Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 1400 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Formacja pastoralna młodych prezbiterów w diecezjach w Polsce
Formacja pastoralna młodych prezbiterów w diecezjach w Polsce
0,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Scripturae lumen. Biblia i jej oddziaływanie. Ewangelia o Królestwie
[1400]
35,70zł
Product unavailable

ed. ks. Antoni Paciorek, ks. bp Andrzej Czaja, ks. Antoni Tronina
ISBN:
978-83-7363-935-5
Pages: 752
Format: B5
Year: 2009
Language: Polish

Z prawdziwą satysfakcją przekazujemy Czytelnikom pierwszy tom SCRIPTURAE LUMEN. Zadaniem pisma jest nie tylko poruszenie ważnych zagadnień biblijnych, ale ukazywanie ich w perspektywie różnych dyscyplin teologicznych, a nawet różnych obszarów życia społecznego. Oznacza to, że celem, do którego dążymy, jest nie tylko prezentacja biblii, ale prezentacja biblii jako "duszy teologii" (KO 24), a tym samym "duszy" chrześcijańskiego życia. W obliczu powszechnie doświadczanej specjalizacji i niemal atomizacji problematyki - także teologicznej - celem, do którego zmierzamy, jest integracja różnych dyscyplin teologicznych i różnych tematów wokół Biblii jako źródło Objawienia. (Od Redakcji)


Spis treści

Od Redakcji
Biblijne orędzie o Królestwie Bożym. Zarys problematyki


SCRIPTURAE

Ks. JANUSZ LEMAŃSKI, Królestwo Boże w Starym Testamencie
Il regno di Dio nell'Antico Testamento

STANISŁAW WYPYCH CM, Wódz wojska Pana (Joz 5,13-15) - początki królowania Jahwe w Ziemi Obiecanej
Il capo dell'esercito del Signore (Gs 5,13-15) - gli inizi della regalità di Jahwe nella terra promessa

Ks. RYSZARD RUMIANEK, Proklamacja Królestwa Bożego wedlug Księgi Izajasza 25,6-8
Proclamation of Kingdom of God According to the Book of Isaiah 25,6-8

Ks. MAREK PARCHEM, Władza Boga a imperia ziemskich królów. Pojęcie Królestwa Bożego w Księdze Daniela
The Reign of God and the Empires of Earthly Kings: The Idea of the Kingdom of God in the Book of Daniel

ANNA KUŚMIREK, "Bóg wszelkiej potęgi i mocy, obrońca ludu izraelskiego" - królowanie Pana w Księdze Judyty
"The God of All Power and Might, Who Protects the People of Israel" - Reigning Lord in the Book of Judith

Ks. TADEUSZ BRZEGOWY, Królestwo Boże w Psalmach
Le royaume de Dieu dans les Psaumes

FRANCISZEK MICKIEWICZ SAC, Orędzie Jana Chrzciciela o Królestwie Bożym (Mt 3,2.7-12; Łk 3,7-9.6-18) i jego wypełnienie w działalności Jezusa
Ammonimento di Giovanni Battista sul regno di Dio (Mt 3,2.7-12; Le 3,7-9.6-18) e la sua realizzazione nell'attività di Gesù

Ks. ZDZISŁAW ŻYWICA, Tajemnice Królestwa Niebieskiego w przypowieściach Jezusa według Ewangelii Mateusza 13
The Mysteries of the Heavenly Kingdom in Jesus' Parables in the Gospel According to Matthew 13

Ks. ROMAN BARTNICKI, Przyszłość Królestwa Bożego w wypowiedziach Jezusa
The Future of the Kingdom of God in Jesus' Statements

Ks. ANTONI PACIOREK, Darmowość Królestwa Bożego w logiach Jezusa
The Free Nature of the Kingdom of God in the Logia of Jesus

Ks. JAN FLIS, Królestwo Boże w świetle egzorcyzmów Jezusa
Das Reich Gottes im Lichte der Dämonenaustreibungen Jesu

Ks. MARIUSZ ROSIK, Rysy eschatologicznego Królestwa Bożego w Pawiowej nauce o zmartwychwstaniu (1 Kor 15,1-58)
Le charatteristiche escatologiche del regno di Dio nell'insegnamento di Paolo sulla risurrezione (1 Cor 15,1-58)

Ks. MAREK KARCZEWSKI, Jezus Chrystus jako "Król królów i Pan panów" (Ap 17,14b; 19,16) na tle teologii Apokalipsy
Gesù Cristo come il Re dei re e il Signore dei signori (Ap 17,14b; 19,16) sullo sfondo teologico dell'Apocalisse

Ks. KRZYSZTOF BARDSKI, Stworzenie kobiety (Rdz 2,18-25) jako wczesnochrześcijańska alegoria narodzin Kościoła
The Creation of Eve (Gen 2:18-25) as an Ancient Christian Allegory of the Birth of the Church

WALDEMAR RAKOCY CM, Chrześcijanin mieszkańcem ziemi i obywatelem nieba
The Christian as an Earth Inhabitant and Heaven Citizen


LUMEN

Ks. KRZYSZTOF GÓŹDŹ, Królestwo Boże i Królestwo Chrystusa
Reich Gottes und Reich Christi

Ks. KRZYSZTOF GUZOWSKI, Królestwo Boże a królowanie Chrystusa na ziemi
The Kingdom of God and Christ's Ruling on Earth

Ks. MARIAN RUSECKI, Królestwo Boże w funkcji eklezjotwórczej w świetle Lumen Gentium
The Kingdom of God in the Function of Building of the Church in the Light of Lumen Gentium

Ks. JANUSZ KRÓLIKOWSKI, Przepowiadanie Jezusa o Królestwie Bożym a natura i miejsce Kościoła w historii
La predicazione di Gesù Cristo sul regno di Dio e la natura e la missione della Chiesa nella storia

ANDRZEJ DERDZIUK OFMCAP, Problematyka Królestwa Bożego w teologii moralnej
The Issues of the Kingdom of God in Moral Theology

Ks. MARCIN WYSOCKI, Królestwo Boże w myśli pisarzy afrykańskich III w. na przykładzie Tertuliana i św. Cypriana
The Kingdom of God in the Thought of the 3rd Century Christian African Writers Based on Tertullian and St. Cyprian

Ks. JAROSŁAW Μ. POPŁAWSKI, Biblijne orędzie o Królestwie Bożym w duchowości polskich zmartwychwstańców
Messaggio biblico del regno di Dio nella spiritualità dei resurrezionisti polacchi

Ks. MARIAN ZAJĄC, Idea Królestwa Bożego w nauczaniu katechetycznym
The Concept of the Kingdom of God in Teaching Catechesis

Ks. TEOFIL SIUDY, Wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego (KK 59). Maryja Królowa w Królestwie Bożym
Esaltata dal Signore quale Regina dell'universo (LG 59). Maria Regina nel Regno di Dio

Ks. JAN WALKUSZ, Idea Chrystusa Króla i Jego Królestwa w dziejach Kościoła. Zarys problematyki
Idea of Christ the King and His Kingdom in the History of the Church

Ks. MARIAN NOWAK, Pedagogiczna lektura idei Królestwa Bożego i jej znaczenie dla nauczania i wychowania
Pedagogical Interpretation of the Idea of the Kingdom of God

GRZEGORZ KUBSKI, Duch Święty - "Król Wiekuisty". O pewnej egzegetycznej osobliwości w traktacie Ojcze nasz Augusta Cieszkowskiego
The Holy Spirit - "The Everlasting King". About a Certain Exegetical Peculiarity in the "Our Father" Treaty by August Cieszkowski

ANASTAZJA SEUL, Królestwo Boże w Kazaniu na Górze według Romana Brandstaettera
The Kingdom of God in the Sermon on the Mount According to Roman Brandstaetter

KAROL KLAUZA, Arcykapłan Królestwa. Hermeneje ikon tradycji bizantyjskiej
Il Sommo Sacerdote del regno. Ermeneia delle icone nella tradizione bizantina

ANETA KRAMISZEWSKA, Idea Rex regum Dominus dominantium jako czynnik kształtujący ikonografię Jezusa w sztuce chrześcijańskiego Zachodu
The Idea of Rex Regum Dominus Dominantium as the Factor Shaping Iconography of Jesus in Christian Art in the West


PRZEKŁADY

Eposy ugaryckie о Kerecie і Akhacie (Ks. ANTONI TRONINA)

Ugaritic Epics about Keret and Aqhat

Benedykta Hessego komentarz do preskryptu Ewangelii św. Mateusza (1,1) (Ks. ANTONI PACIOREK)

Benedykt Hesse's Commentary to the Prescript of the Gospel of St. Matthew (Mt 1,1)

Historia przekładów Biblii na język kaszubski. Zarys (ADAM RYSZARD SIKORA OFM)

The History of Bible Translation into Kashubian


RECENZJE I OMÓWIENIA

William M. Schniedewind, Joel H. Hunt, A Primer on Ugaritic. Language, Culture and Literature (Ks. ANTONI TRONINA)

Leo G. Perdue, Wisdom Literature. A Theological History (Ks. ANTONI TRONINA)

Ks. Krzysztof Bardski, Słowo oczyma Gołębicy. Metodologia symboliczno-alegorycznej interpretacji Biblii oraz jej teologiczne i duszpasterskie zastosowanie (Ks. ANTONI PACIOREK)

Ks. Marek Parchem, Księga Daniela. Wstęp - przekład z oryginału - komentarz (Ks. ANTONI TRONINA)

Krzysztof Mielcarek, ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - ΗΙΕΡΟΣΟΑΥΜΑ. Starotestamentowe i hellenistyczne korzenie Łukaszowego obrazu świętego miasta w świetle onomastyki greckiej (Ks. ANTONI TRONINA)

Starożytna Palestyna - między Wschodem a Zachodem (Ks. ANTONI TRONINA)

Łukasz Toboła, Cykl Baala z Ugarit (Ks. ANTONI TRONINA)

Ks. Marek Parchem, Ostateczne zwycięstwo Boga w walce między dobrem a złem w świetle pism z Qumran (Ks. BOGDAN PONIŻY)

Ks. Mariusz Szmajdziński, "Ogień pożerający" w Zbiorze Dwunastu Proroków (Ks. ARTUR DYJAK)

Ks. Piotr Ostański, Historiozbawcza wizja starości w Piśmie Świętym. Studium egzegetyczno-teologiczne (Ks. ROMAN PINDEL)

Ks. Wojciech Pikor, Soteriologiczna metafora wody w Księdze Izajasza (Ks. ANTONI TRONINA)

"Tobie mówię, wstań!" Cuda Jezusa w Ewangeliach z komentarzem teologiczno-biblijnym i ikonograficznym (Ks. MARIAN RUSECKI, Ks. RYSZARD KNAPlŃSKl)


SPRAWOZDANIA

Sześćdziesiąt lat Associazione Biblica Italiana (ABI) - 1948-2008 (GABRIEL WITASZEK CSSR)

Studium Biblicum Franciscanum: 34° Corso di Aggiornamento Biblico-Teologico (WOJCIECH MACIEJ STABRYŁA USB)

Słowo Boże w życiu i misji Kościoła. III Jesienne Międzynarodowe Dni Biblijne (Instytut Nauk Biblijnych KUL) (Ks. ANTONI PACIOREK)

II Konlerencja "Interpretacja Pisma Świętego". Pieśń nad pieśniami - orędzie, interpretacja i recepcja (ANNA KUŚMIREK)

I Sympozjum Geografii i Kartografii Biblijnej (ANNA KUŚMIREK)

Duszpasterstwo biblijne w Archidiecezji Wrocławskiej. Stan na rok duszpasterski 2007-2008 (Ks. MARIUSZ ROSIK)

Edycje Verba Sacra w Poznaniu i Wejherowie (ADAM RYSZARD SIKORA OFM)

Konlerencja naukowa na Wydziale Teologicznym US poświęcona życiu i nauczaniu świętego Pawła z okazji dwutysięcznej rocznicy urodzin (Ks. JÓZEF KOZYRA)


In memoriam

Śp. Ks. Julian Warzecha SAC - pallotyn, biblista, profesor (Ks. FRANCISZEK MICKIEWICZ SAC)

Noty o autorach

This product was added to our catalog on Tuesday 30 March, 2010.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 844 of 1044 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Sekty
$ Sekty
$ Uczeń ikoną Chrystusa. Studium egzegetyczno-teologiczne Mowy pożegnalnej J 13,31-16,33
$ Uczeń ikoną Chrystusa. Studium egzegetyczno-teologiczne Mowy pożegnalnej J 13,31-16,33
$ Jezus jako Syn Boży w Nowym Testamencie i we wczesnej literaturze chrześcijańskiej
$ Jezus jako Syn Boży w Nowym Testamencie i we wczesnej literaturze chrześcijańskiej
Humanitas grecka i rzymska
Humanitas grecka i rzymska
$ Chrześcijanin i czas według listów św. Pawła
$ Chrześcijanin i czas według listów św. Pawła
Obraz Jahwe jako władcy choroby w Biblii Hebrajskiej na tle bóstw bliskowschodnich
Obraz Jahwe jako władcy choroby w Biblii Hebrajskiej na tle bóstw bliskowschodnich
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce