Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » Social science » 593 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Ciche wiosła
Ciche wiosła
20,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka
[593]
29,40zł
Product unavailable

Franciszek Janusz Mazurek
ISBN: 83-228-0804-6
Pages: 462
Format: B5
Year: 2001
Language: Polish

Godność osoby ludzkiej jest jedna, natomiast jej uzasadnień jest wiele. Tylko te koncepcje filozoficzno-antropologiczne, w których uznaje się, że jest ona wartością wrodzoną i niezbywalną, absolutną, wartością wartości - obiektywną i uniwersalną - wyjaśniają prawidłowo, że jest ona źródłem wszystkich praw człowieka: wolnościowych, społecznych i solidarnościowych - z niej są one odczytane. W uzasadnieniach antropologii teologiczno-biblijnej wskazuje na wartość godności osoby ludzkiej znacznie wyżej. Stąd też w badaniach nad prawami osoby ludzkiej, kierując się obiektywizmem a nie jakąkolwiek ideologią, po prostu nie można ich pomijać. Prawa te posiadają takie same przymioty jak godność osoby ludzkiej. Są to prawa wrodzone (naturalne), uniwersalne, niezbywalne i nienaruszalne. Stanowią one integralną jedność i są niepodzielne, gdyż godność ludzka jest niepodzielna, uniwersalna, nieutracalna i nienaruszalna. (z Posłowia)


Spis treści

Wstęp

Część I
Pojęcie i historia godności człowieka

Pojęcie godności człowieka
Idea godności człowieka w filozofii starożytnej
Idea godności człowieka w Starym i Nowym Testamencie
Godność człowieka w myśli patrystycznej
Wieloaspektowe ujmowanie godności człowieka w teologii i filozofii średniowiecznej
Rozumienie godności człowieka w filozofii okresu Renesansu
Immanentna koncepcja godności osoby ludzkiej w eksplikacji Emanuela Kanta
Interpretacja godności człowieka w myśli socjalistycznej i filozofii marksistowskiej
Integralne ujęcie godności człowieka u Johannesa Messnera
Metafizyczne ujmowanie godności osoby ludzkiej
Normatywny charakter godności osoby ludzkiej w etyce personalistycznej
Godność osobowościowa w eksplikacji socjologicznej i psychologicznej
Socjologiczna ekspilikacja godności
Eksplikacja godności w psychologii humanistyczno-egzystencjalnej
Etyka bez godności człowieka

Integralność godności i jej praktyczne konsekwencje
Integralność godności osobowej (wrodzonej) i osobowościowej (nabywanej)
Praktyczne konsekwencje


Część II
Alfreda Verdrossa i Jacquesa Maritaina koncepcja dynamiczna prawa naturalnego i praw człowieka

Spór o prawo naturalne i jego renesans
Krytyczna ocena racjonalistyczno-oświeceniowej filozofii prawa naturalnego i pozytywizmu prawnego
Renesans prawa naturalnego

"Trzecia droga" Arthura Kaufmanna

Dynamiczny charakter prawa naturalnego i praw człowieka w ujęciu Verdrossa
Całościowy obraz człowieka podstawą prawa naturalnego
Stały i dynamiczny element prawa naturalnego i praw człowieka

Maritaina koncepcja dynamicznego prawa naturalnego
Aspekt ontologiczny
Aspekt poznawczy
Lista praw osoby ludzkiej
Wpływ filozofii personalistycznej Maritaina na Powszechną Deklarację Praw Człowieka
Konkluzje


Część III
Godność osoby ludzkiej w najnowszych dokumentach Kościoła katolickiego i Organizacji Narodów Zjednoczonych

Godność osoby ludzkiej w najnowszych dokumentach Kościoła Katolickiego
Godność osoby ludzkiej w dokumentach ONZ
Uznawanie godności osoby ludzkiej za podstawę praw człowieka w dokumentach Kościoła i Organizacji Narodów Zjednoczonych


Część IV
Godność człowieka w niektórych konstytucjach państw współczesnych

Godność człowieka w Konstytucji RFN i innych państw
Dyskusje nad osią aksjologiczną nowej Konstytucji III Rzeczypospolitej Polskiej
Stanowisko Episkopatu Polski
Godność człowieka w projektach Konstytucji III Rzeczypospolitej Polskiej
Godność człowieka w Konstytucji III Rzeczypospolitej Polskiej


Część V
Uniwersalność praw człowieka

Definicje praw człowieka
Uzasadnienia uniwersalności praw człowieka. Przymioty praw człowieka
Krytyczna ocena relatywizmu kulturowego praw człowieka
Uniwersalna i regionalna ochrona praw człowieka
Prawo do życia w dokumentach międzynarodowych. Ścisłe i szersze rozumienie prawa do życia jako jedno z ważnych kryteriów uniwersalnej koncepcji praw człowieka
Prawo do życia w prawie międzynarodowym
Uzasadnienia Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej ochrony życia ludzkiego
Prawo do życia w ścisłym i szerszym znaczeniu


Część VI
Czy koncepcja Kościoła katolickiego o prawie do życia jest uniwersalna

Podstawa biblijna
Tradycja
Ratio - zdolność rozumu ludzkiego poznania moralnych praw człowieka
Miejsce międzynarodowego prawa praw człowieka w nauczaniu Kościoła
Ochrona prawa do życia przez władze państwowe w autentycznej demokracji
Miejsce najnowszych badań genetycznych w nauczaniu Kościoła
Konkluzje


Część VII
Integralność praw człowieka

Podstawa treści praw człowieka
Od mitów do renesansu praw społecznych człowieka
Spór o prawa społeczne człowieka w okresie „zimnej wojny"
Prawa społeczne człowieka w dokumentach ONZ
Prawa społeczne człowieka we Wspólnocie Europejskiej
Treść praw społecznych
Zasady interpretacji praw człowieka i ich luki


Część VIII
Integralnie rozumiane praw człowieka i ich realizacja podstawą humanistycznego porządku gospodarczego

Czy kapitalizm jest jedyną alternatywą realnego socjalizmu?
Wolność czy sprawiedliwość w dziedzinie gospodarczej – fałszywa alternatywa
Prawo człowieka do posiadania własności prywatnej – pluralizm form własności
Wymiary wartości pracy ludzkiej
Priorytet pracy ludzkiej przed kapitałem
Prawo do pracy
Prawo człowieka do osobowej pracy inicjatywnej
Prawo człowieka do wykształcenia
Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe jako jeden z czynników przezwyciężenia bezrobocia
Nowy porządek gospodarczy według Maritaina
Społeczny model Unii Europejskiej


Część IX
Nowy ład światowy i jego podstawy

Familia Humana i jej uzasadnienia
Rozwój idei nowego ładu światowego
Czynniki wpływające na eksplozję mundializacji
Pozytywne i negatywne strony globalizacji gospodarczej
Zagrożenia suwerenności państw narodowych
Prawo człowieka i narodów (ludów) do integralnego rozwoju - prawa solidarnościowe
Globalizacja ekosystemu
Rozwój idei prawa do czystego (zdrowego) i zrównoważonego środowiska naturalnego - prawo solidarnościowe człowieka
Podstawa, treść i ochrona prawa (praw) do czystego i zrównoważonego środowiska naturalnego
Prawa proceduralne czy człowieka do czystego (zdrowego) i zrównoważonego środowiska naturalnego
Podmioty zobowiązane kształtowanie nowego ładu światowego - polaryzacja stanowisk
Postulat powołania władzy ogólnoświatowej

Posłowie
Skróty
Bibliografia

This product was added to our catalog on Monday 21 March, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 8 of 198 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Historia filozofii starożytnej. Tom 5: Słownik, indeksy i bibliografia <br><blink>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2003</blink>
Historia filozofii starożytnej. Tom 5: Słownik, indeksy i bibliografia
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2003
Ochrona praw człowieka w Rzeczypospolitej Polskiej na tle standardów europejskich
Ochrona praw człowieka w Rzeczypospolitej Polskiej na tle standardów europejskich
Rozwój i odpowiedzialność. Antropologiczne podstawy koncepcji wychowania moralnego
Rozwój i odpowiedzialność. Antropologiczne podstawy koncepcji wychowania moralnego
Prawa podmiotowe a ochrona dóbr osobistych
Prawa podmiotowe a ochrona dóbr osobistych
U podstaw demokracji. Zagadnienia aksjologiczne
U podstaw demokracji. Zagadnienia aksjologiczne
Budowanie społeczeństwa wiedzy. Zarys teorii społecznej Karla R. Poppera
Budowanie społeczeństwa wiedzy. Zarys teorii społecznej Karla R. Poppera
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce