Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788377024140 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Koło Polonistów SKUL. Szkice. Wspomnienia. Materiały
Koło Polonistów SKUL. Szkice. Wspomnienia. Materiały
30,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Duch Święty - Kościół - Człowiek. Tom II - Kościół domem
[9788377024140]
60,00zł
Product available

ed. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv
ISBN:
978-83-7702-414-0
Pages: 1002
Format: B5
Year: 2012
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Witaj, Zacny Czytelniku!


Część I: Kościół domem słowa

Krzysztof Dorożyński SVD
Ewangelizacja a ateizm w świetle adhortacji Pawła VI "Evangelii nuntiandi"

Grzegorz Dudek SDB
Nauczycielska funkcja świeckich w świetle Synodu Biskupów ’87

Edmund Dziuba SVD
Nadzieja chrześcijańska jako przedmiot ewangelizacji w świetle adhortacji Paweł VI "Evangelii nuntiandi"

Edward Kabat
Nauka Marcina Kromera o Tradycji

Andrzej Krupa
Liturgia Mszy Świętej jako uprzywilejowane miejsce Słowa Bożego

Ireneusz Kuśmierz
Diakonia na rzecz prawdy według katechez środowych Jana Pawła II o Kościele (1991-1995)

Jacek Łęski
Słowo Boże jako źródło chrześcijańskiego sukcesu według pastora Paula Yonggi Cho

Wiktor Łutkowski MIC
Znaczenie nauki Jana Pawła II o nowej ewangelizacji dla Diecezji Kamieniecko-Podolskiej

Urszula Pielka
Pismo Święte jako Słowo Boże według "Apologii Wyznania Augsburskiego"

Konrad Potyka SVD
Teologia Słowa Bożego w encyklice Jana Pawła II "Ut unum sint"

Michał Sabatura OFMConv
Ewangelia jako reguła życia w świetle "Wczesnych Źródeł Franciszkańskich"

Stanisław Sokołowski SVD
Duch Święty a dzieło ewangelizacji na podstawie adhortacji apostolskiej Pawła VI "Evangelii nuntiandi"

Krzysztof Świderek OFMConv
Misja ewangelizacyjna Kościoła w Afryce według adhortacji Jana Pawła II "Ecclesia in Africa"


Część II: Kościół domem sakramentów

Sakramenty w ogólności

Marek Dopieralski OFMConv
Starotestamentalne przygotowanie Pięćdziesiątnicy Jerozolimskiej według Katechez Środowych papieża Jana Pawła II w latach 1989-1991

Piotr Kacprowski
Nauka arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego o sakramentach świętych

Ks. Krzysztof Kobylski
Życie liturgiczne Kościoła ewangelickoaugsburskiego w świetle agendy tegoż Kościoła wydanej w 1869 roku w Królewcu

Jarosław Kubiak SDB
Formacyjne znaczenie sakramentów w świetle programów i działalności duszpasterstw harcerskich po 1980 roku

Jerzy Mitura OFMCap
Działanie Ducha Świętego w sakramentach według Katechizmu Kościoła Katolickiego

Józef Mizera OFMCap
Personalistyczna koncepcja sakramentów w świetle polskiego piśmiennictwa teologicznego po Soborze Watykański II


Poszczególne sakramenty

Chrzest

Bożena Kondracka
Chrzest w Duchu a sakramenty chrztu i bierzmowania we współczesnej odnowie charyzmatycznej

Ks. Janusz Kowalski
Pneumatologia odnowionego rytu chrztu świętego dzieci

Andrzej M. Zalewski OFMConv
Chrzest a śluby zakonne według Nauczycielskiego Urzędu Kościoła po Soborze Watykańskim II

Bierzmowanie

Ks. Stanisław Misiak
Chrzest a bierzmowanie w świetle polskiej teologii posoborowej

Eucharystia

Ks. Adam Bajorski MSF
Epikleza eucharystyczna Dokumentu z Limy

Ks. Edward Białogłowski
Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara teologia Eucharystii

Roman Borowski SVD
Eucharystia jako uobecnienie Tajemnicy odkupienia według Listu Jana Pawła II do wszystkich biskupów Kościoła o Tajemnicy i kulcie Eucharystii

Jan Cieleń SVD
Eucharystia jako centrum życia eklezjalnego na podstawie Konstytucji o liturgii świętej

Ks. Bogdan Cisek
Eucharystia w pismach księdza biskupa Franciszka Bardy z lat 1933-1964

Krzysztof Domagalski OFMConv
Duch święty a epikleza i anamneza eucharystyczna w świetle polskiej teologii posoborowej

Ks. Bolesław Gumieniuk
Ostatnia Wieczerza jako Nowa Pascha

Aleksander Herba
Uczestnictwo w Eucharystii w świetle polskiej literatury teologicznej w latach 1986-1988

Ks. Andrzej Iżyk
Eucharystia w pieśniach Cyryllonasa

Pavlo Kachkivskiy
Epikleza eucharystyczna w ujęciu "Katechizmu Kościoła katolickiego" i Katechizmu prawosławnego "Bóg Żywy"

Krzysztof Kida
Ekumeniczny charakter Eucharystii w "Dokumencie z Limy" z 1982 roku

Maria Lazik
Wspólnotowy charakter Eucharystii w świetle polskiej literatury teologicznej (1965-1979)

Ks. Adam Lechwar
Eucharystia w nauczaniu Jana Pawła II w czasie pielgrzymek do Ojczyzny

Arkadiusz Marek Longa
Eucharystia w dialogu luterańsko-rzymskokatolickim w USA w latach 1966-1967

Wiesław Pelc
Istota Ofiary Eucharystycznej według polskiej teologii posoborowej (1965-1984)

Mirosław Podymniak OFMConv
Eucharystia według "Wczesnych Źródeł Franciszkańskich"

Ks. Kazimierz Rojek
Nauka o Eucharystii w "Bibliotece Kaznodziejskiej" z okazji II Krajowego Kongresu Eucharystycznego (1986/1987)

Krzysztof Staniek
Formacja do uczestnictwa w Eucharystii według dokumentów Kościoła po Soborze Watykańskim II

Piotr Stefański
Misterium Eucharystii w świetle homilii na Wielki Czwartek i Boże Ciało zamieszczonych w "Bibliotece Kaznodziejskiej (1966-1991)

Bogdan Wroński OFMConv
Główne sposoby obecności Chrystusa w Kościele jako podstawa kultu Eucharystii według posoborowych dokumentów Kościoła

Bogdan Wujek SVD
Teologia sakramentu Eucharystii na podstawie "Dokumentu z Limy" i jej konsekwencje ekumeniczne

Tadeusz Ziaja
Eucharystia a Kościół w polskiej teologii posoborowej

Jan Zieniewicz OFMConv
Społeczny wymiar Eucharystii w świetle polskiej literatury teologicznej (1987-1991)

Jurij Zimiński MIC
Paschalny wymiar Eucharystii w ujęciu "Katechizmu Kościoła Katolickiego" i Prawosławnego Katechizmu - "Żyw Bog"


Pokuta i pojednanie

Wojciech Jasiński MIC
Chrystologiczna interpretacja sakramentu pokuty i pojednania w "Katechizmie Kościoła Katolickiego"

Piotr Szczepański OFMConv
Spowiedź według "Wczesnych źródeł franciszkańskich"

Krzysztof Warchoł
Problem pokuty w świetle VI sesji Synodu Biskupów (29.09-29.10.1983)


Kapłaństwo

Stanisław Bąk
Nauczanie Jana Pawła II w czasie pielgrzymek do Ojczyzny

Sławomir Dąbrowski
Formacja kapłańska według ks. abpa Romualda Jałbrzykowskiego w świetle Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II "Pastores dabo vobis"

Hubert Hajdasz SVD
Recepcja Dekretu Soboru Watykańskiego II "Presbyterorum Ordinis" w czasopismach "Ateneum Kapłańskie" i "Homo Dei" (1966-1986)

Andrzej Horaczy
Sakramentalne kapłaństwo według arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego

Ks. Józef Mroczek COr
"Kryzys kapłaństwa" w świetle polskich publikacji posoborowych

Stanisław Siuzdak
Kapłaństwo sakramentalne a misterium Eucharystii w świetle Listów Ojca Świętego Jana Pawła II do kapłanów na Wielki Czwartek w latach 1979-1991

Jan Wilk
"Essentia differt" i "Rite vocatus". Studium teologiczno-ekumeniczne na temat relacji między kapłaństwem wspólnym i służebnym w świetle dokumentu "Urząd duchowny w Kościele"


Małżeństwo

Agnieszka Czemerys
Trynitarny wymiar małżeństwa według polskiej posoborowej literatury teologicznej

Zbigniew Krochmal MIC
Realizacja misterium zbawienia w małżeństwie chrześcijańskim według polskiej teologii w latach 1982-1991

Mariusz Słowik OFMConv
Sakramentalność małżeństwa według polskich teologów w latach 1965-1985

Małgorzata Wilk
Sakramentalność małżeństwa według Karola Wojtyły, biskupa, kardynała, papieża

Indeks osobowy

This product was added to our catalog on Friday 15 June, 2012.
Reviews
Previous product  Product 158 of 356 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
Liturgia jako teologia żywa
Liturgia jako teologia żywa
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? (PS 8,5)
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? (PS 8,5)
Ochrona uczuć religijnych w polskim prawie karnym
Ochrona uczuć religijnych w polskim prawie karnym
Psalm 83. Teksty-egzegeza - konteksty
Psalm 83. Teksty-egzegeza - konteksty
"Wieczność, gdzie śmierci nie ma..." Dawne oraz współczesne eschatologie i wizje światów duchowych
"Wieczność, gdzie śmierci nie ma..." Dawne oraz współczesne eschatologie i wizje światów duchowych
Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię Jezusa (Łk 24,47)
Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię Jezusa (Łk 24,47)
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce