Wydawnictwo KUL
  Start » Wyczerpane » 9788373639041 Moje konto  |  Zawarto¶æ koszyka  |  Zamówienie   

Wyprzeda¿ 2017
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowo¶ci wiêcej
Relacyjny i spo³eczny wymiar osoby
Relacyjny i spo³eczny wymiar osoby
28,00z³
Kategorie
WYPRZEDA¯
Benedykt XVI
Jan Pawe³ II
KSI¡¯KI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Ksi±¿ki obcojêzyczne
Ksiêgi pami±tkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki spo³eczne
Podrêczniki do nauki jêzyków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania ksi±¿ka
Upowszechnianie nauki
Koñcówki nak³adu
e-book
KSI¡¯KI LEKKO USZKODZONE
Zapowiedzi

Artyku³y promocyjne
Wyczerpane
  Albumy
  Czasopisma
  Filozofia
  Historia
  Humanistyka
  Ksi±¿ki obcojêzyczne
  Ksiêgi pami±tkowe
  Matematyka
  Nauki przyrodnicze
  Nauki spo³eczne
  Podrêczniki do nauki jêzyków obcych
  Prawo i administracja
  Teologia
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komu¶, kogo znasz.
Recenzje wiêcej
Napisz recenzjêNapisz recenzjê o tym produkcie!
Deutsche und Polnische Präpositionen. Ein Vergleich aus monosemantischer Sicht
[9788373639041]
57,75z³
Produkt niedostêpny

Magdalena Szulc-Brzozowska
ISBN:
978-83-7363-904-1
Stron: 532
Format: B5
Rok wydania: 2009


INHALTSVERZEICHNIS

I. FRAGESTELLUNG

II. PRÄPOSITIONEN IN DER FACHLITERATUR

1. Definition der Präposition - grammatischer Status
2. Zur Bedeutung der Präpositionen
2.1. Zur Bedeutung der Präpositionen in deutschen Grammatiken und Lexika
2.2. Zu syntaktisch fundierten Modellen
2.3. Zu einer morphosyntaktisch - funktionalen Beschreibung der Präpositionen
2.4. Zum kognitivistischen Ansatz
2.5. Monosemie vs. Polysemie
2.6. Funktionale Grammatik; Relationierende Prozedur
2.7. Zählreihensemantik
2.8. Einzelsprachliche Beschreibung von polnischen Präpositionen
2.9. Polnische und deutsche Präpositionen im Kontrast

III. METHODOLOGIE

IV. VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE BESCHREIBUNG DER PRÄPOSITIONALBEDEUTUNG: Abgrenzung der abstrakten Bedeutung von Präpositionen unter Anwendung der Sprache der Prädikatenlogik

1. Deutsche Präpositionen: an, auf, bei, für, gegen, in, hinter, nach, vor, über, unter, um, zu
2. Polnische Präpositionen: do, na, nad, pod, o, po, przed, za, przy, u, w

V. BEDEUTUNG DER EINZELNEN PRÄPOSITIONEN - KONTRASTIV

1. Präpositionspaar AN - PRZY
1.1. Gebrauch der Präpositionen an und przy in der Präpositionalphrase als Adverbialbestimmung
1.1.1. Äquivalenz von an und przy
1.1.2. Äquivalenz von an und na, nad, w, do, u, o, za, 0, z/ blisko
1.1.2.1. an - na
1.1.2.2. an - nad
1.1.2.3. an - w
1.1.2.4. an - do
1.1.2.5. an - u
1.1.2.6. an - o
1.1.2.7. an - za
1.1.2.8. an - 0
1.1.2.9. an - z/ blisko
1.1.3. Äquivalenz von przy und bei, neben
1.1.3.1. przy - bei
1.1.3.2. przy - neben
1.1.3.3. Zusammenfassung
1.1.4. an vs. przy - tabellarische Zusammenstellung der kontextuellen Merkmale
1.2. Gebrauch der Präpositionen an und przy in der Präpositionalphrase als Präpositionalobjekt
1.2.1. Wiedergabe der «w - Rektion
1.2.2. Wiedergabe der przy - Rektion
1.2.3. Zusammenfassung
1.3. Schematische Darstellung der Bedeutungskonzepte von an und przy
2. Präpositionspaar AUF - NA
2.1. Gebrauch der Präpositionen auf'und na in der Präpositionalphrase als Adverbialbestimmung
2.1.1. Äquivalenz von auf'und na
2.1.2. Äquivalenz von auf'und w, do, o, co do,po
2.1.2.1. auf - w
2.1.2.2. auf - do
2.1.2.3. auf - o
2.1.2.4. auf - co do
2.1.2.5. auf - po
2.1.2.6. Zusammenfassung
2.1.3. Äquivalenz von na und an, in, zu, bei, gegen, über, um, nach, 0,für
2.1.3.1. na - an
2.1.3.2. na - in
2.1.3.3. na - zu
2.1.3.4. na - bei
2.1.3.5. na - gegen
2.1.3.6. na - über
2.1.3.7. na - um
2.1.3.8. na - nach
2.1.3.9. na - 0
2.1.3.10. na - für
2.1.3.11. Zusammenfassung
2.1.4. aufvs. na - tabellarische Zusammenstellung der kontextuellen Merkmale
2.2. Gebrauch der Präpositionen auf und na in der Präpositionalphrase als Präpositionalobjekt
2.2.1. Wiedergabe der ««/ - Rektion
2.2.2. Wiedergabe der wa - Rektion
2.2.3. Zusammenfassung
2.3. Schematische Darstellung der Bedeutungskonzepte von auf und na
3. Präpositionspaar IN - W
3.1. Gebrauch der Präpositionen in und w in der Präpositionalphrase als Adverbialbestimmung
3.1.1. Äquivalenz von in und w
3.1.2. Äquivalenz von in und na, do, za
3.1.2.1. in - na
3.1.2.2. in - do
3.1.2.3. in - za
3.1.2.4. Zusammenfassung
3.1.3. Äquivalenz von w und auf bei, an, nach, binnen
3.1.3.1. w - auf
3.1.3.2. w - bei
3.1.3.3. w - an
3.1.3.4. w - nach
3.1.3.5. w - binnen
3.1.3.6. Zusammenfassung
3.1.4. in vs. w - tabellarische Zusammenstellung der kontextuellen Merkmale
3.2. Gebrauch der Präpositionen in und w in der Präpositionalphrase als Präpositionalobjekt
3.2.1. Wiedergabe der zn - Rektion
3.2.2. Wiedergabe der w - Rektion
3.2.3. Zusammenfassung
3.3. Schematische Darstellung der Bedeutungskonzepte von in und w
4. Präpositionspaar HINTER - ZA
4.1. Gebrauch der Präpositionen hinter und za in der Präpositionalphrase als Adverbialbestimmung
4.1.1. Äquivalenz von hinter und za
4.1.2. Äquivalenz von hinter und sprzed, w tyle
4.1.2.1. hinter - sprzed
4.1.2.2. hinter - w tyle za (w tyle pod wzglêdem/ w stosunku)
4.1.2.3. Zusammenfassung
4.1.3. Äquivalenz von za - ani bei, für, gegen, in/ über, unter, vor
4.1.3.1. za - an/ bei
4.1.3.2. za - für
4.1.3.3. za - gegen
4.1.3.4. za - in
4.1.3.5. za - unter
4.1.3.6. za - vor
4.1.3.7. Zusammenfassung
4.1.4. hinter vs. za - tabellarische Zusammenstellung der kontextuellen Merkmale
4.2. Gebrauch der Präpositionen hinter und za in der Präpositionalphrase als Präpositionalobjekt
4.2.1. Wiedergabe der za - Rektion
4.2.2. Zusammenfassung
4.3. Schematische Darstellung der Bedeutungskonzepte von hinter und za
5. Präpositionspaar NACH - PO
5.1. Gebrauch der Präpositionen nach und po in der Präpositionalphrase als Adverbialbestimmung
5.1.1. Äquivalenz von nach und po
5.1.2. Äquivalenz von nach und do, na, w, wed³ug (odpowiednio do), za, 0 (+ Genitiv, + Akkusativ, + Instrumental)
5.1.2.1. nach - do
5.1.2.2. nach - na
5.1.2.3. nach - w
5.1.2.4. nach - wed³ug (odpowiednio do)
5.1.2.5. nach - za
5.1.2.6. nach - 0 (+ Genitiv)
5.1.2.7. nach - 0 (+ Akkusativ)
5.1.2.8. nach - 0 (+ Instrumental)
5.1.2.9. Zusammenfassung
5.1.3. Äquivalenz von po - bis (an), auf (...herum), in (...herum), je/ zu, um, über, von, 0
5.1.3.1. po - bis (an)
5.1.3.2. po - in (...herum), auf (...herum)
5.1.3.3. po - je/ zu
5.1.3.4. po - um
5.1.3.5. po - über
5.1.3.6. po - von
5.1.3.7. po - 0
5.1.3.8. Zusammenfassung
5.1.4. nach vs. po - tabellarische Zusammenstellung der kontextuellen Merkmale
5.2. Gebrauch der Präpositionen nach und po in der Präpositionalphrase als Präpositionalobjekt
5.2.1. Wiedergabe der wacA - Rektion
5.2.2. Wiedergabe der po - Rektion
5.2.3. Zusammenfassung
5.3. Schematische Darstellung der Bedeutungskonzepte von nach und po
6. Präpositionspaar VOR - PRZED
6.1. Gebrauch der Präpositionen vor und przed in der Präpositionalphrase als Adverbialbestimmung
6.1.1. Äquivalenz von vor und przed
6.1.2. Äquivalenz von vor und do, na, pod, sprzed, z, za
6.1.2.1. vor - do
6.1.2.2. vor - na
6.1.2.3. vor - pod
6.1.2.4. vor - sprzed
6.1.2.5. vor - z
6.1.2.6. vor - za
6.1.2.7. Zusammenfassung
6.1.3. vor vs. przed - tabellarische Zusammenstellung der kontextuellen Merkmale
6.2. Gebrauch der Präpositionen vor und przed in der Präpositionalphrase als Präpositionalobjekt
6.2.1. Wiedergabe der vor - Rektion
6.2.2. Zusammenfassung
6.3. Schematische Darstellung der Bedeutungskonzepte von vor und przed
7. Präpositionspaar ÜBER - NAD
7.1. Gebrauch der Präpositionen über und nad in der Präpositionalphrase als Adverbialbestimmung
7.1.1. Äquivalenz von über und nad
7.1.2. Äquivalenz von über und na, po, ponad, powy¿ej, przez, w, za
7.1.2.1. über - na
7.1.2.2. über - po
7.1.2.3. über - ponad
7.1.2.4. über - powy¿ej
7.1.2.5. über - przez
7.1.2.6. über - w
7.1.2.7. über - za
7.1.2.8. Zusammenfassung
7.1.3. Äquivalenz von nad und an, gegen
7.1.3.1. nad - an
7.1.3.2. nad - gegen
7.1.3.3. Zusammenfassung
7.1.4. über vs. nad - tabellarische Zusammenstellung der kontextuellen Merkmale
7.2. Gebrauch der Präpositionen über und nad in der Präpositionalphrase als Präpositionalobjekt
7.2.1. Wiedergabe der über - Reklion
7.2.2. Wiedergabe der wad - Rektion
7.2.3. Zusammenfassung
7.4. Schematische Darstellung der Bedeutungskonzepte von über und nad
8. Präpositionspaar UNTER - POD
8.1. Gebrauch der Präpositionen unter und pod in der Präpositionalphrase als Adverbialbestimmung
8.1.1. Äquivalenz von unter und pod
8.1.2. Äquivalenz von unter und miêdzy {po¶ród, w¶ród), po, poni¿ej, spod, w, za, w ci±gu, z powodu, 0
8.1.2.1. unter - (po)miêdzy, po¶ród, w¶ród
8.1.2.2. unter - po
8.1.2.3. unter - poni¿ej
8.1.2.4. unter... hervor - spod
8.1.2.5. unter - w
8.1.2.6. unter - za
8.1.2.7. unter - w ci±gu
8.1.2.8. unter - z powodu
8.1.2.9. unter - 0
8.1.2.10. Zusammenfassung
8.1.3. Äquivalenz von pod und bei, gegen (an, 0), nach, vor, zu
8.1.3.1. pod - bei
8.1.3.2. pod - gegen (an, 0)
8.1.3.3. pod - nach
8.1.3.4.pod - vor
8.1.3.5. pod - zu
8.1.3.6. Zusammenfassung
8.1.4. unter vs. pod - tabellarische Zusammenstellung der kontextuellen Merkmale
8.2. Gebrauch der Präpositionen unter und pod in der Präpositionalphrase als Präpositionalobjekt
8.2.1. Wiedergabe der wnter - Rektion
8.2.2. Zusammenfassung
8.3. Schematische Darstellung der Bedeutungskonzepte von unter und pod....
9. Präpositionspaar ZU - DO
9.1. Gebrauch der Präpositionen zu und do in der Präpositionalphrase als Adverbialbestimmung
9.1.1. Äquivalenz von zu und do
9.1.2. Äquivalenz von zu und na, w, o,po,pod, u, celem (w celu), ku
9.1.2.1. zu - na
9.1.2.2. zu - w
9.1.2.3. zu - o
9.1.2.4. zu - po
9.1.2.5. zu - pod
9.1.2.6. zu - u
9.1.2.7. zu - celem (w celu)
9.1.2.8. zu - ku
9.1.2.9. Zusammenfassung
9.1.3. Äquivalenz von do und nach, in, ani vor, gegen, bis (zu/ an/ auf/ unter), für
9.1.3.1. do - nach
9.1.3.2. do - in
9.1.3.3. do - anl vor
9.1.3.4. do - gegen
9.1.3.5. do - bis zu! an/ auf/ unter
9.1.3.6. do - für
9.1.3.7. Zusammenfassung
9.1.4. zu vs. do - tabellarische Zusammenstellung der kontextuellen Merkmale
9.2. Gebrauch der Präpositionen zu und do in der Präpositionalphrase als Präpositionalobjekt
9.2.1. Wiedergabe der zw - Rektion
9.2.2. Wiedergabe der do - Rektion
9.2.3. Zusammenfassung
9.3. Schematische Darstellung der Bedeutungskonzepte von zu und do

VI. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE UND AUSBLICK

VII. ANHANG: DARSTELLUNG DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG MITTELS FRAGEBOGEN

LITERATURVERZEICHNIS

Data dodania produktu do sklepu: wtorek, 29 wrzesieñ 2009.
Recenzje Produkt niedostêpny
Poprzedni produkt  Produkt 805 z 1042 
w kategorii Wyczerpane
 Nastêpny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili równie¿:
Melody in Government Phonology
Melody in Government Phonology
$ Wybrane problemy terminologii francusko-polskiej oraz metod badañ jêzykoznawczych w t³umaczeniach
$ Wybrane problemy terminologii francusko-polskiej oraz metod badañ jêzykoznawczych w t³umaczeniach
$ Miêdzy wschodem a zachodem. Z dziejów kultury pogranicza polsko-wschodnios³owiañskiego
$ Miêdzy wschodem a zachodem. Z dziejów kultury pogranicza polsko-wschodnios³owiañskiego
A Panorama of Polish Word-Formation
A Panorama of Polish Word-Formation
Koszyk wiêcej
...jest pusty
Zaloguj siê
Adres e-mail:


Has³o:
Nie pamiêtasz has³a?Nie masz konta?
Nowe konto
Jêzyki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeñstwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
P³atno¶ci
PayU

Powered by osCommerce