Wydawnictwo KUL
  Catalog » Benedykt XVI » 9788377025659 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
W przestrzeni słowa i czasu. Księga Jubieluszowa dla Księdza Profesora Jana Walkusza
W przestrzeni słowa i czasu. Księga Jubieluszowa dla Księdza Profesora Jana Walkusza
0,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Opera Omnia T. VIII-2 - Kościół - znak wśród narodów
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2014
[9788377025659]
65,00zł
Product available

Joseph Ratzinger
ISBN:
978-83-7702-565-9
Pages: 800
Format: 150x220 mm (Hard cover)
Year: 2013
Language: Polish


SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ E
ODZYSKIWANIE WIDZIALNEJ JEDNOŚCI KOŚCIOŁA

Jedność Kościoła - jedność ludzkości. Sprawozdanie z obrad

Znak chrześcijańskiej jedności. 1600 lat konstantynopolitańskiego Credo

Prognozy przyszłości ekumenizmu
Główne historyczne typy podziału Kościoła
Kwestia ponownego zjednoczenia Wschodu z Zachodem
Kwestia ekumenizmu katolicko-protestanckiego

O rozwoju ruchu ekumenicznego. List do czasopisma "Theologische Quartalschrift", Tybinga

Aktualna sytuacja ekumenizmu
Klasyczny model ekumenizmu
Nowy "paradygmat" ekumeniczny?
Droga ekumenizmu dziś i jutro
Refleksja końcowa: Sołowjowa wizja jedności eschatologicznej


DIALOG KATOLICKO-PRAWOSŁAWNY

Rzym a Kościoły Wschodu po odwołaniu ekskomunik z 1054 roku
1. Przebieg wydarzeń
Początkowe wahania
Od spotkania w Jerozolimie do odwołania anatem
Dalsza historia
2. Znaczenie i następstwa zniesienia anatem
Przywrócenie miłości jako główna intencja
Oczyszczanie pamięci
Zniesienie anatem - akt kościelnoprawny i teo-logiczny
Wspólnota komunijna jako cel najbliższy - królestwo Boże jako ostateczny telos
Andrzej i Piotr - nowy i stary Rzym
3. Wyniki

Oficjalny dialog teologiczny prawosławia z katolicyzmem. Rozmowa z redakcją "Ut omnes unum", 1982

Od "dialogu miłości" do "dialogu teologicznego". Wymiana korespondencji z metropolitą Damaskinosem

Przedmowa do: Stylianos Harkianakis, "Orthodoxe Kirche und Katholizismus" [Kościół prawosławny a katolicyzm], München 1975

Przedmowa do: Chrysostomos Konstantinidis, Ernst Christoph Suttner (red.), "Fragen der Sakramentenpastoral in orthodox-katholisch gemischten Gemeinden" [Kwestie duszpasterstwa sakramentów w mieszanych wspólnotach prawosławno-katolickich], Regensburg 1979

Przedmowa do: Sergius Heitz (red.), "Mysterium der Anbetung" [Tajemnica adoracji], Düsseldorf 1986


DIALOG KATOLICKO-EWANGELICKI

Protestantyzm. Ocena z perspektywy katolickiej [artykuł w leksykonie, 1961]

"Ponowne zjednoczenie w wierze" w ujęciu katolickim
Istota kościelnej jedności
Drogi do jedności kościelnej
Perspektywy i zadania

Co łączy, a co dzieli wyznania? Refleksja ekumeniczna

Ekumenizm lokalny
1. Idea "bazy" - budowanie "odgórne" czy "oddolne"?
2. "Kościół lokalny" a Kościół powszechny
3. Teoria i praktyka

Uwagi dotyczące kwestii sukcesji apostolskiej

Ekumenizm w martwym punkcie? Wyjaśnienia dotyczące "Mysterium Ecclesiae"

"ON jest naszym pokojem" (Ef 2,14). Kazanie wygłoszone podczas nabożeństwa ekumenicznego w monachijskiej katedrze Najświętszej Maryi Panny 20 stycznia 1978 roku

Wyjaśnienia dotyczące kwestii "uznania" "Confessio Augustana" przez Kościół katolicki
1. Miejsce "Confessio Augustana" w luterańskich pismach wyznaniowych
2. Problem autorytetu "Confessio Augustana"
3. Kwestia treściowej zgodności "Confessio Augustana" z wiarą katolicką
4. Pojęcie "uznania"

To jest prawdziwe życie, aby znali Ciebie i Twojego Posłańca. Kazanie wygłoszone podczas nabożeństwa ekumenicznego w Monachium 25 stycznia 1979 roku

Być oszczędnym w występach teatralnych. Rozmowa z redakcją "Lutherische Monatshefte", 1979

Słowa powitania podczas uroczystego nabożeństwa z okazji jubileuszu 450-lecia "Confessio Augustana" w kościele św. Anny w Augsburgu

Przemówienie na zebraniu kończącym augsburskie uroczystości poświęcone "Confessio Augustana" 29 czerwca 1980 roku

W przyjaźni z Nim jesteśmy jedno. Kazanie w czasie nabożeństwa ekumenicznego w ewangelicko-luterańskim kościele Mateusza w Monachium 20 stycznia 1981 roku

Katolicyzm w stadium przejściowym. Rozmowa z redakcją "Evangelische Kommentare", 1982

Przedmowa do: Alfred Läpple, "Martin Luther. Leben - Bilder - Dokumente" [Marcin Luter. Życie - portrety - dokumenty], München 1982

Luter a jedność Kościołów. Rozmowa z redakcją Internationale katholische Zeitschrift "Communio", 1983
Posłowie

"Z ekumeniczną odpowiedzialnością". Korespondencja z protestanckim biskupem krajowym Johannesem Hanselmannem

Nasza wspólna odpowiedzialność: dawanie świadectwa. Słowa przesłania do J 17,21 podczas ekumenicznych nieszporów ku czci św. Ansgara w Hamburgu w 1998 roku


DIALOG KATOLICKO-ANGLIKAŃSKI

Problemy i nadzieje dialogu anglikańsko-katolickiego
Wprowadzenie: dokumenty porozumienia anglikańsko-katolickiego i stanowisko rzymskiej Kongregacji Nauki Wiary
Podstawowy problem dialogu: autorytet Tradycji i organy jedności
1. Uwaga wstępna dotycząca sytuacji dialogu
2. Autorytet Tradycji
3. Kościół powszechny i jego organy jako warunek Tradycji
4. Tradycja a wyznanie
5. Niemający końca rozwój Tradycji
6. Tradycja a Eucharystia
Uwaga końcowa: perspektywa dalszej drogi
Posłowie
I. Spojrzenie wstecz na debatę wokół mojego artykułu
II. Dwa podstawowe modele współczesnej teologii ekumenicznej i ich problematyka
1. "Koncyliarność" Kościoła
2. "Traditionibus" czy "sola scriptura"? O nowej ekumenicznej zasadzie formalnej


CZĘŚĆ F
KOŚCIÓŁ A WIELOŚĆ RELIGII

Kościół - znak wśród narodów
1. Źródło i istota Kościoła
2. Ustrój Kościoła
3. Przynależność do Kościoła
4. Kościół a zbawienie świata

Problem absolutności chrześcijańskiej drogi zbawienia
I. Uwagi do kwestii "absolutności" pierwiastka chrześcijańskiego
II. Kwestia misji

Poza Kościołem nie ma zbawienia?
I. Kwestia historycznego rozwoju doktryny
II. Dzisiejszy stan zagadnienia
1. Aspekt subiektywny
2. Aspekt obiektywny

Wielość religii a jedno przymierze. Przedmowa

Izrael, Kościół i świat. Ich relacje i zadanie według Katechizmu Kościoła Katolickiego z roku 1992
Zadanie pojednania
Pojednanie bez odejścia od wiary chrześcijańskiej?
Prezentacja problemu w Katechizmie Kościoła Katolickiego
1. Żydzi i poganie w zwierciadle historii mędrców ze Wschodu (Mt 2,1-12)
2. Jezus a Prawo: nie zniesienie, lecz "wypełnienie"
3. Jezusowa interpretacja Prawa: konflikt i pojednanie
4. Krzyż

Nowe Przymierze. Teologia przymierza w Nowym Testamencie
1. Testament czy przymierze? Od analizy słowa do kwestii merytorycznej
2. Przymierze i przymierza u apostoła Pawła
3. Idea przymierza w tekstach Ostatniej Wieczerzy
4. Jedność przymierza i wielość przymierzy
5. "Testament" a przymierze
6. Obraz Boga i obraz człowieka w idei przymierza

Dialog religii i stosunki żydowsko-chrześcijańskie
1. Od ekumenizmu chrześcijan do dialogu religii
2. Pytanie o jedność w różnorodności
3. Wielkość i granice religii mistycznych
4. Model pragmatyczny
5. Judaizm a chrześcijaństwo
6. Wiara chrześcijańska a religie mistyczne
7. Tezy końcowe

Dziedzictwo Abrahama


CZĘŚĆ G
PRZYSZŁOŚĆ KOŚCIOŁA

Neopoganie a Kościół

Jaki będzie Kościół w roku 2000?

Dlaczego jeszcze jestem w Kościele?
Wstępna refleksja nad sytuacją Kościoła
Obraz istoty Kościoła
Dlaczego zostaję w Kościele

Na czym polega odnowa Kościoła?
I. Podstawowy sens chrześcijańskiej odnowy
1. Postawienie problemu
2. Kryterium odnowy
II. Odnowa chrześcijan a odnowa Kościoła
III. Dobra i fałszywa odnowa
1. Idea odnowy u faryzeuszów i w grupie Qumran
2. Błędne rozumowanie saduceuszów

Sens budowania kościołów

Kościół otwarty i kościół zamknięty

Wspólnota w drodze. Kościół i jego nieustanne odnawianie się
1. Niezadowolenie z Kościoła
2. Reforma bezskuteczna
3. Istota autentycznej reformy
4. Moralność, przebaczenie i pokuta - osobowe centrum reformy
5. Cierpienie, męczeństwo i radość odkupienia

Nowa ewangelizacja
I. Struktura i metoda nowej ewangelizacji
1. Struktura
2. Metoda
II. Istotne treści nowej ewangelizacji
1. Nawrócenie
2. Królestwo Boże
3. Jezus Chrystus
4. Życie wieczne

Kościół u progu trzeciego tysiąclecia

Komunikacja i kultura. Nowe drogi ewangelizacji w trzecim tysiącleciu


CZĘŚĆ H
RECENZJE I PRZEDMOWY

RECENZJE

Do: Alfred Läpple, "Der Einzelne in der Kirche. Wesenszüge einer Theologie des Einzelnen nach John Henry Kardinal Newman" [Jednostka w Kościele. Główne rysy teologii jednostki według kardynała Henry’ego Newmana], część I, München 1952

Jeden Bóg a wiele religii. Do: Jacques-Albert Cuttat, "Begegnung der Religionen" [Spotkanie religii], Einsiedeln 1956

Do: Erich Przywara, Hermann Sauer, "Gespräch zwischen den Kirchen. Das Grundsätzliche" [Dialog między Kościołami. Zasadnicze kwestie], Nürnberg 1956

Instytucja, charyzmat i fanatyzm. Do: Ronald A. Knox, "Christliches Schwärmertum" [Chrześcijański fanatyzm], Köln-Olten 1957

Teologiczne miejsce laikatu. Do: Yves Congar, "Der Laie" [Osoba świecka], Stuttgart 1957

Do: Stanislaus Jáki, "Les tendances nouvelles de l’ecclésiologie" [Nowe tendencje w eklezjologii], Rom 1957

Do: Yves de Montcheuil, "Kirche und Wagnis des Glaubens" [Kościół i ryzyko wiary], przekład z jęz. francuskiego A. Künke, Freiburg 1957

Do: Willem Hendrik van de Pol, "Das reformatorische Christentum in phänomenologischer Betrachtung" [Chrześcijaństwo reformowane z fenomenologicznego punktu widzenia], Einsiedeln-Zürich-Köln 1956

Do: Otto Semmelroth, "Ich glaube an die Kirche. Erwägungen über das gottmenschliche Geheimnis der Kirche" [Wierzę w Kościół. Rozważania o Bosko-ludzkiej tajemnicy Kościoła], Düsseldorf 1959

Do: Wilhelm Bartz, "Die lehrende Kirche. Ein Beitrag zur Ekklesiologie M.J. Scheebens" [Kościół nauczający. Przyczynek do eklezjologii M.J. Scheebena], Trier 1959

Do: "Catholica" 12 (1959), z. 2

Do: Bonavenura Duda, "Joannis Stojković de Ragusio O.P. († 1443)doctrina de cognoscibilitate ecclesiae" [Johannesa Stojkovicia z Raguzy doktryna o poznawalności Kościoła], Rom 1958

Do Yves Congar, "Außer der Kirche kein Heil. Wahrheit und Dimensionen des Heils" [Poza Kościołem nie ma zbawienia. Prawda i wymiary zbawienia], Essen 1961

Do: Wilhelm Bertrams, "De relatione inter episcopatum et primatum. Principia philosophica et theologica quibus relatio iuridica fundatur inter officium episcopale et primatiale" [Relacja między episkopatem a prymatem. Pryncypia filozoficzne i teologiczne, na których opiera się relacja prawna między urzędem episkopalnym a prymacjalnym], Rom 1963

Do: Heinrich Fries, "Wir und die andern. Beiträge zu dem Thema: Die Kirche in Gespräch und Begegnung" [My i inni. Przyczynki do tematu: Dialog i spotkanie Kościoła], Stuttgart 1966

Do: Yves Congar, "Die Lehre von der Kirche von Augustinus bis zum Abendländischen Schisma" [Nauka Kościoła od Augustyna do schizmy zachodniej], (HDG III/3c); tenże, "Die Lehre von der Kirche vom Abendländischen Schisma bis zur Gegenwart" [Nauka Kościoła od schizmy zachodniej do współczesności], (HDG III/3d), Freiburg-Basel-Wien 1971


PRZEDMOWY

Do: Christoph Kardinal Schönborn, "Leben für die Kirche" [Życie dla Kościoła], Freiburg 1997

Do: Gianfranco Coffele (red.), "Dilexit Ecclesiam. Studi in onore del prof. Donato Valentini" [Umiłował Kościół. Studia poświęcone prof. Donato Valentiniemu], Rom 1999

Do: Maximilian Heim, "Joseph Ratzinger, «Kirchliche Existenz und existenzielle Theologie»" [Egzystencja kościelna a teologia egzystencjalna], Frankfurt 20052


CZĘŚĆ I
KAZANIA

Miejsce Bosko-ludzkiej communio. Kazanie wygłoszone z okazji poświęcenia kościoła św. Bonifacego, Haar-Jagdfeld, 25 września 1977 roku

Powszechni jesteśmy tylko razem. Z kazania Josepha Ratzingera przy obejmowaniu kościoła tytularnego Santa Maria Consolatrice w Rzymie 15 października 1977 roku

Chrzest jako początek i drogowskaz życia chrześcijańskiego. Kazanie z okazji jubileuszu stulecia parafii i srebrnego jubileuszu proboszcza miasta Alfonsa Hausmanna u św. Jana Chrzciciela, Monachium-Haidhausen, 24 czerwca 1979 roku

Kościół istnieje jako liturgia i w liturgii. Homilia do Dz 2,42 podczas święceń kapłańskich w katedrze we Fryzyndze w 1980 roku

Pascha Jezusa i Kościoła. Medytacje na Wielki Czwartek w katedrze Panny Maryi w Monachium, 1981

Kościół - Matka i dom. Kazanie z okazji poświęcenia kościoła św. Moniki w Monachium w pierwszą niedzielę Adwentu, 29 listopada 1981 roku

Partia Chrystusa czy Kościół Jezusa Chrystusa? Homilia w trzecią niedzielę zwykłą (rok A), 1 Kor 1,10-13.17

Dom ludzi staje się domem Bożym. Kazanie na niedzielę poświęcenia kościoła, Łk 19,1-10 (Jezus gości w domu Zacheusza)


DODATEK

Od Wydawcy
I. Uwagi do "Opera omnia"
II. Uwagi do VIII tomu
Część A: Braterstwo chrześcijańskie
Część B: Geneza, istota i misja Kościoła
Część C: Kościół - powszechny sakrament zbawienia w Chrystusie
Sakrament zbawienia
Lud Boga Ojca i Ciało Chrystusa
Świątynia Ducha Świętego
Część D: Komunijna struktura Kościoła
Prymat papieża
Część E: Odzyskiwanie widzialnej jedności Kościoła
Dialog katolicko-prawosławny
Dialog katolicko-ewangelicki
Dialog katolicko-anglikański
Część F: Kościół a wielość religii
Część G: Przyszłość Kościoła
Część H: Recenzje i przedmowy
Recenzje
Przedmowy
Część I: Kazania

Informacje bibliograficzne
Część A: Braterstwo chrześcijańskie
Część B: Geneza, istota i misja Kościoła
Część C: Kościół - powszechny sakrament zbawienia w Chrystusie
Sakrament zbawienia
Lud Boga Ojca i Ciało Chrystusa
Świątynia Ducha Świętego
Część D: Komunijna struktura Kościoła
Prymat papieża
Część E: Odzyskiwanie widzialnej jedności Kościoła
Dialog katolicko-prawosławny
Dialog katolicko-ewangelicki
Dialog katolicko-anglikański
Część F: Kościół a wielość religii
Część G: Przyszłość Kościoła
Część H: Recenzje i przedmowy
Recenzje
Przedmowy
Część I: Kazania
Wykaz literatury

Cytaty z Pisma
Stary Testament
Nowy Testament

Indeks osobowy

Current Reviews: 1
This product was added to our catalog on Thursday 19 September, 2013.
Reviews
Previous product  Product 9 of 25 in category Benedykt XVI  Next product
Opera omnia - Pozostałe książki z serii
Opera omnia T. VI-2 - Jezus z Nazaretu
Opera omnia T. VI-2 - Jezus z Nazaretu
55,00zł
Opera omnia T. VI-1 - Jezus z Nazaretu
Opera omnia T. VI-1 - Jezus z Nazaretu
55,00zł
Opera omnia T. II - Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury
Opera omnia T. II - Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury
70,00zł
Opera Omnia T. I - Lud i Dom Boży w nauce św. Augustyna o Kościele
Opera Omnia T. I - Lud i Dom Boży w nauce św. Augustyna o Kościele
65,00zł
Opera Omnia T. X - Zmartwychwstanie i życie wieczne. Studia o eschatologii i teologii nadziei
Opera Omnia T. X - Zmartwychwstanie i życie wieczne. Studia o eschatologii i teologii nadziei
65,00zł
Opera Omnia T. VIII-1 - Kościół - znak wśród narodów <br>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2014
Opera Omnia T. VIII-1 - Kościół - znak wśród narodów
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2014

60,00zł
Opera Omnia T. XII - Głosiciele Słowa i słudzy waszej radości <br>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2013
Opera Omnia T. XII - Głosiciele Słowa i słudzy waszej radości
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2013

87,50zł
Opera omnia T. XI - Teologia liturgii <br>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2013
Opera omnia T. XI - Teologia liturgii
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2013

75,00zł

Customers who bought this product also purchased
Relacyjny i społeczny wymiar osoby
Relacyjny i społeczny wymiar osoby
Zarys mariologii komunijnej
Zarys mariologii komunijnej
Eschatologia w perspektywie komunii
Eschatologia w perspektywie komunii
Formacja pastoralna młodych prezbiterów w diecezjach w Polsce. Studium teologicznopastoralne
Formacja pastoralna młodych prezbiterów w diecezjach w Polsce. Studium teologicznopastoralne
Idea Narodu i odpowiedzialności za Naród w Kazaniach Milenijnych Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Idea Narodu i odpowiedzialności za Naród w Kazaniach Milenijnych Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Studia Nauk Teologicznych PAN 15/2020
Studia Nauk Teologicznych PAN 15/2020
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce