Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » History » 162 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Ks. Karol Mrowiec (1919-2011) pedagog, muzykolog, kompozytor
Ks. Karol Mrowiec (1919-2011) pedagog, muzykolog, kompozytor
46,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Historia Kościoła, cz. 8: Czasy współczesne 1914-1992
[162]
44,10zł
Product unavailable

Bolesław Kumor
ISBN: 83-228-0994-8
Pages: 704
Format: B5
Year: 2001
Language: Polish

Historia Kościoła, rozumiana jako dzieje ludu Bożego, omawiana jest na tle dziejów całego chrześcijaństwa i świata. Autor podkreśla rolę Kościoła w rozwoju kultury i jego działalność misyjną w świecie. Mniej miejsca poświęca zagadnieniom politycznym. Do opracowania włączone zostały dzieje Kościoła w Polsce.


SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I. STOLICA APOSTOLSKA I JEJ KOŚCIELNA DZIAŁALNOŚĆ (1914-1990)
§ 285. Umiędzynarodowienie Kolegium Kardynalskiego i Kurii Rzymskiej
1. Umiędzynarodowienie Kolegium Kardynalskiego i wzrost jego znaczenia
2. Reforma Kurii Rzymskiej
§ 286. Stolica Apostolska w okresie I i II wojny światowej
1. Pap. Benedykt XV i jego działalność (3 IX 1914-22 I 1922)
2. Pap. Pius XI - "Fides intrepida" (6 II 1922-10 II 1939)
3. Pap. Pius XII i jego działalność (2 III 1939-9 X 1958)
§ 287. Papieże Soboru Watykańskiego II
1. Pap. Jan XXIII - "aggiornamento" Kościoła (28 X 1958-3 VI 1963)
2. Pap. Paweł VI. Realizacja Soboru Watykańskiego II (22 VI 1963 - VIII 1978)
3. Pap. Jan Paweł II. "Utwierdzanie braci w wierze"
§ 288. Polityka konkordatowa Stolicy Apostolskiej
1. Era pijańska konkordatów (1922-1958)
2. Konkordaty po Soborze Watykańskim II
3. Protokoły i porozumienia z państwami komunistycznymi

Rozdział II. WITALNOŚĆ I ROZWÓJ WEWNĘTRZNYCH SIŁ KOŚCIOŁA
§ 289. Rozwój katolickiej teologii
1. Rozwój teologii systematycznej
2. Kościelne nauki historyczne i biblijne
3. Rozwój teologii pastoralnej
§ 290. Sobór Watykański II. Synody biskupów
1. Zwołanie i przebieg soboru
2. Konstytucje, dekrety i deklaracje soboru
3. Synody biskupów przy Stolicy Apostolskiej. Konferencje episkopatów
4. Kryzysy i kontestacje posoborowe
§ 291. Wewnętrzne życie Kościoła
1. Ruch liturgiczny i biblijny
2. Akcja Katolicka
3. Rozwój form kultu Chrystusa Pana
4. Kult Najśw. Maryi Panny i świętych
§ 292. Duchowieństwo diecezjalne i zakonne
1. Duchowieństwo diecezjalne
2. Prześladowania i kasaty zakonów
3. Reforma i aggiornamento życia zakonnego. Kryzysy posoborowe
4. Zakony i zgromadzenia dawne i nowe
5. Instytuty świeckie
§ 293. Społeczna i charytatywna działalność Kościoła
1. Rozwój katolickiej nauki społecznej
2. Kościół wobec totalitaryzmów państwowych i zagrożeń ideologii społecznych
3. Caritas Christiana - jej rozwój i działalność
§ 294. Wychowanie chrześcijańskie. Środki masowego przekazu
1. Rozwój katolickiej pedagogiki
2. Rodzina chrześcijańska. Kobieta
3. Katolicka prasa. Środki masowego przekazu
§ 295. Początki i rozwój ruchu ekumenicznego
1. Ruch ekumeniczny w chrześcijaństwie
2. Udział Kościoła katolickiego w ruchu ekumenicznym

Rozdział III. KOŚCIÓŁ WŚRÓD NARODÓW GLOBU ZIEMSKIEGO
§ 296. Kościół w krajach romańskich Europy Zachodniej
1. Królestwo Włoskie. Traktaty laterańskie. Kościół w Republice Włoskiej
2. Kościół katolicki we Francji
3. Półwysep Pirenejski
§ 297. Kościół katolicki w krajach germańskich Europy
1. III Rzesza Niemiecka. Okres ograniczeń i prześladowań
2. Dwa państwa niemieckie
3. Kościół katolicki w Austrii i Szwajcarii
4. Kościół w Wielkiej Brytanii
5. Kościół katolicki w niepodległej Irlandii
6. Państwa Beneluksu
7. Kościół katolicki w krajach skandynawskich
§ 298. Kościół katolicki w Europie Środkowowschodniej. Za "żelazną kurtyną"
1. Męczeństwo i eksterminacja Kościoła katolickiego w Związku Sowieckim
2. Państwa bałtyckie. Eksterminacja Kościoła przez Związek Sowiecki
3. Czechosłowacja. Dramatyczna sytuacja Kościoła w latach 1948-1989
4. Korona św. Stefana. Węgry. Udręki i prześladowania Kościoła przez totalitaryzm komunistyczny
5. Kościół katolicki ob. łac. w Rumunii i na Bałkanach. Okres udręk i prześladowań 1945-1990
§ 299. Kościół katolicki w Ameryce Północnej
1. Kanada
2. Rozwój i kryzysy Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych
3. Meksyk. Kościół i katolicy poza prawem
§ 300. Kościół katolicki w Ameryce Środkowej
1. Państwa na Morzu Karaibskim
2. Kraje na stałym lądzie Ameryki Środkowej
§ 301. Kościół katolicki w Ameryce Południowej
1. Hiszpańska Ameryka Południowa
2. Największy kraj katolicki świata - Brazylia
§ 302. Od misji do młodych Kościołów w Afryce
1. Misje a Stolica Apostolska w XX w
2. Rozwój misji w Afryce w epoce kolonialnej (do ok. 1960 r.)
3. Kraje arabskie i muzułmańskie
4. Pod rządami komunistów
5. Kraje wolnej Afryki
§ 303. Od misji do młodych Kościołów w Azji
1. Pod panowaniem komunistów
2. W świecie islamu
3. Pozostałe państwa Azji
4. Filipiny
§ 304. Młode Kościoły Australii i Oceanii
1. Australia i Nowa Zelandia
2. Papua-Nowa Gwinea. Nowe państwa w Oceanii
3. Wyspy pod obcym zarządem

Rozdział IV. KOŚCIÓŁ W ODRODZONYM PAŃSTWIE POLSKIM
§ 305. Kościół w II Rzeczypospolitej (1918-1939)
1. Udział Kościoła w odbudowie niepodległości Państwa Polskiego
2. Sytuacja prawna Kościoła katolickiego i jego organizacja
3. Episkopat, duchowieństwo. Zakony
4. Duszpasterstwo. Kościelne organizacje katolików świeckich. Prasa katolicka
5. Kościół greckokatolicki w Polsce
6. Neounia. Ormianie
7. Kościół prawosławny w Polsce
8. Kościoły protestanckie i starokatolickie
§ 306. Martyrologium Narodu i Kościoła polskiego pod dwoma okupacjami (1939-1945)
1. Okupacja i podział ziem II Rzeczypospolitej
2. Ziemie "wcielone" do III Rzeszy Niemieckiej
3. Generalna Gubernia
4. Metropolia wileńska i lwowska pod okupacją sowiecką, litewską i niemiecką
5. Kościół wobec eksterminacji narodu polskiego i Żydów
6. Kościelna pomoc charytatywna dla głodującego narodu. Udział diecezji i zakonów
7. Stolica Apostolska a Polska w czasie II wojny światowej
§ 307. Kościół w Polsce pod rządami komunistów (1944-1989). Era Prymasa Tysiąclecia
1. Polska Rzeczpospolita Ludowa. Okres prześladowań, udręk, kasat i ograniczeń
2. Sytuacja prawna Kościoła i jego organizacja
3. Prymas Tysiąclecia. Episkopat, duchowieństwo. Zakony
4. Duszpasterstwo i życie religijne wiernych
5. Udział Kościoła polskiego w Soborze Watykańskim II. Sacrum Poloniae Millennium (1966)
6. Nowa faza ograniczeń i represji. Ku wolności Narodu i Kościoła
7. Papież Wojtyła i jego pielgrzymki do Polski. Koniec ery komunistycznej. Wielka reorganizacja Kościoła w Polsce
8. Zniszczenie i odrodzenie Kościoła greckokatolickiego
9. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
10. Kościoły i wspólnoty protestanckie. Kościoły starokatolickie

Rozdział V. KOŚCIOŁY WSCHODNIE (1914-1992)
§ 308. Kościoły ortodoksyjno-prawosławne
1. Starożytne patriarchaty na Bliskim Wschodzie
2. Kościoły prawosławne w basenie Morza Śródziemnego i Czarnego
3. Kościoły prawosławne w środkowowschodniej Europie i na emigracji
§ 309. Rosyjski Kościół Prawosławny
1. Okres męczeństwa, krwawych prześladowań i brutalnego niszczenia Kościoła .
2. Okres kompromitującej współpracy z ateistycznym państwem prześladowczym (1945-1985)
3. Pierestrojka. Millennium Chrztu Rusi. Powolne wyzwolenie Kościoła
§ 310. Kościoły przedchalcedońskie
1. Kościół koptyjski i etiopski
2. Kościół Zachodni Syryjsko-Jakobicki. Kościół ormiański
3. Kościół Nestoriański czyli Apostolsko-Katolicki Asyryjski Kościół Wschodu
§ 311. Męczeńskie dzieje Kościołów unickich w państwach komunistycznych
1. Administracyjna kasata i prześladowanie Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie Sowieckiej. Kościół katakumbowy
2. Administracyjna likwidacja i odrodzenie Kościoła greckokatolickiego w Czechosłowacji
3. Męczeńskie dzieje Kościoła rumuńsko-katolickiego w Rumunii
4. Kościoły unickie w pozostałych państwach komunistycznych
§ 312. Kościoły w łączności ze Stolicą Apostolską poza Europą
1. Stolica Apostolska i Sobór Watykański II wobec katolicyzmu wschodniego
2. Patriarchat antiocheński maronitów i melchitów
3. Pozostałe Kościoły unickie w Azji i Afryce

Rozdział VI. KOŚCIOŁY I WSPÓLNOTY PROTESTANCKIE I STAROKATOLICKIE
§ 313. Kościoły ewangelicko-augsburskie
1. Kraje niemieckie
2. Kraje skandynawskie
3. Pozostałe kraje Europy
§ 314. Wspólnota anglikańska
1. Kościół anglikański w Wielkiej Brytanii
2. Kościół metodystyczny
§ 315. Kościoły i wspólnoty protestanckie poza Europą
1. Protestantyzm w Ameryce Północnej
2. Protestantyzm na pozostałych kontynentach
§ 316. Kościoły starokatolickie
1. Kościoły starokatolickie. Unia utrechcka
2. Polski Narodowy Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych
3. Czechosłowacki Kościół Husycki

Bibliografia
Katalogi
Indeks osób

This product was added to our catalog on Monday 19 December, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 17 of 115 in category History  Next product
Customers who bought this product also purchased
Fides et ratio. Tekst i komentarze
Fides et ratio. Tekst i komentarze
"Nie potrzebują lekarza zdrowi..." Hezychastyczna metoda uzdrawiania człowieka
"Nie potrzebują lekarza zdrowi..." Hezychastyczna metoda uzdrawiania człowieka
Od Matki Odkupienia do Matki wszystkich wierzących. Mariologia Edwarda Schillebeeckxa.
Od Matki Odkupienia do Matki wszystkich wierzących. Mariologia Edwarda Schillebeeckxa.
Ku mariologii w kontekście. Vol. 1-3
Ku mariologii w kontekście. Vol. 1-3
Ja, Służebnica Pana (problemy - poszukiwania - perspektywy)
Ja, Służebnica Pana (problemy - poszukiwania - perspektywy)
Formacja ludzka powołanych do kapłaństwa
Formacja ludzka powołanych do kapłaństwa
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce