Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » Social science » 9788373639461 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Paragone. Pasaże sztuki. Studia ofiarowane Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu
Paragone. Pasaże sztuki. Studia ofiarowane Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu
100,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Fundusze Unii Europejskiej w Polsce na lata 2007-2013
[9788373639461]
27,01zł
Product unavailable

ed. Zbigniew Bajko, Bartosz Jóźwik, Marcin Szewczak
ISBN:
978-83-7363-946-1
Pages: 422
Format: B5
Year: 2009 (2nd edition) 
Language: Polish

Korzyści Polski z członkostwa w Unii Europejskiej stają się coraz bardziej namacalne dla naszych obywateli. Wysoki poziom zaufania odzwierciedlają sondaże opinii publicznej. Są to wielorakie pożytki (oprócz pewnych niewygód), które nie ograniczają się do przepływów finansowych z Brukseli do Warszawy i 16 województw. Dla nas jako kraju w cywilizacyjnym pościgu pomoc finansowa ma jednak ogromne znaczenie. Polska jest głównym beneficjentem polityki regionalnej w ramach Perspektywy Finansowej na lata 2007-2013, którą miałem okazję współkształtować, prowadząc z ramienia Parlamentu Europejskiego negocjacje wiosną 2006 roku. Zarówno dla beneficjentów polityki regionalnej, jak i dla płatników netto był to trudny kompromis. Teraz chodzi o to, by w pełni wykorzystać szanse, jakie kryją się w unijnych funduszach rozmaitego typu, śladem dobrych wyników w absorpcji funduszy przyznanych Polsce na lata 2004-2006. (Janusz Lewandowski, z Wprowadzenia)


Spis treści

Noty o Autorach
Wykaz skrótów
Wprowadzenie (Janusz Lewandowski)
Wstęp do wydania drugiego (Zbigniew Bajko, Bartosz Jóźwik, Marcin Szewczak)


Część I
Fundusze Unii Europejskiej jako instrumenty wspierające wspólnotowy i polski rozwój społeczno-gospodarczy

Rozdział 1.
Fundusze Unii Europejskiej we wspólnotowej polityce regionalnej w latach 2000-2006
(Joanna Szafran)
1.1. Zarys ewolucji wspólnotowej polityki regionalnej
1.2. Priorytetowe Cele wspólnotowej polityki regionalnej
1.3. Zasady wspólnotowej polityki regionalnej
1.4. Finansowanie wspólnotowej polityki regionalnej
1.4.1. Fundusze strukturalne
1.4.2. Fundusz Spójności
1.4.3. Inne instrumenty

Rozdział 2.
Instrumenty realizacji wspólnotowej polityki spójności, polityki rolnej i polityki rybackiej na lata 2007-2013
(Dorota Denning, Magdalena Paluch)
2.1. Podstawowe założenia polityki spójności, polityki rolnej i polityki rybackiej
2.1.1. Strategia Lizbońska
2.1.2. Odnowiona Strategia Lizbońska
2.1.3. Polityka spójności w latach 2007-2013
2.1.4. Wspólna Polityka Rolna
2.1.5. Wspólna Polityka Rybołówstwa
2.2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2.2.1. Ogólna charakterystyka
2.2.2. Cel Konwergencja
2.2.3. Cel Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie
2.2.4. Cel Europejska współpraca terytorialna
2.2.5. Działania o charakterze dodatkowym
2.2.6. Kwalifikowalność wydatków
2.3. Europejski Fundusz Społeczny
2.3.1. Ogólna charakterystyka
2.3.2. Cel Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie
2.3.3. Cel Konwergencja
2.3.4. Cel Europejska współpraca terytorialna
2.3.5. Uregulowania dodatkowe
2.4. Fundusz Spójności
2.4.1. Ogólna charakterystyka
2.4.2. Działania Funduszu Spójności
2.5. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
2.6. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
2.6.1. Ogólna charakterystyka
2.6.2. Cele i zasady udzielania wsparcia
2.6.3. Osie wsparcia
2.6.4. Pomoc techniczna
2.6.5. Zarządzanie i monitorowanie
2.7. Europejski Fundusz Rybacki
2.7.1. Ogólna charakterystyka
2.7.2. Cele i ogólne zasady pomocy
2.7.3. Osie priorytetowe
2.7.4. Zarządzanie i monitorowanie

Rozdział 3.
Polityka spójności, polityka rolna i polityka rybacka w Polsce - Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015
(Bartosz Jóźwik)
3.1. Ogólna charakterystyka
3.2. Cel główny rozwoju społeczno-gospodarczego
3.3. Priorytety Strategii
3.3.1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki
3.3.2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej
3.3.3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości
3.3.4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa
3.3.5. Rozwój obszarów wiejskich
3.3.6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej
3.4. Finansowanie i system realizacji Strategii


Część II
Strategia i programy operacyjne polityki spójności dla celu Konwergencja

Rozdział 4.
Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013
(Bartosz Jóźwik)
4.1. Ogólna charakterystyka
4.2. Cel strategiczny i cele horyzontalne Narodowej Strategii Spójności
4.2.1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa
4.2.2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej
4.2.3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności
4.2.4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsię¬biorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej, oraz rozwój sektora usług
4.2.5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów oraz przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej
4.2.6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich
4.3. System realizacji celów Narodowej Strategii Spójności
4.3.1. Instrumenty realizacji celów Narodowej Strategii Spójności
4.3.2. Koordynacja realizacji Narodowej Strategii Spójności
4.3.3. System realizacji dla Celu Konwergencja
4.3.4. System realizacji dla Celu Europejska współpraca terytorialna.
4.4. Ramy finansowe

Rozdział 5.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
(Zbigniew Bajko, Bartosz Jóźwik)
5.1. Ogólna charakterystyka
5.2. Cel główny i cele szczegółowe
5.3. Osie priorytetowe
5.4. System wdrażania Programu

Rozdział 6.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
(Bartosz Jóźwik)
6.1. Ogólna charakterystyka
6.2. Cel główny i cele strategiczne
6.3. Priorytety
6.4. System wdrażania Programu

Rozdział 7.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
(Zbigniew Bajko, Bartosz Jóźwik)
7.1. Ogólna charakterystyka
7.2. Cel główny i cele szczegółowe
7.3. Osie priorytetowe
7.4. System wdrażania Programu

Rozdział 8.
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
(Zbigniew Bajko, Bartosz Jóźwik)
8.1. Ogólna charakterystyka
8.2. Cel główny i cele szczegółowe
8.3. Osie priorytetowe
8.4. System wdrażania Programu

Rozdział 9.
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
(Bartosz Jóźwik)
9.1. Ogólna charakterystyka
9.2. Cel główny i cele szczegółowe
9.3. Osie priorytetowe
9.4. System wdrażania Programu

Rozdział 10.
Regionalne Programy Operacyjne
(Marcin Szewczak)
10.1. Ogólna charakterystyka
10.2. System realizacji
10.3. Cele główne regionalnych programów operacyjnych


Część III
Programy operacyjne polityki spójności dla Celu Europejska Współpraca Terytorialna

Rozdział 11.
Programy Europejskiej Współpracy Transgranicznej
(Kinga Machowicz)
11.1. Ogólna charakterystyka
11.2. Polska - (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia
11.3. Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie)
11.4. Polska (Województwo Lubuskie i Województwo Dolnośląskie) Saksonia
11.5. Czechy - Polska
11.6. Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka
11.7. Litwa - Polska
11.8. Polska - Szwecja - Dania - Litwa - Niemcy - (Południowy Bałtyk)

Rozdział 12.
Programy Europejskiej Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej
(Kinga Machowicz)
12.1. Ogólna charakterystyka
12.2. Region Morza Bałtyckiego
12.3. Europa Środkowa
12.4. Program współpracy międzyregionalnej INRERREG IV С


Część IV
Programy operacyjne polityki rolnej i polityki rybackiej

Rozdział 13.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
(Marcin Szewczak)
13.1. Ogólna charakterystyka
13.2. Cel główny i cele szczegółowe
13.3. Osie priorytetowe
13.4. System wdrażania Programu

Rozdział 14.
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich
(Marcin Szewczak)
14.1. Ogólna charakterystyka
14.2. Cel główny i cele szczegółowe
14.3. Osie priorytetowe
14.4. System realizacji Programu


Część V
Wybrane aspekty wdrażania programów operacyjnych

Rozdział 15.
Procedura naboru projektów w ramach programów operacyjnych
(Kinga Machowicz)

Rozdział 16.
Udzielanie pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w ramach regionalnych programów operacyjnych
(Marcin Szewczak)
16.1. Udzielanie pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
16.2. Udzielanie pomocy publicznej w ramach regionalnych programów operacyjnych

Spis wybranych dokumentów dotyczących funduszy Unii Europejskiej
Indeks rzeczowy (Bartosz Jóźwik, Magdalena Paluch)

This product was added to our catalog on Wednesday 13 January, 2010.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 141 of 198 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Finansowanie zadań administracji publicznej ze środków UE
Finansowanie zadań administracji publicznej ze środków UE
$ Tożsamość narodowa i suwerenność państwa a integracja europejska
$ Tożsamość narodowa i suwerenność państwa a integracja europejska
Sound Structure and Sense. Studies in Memory of Edmund Gussmann
Sound Structure and Sense. Studies in Memory of Edmund Gussmann
Europeizacja prawa ochrony środowiska
Europeizacja prawa ochrony środowiska
$ Kultura grup mniejszościowych i marginalnych
$ Kultura grup mniejszościowych i marginalnych
Prawo materialne Unii Europejskiej w zarysie
Prawo materialne Unii Europejskiej w zarysie
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce