Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788373635722 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Dwie koncepcje konserwatyzmu romantycznego: Krasiński i Rzewuski
Dwie koncepcje konserwatyzmu romantycznego: Krasiński i Rzewuski
25,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności
[9788373635722]
52,50zł
Product unavailable

Iwona Niewiadomska
ISBN:
978-83-7363-572-2
Stron: 616
Format: B5
Rok wydania: 2007

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I
KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI W POLSKIM SYSTEMIE PENALNYM
1. System obowiązujących sankcji
1.1. Kary
1.2. Środki karne
1.3. Środki probacyjne
1.4. Środki zabezpieczające
1.5. Środki stosowane wobec nieletnich
1.6. Zaniechanie ukarania sprawcy
1.7. Ustanie i ograniczenie reakcji karnej
2. Teorie i cele karania
2.1. Teorie kary
2.2. Cele kary w polskim prawie karnym
2.3. Cele wykonywania sankcji izolacyjnych
3. Sądowy wymiar kary
3.1. Zasady wymierzania kary
3.2. Dyrektywy ogólne
3.3. Dyrektywy szczegółowe
3.4. Złagodzenie ustawowego wymiaru kary
3.5. Zaostrzenie ustawowego wymiaru kary
4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności
4.1. Prawo penitencjarne
4.2. Zasady wykonywania sankcji izolacyjnych
4.3. Sposoby wykonywania kary pozbawienia wolności
4.3.1. Rodzaje zakładów karnych
4.3.2. Typy zakładów karnych
4.3.3. Systemy wykonywania izolacji
4.4. Status skazanego
4.5. Odroczenie i przerwa w wykonywaniu izolacji

Rozdział II
POLITYKA KRYMINALNA

1. Przestępczość w Polsce
1.1. Przyczyny zjawiska
1.2. Dynamika przestępczości
1.3. Prognozy kryminologiczne
2. Profilaktyka przestępczości
2.1. Wskazania dotyczące działań zapobiegawczych
2.2. Aktualny stan i charakter postulowanej profilaktyki predeliktualnej
3. Stosowanie kar izolacyjnych
3.1. Polityka kryminalna nastawiona na resocjalizację w Europie Zachodniej
3.2. Retrybutywna polityka kryminalna w USA
3.3. Represyjność polskiej polityki kryminalnej
3.3.1. Stosowanie sankcji izolacyjnych pod rządami kodyfikacji karnej z 1969 r.
3.3.2. Zmiany w polityce kryminalnej w latach 1989-1997
3.3.3. Założenia kodyfikacji karnej z 1997 r.
3.3.4. Stosowanie sankcji izolacyjnych na podstawie kodyfikacji karnej z 1997 r.
4. Pomoc postpenitencjarna
4.1. Wspieranie byłych więźniów w krajach Europy Zachodniej
4.2. Propozycje systemowych rozwiązań w USA
4.3. Wsparcie postpenitencjarne w Polsce
4.3.1. Regulacje prawne
4.3.2. Realizacja zadań pomocowych
4.3.3. Proponowane zmiany
5. Stosowanie alternatyw kary pozbawienia wolności
5.1. Praktyka krajów Europy Zachodniej
5.2. Stosowanie sankcji pośrednich w USA
5.3. Orzekanie środków wolnościowych w Polsce
5.3.1. Dynamika stosowania sankcji alternatywnych
5.3.2. Czynniki warunkujące niską preferencję środków wolnościowych
5.3.3. Postulowane zmiany

Rozdział III
ZADANIA PSYCHOLOGA W SYSTEMIE PENITENCJARNYM
1. Diagnostyka penitencjarna
1.1. Znaczenie klasyfikacji skazanych w oddziaływaniach penitencjarnych
1.2. Psychologiczne diagnozowanie penitencjarne
1.3. Stan polskiej diagnostyki penitencjarnej
2. Oddziaływania resocjalizacyjne
2.1. Obowiązujący w Polsce model resocjalizacji penitencjarnej
2.1.1. System resocjalizacyjny
2.1.2. Zasady oddziaływań poprawczych
2.2. Resocjalizacyjne środki oddziaływania na skazanych
2.2.1. Praca
2.2.2. Nauczanie
2.2.3. Zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe
2.2.4. Podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym
2.2.5. Nagrody i kary dyscyplinarne
2.2.6. Nowe środki i metody oddziaływania na skazanych
2.2.7. Działalność duszpasterska
2.3. Uzasadnienie wpływów psychologicznych w resocjalizacji penitencjarnej
2.3.1. Indywidualizacja programów poprawczych
2.3.2. Psychiczne następstwa izolacji
2.3.3. Społeczne skutki izolacji
2.4. Zadania psychologa w resocjalizacji skazanych
2.4.1. Rodzaj oddziaływań
2.4.2. Metody pracy psychologicznej
2.5. Stan polskiej resocjalizacji penitencjarnej
3. Oddziaływania terapeutyczne
3.1. Zaburzenia zdrowia psychicznego w populacji skazanych
3.2. Obowiązujący w Polsce model terapii penitencjarnej
3.3. Zadania psychologa w terapii penitencjarnej
3.3.1. Standardy oddziaływań terapeutycznych
3.3.2. Działania ukierunkowane na redukcję "defektu bierności społecznej"
3.3.3. Postępowanie związane z redukcją "defektu aktywności antyspołecznej"
3.3.4. Działania korekcyjne wobec uzależnionych więźniów
3.4. Stan polskiej terapii penitencjarnej
4. Integrowanie oddziaływań penitencjarnych i postpenitencjarnych
4.1. Czynniki uzasadniające wsparcie postpenitencjarne
4.1.1. Trudności readaptacyjne byłych więźniów
4.1.2. Przestępczy styl życia
4.2. Zadania psychologa w koordynowaniu działań penitencjarnych i postpenitencjarnych
4.2.1. Spełnianie funkcji kuratora penitencjarnego
4.2.2. Udział w postpenitencjarnej interwencji kryzysowej
4.2.3. Tworzenie społecznych systemów wsparcia
4.3. Koordynacja działań penitencjarnych i postpenitencjarnych w Polsce

Rozdział IV
POZYTYWNE EFEKTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI

1. Wskaźniki skuteczności sankcji izolacyjnych
1.1. Powrotność do przestępstwa
1.2. Kryteria przystosowania społecznego
1.3. Uzasadnienie psychologicznych wskaźników skuteczności karania
2. Porównanie efektywności sankcji izolacyjnych i nieizolacyjnych
3. Instytucjonalne uwarunkowania efektywności uwięzienia
3.1. Wymiar kary
3.1.1. Czas odbywanej izolacji
3.1.2. Poczucie niesprawiedliwości kary u osadzonych
3.2. Funkcjonowanie systemu penitencjarnego
3.2.1. Prizonizacja
3.2.2. Problemy kadry więziennej
3.3. Oddziaływania penitencjarne
3.3.1. Skuteczność resocjalizacji
3.3.2. Efektywność terapii
3.3.3. Znaczenie bezpośredniego przygotowania do wolności
3.3.4. Skuteczność metod korekcyjnych
3.3.5. Przyczyny niskiej efektywności oddziaływań penitencjarnych
4. Społeczne determinanty efektywności izolowania przestępców
4.1. Więź społeczna
4.1.1. Czynniki stabilizujące życie byłych więźniów
4.1.2. Systemy wspierające byłych więźniów
4.2. Stygmatyzacja społeczna
4.2.1. Naznaczenie jako społeczna reakcja na przestępstwo
4.2.2. Społeczny status przestępcy
4.3. Integracja z grupami przestępczymi
4.3.1. Motywacja wspólnoty celów
4.3.2. Zaangażowanie wynikające z poczucia niesprawiedliwości
5. Podmiotowe determinanty skuteczności sankcji izolacyjnych
5.1. Główne nurty badań
5.2. Wrodzone cechy osobowości
5.2.1. Czynniki temperamentalne
5.2.2. Osobowościowe wymiary modelu "Wielkiej Piątki"
5.3. Zmienne osobowościowe wynikające ze wzmocnień społecznych
5.3.1. Poczucie wsparcia społecznego
5.3.2. Poczucie odrzucenia społecznego
5.4. Wymiary osobowości związane z aktywnością intencjonalną
5.4.1. Intencjonalność zachowań przestępczych
5.4.2. Orientacja wartościująca
5.4.3. Orientacja sytuacyjna
5.4.4. Kompetencje zaradcze w sytuacjach trudnych
5.4.5. Poczucie własnej skuteczności
5.4.6. Poczucie koherencji
5.4.7. Orientacja temporalna

Rozdział V
PROBLEMATYKA BADAŃ WŁASNYCH NAD OSOBOWOŚCIOWYMI UWARUNKOWANIAMI SKUTECZNOŚCI KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI

1. Problem pracy
2. Strategia prowadzonych badań
2.1. Zmienne kontrolowane
2.2. Zmienne niekontrolowane
3. Charakterystyka badanych osób
3.1. Dobór grupy
3.2. Opis badanych wynikający z kryteriów zmiennych kontrolowanych
3.3. Socjodemograficzna charakterystyka badanych
4. Opis zastosowanych metod pomiaru psychologicznego
4.1. Test Niedokończonych Zdań - RISB J. Rottera
4.2. Inwentarz Osobowości NEO-FFI P. Costy i R. McCrae
4.3. Kwestionariusz Oceny Wsparcia Społecznego I. Niewiadomskiej
4.4. Interpersonalne Skale Przymiotnikowe IAS-R J. Wigginsa
4.5. Kwestionariusz do Badania Kryzysu w Wartościowaniu (KKW) P. Olesia
4.6. Kwestionariusz Oceny Własnego Życia I. Niewiadomskiej
4.7. Kwestionariusz Radzenia Sobie ze Stresem CISS N. Endlera i J. Parkera
4.8. Kwestionariusz MAP J. Marsdena
4.9. Kwestionariusz Orientacji Życiowej SOC-29 A. Antonovsky’ego
5. Sposób statystycznego opracowania wyników badań własnych
5.1. Tabele krzyżowe
5.2. Jednoczynnikowa analiza wariancji ANOVA
6. Grupy uwzględniające potencjał poprawczy i kryteria zmiennych kontrolowanych
6.1. Podział osób badanych ze względu na wysoki i niski potencjał poprawy moralnej
6.2. Grupy wyodrębnione z uwagi na potencjał poprawczy i miejsce pobytu
6.3. Grupy uwzględniające potencjał poprawczy i powrotność do przestępstwa
6.4. Grupy wyselekcjonowane ze względu na potencjał poprawczy i rodzaj przestępstwa

Rozdział VI
OSOBOWOŚCIOWE DERETMINATY SKUTECZNOŚCI KAR IZOLACYJNYCH A MIEJSCE POBYTU OSÓB KARANYCH

1. Wpływ cech wrodzonych
2. Wpływ zmiennych wynikających ze wzmocnień społecznych
2.1. Poczucie wsparcia społecznego w sytuacjach trudnych
2.1.1. Miniona perspektywa czasowa
2.1.2. Aktualna perspektywa czasowa
2.1.3. Przyszła perspektywa czasowa
2.2. Doświadczanie wsparcia społecznego w osiąganiu sukcesów
2.2.1. Miniona perspektywa czasowa
2.2.2. Aktualna perspektywa czasowa
2.2.3. Przyszła perspektywa czasowa
2.3. Spostrzeganie oceny społecznej
3. Wpływ zmiennych związanych z motywacją celową
3.1. Doświadczanie kryzysu wartościowania
3.2. Spostrzeganie sytuacji trudnych
3.2.1. Miniona perspektywa czasowa
3.2.2. Aktualna perspektywa czasowa
3.2.3. Przyszła perspektywa czasowa
3.3. Kompetencje zaradcze w sytuacjach trudnych
3.3.1. Style radzenia sobie ze stresem
3.3.2. Strategie unikowego stylu zaradczego
3.3.3. Używanie substancji psychoaktywnych
3.3.4. Trudności somatyczne i psychiczne współwystępujące z używaniem środków chemicznych
3.4. Poczucie własnej skuteczności
3.4.1. Miniona perspektywa czasowa
3.4.2. Aktualna perspektywa czasowa
3.4.3. Przyszła perspektywa czasowa
3.5. Poczucie koherencji
4. Podmiotowe predyktory potencjału poprawczego u byłych i aktualnych więźniów

Rozdział VII
OSOBOWOŚCIOWE DETERMINANTY SKUTECZNOŚCI KAR IZOLACYJNYCH A POWROTNOŚĆ DO PRZESTĘPSTWA

1. Wpływ cech wrodzonych
2. Wpływ zmiennych wynikających ze wzmocnień społecznych
2.1. Poczucie wsparcia społecznego w sytuacjach trudnych
2.1.1. Miniona perspektywa czasowa
2.1.2. Aktualna perspektywa czasowa
2.1.3. Przyszła perspektywa czasowa
2.2. Doświadczanie wsparcia społecznego w osiąganiu sukcesów
2.2.1. Miniona perspektywa czasowa
2.2.2. Aktualna perspektywa czasowa
2.2.3. Przyszła perspektywa czasowa
2.3. Spostrzeganie oceny społecznej
3. Wpływ zmiennych związanych z motywacją celową
3.1. Doświadczanie kryzysu wartościowania
3.2. Spostrzeganie sytuacji trudnych
3.2.1. Miniona perspektywa czasowa
3.2.2. Aktualna perspektywa czasowa
3.2.3. Przyszła perspektywa czasowa
3.3. Kompetencje zaradcze w sytuacjach trudnych
3.3.1. Style radzenia sobie ze stresem
3.3.2. Strategie unikowego stylu zaradczego
3.3.3. Używanie substancji psychoaktywnych
3.3.4. Trudności somatyczne i psychiczne współwystępujące z używaniem środków chemicznych
3.4. Poczucie własnej skuteczności
3.4.1. Miniona perspektywa czasowa
3.4.2. Aktualna perspektywa czasowa
3.4.3. Przyszła perspektywa czasowa
3.5. Poczucie koherencji
4. Podmiotowe predyktory potencjału poprawczego u jednokrotnie karanych przestępców i recydywistów penitencjarnych

Rozdział VIII
OSOBOWOŚCIOWE DETERMINANTY SKUTECZNOŚCI KAR IZOLACYJNYCH A RODZAJ PRZESTĘPSTWA

1. Wpływ cech wrodzonych
2. Wpływ zmiennych wynikających ze wzmocnień społecznych
2.1. Poczucie wsparcia społecznego w sytuacjach trudnych
2.1.1. Miniona perspektywa czasowa
2.1.2. Aktualna perspektywa czasowa
2.1.3. Przyszła perspektywa czasowa
2.2. Doświadczanie wsparcia społecznego w osiąganiu sukcesów
2.2.1. Miniona perspektywa czasowa
2.2.2. Aktualna perspektywa czasowa
2.2.3. Przyszła perspektywa czasowa
2.3. Spostrzeganie oceny społecznej
3. Wpływ zmiennych związanych z motywacją celową
3.1. Doświadczanie kryzysu wartościowania
3.2. Spostrzeganie sytuacji trudnych
3.2.1. Miniona perspektywa czasowa
3.2.2. Aktualna perspektywa czasowa
3.2.3. Przyszła perspektywa czasowa
3.3. Kompetencje zaradcze w sytuacjach trudnych
3.3.1. Style radzenia sobie ze stresem
3.3.2. Strategie unikowego stylu zaradczego
3.3.3. Używanie substancji psychoaktywnych
3.3.4. Trudności somatyczne i psychiczne współwystępujące z używaniem środków chemicznych
3.4. Poczucie własnej skuteczności
3.4.1. Miniona perspektywa czasowa
3.4.2. Aktualna perspektywa czasowa
3.4.3. Przyszła perspektywa czasowa
3.5. Poczucie koherencji
4. Podmiotowe predyktory potencjału poprawczego u sprawców przestępstw nieagresywnych i osób karanych za czyny o charakterze agresywnym

Rozdział IX
ZNACZENIE OSOBOWOŚCIOWYCH DETERMINANTÓW SKUTECZNOŚCI KAR IZOLACYJNYCH W POLITYCE KRYMINALNEJ
1. Weryfikacja hipotez badawczych
1.1. Wpływ wrodzonych cech osobowości na potencjał poprawy moralnej
1.2. Wpływ zmiennych osobowościowych wynikających ze wzmocnień społecznych na możliwości poprawcze
1.3. Wpływ zmiennych osobowościowych związanych z motywacją celową na potencjał adaptacyjny
1.4. Osobowościowe predyktory potencjału poprawczego skazanych
2. Dyskusja wyników badań
3. Implikacje praktyczne
3.1. Możliwości kształtowania osobowościowych determinantów poprawy moralnej przestępców
3.2. Postulaty wynikające z istnienia podmiotowych predyktorów potencjału poprawczego skazanych

Summary
Źródła prawa
Bibliografia
Contents

This product was added to our catalog on Wednesday 13 June, 2007.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 496 of 1042 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Zarys filozofii polityki
$ Zarys filozofii polityki
$ Edukacja amerykańska. Drogi i bezdroża
$ Edukacja amerykańska. Drogi i bezdroża
$ Psychologia domowa
$ Psychologia domowa
Dziecięce sposoby tworzenia nazw
Dziecięce sposoby tworzenia nazw
Psychologia eklezjalna
Psychologia eklezjalna
$ Bliżej emocji II
$ Bliżej emocji II
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce