Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788373639164 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wielkanoc_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Czyny niedozwolone w Nowej Zelandii. Accident Compensation System
Czyny niedozwolone w Nowej Zelandii. Accident Compensation System
38,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ In Persona Christi. Księga na 80-lecie księdza profesora Czesława S. Bartnika. Tom 1 i 2
[9788373639164]
126,00zł
75,00zł
You save: 51,00zł
Product available

ed. Krzysztof Góźdź

Vol. 1:
ISBN:
978-83-7363-914-0
Pages: 1146

Vol. 2:
ISBN: 978-83-7363-916-4
Pages: 948

Format: B5 (hard cover)
Year: 2009
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Vol. 1

Adresy 
Addresses

Biografia Jubilata
The Jubilarian's biography


SANCTA SCRIPTURA ET PATROLOGIA

Ryszard Rubinkiewicz SDB
Pomiędzy życiem a śmiercią. Teologia życia i śmierci w tekstach biblijnych ST
Between life and death. The theology of life and death in OT biblical texts

Ks. Tadeusz Brzegowy
Boska uczta dla wszystkich narodów (Iz 25,6-8)
Divine feast for all nations (Isa 25:6-8)

Ks. Bogdan Poniży
Księga Mądrości 13,1-9: traktat filozoficzny czy typowe biblijne opowiadanie?
The Book of Wisdom 13:1-9 a philosophical treatise or a typical biblical narrative?

Ks. Roman Bartnicki
Kuszenie Jezusa (Mk 1,12-13; por. Mt 4,1-11; Łk 4,1-13) 
The temptation of Jesus (Mk 1:12-13; cf Mt 4:1-11; Lk 4:1-13)

Ks. Antoni Paciorek
Paschalne orędzie Marka Ewangelisty (16,1-8)
Mark the Evangelist's Paschal message (16:1-8)

Ks. Mirosław Stanisław Wróbel
Charakterystyka i znaczenie qumranskiego Zwoju Psalmów (11Q5) 
The characteristics and significance of the Qumran Psalms Scroll (11QJ5)

Ks. Stanisław Haręzga
Odpowiedzialność za państwo w nauczaniu św. Pawła  
Responsibility for the state in St Paul's teaching

Waldemar Rakocy CM
Antychryst, czyli zwodzenie ku nieprawości 
Antichrist, or leading into iniquity

Ks. Jan Flis
Przyczyny i istota pierwszych problemów św. Pawła w Europie
The causes and nature of St Paul's first problems in Europe

Ks. Wincenty Myszor
Ireneusz z Lyonu: dzieło zbawienia i odnowy świata (w świetle komentarza do Rz 8,19-21)
The work of salvation and renewal of the world in the light of Irenaeus of Lyons's commentary on Romans 8:19-21

Roman Murawski SDB
Najstarszy katechizm Kościoła Ireneusza z Lyonu
Irenaeus of Lyons's oldest Catechism of the Church

Ks. Waldemar Jan Turek
"Corpus sumus...": w poszukiwaniu właściwej interpretacji tekstu Apologeticum 39, 1 Tertuliana
"Corpus sumus...": in search of the correct interpretation of Tertullian's Apologeticum 39:1

Ks. Piotr Szczur
Kościół wobec niewolnictwa (I-IV w.)- Zarys problematyki
The Church and slavery (lst-4' a). An outline of the issue

Ks. Stanisław Longosz
Patrystyczne traktaty o muzyce
Patristic treatises on music

Hugolin Langkammer OFM
Refleksje nad książką Ojca Świętego Benedykta XVI Jezus z Nazaretu
Reflections on Holy Father Benedict XVTs book Jesus of Nazareth


THEOLOGIA SYSTEMATICA

Arcivescovo Bruno Forte
La Bellezza: una via per l'unita? Fra utopia e disincanto, una rinnovata nostalgia di Bellezza 
Beauty: a path to unity? Between utopia and scepticism, a renewed nostalgia for beauty

Benedykt J. Huculak OFM
Pochodzenie Ducha Świętego także od Syna według Cyryla Aleksandryjskiego
The procession of the Holy Spirit also from the Son according to Cyril of Alexandria

Bogusław Kochaniewicz OP
Pojęcie Objawienia w kazaniach s'w. Piotra Chryzologa 
The concept of revelation in St Peter Chrysologus' sermons

Ks. Czesław Rychlicki
Bosko-ludzkie misterium chrześcijaństwa  
The divine-human mystery of Christianity

Elżbieta Kasjaniuk
Zasada unifikacji chrześcijańskiej w nauczaniu Sługi Bożego Jana Pawła II 
The principle of Christian unification in the teaching of God's Servant John Paul II

Ks. Jerzy Szymik
(Dei) scientia speculativa (de Deo). Benedykta XVI rozumienie teologii 
(Dei) scientia speculativa (de Deo). Benedict XVTs understanding of theology

Ks. Janusz Królikowski
Wokół podstaw teologii słowa Bożego  
On the foundations of the theology of the Word of God

Ks. Jerzy Cuda
Homo "ex auditu"... Antropo-logika historii 
Homo "ex auditu"... The anthropo-logic of history

Ks. Roman E. Rogowski
Gesty Jezusa  
The gestures of Jesus

Ks. Marian Rusecki
Orędzie s'w. Piotra o zmartwychwstaniu Jezusa  
St Peters message about the resurrection of Jesus

Ks. Jacenty Mastej
Eklezjologia rezurekcyjna  
Resurrection ecclesiology

Ks. Wojciech Tabaczynski
Przedmiot apologetyki  
The subject matter of apologetics

Ks. Adam Kubiś
Z teologii męczeństwa  
From the theology of martyrdom

Bp Józef Wróbel SCJ
Diaspora jako kategoria biblijna, teologiczna i eklezjalna. Zarys problematyki  
The diaspora as a biblical category

Abp Edward Ozorowski
Fides qua - fides quae 

Bischof Gerhard Ludwig Muller
Die Rationalitat des Glaubens. Eine Konstantę im Lehrami von Papst Benedikt XVI 
The rationality of faith. The invariable element in the teaching of Pope Benedict XVI

Ks. Henryk Szmulewicz
Odwieczna miłość Boża wpisana w strukturę czasu  
God's eternal love inscribed in the structure of time

Ks. Jacek Neumann
Personalistyczny wymiar zbawienia 
The personalist dimension of salvation

Tadeusz Dionizy Łukaszuk OSPPE
Głos teologii polskiej o wiecznym losie dzieci zmarłych bez chrztu 
The voice of Polish theology on the afterlife of dead unbaptized children

Ks. Marek Pyc
L'obbedienza dei profeti come prefigurazione dell'obbedienza di Cristo nelle opere di Hans Urs von Balthasar 
The obedience of the prophets as the prefiguration of Christ's obedience in the works of Hans Urs von Balthasar

Ks. Edward Sienkiewicz
Człowiek w myśli filozofów starożytnej Grecji i Rzymu  
Man in the thought of ancient Greek and Roman philosophers

Ks. Jerzy Troska
Człowiek w nauczaniu Jana Pawła II  
Man in the teaching of John Paul II

Ks. Włodzimierz Woryniec
Kościół jako communicant) et pax według synodów w Kartaginie 
The Church as communicant) et pax according to the Synods of Carthage

Zdzisław J. Kijas OFMConv
L'ecclesiologia del Vaticano II. Tra continuita e rinnovamento 
The ecclesiology of the Second Vatican Council. Between continuity and renewal

Roman Karwacki
Kościół jako Mysterium salutis 
The Church as Mysterium salutis

Ks. Krzysztof Jeżyna
Eklezjologiczny fundament nowej ewangelizacji 
The ecclesiological foundation of the new evangelization

Ks. Leon Siwecki
Obraz Kościoła w ujęciu Luigiego Sartori 
Luigi Sartori's picture of the Church

Bp Andrzej Dziuba
Pneumatologiczny wymiar życia sakramentalnego  
The pneumatological dimension of sacramental life

Ks. Marek Jagodziński
Teoria międzyosobowego języka soteryjnego w sakramentologii 
The theory of interpersonal soterial language in sacramentology

Ks. Krzysztof Kaucha
Pojęcie wiarygodności Kościoła  
The concept of the Church's credibility

Rev. Jose Ramon Villar
La misión adgentes en la Communio Ecclesiarum 
Mission ad gentes and Communio Ecclesiarum

Erich Naab
Der sensus fidei und die Bildung  
Sensus fidei and education

Marek Marczewski
Der standige Diakonat in Polen nach 2008 
The permanent diaconate in Poland after 2008

Priester Alfons Józef Skowronek
Heilige: Saulensteher oder Bruckenbauer? (Oder: Weder nochR). Eine okumenische Besinnung 
A saint: a stylite or a bridge-builder? (Or: neither!?). An ecumenical reflection

Ks. Wojciech Hanc
We wspólnym domu Słowa Bożego. Z dialogów bilateralnych Kościoła prawosławnego  
In the shared house of God's word. From the bilateral dialogues of the Orthodox Church

Eugeniusz Sakowicz
Dylematy dialogu chrześcijańsko-żydowskiego 
Dilemmas of Christian-Jewish dialogue

Ks. Andrzej Nowicki
Charyzmat dla wspólnoty i służba braciom w wierze  
Charism for community and the service of brethren in faith

Leonard Górka SVD
Soborowy ekumenizm. Komentarz analityczny do 4. numeru Dekretu o ekumenizmie 
Conciliar ecumenism. An analytic commentary on Decree on Ecumenism

Ks. Piotr Jaskóła
Jana Kalwina tęsknota za eschatologiczną doskonałością 
John Calvin's yearning for eschatological perfection

Ks. Wacław Siwak
Mnemologicznośc macierzyństwa Maryi w świetle nauczania Jana Pawła II 
The mnemologicality of Mary's motherhood in the light of John Paul II's teaching

Danuta Mastalska
Świętych obcowanie a macierzyństwo duchowe Maryi  
The communion of the saints and Mary's spiritual motherhood

Wojciech Życiński SDB
Izrael - Maryja - Kościół 
Israel - Mary - Church

Adam Wojtczak OMI
Duszpasterska szansa kultu maryjnego  
The pastoral prospects of Marian cult

Janusz Kumała MIC
La manifestazione delia Trinita nell'evento delia nascita di Maria secondo la sacra iconografia armena 
The manifestation of the Holy Trinity at Mary's birth according to Armenian sacred iconography

Ks. Józef Krasiński
Druga peregrynacja Ikony Jasnogórskiej w diecezji sandomierskiej 
The second peregrination of the Jasna Góra Icon in the diocese of Sandomierz

Kazimierz Pek MIC
Bł. Stanisław Papczyński o naśladowaniu Matki Chrystusa 
Bi. Stanislaus Papczyński on the imitation of Christ's Mother


THEOLOGIA SPIRITUALIS ET PASTORALIS

Ks. Henryk Misztal
Udział świętych w kształtowaniu systemu wartości w Europie 
The contribution of saints to the formation of the value system in Europe

Jacek Bolewski SJ
Wyzwalająca prawda medytacji  
The liberating truth of meditation

Paweł Placyd Ogórek OCD
Niebo w duchowości chrześcijańskiej 
Heaven in Christian spirituality

Czesław Parzyszek SAC
Żyć charyzmatem w życiu konsekrowanym 
Living the charism in consecrated life

Ks. Marek Chmielewski
Główne rysy duchowości instytutów świeckich  
The main features of the spirituality of secular institutes

Andrzej Derdziuk OFMCap
Istotne wyznaczniki charyzmatu braci mniejszych kapucynów 
The essential elements of the charism of Friars Minor Capuchin

Ks. Stanisław Urbański
Bogdan Jański - intelektualista i przywódca duchowy 
Bogdan Jański - an intellectual and a spiritual leader

Ks. Marian Duma
Rodzina i ojczyzna według św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego  
Family and Fatherland according to Zygmunt Szczęsny Feliński

Ks. Marian Zdzisław Stepulak
Specyfika wybranych zagrożeń współczesnej rodziny polskiej 
The specificity of selected threats to contemporary Polish family

Ks. Mirosław Kalinowski
Subsydiarność we wspólnotach hospicyjnych 
Subsidiarity in hospice communities

Ks. Jerzy Lewandowski
Cierpienie i nadzieja. Komentarz do encykliki Benedykta XVI Spe salvi 
Suffering and hope. A commentary on Benedict XVTs encyclical Spe salvi

Marian Kowalczyk SAC
Laikat i apostolstwo 
The laity and apostolate

Ks. Czesław Krakowiak
Liturgia epifanią eklezjologii communio 
Liturgy as epiphany of communio ecclesiology

Bogusław Nadolski TChr
Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu 
Let us give thanks to the Lord our God...

Ks. Bogusław Migut
Hermeneutyka w służbie teologii liturgicznej Achille Marii Triakki SDB  
Hermeneutics in the service of the liturgical theology of Achille Maria Triacca, SDB

Ks. Jerzy Stefański
Preces jutrzni i nieszporów w posoborowej księdze Liturgii Godzin. Kwestie redakcyjne 
Preces of Matins and Vespers in post-conciliar Liturgy of the Hours. Editorial issues

Roland Prejs OFMCap
Z dziejów nabożeństwa majowego w Polsce
From the history of May service in Poland

Ks. Zdzisław Janiec
Obecność Maryi w księgach liturgii rzymskiej
Mary's presence in Roman liturgical books

Ks. Krzysztof Konecki
Święta dewocyjne w Kalendarzu rzymskim z 1969 r. Kwestie redakcyjne
Devotional holidays in the Roman calendar of 1969. Editorial issues

Ks. Władysław Głowa
Związki homilii liturgicznej z ewangelizacją
The connections between liturgical homily and evangelization

Ks. Włodzimierz Broński
Odnowa formacji homiletycznej w wyższych seminariach duchownych w Polsce
The renewal of catechetical formation in higher seminaries in Poland

Ks. Stanisław Dyk
Przepowiadanie homilijne w kontekście dechrystianizacji
Homiletic foretelling in the context of dechristianization

Ks. Piotr T. Goliszek
Ku hermeneutyce katechetycznej
Towards catechetical hermeneutics

Helena Słotwińska
Komunikacja niewerbalna w nauczaniu katechetycznym 
Non-verbal communication in catechetical teaching

Halina Wrońska CMW
Katecheza kulturowa wychowująca do życia chrześcijańskiego 
Cultural catechesis educating to Christian life

Ks. Stanisław Dziekoński
Katecheza wobec kryzysu życia wspólnotowego 
Catechesis in the face of communal life crisis

Ks. Andrzej Offinański
Szkolna lekcja religii katolickiej szansą ewangelizacji 
Catholic religion lesson at school as a chance for evangelization

Ks. Andrzej Kiciński
Troska Kościoła o osobę z niepełnosprawnością intelektualną 
The Church's concern for the mentally handicapped person
 

Vol. 2

PHILOSOPHIA, HISTORIA, IUS ET VARIA

Ks. Stanisław Janeczek
"Radykalny" racjonalizm Kartezjusza? Z rozważań nad historią teorii nauki 
Descartes' "radical" rationalism? From reflections on the history of the theory of science

Roman Darowski SJ
Człowiek - Absolut?
Man - the Absolute?

Philipp Kaiser
Zur Frage des Menschen nach dem Menschen
Man's question about man

Jurgen Moltmann
Charles Darwin, der Darwinismus und die Kultur des Lebens 
Charles Darwin, Darwinism, and the culture of life

Abp Józef Zycuiski
Naturalizm metodologiczny a ewolucjonizm teistyczny
Methodological naturalism and theistic evolutionism

Paweł Góralczyk SAC
"Bóg nie umarł" - współczesny ateizm
"God did not die" - contemporary atheism

Ks. Piotr Moskal
Prywatyzacja religii?
The privatization of religion?

Ks. Józef Bazylak
Problem psychologicznego podejścia do formowania dojrzałej osobowości religijnej
The problem of a psychological approach to forming a mature religious personality
 
Ks. Andrzej Ulaczyk

Podmiot osobowego dobra wspólnego w społecznym nauczaniu Kościoła
The subject of personal common good in the Church's social doctrine
 
Bp Adam Lepa
Mass media w służbie Kościoła  
The mass media in the service of the Church

Józef Kulisz SJ
Główne nurty idei postępu 
The major currents of the idea of progress

Ks. Alojzy Drożdż
Kryzys ekonomiczny - kryzysem człowieka i jego moralności  
The economic crisis as a crisis of man and his morality

Bp Antoni Pacyfik Dydycz OFMCap
Zanim nadeszła "Solidarność" (solidaryzm Leona Duguita) 
Before "Solidarity" came (Leon Duguit's solidarism)

Ks. Ignacy Bokwa
Fenomen i paradygmat ponowoczesności - próba definicji 
The phenomenon and paradigm of postmodernity - an attempt to define

Ks. Wojciech Góralski
Wymiar zbawczy i pastoralny prawa kościelnego  
The salvific and pastoral dimension of Church law

Ks. Stanisław Dubiel
Uprawnienia biskupa diecezjalnego dotyczące majątku kościelnego  
The powers of a diocesan bishop concerning Church property

Ks. Stanisław Paździor
Błąd co do osoby i błąd co do przymiotu osoby odnośnie do zawarcia małżeństwa w prawie kanonicznym oraz w prawie polskim 
Error as to the person and error as to the person's attribute with reference to contracting marriage in canon law and in Polish law

Ks. Walerian Słonika
Polski i uniwersalny wymiar pontyfikatu Jana Pawła II 
The Polish and the universal dimensions of John Paul II's pontificate

Ks. Jan Dyduch
Przesłanie Jana Pawła II do polskich uczelni kościelnych i katolickich  
The message of John Paul II to Polish Catholic universities and colleges

Leszek Stojanowski-Han, Zbyszko Stojanowski-Han
"Polski" papież Pius XI 
The "Polish" pope Pius XI

Ks. Jan Walkusz
Polskie drogi promocji i popularyzacji kultu Chrystusa Króla oraz idei Jego Królestwa  
Polish ways of promoting and popularizing the cult of Christ the King and the idea of His Kingdom

Ks. Piotr Nitecki
"Wywierał duży wpływ i na nas...". Biskup Stefan Wyszyński wobec kapłanów w diecezji lubelskiej 
"He exerted a powerful influence on us as well...". Bishop Stefan Wyszyński and the priests of the Lublin diocese

Bp Jacek Jezierski
Z Lublina na Warmię. Wspomnienie o biskupie warmińskim Józefie Drzazdze (1914-1978) 
From Lublin to Warmia. A recollection of the bishop of Warmia Jozef Drzazga

Ryszard Bender
Liga Pokoju i Wolności - jej związki ze sprawą niepodległości Polski i genezą Narodowej Demokracji  
The League of Peace and Freedom its connections with the cause of Polish independence andwith the genesis of National Democracy

Ks. Stanisław Koczwara
Z namysłu nad milenium imienia Litwy 
A reflection on the Millennium of Lithuania's name

Marzena Górecka
"Du guoter tot!" - Die Todeskultur in der deutschen Literatur des Mittelalters
"O happy Death!" - The culture of death in medieval German literature

Henryk Zimoń SVD
Śmierć i życie pośmiertne u wybranych ludów afrykańskich  
Death and afterlife in selected African peoples

Władysław Kowalak SVD
Kult cargo 
Cargo cult


STUDIA DE OPERIBUS CESLAI STANISLAI BARTNIK

Ks. Krzysztof Guzowski
Hermeneutyka personalistyczna 
Personalist hermeneutics

Ks. Grzegorz Barth
W poszukiwaniu personalistycznego wzorca uprawiania teologii. Koncepcja metodologii teologicznej 
In search of a personalistic model of practicing theology. The concept of theological methodology

Ks. Krzysztof Stola
Misterium słowa  
A mystery of the word

Ks. Antoni Dunajski
Teolog historii 
A theologian of history

Jerzy Gocko SDB
Historycznośc jako wewnętrzna zasada myślenia teologicznego i jego argumentacji 
Historicity as internal principle of theological thinking and its argumentation

Ks. Krzysztof Góźdź
Personalizm systemowy 
Systemie personalism

Bogumił Gacka MIC
System personalizmu uniwersalistycznego 
A system of universalistic personalism

Ks. Jan Daniel Szczurek
Przyczynek do personalistycznego ujęcia rzeczywistości 
A contribution to the personalistic depiction of reality

Ks. Stanisław Kowalczyk
Charles'a Renouviera personalizm fenomenistyczny 
Charles Renouvier's phenomenistic personalism

Bp Ignacy Dec
Personalizm w ujęciu księdza Józefa Majki  
Rev. Józef Majka's personalism

Ks. Wojciech Jaźniewicz
Tomistyczne źródła prozopoicznej nauki o Bogu 
Thomistic sources of the prosopoeic study of God

Ks. Mariusz Konieczny
Kreacja świata w ujęciu systemu personalizmu uniwersalistycznego  
The Creation of the world in universalistic personalism

Ks. Krzysztof Wojtkiewicz
Trynitologia prozopologiczna  
Prosopological trinitology

Piotr Liszka CMF
Teologia historii zbawienia 
A theology of the history of salvation

Ks. Mirosław Kowalczyk
Personalistyczna teologia historii zbawienia 
A personalistic theology of the history of salvation

Ks. Tadeusz Guz
Benedykt XVI - obrońcą tradycji 
Benedict XVI - a defender of tradition

Abp Zygmunt Zimowski
Teolog - to uczeń Chrystusa pokładający w Nim całą swą nadzieję 
A theologian is a disciple of Christ, putting all his faith in Him

Ks. Krzysztof Góźdź
Chrystologia wosobienia - inpersonalizatio  
The Christology of inpersonalizatio

Ks. Jerzy Buczek
Geneza Kościoła  
The genesis of the Church

Ks. Franciszek Drączkowski
Zagrożenie błędnowierstwem i herezją w Kościele współczesnym 
The menace of heresy in the contemporary Church

Ks. Józef Warzeszak
Hamartologia pneumatologiczna  
Pneumatological hamartology

Ks. Jerzy Misiurek
Teolog Eucharystii 
A theologian of the Eucharist

Ks. Janusz Lekan
Mariologia przyszłości 
Mariology of the future...

Ks. Antoni Nadbrzeżny
Dziewictwo Maryi 
Mary's virginity

Bp Wacław Depo
Wiara jako osobowe przylgnięcie do Boga 
Faith as personal adherence to God

Ireneusz S. Ledwoń OFM
Znaczenie religii pozachrześcijańskich w historii zbawienia 
The significance of non-Christian religions in the history of salvation

Ks. Jarosław Babiński
Irreligia jako zagrożenie i wyzwanie dla Kościoła 
Irreligion as a threat and a challenge for the Church

Ks. Wiesław Przygoda
Implikacje pastoralne antropologii personalistycznej 
Pastoral implications of personalistic anthropology

Karol Mauza
Teologia społeczno-polityczna 
Sociopolitical theology

Ks. Adam Skrzyński
Teologia polityczna  
Political theology

Henryk Łuczak SDB
"Niegodziwość musi zamknąć swe usta" 
"Wickedness must shut its mouth"

Ks. Stanisław Rabiej
Teologia Europy  
A theology of Europe

Ks. Joachim Latawiec
Personalizm kultury 
The personalism of culture

Krystian Wojaczek
Teologia pracy 
A theology of work

Ks. Jarosław M. Popławski
Personalizm pracy ludzkiej 
The personalism of human work

Ks. Bronisław Mierzwiński
Problematyka pracy i bezrobocia w ujęciu teologii pastoralnej 
The issues of work and unemployment in pastoral theology

Stanisław Wójcik
Zmysł narodowy a państwo rynkowe 
National consciousness and the market state

Ks. Andrzej Zwoliński
W nurcie teologii narodu  
Within the theology of the nation

Ks. Kazimierz Dola
Teologiczna wizja dziejów katolicyzmu i narodu polskiego  
A theological view of the history of Catholicism and the Polish nation

Tadeusz Wołoszyn SJ
Sytuacja Kościoła i Polski z perspektywy liberalizmu radykalnego 
The situation of the Church and Poland from the perspective of radical liberalism

Ks. Zbigniew Krzyszowski
Współczesny Piotr Skarga 
Piotr Skarga of our Times

Ks. Jerzy Buxakowski
Wciąż z ręką "na pulsie" aktualności 
Alyways keeping his finger on the pulse...


DE VITA CESLAI STANISLAI BARTNIK

Kard. Henryk Gulbinowicz
Wokół teologii osoby 
On the theology of the person

Ks. Antoni Tronina
Bartnictwo i hodowla pszczół w świecie biblijnym 
Honey collection and beekeeping in the biblical world

Ks. Czesław Galek
Mała Ojczyzna 
The little Fatherland

Ks. Ireneusz Werbuiski
Energiczny kleryk i młodzieńczy kapłan 
A energetic seminarian and youthful priest

Ks. Kazimierz Bownik
Kościele - miłości moja  
Church, my love

Bp Jan Śrutwa
Nasz Ksiądz Prefekt 
Our Father Prefekt

Bp Ryszard Karpiński
Niezwykły jubileusz 
An unusual jubilee

Ks. Waldemar Marek Fac
Wykładowca 
A lecturer

Ks. Daniel Chomontowski
Wychowawca kleryków 
Educator of seminarists

Ks. Jerzy Bagrowicz
W służbie nauki i pedagogii wiary 
In the service of scholarship and the pedagogy of faith

Ks. Antoni Jerzy Czyżewski
Spod popiołów wygrzebane 
Dug from under the ashes...

Ks. Edward Walewander
Moje krasnobrodzkie wspomnienia 
My memories from Krasnobród

Teresa i Adam Jedzurowie
Człowiek, jakiego poznaliśmy 
The man as we have known him

Ks. Stanisław Kozakiewicz
Zrozumieć osobę... Krótkie zamyślenie ucznia o Mistrzu Personaliście 
Understanding the person... A brief reflection of a disciple about Master Personalist

Ks. Jarosław Moskałyk
Wschodnie oblicze osobowo-teologiczne 
The Eastern personal-theological side

Ks. Stanisław Welenc
Twórczy teolog  
A creative theologian

This product was added to our catalog on Monday 26 October, 2009.
Reviews
Previous product  Product 82 of 389 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
Opera omnia T. VI-1 - Jezus z Nazaretu
Opera omnia T. VI-1 - Jezus z Nazaretu
Opera omnia T. XIII-3 - W rozmowie z czasem
Opera omnia T. XIII-3 - W rozmowie z czasem
Opera omnia T. XIV-3 - Kazania
Opera omnia T. XIV-3 - Kazania
$ Społeczeństwo. Gospodarka. Ekologia. Perspektywa encykliki społecznej "Varitas in veritate"
$ Społeczeństwo. Gospodarka. Ekologia. Perspektywa encykliki społecznej "Varitas in veritate"
Opera omnia T. IX-2 - Wiara w piśmie i tradycji
Opera omnia T. IX-2 - Wiara w piśmie i tradycji
Opera omnia T. XIII-1 - W rozmowie z czasem
Opera omnia T. XIII-1 - W rozmowie z czasem
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce