Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » Social science » 9788373637825 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Zima
Quick Find
Search
What's New? more
Profetyzm w Księdze Syracha
Profetyzm w Księdze Syracha
35,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju regionalnego
[9788373637825]
26,25zł
Product unavailable

red. Bartosz Jóźwik, Henryk Ponikowski
ISBN:
978-83-7363-782-5
Pages: 440
Format: B5
Year: 2008
Language: Polish

Przedstawienie Czytelnikom złożoności zadań realizowanych w ramach polityki rozwoju regionalnego w kontekście uwarunkowań międzynarodowych stanowi główny cel opracowania. Nie ulega wątpliwości, że złożoność tej problematyki wymaga interdyscyplinarnego podejścia, które reprezentuje skład Autorski wywodzący się ze środowisk naukowych oraz samorządowych.
Część pierwsza opracowania dotyczy szeroko rozumianego międzynarodowego wymiaru rozwoju regionalnego. W tym względzie podkreślamy nie tylko znaczenie kontekstu globalnego oraz pojawiających się dylematów i wyzwań, ale zwracamy uwagę na trajektorie rozwoju, rolę współpracy w stosunkach międzynarodowych i wagę podejścia zintegrowanego. W ujęciu międzynarodowym ważnym kontekstem rozwoju jest rola granicy i pogranicza oraz napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i korzyści związane z rozwojem rynków finansowych.
W drugiej części pracy, poświęconej realizacji europejskiej polityki rozwoju na szczeblu krajowym, zwracamy uwagę na subsydiarność jako ważną zasadę realizacji tej polityki. Należy podkreślić, że subsydiarność oznacza także godzenie europejskich i krajowych priorytetów rozwoju z lokalnymi warunkami działania. W kształtowaniu konkurencyjnej przestrzeni kraju i regionu ważną rolę odgrywa więc polityka spójności, z funduszami strukturalnymi jako instrumentami tego rozwoju. Wspomaganie rozwoju zależy też od różnych działań politycznych, możliwości kształtowania układu osadniczego, wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a nawet lokalnych grup działania.
Część trzecia opracowania dotyczy wyzwań europejskiej polityki spójności na przykładzie województwa lubelskiego. Wybór tego województwa nie jest przypadkowy. Region ten po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. był najbiedniejszym regionem we Wspólnocie. Stanowił i stanowi nadal ważne wyzwanie dla europejskiej polityki spójności. Mając na uwadze międzynarodowy kontekst problemów rozwoju tego regionu, chcemy pokazać wyznaczone cele, podejmowane działania i zmiany, które dokonują się m.in. dzięki wsparciu pochodzącemu z funduszy europejskich. Wskazujemy również na bariery rozwoju i oczekiwania samorządów wobec nowego okresu programowania na lata 2007-2013. Interesująca jest też ocena wpływu dokonujących się zmian na nastroje gospodarcze mieszkańców i przedsiębiorców. Należy podkreślić, że natura rozwoju regionalnego jest bardzo złożona. Z tego względu – w kontekście uwarunkowań międzynarodowych – dla rozwoju regionalnego istotne jest zachowanie również dziedzictwa kulturowego.

Bartosz Jóźwik
Henryk Ponikowski


Spis treści

Wprowadzenie (Janusz Lewandowski)
Introduction (Janusz Lewandowski)

Wstęp (Bartosz Jóźwik, Henryk Ponikowski)
Preface (Bartosz Jóźwik, Henryk Ponikowski)

Część I. MIĘDZYNARODOWE KONCEPCJE I WYZWANIA ROZWOJU REGIONALNEGO

Rozdział 1. Rozwój regionalny i lokalny - dylematy i wyzwania (Janusz Koi)
Rozdział 2. Koncepcja trajektorii rozwoju jako przykład metaekonomicznego ujęcia problematyki regionalnej (Dariusz Waldziński)
Rozdział 3. O koncepcji zintegrowanego rozwoju miast i regionów (Henryk Ponikowski)
Rozdział 4. Region i regionalizm w stosunkach międzynarodowych (Czesław Maj)
Rozdział 5. Granica państwa jako międzynarodowe uwarunkowanie rozwoju regionalnego (Andrzej Miszczuk)
Rozdział 6. Regionalne uwarunkowania współpracy i rozwoju w Europie Południowo-Wschodniej (Konrad Pawłowski)
Rozdział 7. Regiony wobec procesów globalizacji (Renata Jasonek)
Rozdział 8. Znaczenie globalizacji gospodarki dla rozwoju regionalnego (Małgorzata Ganczar)
Rozdział 9. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju regionu (Wanda Nowara)
Rozdział 10. Bankowość w warunkach integracji regionalnej i globalizacji rynków finansowych (Agnieszka Stolarska)


Część II. EUROPEJSKI WYMIAR POLITYKI ROZWOJU REGIONALNEGO W POLSCE

Rozdział 11. Zasada subsydiarności (pomocniczości) w Unii Europejskiej (Kazimierz Kłosiński)
Rozdział 12. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej jako instrumenty wspierania rozwoju regionalnego (Magdalena Paluch)
Rozdział 13. Uwarunkowania polityki Polski w regionie Europy Wschodniej (Maciej Celewicz)
Rozdział 14. Polityka wschodnia Polski w latach 2001-2005 (Marcin Rydel)
Rozdział 15. Nowa polityka spójności w Polsce na lata 2007-2013 (Bartosz Jóźwik)
Rozdział 16. Finansowe instrumenty wsparcia z funduszy strukturalnych dla regionów Polski Wschodniej w perspektywie finansowej na lata 2007-2013 (Aneta Karasek)
Rozdział 17. Ocena wykorzystania funduszy strukturalnych UE jako źródła finansowania rozwoju dla sektora MSP w województwach Polski Wschodniej (Aneta Sokół)
Rozdział 18. Policentryczność sieci miast jako podstawa kształtowania konkurencyjnej przestrzeni ekonomicznej kraju i regionów (Jan Polski)
Rozdział 19. Rola lokalnej grupy działania w rozwoju regionu (Marcin Szewczak)


Część III REGIONALNE WYZWANIA EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOŚCI - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Rozdział 20. Regionalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego na przykładzie województwa lubelskiego (Piotr Chojnacki)
Rozdział 21. Barometr nastrojów gospodarczych jako narzędzie diagnozowania i prognozowania sytuacji gospodarczej w regionie. Przykład województwa lubelskiego (Mieczysław Kowerski)
Rozdział 22. Działania i cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z uwzględnieniem sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa lubelskiego (Iwona Nakielska)
Rozdział 23. Rozwój edukacji jako czynnik wspierający konkurencyjność regionu lubelskiego (Iwona Szewczak)
Rozdział 24. Czynnik ludzki w województwie lubelskim w kontekście rozwoju rolnictwa (Anna Nowak)
Rozdział 25. Bariery realizacji projektów infrastrukturalnych w gminach województwa lubelskiego i oczekiwania samorządów w nowym okresie programowania środków UE (Zdzisław Anton)
Rozdział 26. Pomoc publiczna w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych jednostek samorządowych w województwie lubelskim (Wojciech Misterek)
Rozdział 27. Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw na Lubelszczyźnie ze środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 (Renata Siwiec)
Rozdział 28. Publiczne wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie Lubelskiego Funduszu Kapitałowego Sp. z o.o. (Joanna Swiderska)
Rozdział 29. Krzemionki Opatowskie dziedzictwem kulturowym regionu świętokrzyskiego (Monika Stelmaszczyk)

This product was added to our catalog on Thursday 18 December, 2008.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 125 of 195 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Rozwój i odpowiedzialność. Antropologiczne podstawy koncepcji wychowania moralnego
Rozwój i odpowiedzialność. Antropologiczne podstawy koncepcji wychowania moralnego
Prawa podmiotowe a ochrona dóbr osobistych
Prawa podmiotowe a ochrona dóbr osobistych
Ekonomiczne ograniczenia rozwoju rynku kapitałowego w Polsce
Ekonomiczne ograniczenia rozwoju rynku kapitałowego w Polsce
Instytucja sołtysa w okresie samorządu stanowego w Polsce. Aspekty społeczno-prawne
Instytucja sołtysa w okresie samorządu stanowego w Polsce. Aspekty społeczno-prawne
Zagrożenia i perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitałowego
Zagrożenia i perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitałowego
Prawa podstawowe w demokratycznych transformacjach ustrojowych
Prawa podstawowe w demokratycznych transformacjach ustrojowych
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce