Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 156 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawna forma ochrony zabytków
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawna forma ochrony zabytków
46,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Historia Kościoła, cz. 2: Wczesne średniowiecze chrześcijańskie
[156]
26,25zł
Product unavailable

Bolesław Kumor
ISBN: 83-7363-012-0
Pages: 207
Format: B5
Year: 2003
Language: Polish

Historia Kościoła, rozumiana jako dzieje ludu Bożego, omawiana jest na tle dziejów całego chrześcijaństwa i świata. Autor podkreśla rolę Kościoła w rozwoju kultury i jego działalność misyjną w świecie. Mniej miejsca poświęca zagadnieniom politycznym. Do opracowania włączone zostały dzieje Kościoła w Polsce.SPIS TREŚCI

Okres I. PODSTAWY ŚREDNIOWIECZA

Zagadnienia wstępne. Podział epoki
1. Zakres terytorialny
2. Twórcze współczynniki średniowiecza kościelnego
3. Chrystianizacja kultury średniowiecznej
4. Podział średniowiecza kościelnego

Rozdział I. CHRYSTIANIZACJA I TWORZENIE PODSTAW ORGANIZACJI KOŚCIELNEJ WŚRÓD NARODÓW GERMAŃSKICH
§ 46. Dwie potęgi przyszłości. Frankowie i papiestwo
1. Chrystianizacja Franków
2. Dalsze losy Kościoła frankońskiego (do VIII w.)
3. Papiestwo i wybitniejsi papieże tego okresu
§ 47. Chrystianizacja i rekatolicyzacja narodów germańskich
1. Problematyka misji wśród plemion germańskich
2. Nawrócenie Wizygotów. Kościół w Hiszpanii
3. Nawrócenie i rekatolicyzacja Ostrogotów i Longobardów. Kościół we Włoszech
4. Nawrócenie Burgundów. Wandalowie - Kościół w Afryce
§ 48. Kościół na Wyspach Brytyjskich. Nawrócenie Anglosasów
1. Chrześcijaństwo w Irlandii
2. Chrystianizacja Szkocji
3. Chrystianizacja Anglii. Nawrócenie Anglosasów
§ 49. Misje anglosaskie wśród plemion niemieckich. Działalność misyjna św. Bonifacego. Nawrócenie Niemiec
1. Działalność misyjna wśród Szwabów, Bawarów i Turyngów
2. Działalność misyjna św. Willibrorda wśród Fryzów
3. Działalność apostolska św. Bonifacego. Organizacja Kościoła w Niemczech
§ 50. Związek papiestwa z Karolingami. Powstanie Państwa Kościelnego
1. Wzrost autorytetu Stolicy Apostolskiej w sprawach politycznych
2. Powstanie Państwa Kościelnego

Rozdział II. ŻYCIE SPOŁECZNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
§ 51. Początki chrześcijańskiej kultury średniowiecznej
1. Końcowa faza antycznej kultury kościelnej na Zachodzie
2. Początki chrześcijańskiej kultury średniowiecznej
§ 52. Życie chrześcijańskie i działalność spoleczno-charytatywna Kościoła
1. Rozwój pobożności w epoce merowińskiej. Życie moralne wiernych
2. Działalność charytatywna

Rozdział III. KOŚCIOŁY WSCHODNIE W VII i VIII WIEKU
§ 53. Terytorialne ograniczenie chrześcijaństwa. Mahometanizm
1. Mahometanizm, jego początki i nauka
2. Rozpowszechnienie się islamu
§ 54. Sytuacja chrześcijaństwa pod panowaniem islamu (VII-XI w.)
1. Kościół w Afryce i Hiszpanii
2. Chrześcijanie pod panowaniem Arabów na Bliskim Wschodzie
§ 55. Wzrost tendencji separastycznych między Rzymem a Konstantynopolem. Życie wewnętrzne Kościoła wschodniego
1. Rzym i Konstantynopol w VI-VIII w
2. Rozkwit chrześcijańskiej kultury bizantyjskiej
§ 56. Obrazoburstwo na Wschodzie. VII sobór powszechny w Nicei (787)
1. Geneza i przebieg walk obrazoburczych
2. Dalsze walki obrazoburcze za cesarza Konstantyna V Kopronima
3. VII sobór powszechny w Nicei (787). Potępienie obrazoburstwa
4. Przyjęcie uchwał soborowych w Kościele


Okres II. KOŚCIÓŁ I PAPIESTWO I JEGO STOSUNEK DO POTĘG ŚWIECKICH DO POŁOWY XI WIEKU. POLITYCZNY I KOŚCIELNY ROZŁAM W CHRZEŚCIJAŃSTWIE

Rozdział I. OKRES PRZEWAGI CESARSTWA NAD PAPIESTWEM. KOŚCIÓŁ ZACHODNI
§ 57. Karol Wielki i Kościół. Odnowienie Cesarstwa Zachodniego. Renesans karoliński
1. Działalność polityczna i kościelna Karola Wielkiego. Nawrócenie Sasów
2. Polityka włoska Karola Wielkiego. Wznowienie Cesarstwa Zachodniego
3. Opieka nad chrześcijańską Europą
4. Działalność kulturalna i społeczna Karola Wielkiego. Stosunek cesarstwa do Kościoła
5. Osobowość moralna Karola Wielkiego
§ 58. Cesarstwo i jego kryzys w IX w.
1. Reformy kościelne za cesarza Ludwika I Pobożnego (814-840)
2. Kryzys kulturalny i polityczny Cesarstwa Karolińskiego
§ 59. Stolica Apostolska i jej autorytet w IX w.
1. Wzrost autorytetu papiestwa w IX w.
2. Obsada Stolicy Apostolskiej i organizacja kurii papieskiej
3. Wybitniejsi papieże tego okresu
4. Sprawa Joanny papieżycy
§ 60. Saeculum obscurum - papiestwo pod przemożnym wpływem rodów rzymskich
1. Kryzys polityczny i kulturalny zachodniej wspólnoty chrześcijańskiej
2. Saeculum obscurum w Rzymie
§ 61. Początki Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Wyzwolenie papiestwa spod zależności rodów rzymskich
1. Kościół w Niemczech. System ottoniański
2. Polityka włoska Ottona Wielkiego. Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego
3. Wyzwolenie papiestwa spod zależności niegodnych rodów rzymskich
§ 62. Początki reformistycznej działalności papiestwa (do 1073 r.)
1. Papież św. Leon IX (1049-1054) i jego działalność reformatorska
2. Kontynuacja reformy Kościoła za następców Leona IX (1054-1073)
§ 63. Życie kościelne w krajach chrześcijańskiego Zachodu (IX-XI w.)
1. Kościół we Francji
2. Kościół w Hiszpanii
3. Kościół na Wyspach Brytyjskich

Rozdział II. MISJE W PÓŁNOCNEJ EUROPIE. CHRYSTIANIZACJA NARODÓW SŁOWIAŃSKICH
§ 64. Misje chrześcijańskie w krajach skandynawskich
1. Chrystianizacja Danii
2. Misje chrześcijańskie w Szwecji
3. Chrześcijaństwo w Norwegii i wśród Normanów
§ 65. Misje Kościoła łacińskiego wśród Słowian południowych
1. Nawrócenie Chorwatów
2. Chrystianizacja Słowenii
§ 66. Misje bizantyjskie wśród Słowian południowych
1. Chrystianizacja Serbów
2. Akcja misyjna wśród Bułgarów
§ 67. Nawrócenie Słowian zachodnich i Węgrów
1. Działalność apostolska św. św. Cyryla i Metodego na Morawach
2. Nawrócenie Czechów
3. Chrystianizacja plemion Słowiańszczyzny Połabskiej
4. Chrystianizacja Węgier
§ 68. Chrystianizacja i organizacja Kościoła na Rusi
1. Nawrócenie Rusi
2. Organizacja Kościoła na Rusi

Rozdział III. CHRYSTIANIZACJA POLSKI. BUDOWA POLSKIEJ ORGANIZACJI KOŚCIELNEJ DO POŁOWY XI WIEKU
§ 69. Pierwotna religia plemion prapolskich. Zagadnienie chrześcijaństwa w państwie Wiślan
1. Pierwotna religia plemion prapolskich
2. Chrześcijaństwo w państwie Wiślan
§ 70. Chrzest Polski. Budowa polskiej organizacji kościelnej do polowy XI w.
1. Chrzest Polski w 966 r. i jego znaczenie
2. Budowa polskiej organizacji kościelnej do polowy XI w.
§ 71. Kryzys i odnowienie chrześcijaństwa w Polsce. Życie wewnętrzne polskiej wspólnoty chrześcijańskiej
1. Reakcja pogańska i działalność kościelna Kazimierza Odnowiciela
2. Życie i działalność duchowieństwa. Pierwszy wiek świętych
3. Akcja chrystianizacyjna wśród ludności

Rozdział IV. ORGANIZACJA KOŚCIOŁA I ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE NA ZACHODZIE
§ 72. Struktura organizacyjna i władza w Kościele
1. Prymat papieski
2. Metropolici, prymasi, wikariusze papiescy i patriarchowie
3. Diecezje i ich organizacja wewnętrzna
4. Rozwój sieci parafialnej. "Kościoły prywatne"
§ 73. Służba Boża i życie religijne
1. Służba Boża
2. Życie religijne wiernych
3. Kler i duszpasterstwo
4. Sztuka kościelna
§ 74. Życie obyczajowe wiernych i duchowieństwa na Zachodzie
1. Życie chrześcijańskie wiernych
2. Życie kościelne kleru
§ 75. Upadek i odrodzenie życia zakonnego
1. Reforma życia zakonnego w IX w.
2. Reforma życia zakonnego w X w.
3. Vita canonica
§ 76. Kultura chrześcijańska X i XI w. Spory teologiczne
1. Spory teologiczne na Zachodzie
2. Kultura chrześcijańska X i XI w.

Rozdział V. KOŚCIÓŁ WSCHODNI
§ 77. Kościół wschodni od zakończenia ikonoklazmu do sporów focjańskich
1. Na drodze do wzajemnego wyobcowania
2. Patriarcha Ignacy (847-858)
§ 78. Spory kościelne za czasów patriarchy Focjusza. VIII sobór powszechny w Konstantynopolu
1. Pierwszy patriarchat Focjusza (858-867)
2. Drugi patriarchat Ignacego. VIII sobór powszechny w Konstantynopolu (869/870)
3. Drugi patriarchat Focjusza
§ 79. Na drodze do ostatecznego rozdwojenia. Pozostałe patriarchaty na Wschodzie
1. Kościół wschodni od końca IX do końca X w
2. Ostateczny rozłam między obydwoma Kościołami
3. Życie kościelne w pozostałych patriarchatach Wschodu
§ 80. Życie wewnętrzne Kościoła wschodniego
1. Życie zakonne
2. Kultura teologiczna. Sztuka bizantyjska
3. Herezje w Kościele wschodnim
§ 81. Kościoły przedchalcedońskie
1. Kościół nestoriański
2. Kościoły monofizyckie

BIBLIOGRAFIA
INDEKS NAZWISK

This product was added to our catalog on Monday 19 December, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 83 of 1042 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł
$ Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł
Scripturae lumen. Biblia i jej oddziaływanie. Ewangelia o Królestwie
Scripturae lumen. Biblia i jej oddziaływanie. Ewangelia o Królestwie
$ Społeczeństwo - przestrzeń - rodzina
$ Społeczeństwo - przestrzeń - rodzina
Państwo i Kościół w pismach św. Augustyna
Państwo i Kościół w pismach św. Augustyna
Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian społecznych
Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian społecznych
$ Przegłosowane sumienie. Analiza logiczno-etyczna praw "niedoskonałych"
$ Przegłosowane sumienie. Analiza logiczno-etyczna praw "niedoskonałych"
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce