Wydawnictwo KUL
  Start » Nauki przyrodnicze » 9788380610101 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Materiały z działalności posła Jana Świtki dotyczące ustawy sejmowej o finansowaniu KUL z 14 VI 1991 roku. Edycja źródłowa
Materiały z działalności posła Jana Świtki dotyczące ustawy sejmowej o finansowaniu KUL z 14 VI 1991 roku. Edycja źródłowa
32,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych
[9788380610101]
39,00zł
Produkt dostępny

red. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Barbara Marczewska
ISBN:
978-83-8061-010-1
Stron: 444
Format: B5
Rok wydania: 2014


SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE

1. Wstęp
Introduction
G. Mazurkiewicz-Boroń, B. Marczewska

2. Woda w refleksji pierwszych filozofów przyrody
Water in the thought of early philosophers of nature
W. Sajdek


II. ZAGROŻENIA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

1. Polibromowane etery difenylowe w wodach powierzchniowych głównych rzek Polski
Polybrominated diphenyl ethers in surface waters of major Polish rivers
J. Czerwiński, M. Sposób

2. Wstępna analiza jakości wody rzeki Biała Głuchołaska na odcinku przygranicznym
Preliminary analysis of water quality in the Biała Głuchołaska River on the section near the border
M. Wiatkowski, K. Kózka

3. Rola dopływów w kształtowaniu jakości wód Kłodnicy
The role of tributaries in changes of the Kłodnica River water quality
W. Nocoń, M. Kosel, B. Pieczykolan, I. Płonka, Ł. Sułkowski

4. Wstępne badania zanieczyszczeń metalami ciężkimi w zlewni rzeki Kłodnicy (Górny Śląsk, Polska)
Preliminary studies of heavy metal contamination in the Kłodnica River catchment (Upper Silesia, Poland)
A. Gielar, E. Helios-Rybicka

5. Specjacja wanadu w próbach wód naturalnych
Vanadium speciation in natural water samples
B. Marczewska, R. Kuzioła, A. Kramek

6. Oznaczanie benzofenonów w wodach powierzchniowych
Determination of benzophenones in surface waters
B. Marczewska, A. Kramek, R. Kuzioła

7. Badania intensywności biodegradacji mikrozanieczyszczeń farmaceutycznych w środowisku wodnym
The intensity of biodegradation of pharmaceutical micropollutants in the aquatic environment
J. Bohdziewicz, E. Kudlek, M. Dudziak

8. Parametry fizjologiczne i przeżywalność karpia w warunkach polepszenia jakości zasilającej wody
Physiological parameters and survival rate of carp in conditions of quality improvement of water supply
A. M. Jankowska

9. Problematyka obecności fenoli i metody ich usuwania z wód powierzchniowych
Problems of phenols presence and methods of their removal from surface waters
E. Szymura, S. Salwiczek

10. Porównanie składu i dynamiki fitoplanktonu w Zbiorniku Dobczyckim w zależności od metody poboru prób
Comparison of a composition and dynamics of phytoplankton in Dobczyce Reservoir in relation to the method for collecting samples
M. Strzesak

11. Struktura taksonomiczna orzęsków (Ciliata) w zbiorowiskach planktonowych zbiorników wodnych związanych z działalnością człowieka
Taxonomic structure of ciliates (Ciliata) in the planktonic communities of water reservoirs connected with an anthropogenic activity
J. Gadzinowska

12. PCB w środowisku wodnym
PCBs in an aquatic environment
K. Szambelan

13. Ocena zmienności wartości ekstremalnych sum dobowych opadów z okresu zimowego na przykładzie pomiarów prowadzonych w obserwatorium Wrocław - Swojec
Assessment of extreme daily totals variability of precipitation during winter period exampled by measurements in Wroclaw-Swojec observatory
A. Romaniak, A. Żyromski

14. Проблемы защиты и рационального использования водных ресурсов России
Aspects of protection and sustainable use of water resources in Russia
С. В. Евдокимов

15. Энергоустановки на основе возобновляемых источников энергии и их влияние на экосистемы водных объектов
The renewable energy-based electric power plants and their impact on ecosystem of aquatic objects
С. В. Евдокимов, А. А. Орлова

16. Pека как фактор формирования промышленных территорий города Cамары
The river as a forming factor of the Samara city industrial area
Е. М. Бальзанникова


III. BADANIA I TECHNOLOGIE W GOSPODARCE WODNEJ I ŚCIEKOWEJ

1. Некоторые задачи теории фильтрования и практика водоочистки
Some tasks of deep bed filtration theory and practice of water treatment
В.Л. Поляков

2. Oczyszczanie odcieków ze składowiska odpadów komunalnych z wykorzystaniem metod pogłębionego utleniania
Treatment of municipal landfill leachate using advanced oxidation processes
M. Kosel, K. Barbusiński, B. Pieczykolan, I. Płonka, W. Nocoń

3. Badania laboratoryjne nad wykorzystaniem różnych metod do dezynfekcji ścieków
Laboratory studies on the use of variety of methods for wastewater disinfection
M. Słoboda, A. Włodyka-Bergier, M. Nowak-Bator

4. Zastosowanie technik membranowych do oczyszczania ścieków zawierających związki powierzchniowo czynne
The use of membrane technology for the purification of wastewater containing surfactants
E. Puszczało

5. Ocena toksyczności odpływu z bioreaktora membranowego w procesie współoczyszczania odcieków ze ściekami obciążonymi związkami organicznymi
Evaluation of toxicity of the membrane bioreactor effluent from the co-treatment of the leachtes with wastewater loaded with organic compounds
A. Świerczyńska, J. Bohdziewicz

6. Ocena pracy oczyszczalni ścieków w Żywcu po wykonanej rozbudowie i modernizacji
An evaluation of sewage treatment plant in Żywiec after its expansion and modernization
L. Opyrchał, S. Lach, M. Łągiewka

7. Technological schemes of water purification with polystyrene foam filters
V. Orlov, S. Martynov, A. Orlova, V. Zoschuk, M. Meddur, S. Yatsunov

8. qPCR jako metoda wspomagająca analizę osadu czynnego
qPCR as a method of supporting of an analysis of an activated sludge
J. Piórczyk

9. Zastosowanie chitozanu i jego modyfikacji do usuwania azotanów z roztworów wodnych
Application of chitosan and its modifications for nitrate removal from aqueous solutions
S. Salwiczek, E. Szymura

10. Właściwości osadów pochodzących z oczyszczania ścieków galwanicznych
Properties of the sludge from treatment of galvanic wastewater
I. Płonka, B. Pieczykolan, M. Kosel, W. Nocoń

11. Wpływ obecności odcieków składowiskowych w ściekach zasilających bioreaktor na charakterystykę osadu czynnego
Influence of landfill leachate in wastewater mixture feeding bioreactor on characteristic of activated sludge
B. Pieczykolan, M. Kosel, I. Płonka, W. Nocoń

12. Gospodarowanie odciekami na przykładzie składowiska w Stalowej Woli
The management of landfill effluents: a case study from Stalowa Wola
A. Gronba, T. Białopiotrowicz


IV. TECHNOLOGIE W HYDROTECHNICE I GOSPODARCE WODNEJ

1. Obliczenia hydrauliczne rozdzielczego rurociągu ciśnieniowego, położonego w strumieniu cieczy
Hydraulic calculation of pressure distributive pipelines laid in a fluid stream
V. Cherniuk

2. Исследование неустановившегося движения жидкости в круглых трубах при помощи диссипативной модели
Study of the unsteady motion of a liquid in a round pipe with dissipative model
O. M. Яхно, Р. М. Гнатив

3. Klasyfikacja wyników pomiarów wahadeł i pochyłomierzy zapory Solina
The classification of measurement results of pendulums and inclinometers on the example of the Solina dam
M. Wanat, L. Opyrchał, T. Bruzda

4. Badania kierunku filtracji w zaporach ziemnych z wykorzystaniem metody iloczynu skalarnego
The examination of the direction of filtration in earthen dams using the scalar product approach
L. Opyrchał, S. Lach

5. Zastosowanie termowizji w badaniach filtracji przez zapory ziemne
The use of thermovision in surveys of filtration through earth dams
M. Łągiewka, L. Opyrchał, S. Lach

6. Problem wydatku urządzeń upustowych
The problem of the flow capacity of sink device
L. Opyrchał, S. Lach, M. Wanat

7. Гидравлическое аккумулирование электроэнергии на малых ГАЭС
Hydraulic accumulation of electric power at mini hydroelectric pumped-storage power plants
М. И. Бальзанников

8. Использование строительных отходов для ремонта объектов водохозяйственного назначения
Use of construction waste for repairing water facilities
Ю. М. Галицковa


V. DZIAŁANIA W OCHRONIE WÓD

1. Проблемы защиты и рационального использования водных ресурсов России
Aspects of protection and rational use of water resources in Russia
С. В. Евдокимов, С. В. Еремин

2. Znaczenie hydromorfologicznej jakości dla stanu ekologicznego rzek polskich Karpat
Significance of hydromorphological quality for the ecological integrity of Polish Carpathian rivers
B. Wyżga, J. Zawiejska

3. Zlewnia małej rzeki obiektem równowagi ekologicznej na przykładzie rzeki Chodelki
Drainage basin of a small river as an object of ecological balance based for example the Chodelka River
F. Świtała

4. Farmaceutyki w środowisku wodnym i metody ich usuwania z wód powierzchniowych
Pharmaceuticals in the aquatic environment and methods for their removal from surface water
E. Szymura, S. Salwiczek, K. Moraczewska-Majkut, I. Zimoch

5. Zrównoważone zarządzanie zlewnią Zbiornika Dobczyckiego i górnej Raby
Sustainable management of the catchment of Dobczyce Reservoir and upper Raba River
E. Wojtas, M. Sawczak, T. Bergier

6. Zastosowanie pakietu Jena 2000 do wspomagania zarządzania zlewnią rzeczną
Application of Jena 2000 package to support the river basin management
E. Wojtas, M. Sawczak, T. Bergier

7. Ichtiofauna wyrobiska pokopalnianego - Staw Bukowy w Szczecinie
Fish fauna of the Staw Bukowy post-excavation pit in Szczecin
G. Zięba, D. Rachalewska, B. Janic, L. Marszał

8. Instrumenty prawne i organizacyjne w zwalczaniu kłusownictwa rybackiego w działaniach straży rybackiej w Olsztynie
Legal and organizational measures in fight against fish-poaching in activities of fisheries guard of Olsztyn area
J. Ostrowska, U. Szymańska

9. Środowiskowe techniczne i prawne uwarunkowania budowy urządzeń hydroenergetycznych
Environmental, technical and legal conditions of the construction of hydropower facilities
A. Kowalczyk-Juśko, M. Sławińska, J. Cybulski

10. Społeczny kontekst kształtowania przestrzeni publicznych związanych z wodą na obszarze delty Wisły
The social context of the development of water-related public spaces in the Vistula River delta
A. Rubczak

11. Dynamika opłat za wodę i ścieki w mieście Stalowa Wola
The dynamics of charges for water and wastewater in Stalowa Wola
K. Giordano, D. Romaniak, D. Szostak

12. Защита водотоков от повторного загрязнения при выполнении природоохранных мероприятий на них на примере Среднего Поволжья
Defence against recurrent pollution in watercourses which have been subject to conservation measures: the example of the Middle Volga River Basin
А. А. Михасек

13. Эффективность методики преподавания дисциплины «экология» в СГАСУ
Methodological effectiveness of teaching "ecology" in the СГАСУ
М. Н. Закирова, Е. В Чуприна

Data dodania produktu do sklepu: wtorek, 09 czerwiec 2015.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 11 z 21 
w kategorii Nauki przyrodnicze
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania
Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania
Dialog w rodzinie - dobre praktyki
Dialog w rodzinie - dobre praktyki
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Sankcje i preferencje w prawie podatkowym
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Sankcje i preferencje w prawie podatkowym
Współczesna rodzina polska. Przemiany, zagrożenia i wyzwania
Współczesna rodzina polska. Przemiany, zagrożenia i wyzwania
Propaganda w systemach demokratycznych i niedemokratycznych
Propaganda w systemach demokratycznych i niedemokratycznych
Transgraniczność stosunku pracy
Transgraniczność stosunku pracy
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce