Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » Social science » 9788377020159 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawna forma ochrony zabytków
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawna forma ochrony zabytków
46,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej (Tom 1 i 2)
[9788377020159]
105,00zł
Product unavailable

ed. Sławomir Partycki

Vol. 1
ISBN:
978-83-7702-015-9
Pages: 726
Format: B5
Year: 2010
Languages: Polish, English, Russian, Czech

Vol. 2
ISBN:
978-83-7702-016-6
Pages: 864
Format: B5
Year: 2010
Languages: Polish, English, Russian, Czech


SPIS TREŚCI

Vol. 1

Kryzys gospodarczo-społeczny w teorii i praktyce

Anna Śliz, Marek S. Szczepański, Sieciaki – społeczne wspólnoty wirtualne  
Sławomir Partycki, Partnerstwo – współczesny imperatyw społeczny  
Воронов Виктор, Ружа Оксана, Системный кризис в Латвии: бремя обманутых надежд  
Danuta Walczak-Duraj, Wpływ intrnetu na poziom zaufania społecznego w okresie kryzysu  
Piotr Pysz, Nowa ekonomia po kryzysie gospodarki światowej 2007-2009?  
Felicjan Bylok, Konsumpcja a kryzys. Czynniki dynamizujące rozwój konsumpcji w XXI wieku  
Wiesław Wątroba, Konsumeryzm a wykluczenie społeczne  
Paweł Woroniecki, Teoria geopolityczna Maxa Webera a perspektywy współpracy gospodarczej Polski i Rosji
Barbara Przybylska-Czajkowska, Kryzys ekonomii a kryzys gospodarki  
Галина Санько, Особенности проявления мирового финансового кризиса в мировой экономике  
Владимир Меньшиков, Социально-экономический кризис в Латвии: пути противодействия  
Владимир Коробов, Кризис общественного доверия в Украине: институциональные и культурологические факторы  
Альфред Кураташвили, Теоретические проблемы предотвращения возникновения Мировых экономических кризисов  
Али Абишев, Методология выбора приоритетных отраслей для государственной поддержки  
Мурман Кварацхелия, Мировые глобальные процессы и развивающиеся страны  
Виктор Мокану, Экономический кризис в Республике Молдова в зеркале общественного мнения  
Людмила Киселева, Концепция безопасности личности: теоретический аспект  
Анзор Кураташвили, Конституционные права человека и мировой финансово-экономический кризис
Светлана Гришко, Елена Пересада, Проблемы выживания развивающихся стран в условиях глобализации  
Елена Коваленко, Особенности и факторы современного кризиса экономики Украины   
Татьяна Зинчук, Многофункциональная роль сельского хозяйства в условиях глобального социально-экономического кризиса  
Valentina Simkhovich, Main Objects of Stakeholder Management of Belarusian Companies  
Ванкевич Елена, Формы партнерства на рынке труда для предотвращения молодежной безработицы  
Дмитрий Солоха, Исследование основных предпосылок управления антикризисным планированием деятельности субъектов хозяйствования  
Ольга Брусиловская, Польско-Украинские экономические отношения в контексте развития восточного партнерства  
Сергей Молчанов, Украинская и мировая антикризисная политика
Ядвига Яскевич, Социально-экономический кризис в контексте переосымсления духовных ценностей
Kazimierz Górka, Współpraca gospodarcza Polski z Ukrainą
Jadwiga Gierczycka, Ekonomiczne i społeczne skutki kryzysów finansowych w dobie integracji i globalizacji
Alina Betlej, Kryzys wiedzy w społeczeństwie sieciowym
Monika Torczyńska, Kryzys praworządności w społeczeństwie demokratycznym
Marie Gabryšová, Jozef Vodák, Jak úspěšně budovat podnikání v době krize
Eduards Vanags, Latvian Labour Market in the Conditions of the Global Economic Crisis
Иван Янис Михайлов, Влияние социально-экономического кризиса на правовую культуру Латвийского общества
Janusz R. Sobczyk, Kryzys. Globalizacja jako remedium antykryzysowe i akcelerator katastrofy
Igor Tsvirkun, Kryzys wartości w społeczeństwie informacyjnym
Krzysztof Grabczuk, Fundusze europejskie szansą wzrostu innowacyjności gospodarki Polski
Janusz Kunkowski, Michał Polasik, Gracjan Wilczewski, Kierunki rozwoju handlu internetowego w Polsce – metody płatności i społeczności konsumentów
Leszek Korporowicz, Kultury w działaniu. O twórczym potencjale dziedzictwa i komunikacji


Partnerstwo i współpraca w rozwoju lokalnym i regionalnym

Лариса Шаховская, Ирина Аракелова, к.э.н., Екатерина Новакова, Институциональные механизмы сотрудничества в сфере профессионального образования между Россией и странами центральной и восточной Европы
Елена Дорина, Институциональные основы социального партнерства бизнеса и власти на региональном уровне
Krystyna Leśniak-Moczuk, Zmiana społeczna w wymiarze lokalnym
Agnieszka Drewniak, Kryzys tożsamości lokalnej w społeczeństwie sieciowym
Piotr Pilch, Współpraca Polski i Ukrainy przy organizacji euro 2012
Monika Sławińska, Korupcja na przejściach granicznych – ocena zjawiska
Ewa Ślęzak, Pogranicze jako obszar współpracy
Виктор Крючковский, Елена Савчук, Приоритеты экономики Украины в свете новых теорий и моделей развития международного сотрудничества в ЕС
Назира Какулия, Институциональные проблемы посткомунистической трансформации в свете некроэкономики
Dorota Dolińska, Piotr Weryński, O dwóch habitusach w polskiej lokalnej sferze publicznej
Рудольф Леонтьев, Мария Радченко, Анализ факторов конкурентоспособности предпринимательскух структур России и Китая
Лариса Шаховская, Andrzej Juszczyk, Agnieszka Piotrowska-Piątek, Использование общественных ресурсов экономического развития в посткоммунистических странах
Вилкс А.Я., Социально экономический кризис и проблемы обеспечения общественной безопасности: Латвийcкий опыт и перспективы сотрудничества в современных условиях
Wiesław Banach, Geneza kryzysu a kwestia zaufania
Grzegorz Kotliński, Weryfikacja tożsamości klientów w społeczeństwie informacyjnym – aspekty organizacyjne i ekonomiczne
Ewa Kulińska-Sadłocha, Zrównoważony rozwój – orientacja pokryzysowych strategii działania banków
Яшева Галина, Механизм самоорганизации экономических систем на основе сетевого сотрудничества и государственно-частного партнерства в контексте экономического кризиса  
Elena Vechkinzova, Programming as the Tool of Regional Development  
Ligita Āzena, Planning of the Territorial Marketing Strategy   
Сергей Игнатьев, Современные условия устойчивого экономического развития региона (на примере Латвии)  
Зоя Лукашеня, Игротехническая парадигма как средство реализации партнерства и сотрудничества в педагогической деятельности  
Лисица Екатерина, Партнерство государства и частного сектора в условиях финансового кризиса в странах ЦВЕ (железнодорожный сектор)  
Ольга Сывороткина, Юрий Надежин, Значение участия общественных организаций в формировании и развитии человеческого капитала в регионах России
Ирина Аракелова, Анастасия Зылёва, Ольга Андрющенко, Марс Аракелов, Социальное партнерство как особенность современного периода развития российского бизнеса
Наталия Тюленева, Партнерские финансовые программы в сфере инновационной деятельности Томских университетов
Павел Меньшиков, Условия достижения конкурентоспособности банками Латвии
Janis Zvigulis, Investment Attraction and Promotion in the Times of Crisis: the Situation with Small and Open Economies  
Надежда Резник, Елена Ткаченко, Рейтинг инвестиционной привлекательности апк Украины  
Анна Бойко, Елена Молина, Типы и модели партнерсв в регионе: лимитирующие факторы их реализации  
Оксана Белякова, Необходимость формирования экологической этики бизнеса как условие применения концепции экологически устойчивого развития  
Sergiej Shturhecki, Strategii komunikowania w samorządach lokalnych  
Viktoriya Tichshenkova, Banking System of the Republic of Kazakhstan: the Current State And Development Outlook
Ewa Kulińska-Sadłocha, Grzegorz Kotliński, Odbudowa zaufania jako czynnik przetrwania i dalszego rozwoju banków
Arkadiusz Przybyłka, Rozwój tradycji i kultury górniczej na przestrzeni dziejów na górnym śląsku i ich upadek w okresie transformacji ustrojowej
Иева Пранка, Сотрудничество организаций в целях снижения социальной отчужденности группы риска инфицирования вич на примере Латвии
Сандра Михайлова, Сотрудничество как ценность: сравнительная оценка латвийской молодёжи в 1998 и 2009 году  
Dorota Tomczyszyn, Ekonomiczne uwarunkowania egzystencji rodziny posiadającej dziecko z niepełnosprawnością intelektualną   
Ирина Жданова, Формирование рационального соотношения централизации и децентрализации государственного управления в период социальных трансформаций  
Мария Титова, «Веймарский треугольник» сотрудничество в условиях мирового финансового кризиса
Wiesław Romanowicz, Mieszkańcy powiatu bialskiego wobec głównych problemów społecznych  
Iveta Briszka, Społeczeństwo ryzyka: ocena ekologicznego ryzyka na Łotwie  
Anna Kot, Wpływ kryzysu gospodarczego na wykorzystanie funduszy unijnych na przykładzie regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2007-2013  
Jakub Górka, Opłaty dodatkowe (surcharging) na rynku płatności  
Lidia Pokrzycka, Wpływ kryzysu ekonomicznego na politykę inwestycyjną światowych koncernów medialnych w Europie Środkowej i Wschodniej  
Gabriela Teresińska-Pruchniak, Partnerstwa lokalne jako narzędzie przeciwdziałania negatywnym skutkom kryzysu społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich  
Kateryna Novikova, Wymiar sytuacyjny współpracy polsko-ukraińskiej: sieci nieformalne, różnice (nie)kulturowe a zróżnicowane korzyści  
Zdzisław Zagórski, Problem podmiotowości społeczeństwa "spóźnionego” historycznie a kryzys zaufania społecznego


Vol. 2

This product was added to our catalog on Tuesday 11 May, 2010.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 138 of 195 in category Social science  Next product
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce