Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788380616691 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Czyny niedozwolone w Nowej Zelandii. Accident Compensation System
Czyny niedozwolone w Nowej Zelandii. Accident Compensation System
38,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
      Seria: Acta Collegii Suprasliensis
      Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
      Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
      Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
      Seria: Centrum badań nad rodziną
      Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
      Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
      Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
      Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
      Seria: Studia nad wiedzą
      Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
      Seria: Studia z psychologii w KUL
      Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
      Seria: Uzależnienia - fakty i mity
      Seria: Źródła jedności narodów Europy
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Decydować samemu. Sfera publiczna jako locus autonomii według Jürgena Habermasa
[9788380616691]
75,00zł
Product available

Maciej Hułas
ISBN:
978-83-8061-669-1
Pages: 544
Format: B5 (hard cover)
Year: 2019
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Od autora  

Wstęp 

I.  Autonomia w perspektywie teoretyczno-historycznej
1 . Definicja autonomii  
2 . Obszary autonomii  
3 . Autonomia a wolność  
4 . Autonomia w perspektywie socjologicznej 
5 . Wybrane interpretacje autonomii indywidualnej  
6 . Historyczne źródła autonomii indywidualnej i sfery publicznej  
6 .1 . Uwolnienie procesów autonomizacji w epoce osiowej  
6 .1 .1 . Kultura teoretyczna  
6 .1 .2 . Krytyczna refleksyjność i elity intelektualne  
6 .1 .3 . Sekularyzacja władzy politycznej  
6 .2 . Autonomia w myśli nowożytnej . Wybrane stanowiska  
6 .2 .1 . Autonomia w idei autoprzebóstwienia  
6 .2 .2 . Autonomia w intelektualnej pionierskości  Kartezjusza i Hume’a  
6 .2 .3 . Autonomia w zmienionej koncepcji prawa naturalnego Grocjusza, Pufendorfa i Locke’a 
6 .2 .4 . Autonomia wobec dominacji klerykalnej Thomasiusa  
6 .2 .5 . Autonomia i początki feminizmu Wollstonecraft  
6 .2 .6 . Autonomia jako psychologiczna zdolność  samostanowienia Kanta  

II. Przełamanie ideowego impasu w konceptualizacji sfery publicznej.  Źródła inspiracji w ideowej próżni
1 . Źródła zainteresowania sferą publiczną  
1 .1 . Nazalizacja  
1 .2 . Pragnienie bycia zrozumianym  
1 .3 . Cezura 1945  
1 .4 . Powojenna demokracja i problem denazyfikacji  
1 .5 . Inne czynniki  
2 . Inspiracje naukowe 
3 . Dialektyka kontra Dialektyka  
4 . Związek ze szkołą frankfurcką  
5 . Wychodzenie z ideowej próżni: ekskurs historyczny  
5 .1 . Krytyka racjonalności publicznej w porewolucyjnej myśli  społeczno-filozoficznej  
5 .2 . Sfera publiczna wobec pesymistycznego cynizmu  lat dwudziestych  
5 .3 . Racjonalność publiczna w aklamacji i niepospolitości  
5 .4 . Sfera publiczna w badaniach powojennych 
6 . Wyłom w ideowej próżni . Konceptualizacja sfery publicznej  

III. Sfera publiczna - fenomen historyczny
1 . Sfera publiczna jako ”świat życia” i ”system”  
2 . Problem interdyscyplinarności  
3 .”Zasada ogólności”  
4 . Etniczność i semantyka kluczowych pojęć  
4 .1 . Öffentlich  
4 .2 . Publicus  
4 .3 . Publiczność  
4 .4 . Öffentlichkeit  
5 . Definicja sfery publicznej w koncepcji Habermasa  
5 .1 . Strukturalne przeobrażenia 1961/2  
5 .2 . Lexikon 1964  
6 . Postać sfery publicznej w koncepcji Habermasa  
6 .1 . Przekład angielski i jego znaczenie  
6 .2 . Struktura: sieć i przestrzeń komunikacji językowej  
6 .3 . Jakość: otwarta, inkluzyjna, egalitarna, anonimowa 
6 .4 . Kompatybilność Öffentlichkeit i sfery publicznej  
7 . Geneza sfery publicznej i Publikum  
7 .1 . Produkt temporalności nowożytnej  
7 .2 . Narodowość sfery publicznej - miejsce  
7 .3 . Osadzenie w rynku  
7 .4 . Historyczne źródła sfery publicznej  
7 .4 .1 . Wolny rynek wobec gospodarki stacjonarnej  i merkantylizmu
7 .4 .2 . Informacja społeczna  
7 .5 . Nieuwzględnione źródła genezy 
 
IV. Uczestnictwo w sferze publicznej
1 . Podmiot sfery publicznej: mieszczaństwo obywatelskie  vs społeczeństwo cywilne  
2 . Nieobciążona partykularność: prywatność człowieka i obywatela  
2 .1 . Prywatny   
2 .2 . Prywatność nowożytna vs antyczna  
2 .3 . Mieszczańsko-obywatelska sfera publiczna - eksterytorialna prywatność 
2 .3 .1 . Obywatel i państwo w konfrontacji rynkowej  
2 .3 .2 .”Szczelinowe” usytuowanie sfery publicznej  
2 .3 .3 . Prywatność wyartykułowana publicznie  
3 . Uczestnictwo i wykluczenia   .
3 .1 . Płeć  
3 .2 . Klasowość i kontrsfery
4 . Podmiotowość publiczna - idea i ideologia  
4 .1 . Rodzina nuklearna jako baza autonomii mieszczańskiej  
4 .2 . Ideologiczne umocowanie związku człowieka (homme)  i obywatela (Bürger-citoyen)
4 .3 . Abstrakcyjna bezosobowość podmiotowości publicznej 

V. Sfera publiczna - instrumentarium formowania zbiorowej opinii i woli

1 . Literackie przedpole  
1 .1 . Ogniska autonomii obywatelskiej w literackiej sferze publicznej  
1 .2 . Dwa warianty mieszczańsko-obywatelskiej sfery publicznej  
1 .3 . Kultura literacka w osadzeniu historycznym  
1 .4 . Przejęte instrumentarium  
1 .5 . Kultura mieszczańska ”przedtaktem” polityki  
2 . Pochodzenie i moralny charakter opinii publicznej  
3 . Rozprawianie - autorytet argumentu - konsens  
3 .1 . Rozprawianie  
3 .2 . Idealna sytuacja komunikacyjna 
4 . Krytyka głównych założeń idei konsensu  
4 .1 . Unifikacja złożoności społecznej  w idealnej sytuacji komunikacyjnej
4 .2 . Konsens jako alternatywna forma panowania  
4 .3 . Mieszczańsko-obywatelska sfera publiczna  w zderzeniu z teorią systemów 
5 . Od fenomenu historycznego do elementu systemu .  Ewolucja koncepcji sfery publicznej Habermasa  
5 .1 . Sfera publiczna w zapośredniczeniu wiedzy  instrumentalnej i polityki
5 .2 . Sfera publiczna w zapośredniczeniu poznania i praktyki życia  
5 .3 . Sfera publiczna a kryzys późnego kapitalizmu  
5 .4 . Zwrot ku społeczeństwu cywilnemu  
6 . Sfera publiczna w społeczeństwie cywilnym  
6 .1 . Pozytywna ocena państwa demokratycznego  
6 .2 . Równa pierwotność autonomii  
6 .3 . Władza komunikacyjna domeną autonomii  
6 .4 . Sfera publiczna jako element systemu politycznego  
6 .4 .1 . Społeczeństwo cywilne  
6 .4 .2 . Funkcja i infrastruktura sfery publicznej  
6 .4 .3 . Poziom państwa narodowego  

VI. Struktury władzy sfery publicznej i publiczne loci autonomii
1 . Rozdzielenie obszarów autonomii  
2 . Dekompozycja mieszczańsko-obywatelskiego  umocowania autonomii 
2 .1 . Refeudalizacja  
2 .2 . Interwencjonizm państwa  
2 .3 . Społeczna sfera publiczna  
2 .4 . Dekadencja czy bezalternatywność?  
3 . Autonomia w systemie społeczno-kulturowym  
3 .1 . Czas wolny  
3 .2 .”Klauzurowa kontemplacja”
3 .3 . Kultura wyższa  
3 .4 . Religia  
4 . Autonomia w systemie ekonomicznym
4 .1 . Świat pracy  
4 .2 . Autonomia publicystyczna  
4 .3 . Dyscyplina konsumencka - autonomiczny nabywca i obywatel  
5 . Autonomia w systemie politycznym  
5 .1 . Parlament wobec kolonializmu administracji, partii i zrzeszeń 
5 .1 .1 . Panowanie administracji  
5 .1 .2 . Panowanie zrzeszeń i partii masowych  
5 .1 .3 . Zmieniony charakter debaty publicznej  
5 .2 . Implementacja zasad mieszczańsko-obywatelskiej sfery publicznej w warunki państwa socjalnego demokracji masowej  
5 .3 . Podmioty, instrumenty i formy realizacji  autonomii politycznej  
5 .4 . Współdecydowanie drogą autonomii politycznej -  uczelnia wyższa  

Zakończenie  

Wykaz skrótów  

Prace Jürgena Habermasa  

Pozostałe skróty 

Bibliografia  
 Prace Jürgena Habermasa  
 Literatura przywoływana (wybór)  

Źródła nietekstualne  

Summary  

Indeks osobowy  

This product was added to our catalog on Monday 01 July, 2019.
Reviews
Previous product  Product 323 of 352 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Innowacje. Perspektywa społeczno-kulturowa
Innowacje. Perspektywa społeczno-kulturowa
Człowiek w kulturze 28/2018. Filozofia a cywilizacje w rocznicę śmierci É. Gilsona i M. A. Krąpca OP
Człowiek w kulturze 28/2018. Filozofia a cywilizacje w rocznicę śmierci É. Gilsona i M. A. Krąpca OP
Verbum Vitae 34 (2018). Czemu służy gniew Boga i gniew człowieka?
Verbum Vitae 34 (2018). Czemu służy gniew Boga i gniew człowieka?
Psalm 83. Teksty-egzegeza - konteksty
Psalm 83. Teksty-egzegeza - konteksty
Komentarz do \"Metafizyki\" Arystotelesa
Komentarz do \"Metafizyki\" Arystotelesa
Ibidem. Tom XI
Ibidem. Tom XI
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce