Augustyna o Kościele
65,00zł
Opera Omnia T. X - Zmartwychwstanie i życie wieczne. Studia o eschatologii i teologii nadziei
Opera Omnia T. X - Zmartwychwstanie i życie wieczne. Studia o eschatologii i teologii nadziei
65,00zł
Opera Omnia T. VIII-2 - Kościół - znak wśród narodów <br>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2014
Opera Omnia T. VIII-2 - Kościół - znak wśród narodów
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2014

65,00zł
Opera Omnia T. XII - Głosiciele Słowa i słudzy waszej radości <br>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2013
Opera Omnia T. XII - Głosiciele Słowa i słudzy waszej radości
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2013

87,50zł
Opera omnia T. XI - Teologia liturgii <br>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2013
Opera omnia T. XI - Teologia liturgii
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2013

75,00zł

Customers who bought this product also purchased
Relacyjny i społeczny wymiar osoby
Relacyjny i społeczny wymiar osoby
Historia filozofii. Część 1-3
Historia filozofii. Część 1-3
Plutarch z Cheronei: Żywot Artakserksesa
Plutarch z Cheronei: Żywot Artakserksesa
Antropologiczny wymiar proroctw o pysze Judy i Asyrii (IZ 1-39)
Antropologiczny wymiar proroctw o pysze Judy i Asyrii (IZ 1-39)
Profetyzm w Księdze Syracha
Profetyzm w Księdze Syracha
Pokuta w życiu chrześcijańskim
Pokuta w życiu chrześcijańskim
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce