Wydawnictwo KUL
  Catalog » SALE » 9788373639836 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Paragone. Pasaże sztuki. Studia ofiarowane Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu
Paragone. Pasaże sztuki. Studia ofiarowane Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu
100,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Jezus Chrystus pośrednik zbawienia w hiszpańskiej teologii posoborowej
[9788373639836]
42,00zł
17,00zł
You save: 25,00zł
Product available

ks. Janusz Lekan
ISBN:
978-83-7363-983-6
Pages: 510
Format: B5
Year: 2010
Language: Polish

Jedyną drogą zbawienia ludzkości jest tajemnica Osoby i dzieła Chrystusa. Autor stara się ukazać w sposób systematyczny najistotniejszych elementów tajemnicy Chrystusa Pośrednika. Wykazuje, iż trzeba widzieć tę tajemnicę w pełni dynamicznie, gdyż Pośrednik nie jest kimś, kto stoi pomiędzy Bogiem i człowiekiem, lecz kimś, kto jednoczy człowieka z Bogiem, prowadzi do pełnej komunii stworzenia ze Stwórcą. Jednocześnie próbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w rzeczywistości chrześcijańskiej mamy do czynienia z pośrednictwem zbawczym, jeśli Bóg jest Wszechmogący i w bezpośrednim kontakcie ze stworzeniem nie potrzebuje żadnego pośrednika pomiędzy Bóstwem i światem stworzonym?
Otrzymujemy w ten sposób po raz pierwszy w miarę całościowe w polskiej literaturze teologicznej opracowanie tematu zbawczego pośrednictwa Chrystusa. Opracowanie to pozwala jednocześnie polskiemu czytelnikowi poznać specyfikę refleksji chrystologicznej dokonywanej w Hiszpanii po Soborze Watykańskim II.SPIS TREŚCI

Indice
Inhaltsverzeichnis
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I
Teologia hiszpańska w XX stuleciu

1. Teologia hiszpańska przed Soborem Watykańskim II
2. Teologia hiszpańska soborowa
3. Teologia hiszpańska posoborowa
3.1. Recepcja Soboru
3.2. Ważniejsze wydarzenia historyczne ostatnich dekad
3.3. Instytucje teologiczne
3.4. Protagoniści teologii w Hiszpanii
3.5. Wydawnictwa
3.6. Główne tendencje rozwojowe hiszpańskiej teologii posoborowej
3.7. Hiszpańska chrystologia posoborowa


Rozdział II
Juan Alfaro: Chrystus - Pośrednik Objawienia

1. Funkcje zbawcze Chrystusa jako Proroka, Pana i Kapłana
1.1. Fundamenty biblijne
1.1.1. Chrystus objawiający
1.1.2. Chrystus jako Najwyższy Kapłan
1.1.3. Chrystus jako Pan
1.2. Studium systematyczne ministeriów Chrystusa
1.2.1. Dane z historii dogmatów
1.2.2. Refleksja systematyczna funkcji Chrystusa w świetle wcielenia
2. Chrystus jako Objawiciel Ojca
2.1. Chrystus w centrum eschatologicznego samoudzielenia się Boga
2.2. Pośrednictwo Jezusa w samoobjawieniu Boga
2.3. Wcielenie jako klucz hermeneutyczny
2.4. Widzenie Boga w Chrystusie w wiecznej chwale
2.5. Teologiczne uzasadnienie funkcji Chrystusa uwielbionego jak Objawiciela Ojca
2.6. Chrystus, Sakrament Boga Ojca


Rozdział III
Manuel M. Gonzalez Gil: Chrystus - Pośrednik przez miłość jednoczącą

1. Biblijny obraz Chrystusa Pośrednika
1.1. Tajemnica Chrystusa w pismach Janowych
1.2. Listy Pasterskie
1.3. List do Hebrajczyków
2. Chrystus Pośrednik w historii teologii
2.1. Chrystologia pośrednictwa św. Augustyna
2.2. Prawdziwe człowieczeństwo Jezusa
2.3. Jedność bóstwa i człowieczeństwa
2.4. Jezus Chrystus — Pośrednik Objawienia
2.4.1. Jezus Chrystus — Najwyższy Pośrednik Objawienia
2.4.2. Jezus Chrystus - Pełnia Objawienia
3. Jezus Chrystus — Najwyższy Kapłan
3.1. Wyższość kapłaństwa Chrystusowego
3.2. Idea reprezentacji
3.3. Zmartwychwstanie Chrystusa: sakrament zbawienia
3.4. Perspektywa wieczności: pośrednictwo w visio beatified
3.4.1. Być z Chrystusem
2.4.1. Być podobnym do Chrystusa
2.4.3. Wieczne pośrednictwo Chrystusa
2.4.4. Przekazanie królestwa Ojcu
4. Misterium Chrystusa — synteza teologiczna
4.1. Misterium miłości Ojca
4.1.1. Rzeczywistość samodarowania się Ojca w Chrystusie
4.1.2. Sposób samodarowania się Ojca w Synu
4.1.3. Odwieczny zamiar Ojca darowania się w Chrystusie
4.2. Misterium jedności w Chrystusie
4.2.1. Jedyny Pośrednik
4.2.1.1. Fakt pośrednictwa Chrystusa
4.2.1.2. Osoba Pośrednika
4.2.1.3. Bezpośredniość pośrednictwa
4.2.1.4. Znaczenie pośrednictwa Chrystusa
4.2.2. "Pierworodny"


Rozdział IV
Szkoła nawarryjska: Jezus Chrystus - Pośrednik mesjański

1. Założenia hermeneutyczne
2. Kościół, miejsce wiary w Chrystusa
3. Osoba i dzieło Pośrednika
3.1. Charakter boski i ludzki Jezusa fundamentem Jego bycia Zbawicielem
3.2. Celowość wcielenia
3.3. Nierozdzielność unii hipostatycznej
3.4. Zbawiciel i zbawienie: pośrednictwo Chrystusa kategorią jednoczącą
3.5. Osobowy charakter zbawienia
3.5.1. Zbawienie — inicjatywa Boga Przymierza
3.5.2. Chrystus — Zbawiciel powszechny
4. Istota pośrednictwa: Chrystus — Pośrednik między Bogiem i ludźmi
4.1. Pośrednictwo Chrystusa
4.2. Istnienie i natura pośrednictwa Chrystusa
4.3. Unia hipostatyczna i pośrednictwo
4.4. Tria munera Christi
4.5. Pośrednik i pośrednicy
5. Urząd królewski lub pasterski Chrystusa
5.1. Treść i realizacja królewskiej funkcji Chrystusa Pośrednika
5.2. Chrystus — Najwyższy Prawodawca i Sędzia
5.3. Powszechność królestwa Chrystusa
6. Urząd prorocki Chrystusa
6.1. Chrystus, pełnia Bożego Objawienia
6.2. Nauczanie Chrystusa nauczaniem nieomylnym
7. Kapłański urząd Chrystusa
7.1. Pośrednictwo Chrystusa pośrednictwem kapłańskim
7.2. Cechy charakterystyczne kapłaństwa Chrystusa
7.3. Kapłan i ofiara
7.4. Jedyność i wieczność kapłaństwa Chrystusa
7.5. Fundament kapłaństwa Chrystusa
7.6. Niebieskie kapłaństwo Chrystusa
8. Chrystus — Pośrednik zbawienia w życiu i śmierci
8.1. Zbawczy wymiar wydarzeń z życia Chrystusa
8.2. Zbawczy sens męki i śmierci Chrystusa
8.3. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa przyczyną naszego zbawienia
8.4. Chrystus - nasz Pan


Rozdział V
Jose Antonio Sayes Bermejo: Jezus Chrystus - Pośrednik ofiarniczy

1. Zbawczy zamysł Boga
1.1. Inicjatywa Ojca
1.1.1. Stworzeni w Chrystusie
1.1.2. Odkupieni przez Chrystusa
1.2. Zbawczy wymiar wcielenia. Wcielenie i pośrednictwo
2. Istota pośrednictwa Chrystusa
2.1. Jezus Chrystus i królestwo
2.2. Jezus Chrystus — jedyny Syn Boży
2.3. Zbawczy wymiar ofiary Chrystusa
2.3.1. Wymiar zstępujący ofiary Chrystusa
2.3.2. Wymiar wstępujący ofiary Chrystusa


Rozdział VI
Olegario Gonzalez de Cardedal: Jezus Chrystus - Pośrednik bezpośredni

1. Osoba i misja Chrystusa
1.1. Człowiek potrzebujący zbawienia
1.2. Chrystus Zbawiciel
1.2.1. Pośrednictwo i pośrednicy
1.2.1.1. Pojęcie pośrednika w Starym Testamencie
1.2.1.2. Nowy Testament: Pośrednik Nowego i Wiecznego Przymierza
1.2.2. Od pośrednictwa zstępującego do pośrednictwa wstępującego
2. Realizacja pośrednictwa Chrystusa
2.1. Klasyczne aksjomaty soteriologii
2.2. Bazowa kategoria soteriologiczna: od Boga z nami (Emmanuel) do Jezusa dla nas (Proegzystujący)
2.3. Od Bożego zbawienia do zbawienia, które jest Bogiem
2.4. Powszechność i osobowość zbawienia
2.4.1. Powszechność grzechu i odkupienia Chrystusa
2.4.2. Cechy charakterystyczne zbawczego pośrednictwa Chrystusa
2.4.3. Duch i Apostoł — aktualizacja zbawienia Chrystusa
3. Tożsamość Pośrednika
3.1. Jezus na przecięciu podwójnego pośrednictwa zbawczego
3.2. Pośrednik objawiający
3.2.1. Centrum Jego życia
3.2.2. Dar Ojca dla ludzi
3.3. Pośrednik powszechnego zbawienia: pośrednictwo zstępujące i pośrednictwo wstępujące
3.3.1. Dar-Dla (Don-Por) i Przebaczenie (Per-Dón)
3.3.2. Pośrednik Nowego Przymierza
3.4. Jezus Chrystus — Zbawiciel Powszechny. Forma, fundament, kategorie
3.4.1. Pośrednictwa upowszechniające zbawienie Chrystusa
3.4.2. Wieczna funkcja pośrednicząca Chrystusa w naszej relacji z Bogiem
3.4.3. Chrystus — środek osobowy samodarowania się Boga człowiekowi
3.4.4. Funkcja pośrednicząca w stworzeniu i w spełnieniu
4. Tytułem podsumowania: Od dzieł Wcielonego do ofiary Pośrednika


Rozdział VII
Jose Ignacio Gonzalez Faus: Jezus Chrystus - Nowy Człowiek

1. Problem poznania Jezusa
2. Soteriologiczny charakter zmartwychwstania
3. Teologiczna lektura życia Jezusa
3.1. Refleksja nad osobą Jezusa w świetle Paschy
3.2. Znaczenie Człowieka Nowego dla nas
3.3. Człowieczeństwo Nowe jako objawienie Boga
4. Obraz Pośrednika w systematycznej refleksji chrystologicznej
4.1. Chrystologia św. Ireneusza z Lyonu
4.2. Stałe treści teologiczne i ich sens w historii chrystologii
4.3. Znaczenie i wartość dogmatów chrystologicznych dla nas
A.A. Odejście od syntezy patrystycznej
5. Konkluzja: Chrystologia jako kategoria nadająca strukturę rzeczywistości


Rozdział VIII
Ku integracji obrazu Pośrednika

1. Osoba Pośrednika
1.1. Godność bycia Synem Bożym
1.2. Konieczność bycia człowiekiem
1.3. Chrystus solidarny z każdym człowiekiem
2. Osobowe pośrednictwo zbawcze
2.1. Pośrednictwo jednoczące
2.2. Powszechność pośrednictwa
2.3. Bezpośredniość pośrednictwa
2.4. Jedność pośrednictwa zstępującego i wstępującego
3. Realizacja pośrednictwa zbawczego
3.1. Pośrednik królewski
3.2. Pośrednik kapłański
3.3. Pośrednik objawiający

Zakończenie

Bibliografia
Resumen
Zusammenfassung
Indeks osób

This product was added to our catalog on Tuesday 28 September, 2010.
Reviews
Previous product  Product 253 of 361 in category SALE  Next product
Customers who bought this product also purchased
Łaska Boża
Łaska Boża
Homo orans. T. 10 - Modlitwa wspólnotowa i indywidualna
Homo orans. T. 10 - Modlitwa wspólnotowa i indywidualna
Humanizm Krzyża. Staurologia w perspektywie ludzkiego losu
Humanizm Krzyża. Staurologia w perspektywie ludzkiego losu
Quod itaque Redemptoris nostri conspicuum fuit, in sacramenta transivit. Sakramenty w misterium Kościoła
Quod itaque Redemptoris nostri conspicuum fuit, in sacramenta transivit. Sakramenty w misterium Kościoła
Liturgia jako teologia żywa
Liturgia jako teologia żywa
Służba Boża kamedułów polskich. Tradycje życia pustelniczego w świetle potrydenckiej liturgii rzymskiej (1605-1963)
Służba Boża kamedułów polskich. Tradycje życia pustelniczego w świetle potrydenckiej liturgii rzymskiej (1605-1963)
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce