Wydawnictwo KUL
  Start » Wyczerpane » 1400 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wyprzedaż 2017
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Fundacje związane z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II
Fundacje związane z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II
27,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE
Zapowiedzi

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
  Albumy
  Czasopisma
  Filozofia
  Historia
  Humanistyka
  Książki obcojęzyczne
  Księgi pamiątkowe
  Matematyka
  Nauki przyrodnicze
  Nauki społeczne
  Podręczniki do nauki języków obcych
  Prawo i administracja
  Teologia
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Scripturae lumen. Biblia i jej oddziaływanie. Ewangelia o Królestwie
[1400]
35,70zł
Produkt niedostępny

red. ks. Antoni Paciorek, ks. bp Andrzej Czaja, ks. Antoni Tronina
ISBN:
978-83-7363-935-5
Stron: 752
Format: B5
Rok wydania: 2009

Z prawdziwą satysfakcją przekazujemy Czytelnikom pierwszy tom SCRIPTURAE LUMEN. Zadaniem pisma jest nie tylko poruszenie ważnych zagadnień biblijnych, ale ukazywanie ich w perspektywie różnych dyscyplin teologicznych, a nawet różnych obszarów życia społecznego. Oznacza to, że celem, do którego dążymy, jest nie tylko prezentacja biblii, ale prezentacja biblii jako "duszy teologii" (KO 24), a tym samym "duszy" chrześcijańskiego życia. W obliczu powszechnie doświadczanej specjalizacji i niemal atomizacji problematyki - także teologicznej - celem, do którego zmierzamy, jest integracja różnych dyscyplin teologicznych i różnych tematów wokół Biblii jako źródło Objawienia. (Od Redakcji)


Spis treści

Od Redakcji
Biblijne orędzie o Królestwie Bożym. Zarys problematyki


SCRIPTURAE

Ks. JANUSZ LEMAŃSKI, Królestwo Boże w Starym Testamencie
Il regno di Dio nell'Antico Testamento

STANISŁAW WYPYCH CM, Wódz wojska Pana (Joz 5,13-15) - początki królowania Jahwe w Ziemi Obiecanej
Il capo dell'esercito del Signore (Gs 5,13-15) - gli inizi della regalità di Jahwe nella terra promessa

Ks. RYSZARD RUMIANEK, Proklamacja Królestwa Bożego wedlug Księgi Izajasza 25,6-8
Proclamation of Kingdom of God According to the Book of Isaiah 25,6-8

Ks. MAREK PARCHEM, Władza Boga a imperia ziemskich królów. Pojęcie Królestwa Bożego w Księdze Daniela
The Reign of God and the Empires of Earthly Kings: The Idea of the Kingdom of God in the Book of Daniel

ANNA KUŚMIREK, "Bóg wszelkiej potęgi i mocy, obrońca ludu izraelskiego" - królowanie Pana w Księdze Judyty
"The God of All Power and Might, Who Protects the People of Israel" - Reigning Lord in the Book of Judith

Ks. TADEUSZ BRZEGOWY, Królestwo Boże w Psalmach
Le royaume de Dieu dans les Psaumes

FRANCISZEK MICKIEWICZ SAC, Orędzie Jana Chrzciciela o Królestwie Bożym (Mt 3,2.7-12; Łk 3,7-9.6-18) i jego wypełnienie w działalności Jezusa
Ammonimento di Giovanni Battista sul regno di Dio (Mt 3,2.7-12; Le 3,7-9.6-18) e la sua realizzazione nell'attività di Gesù

Ks. ZDZISŁAW ŻYWICA, Tajemnice Królestwa Niebieskiego w przypowieściach Jezusa według Ewangelii Mateusza 13
The Mysteries of the Heavenly Kingdom in Jesus' Parables in the Gospel According to Matthew 13

Ks. ROMAN BARTNICKI, Przyszłość Królestwa Bożego w wypowiedziach Jezusa
The Future of the Kingdom of God in Jesus' Statements

Ks. ANTONI PACIOREK, Darmowość Królestwa Bożego w logiach Jezusa
The Free Nature of the Kingdom of God in the Logia of Jesus

Ks. JAN FLIS, Królestwo Boże w świetle egzorcyzmów Jezusa
Das Reich Gottes im Lichte der Dämonenaustreibungen Jesu

Ks. MARIUSZ ROSIK, Rysy eschatologicznego Królestwa Bożego w Pawiowej nauce o zmartwychwstaniu (1 Kor 15,1-58)
Le charatteristiche escatologiche del regno di Dio nell'insegnamento di Paolo sulla risurrezione (1 Cor 15,1-58)

Ks. MAREK KARCZEWSKI, Jezus Chrystus jako "Król królów i Pan panów" (Ap 17,14b; 19,16) na tle teologii Apokalipsy
Gesù Cristo come il Re dei re e il Signore dei signori (Ap 17,14b; 19,16) sullo sfondo teologico dell'Apocalisse

Ks. KRZYSZTOF BARDSKI, Stworzenie kobiety (Rdz 2,18-25) jako wczesnochrześcijańska alegoria narodzin Kościoła
The Creation of Eve (Gen 2:18-25) as an Ancient Christian Allegory of the Birth of the Church

WALDEMAR RAKOCY CM, Chrześcijanin mieszkańcem ziemi i obywatelem nieba
The Christian as an Earth Inhabitant and Heaven Citizen


LUMEN

Ks. KRZYSZTOF GÓŹDŹ, Królestwo Boże i Królestwo Chrystusa
Reich Gottes und Reich Christi

Ks. KRZYSZTOF GUZOWSKI, Królestwo Boże a królowanie Chrystusa na ziemi
The Kingdom of God and Christ's Ruling on Earth

Ks. MARIAN RUSECKI, Królestwo Boże w funkcji eklezjotwórczej w świetle Lumen Gentium
The Kingdom of God in the Function of Building of the Church in the Light of Lumen Gentium

Ks. JANUSZ KRÓLIKOWSKI, Przepowiadanie Jezusa o Królestwie Bożym a natura i miejsce Kościoła w historii
La predicazione di Gesù Cristo sul regno di Dio e la natura e la missione della Chiesa nella storia

ANDRZEJ DERDZIUK OFMCAP, Problematyka Królestwa Bożego w teologii moralnej
The Issues of the Kingdom of God in Moral Theology

Ks. MARCIN WYSOCKI, Królestwo Boże w myśli pisarzy afrykańskich III w. na przykładzie Tertuliana i św. Cypriana
The Kingdom of God in the Thought of the 3rd Century Christian African Writers Based on Tertullian and St. Cyprian

Ks. JAROSŁAW Μ. POPŁAWSKI, Biblijne orędzie o Królestwie Bożym w duchowości polskich zmartwychwstańców
Messaggio biblico del regno di Dio nella spiritualità dei resurrezionisti polacchi

Ks. MARIAN ZAJĄC, Idea Królestwa Bożego w nauczaniu katechetycznym
The Concept of the Kingdom of God in Teaching Catechesis

Ks. TEOFIL SIUDY, Wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego (KK 59). Maryja Królowa w Królestwie Bożym
Esaltata dal Signore quale Regina dell'universo (LG 59). Maria Regina nel Regno di Dio

Ks. JAN WALKUSZ, Idea Chrystusa Króla i Jego Królestwa w dziejach Kościoła. Zarys problematyki
Idea of Christ the King and His Kingdom in the History of the Church

Ks. MARIAN NOWAK, Pedagogiczna lektura idei Królestwa Bożego i jej znaczenie dla nauczania i wychowania
Pedagogical Interpretation of the Idea of the Kingdom of God

GRZEGORZ KUBSKI, Duch Święty - "Król Wiekuisty". O pewnej egzegetycznej osobliwości w traktacie Ojcze nasz Augusta Cieszkowskiego
The Holy Spirit - "The Everlasting King". About a Certain Exegetical Peculiarity in the "Our Father" Treaty by August Cieszkowski

ANASTAZJA SEUL, Królestwo Boże w Kazaniu na Górze według Romana Brandstaettera
The Kingdom of God in the Sermon on the Mount According to Roman Brandstaetter

KAROL KLAUZA, Arcykapłan Królestwa. Hermeneje ikon tradycji bizantyjskiej
Il Sommo Sacerdote del regno. Ermeneia delle icone nella tradizione bizantina

ANETA KRAMISZEWSKA, Idea Rex regum Dominus dominantium jako czynnik kształtujący ikonografię Jezusa w sztuce chrześcijańskiego Zachodu
The Idea of Rex Regum Dominus Dominantium as the Factor Shaping Iconography of Jesus in Christian Art in the West


PRZEKŁADY

Eposy ugaryckie о Kerecie і Akhacie (Ks. ANTONI TRONINA)

Ugaritic Epics about Keret and Aqhat

Benedykta Hessego komentarz do preskryptu Ewangelii św. Mateusza (1,1) (Ks. ANTONI PACIOREK)

Benedykt Hesse's Commentary to the Prescript of the Gospel of St. Matthew (Mt 1,1)

Historia przekładów Biblii na język kaszubski. Zarys (ADAM RYSZARD SIKORA OFM)

The History of Bible Translation into Kashubian


RECENZJE I OMÓWIENIA

William M. Schniedewind, Joel H. Hunt, A Primer on Ugaritic. Language, Culture and Literature (Ks. ANTONI TRONINA)

Leo G. Perdue, Wisdom Literature. A Theological History (Ks. ANTONI TRONINA)

Ks. Krzysztof Bardski, Słowo oczyma Gołębicy. Metodologia symboliczno-alegorycznej interpretacji Biblii oraz jej teologiczne i duszpasterskie zastosowanie (Ks. ANTONI PACIOREK)

Ks. Marek Parchem, Księga Daniela. Wstęp - przekład z oryginału - komentarz (Ks. ANTONI TRONINA)

Krzysztof Mielcarek, ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - ΗΙΕΡΟΣΟΑΥΜΑ. Starotestamentowe i hellenistyczne korzenie Łukaszowego obrazu świętego miasta w świetle onomastyki greckiej (Ks. ANTONI TRONINA)

Starożytna Palestyna - między Wschodem a Zachodem (Ks. ANTONI TRONINA)

Łukasz Toboła, Cykl Baala z Ugarit (Ks. ANTONI TRONINA)

Ks. Marek Parchem, Ostateczne zwycięstwo Boga w walce między dobrem a złem w świetle pism z Qumran (Ks. BOGDAN PONIŻY)

Ks. Mariusz Szmajdziński, "Ogień pożerający" w Zbiorze Dwunastu Proroków (Ks. ARTUR DYJAK)

Ks. Piotr Ostański, Historiozbawcza wizja starości w Piśmie Świętym. Studium egzegetyczno-teologiczne (Ks. ROMAN PINDEL)

Ks. Wojciech Pikor, Soteriologiczna metafora wody w Księdze Izajasza (Ks. ANTONI TRONINA)

"Tobie mówię, wstań!" Cuda Jezusa w Ewangeliach z komentarzem teologiczno-biblijnym i ikonograficznym (Ks. MARIAN RUSECKI, Ks. RYSZARD KNAPlŃSKl)


SPRAWOZDANIA

Sześćdziesiąt lat Associazione Biblica Italiana (ABI) - 1948-2008 (GABRIEL WITASZEK CSSR)

Studium Biblicum Franciscanum: 34° Corso di Aggiornamento Biblico-Teologico (WOJCIECH MACIEJ STABRYŁA USB)

Słowo Boże w życiu i misji Kościoła. III Jesienne Międzynarodowe Dni Biblijne (Instytut Nauk Biblijnych KUL) (Ks. ANTONI PACIOREK)

II Konlerencja "Interpretacja Pisma Świętego". Pieśń nad pieśniami - orędzie, interpretacja i recepcja (ANNA KUŚMIREK)

I Sympozjum Geografii i Kartografii Biblijnej (ANNA KUŚMIREK)

Duszpasterstwo biblijne w Archidiecezji Wrocławskiej. Stan na rok duszpasterski 2007-2008 (Ks. MARIUSZ ROSIK)

Edycje Verba Sacra w Poznaniu i Wejherowie (ADAM RYSZARD SIKORA OFM)

Konlerencja naukowa na Wydziale Teologicznym US poświęcona życiu i nauczaniu świętego Pawła z okazji dwutysięcznej rocznicy urodzin (Ks. JÓZEF KOZYRA)


In memoriam

Śp. Ks. Julian Warzecha SAC - pallotyn, biblista, profesor (Ks. FRANCISZEK MICKIEWICZ SAC)

Noty o autorach

Data dodania produktu do sklepu: wtorek, 30 marzec 2010.
Recenzje Produkt niedostępny
Poprzedni produkt  Produkt 844 z 1044 
w kategorii Wyczerpane
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Humanitas grecka i rzymska
Humanitas grecka i rzymska
$ Chrześcijanin i czas według listów św. Pawła
$ Chrześcijanin i czas według listów św. Pawła
Obraz Jahwe jako władcy choroby w Biblii Hebrajskiej na tle bóstw bliskowschodnich
Obraz Jahwe jako władcy choroby w Biblii Hebrajskiej na tle bóstw bliskowschodnich
Obraz i funkcja faryzeuszy w dziele Łukaszowym (Łk-Dz). Studium literacko-teologiczne
Obraz i funkcja faryzeuszy w dziele Łukaszowym (Łk-Dz). Studium literacko-teologiczne
Jeruzalem, Jerozolima. Starotestamentowe i hellenistyczne korzenie Łukaszowego obrazu świętego miasta w świetle onomastyki greckiej
Jeruzalem, Jerozolima. Starotestamentowe i hellenistyczne korzenie Łukaszowego obrazu świętego miasta w świetle onomastyki greckiej
$ Scripta Biblica et Orientalia 1(2009)
$ Scripta Biblica et Orientalia 1(2009)
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce