Wydawnictwo KUL
  Start » Teologia » 9788377025048 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Conceptual metaphors related to COOKING TECHNIQUES in English. Towards a frame-semantic approach
Conceptual metaphors related to COOKING TECHNIQUES in English. Towards a frame-semantic approach
0,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej. Tom II
[9788377025048]
66,00zł
Produkt dostępny

Wincenty Granat
ISBN:
978-83-7702-504-8
Stron: 802
Format: B5 (oprawa twarda)
Rok wydania: 2016


SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW

PRZEDMOWA DO WYDANIA PIERWSZEGO


Część I
LUDZIE I BÓG W KOŚCIELE CHRYSTUSOWYM

WSTĘP
1. Łączność Kościoła z Chrystusem
2. Warunki studium o Kościele

Rozdział I. POWSTANIE KOŚCIOŁA

Rozdział II. LUD BOŻY A KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAŃSKI
1. Ogólna charakterystyka Ludu Bożego
2. Udział Ludu Bożego w funkcjach Chrystusa
Udział w kapłaństwie Chrystusa
Udział w urzędzie profetycznym Chrystusa
3. Powszechność Ludu Bożego i jego członkowie

Rozdział III. HIERARCHICZNA I WIDZIALNA STRUKTURA KOŚCIOŁA
1. Prymat Biskupa Rzymu
2. Kolegialna władza biskupów
3. Prezbiterzy, diakoni, zakonnicy i wierni świeccy w Kościele

Rozdział IV. CHARYZMATYCZNA STRUKTURA KOŚCIOŁA
1. Chrystus i Jego Kościół
2. Duch Święty w Kościele
3. Błogosławiona Maryja Dziewica, Boża Rodzicielka w misterium Kościoła
4. Wierni charyzmatycy w Kościele
Pojęcie charyzmatów
Charyzmat w teologii św. Pawła
Wartość charyzmatów
Powszechność charyzmatów w Kościele, ich trwanie i stosunek do urzędów
Świadomość Kościoła jego własnej struktury charyzmatycznej

Rozdział V. PRZYMIOTY KOŚCIOŁA
1. Jedność Kościoła
Wiara i miłość jako pełna i żywa więź Kościoła
Jedność Kościoła w korzystaniu z tych samych sakramentów, szczególnie Eucharystii
Jedność władzy w Kościele
Miłość jako cel i reguła społecznej jedności Kościoła
2. Świętość Kościoła
3. Katolickość (powszechność) Kościoła
4. Apostolskość Kościoła
5. Misyjność Kościoła
6. Kościół jako rzeczywistość zespoleniowa (realitas complexa)
7. Nieomylność Kościoła

Rozdział VI. CELE KOŚCIOŁA, JEGO KONIECZNOŚĆ DO ZBAWIENIA I CHARAKTER ESCHATOLOGICZNY
1. Cele Kościoła
Cele bezpośrednio religijne
Cele ściśle związane z religijnymi
2. Konieczność Kościoła do zbawienia
3. Charakter eschatologiczny Kościoła pielgrzymującego i jego zjednoczenie z Kościołem niebieskim

Rozdział VII. SAKRAMENTALNE ŻYCIE KOŚCIOŁA
1. Sakramenty w ogólności
Związek sakramentów z Chrystusem
Związek sakramentów z Kościołem
Tendencje personalistyczne w sakramentologii
Charakter kultowy sakramentów
Charakter eschatologiczny sakramentów
Natura znaku sakramentalnego
Skutki sakramentów
Charakter jako skutek sakramentów
2. Sakrament chrztu
Ustanowienie chrztu jako sakramentu odrodzenia i związku z misteriami zbawczymi Chrystusa
Chrzest – sakramentem wiary
Obrządek chrztu
Konieczność chrztu
Szafarz chrztu
Godziwość udzielania chrztu dzieciom przed ich dojściem do używania rozumu
Skutki chrztu
Odnawianie życia nadprzyrodzonego udzielonego w sakramencie chrztu
Rodzice chrzestni i imiona chrzestne
3. Sakrament bierzmowania
Ustanowienie sakramentu bierzmowania
Materia i forma bierzmowania
Skutki bierzmowania
Szafarz bierzmowania
Wartości życiowe bierzmowania
4. Eucharystia
Charakterystyka ogólna
Rzeczywista i substancjalna obecność Chrystusa w Eucharystii
Przeistoczenie
Eucharystia jako sakrament
Konieczność Eucharystii
Msza Święta jako Ofiara eucharystyczna Nowego Przymierza
Wartości wychowawcze Mszy Świętej
5. Sakrament pokuty
Charakterystyka ogólna
Wartości humanistyczne pokuty
Pokuta jako sakrament ustanowiony przez Chrystusa
Wartości wychowawcze sakramentu pokuty
6. Sakrament namaszczenia chorych
Uwagi ogólne
Ustanowienie sakramentu namaszczenia chorych
Materia i forma sakramentu namaszczenia chorych
Cele sakramentu namaszczenia chorych
Skutki sakramentu namaszczenia chorych
Szafarz, podmiot i konieczność sakramentu namaszczenia chorych
7. Sakrament święceń
Uwagi ogólne
Ustanowienie sakramentu święceń
Stopnie sakramentu święceń
Materia i forma sakramentu święceń
Skutki sakramentu święceń
Szafarz i podmiot sakramentu święceń
Celibat kapłański w Kościele łacińskim
Powszechne kapłaństwo wiernych
8. Kontrakt małżeński jako znak sakramentalny
Małżeństwo, jego cele i przymioty
Sakramentalność małżeństwa

Rozdział VIII. KULT RELIGIJNY W KOŚCIELE
1. Kult Boga objawionego w Chrystusie
2. Kult Matki Bożej
Uzasadnienie kultu
Formy kultu
Wartości życiowe kultu
Kult Najświętszej Maryi Panny w Polsce
3. Kult świętych

Rozdział IX. EKLEZJOLOGIA PRAWOSŁAWNA I PROTESTANCKA W ZARYSIE
1. Eklezjologia prawosławna (Wacław Hryniewicz OMI)
Ogólna charakterystyka współczesnej eklezjologii prawosławnej
Rewaloryzacja teologii Kościoła jako Ciała Chrystusa
Eklezjologia pneumatologiczna
Teologia Kościoła lokalnego: eklezjologia eucharystyczna
Zagadnienie prymatu w Kościele
Ekumeniczne znaczenie eklezjologii prawosławnej
2. Eklezjologia protestancka (Abp Alfons Nossol)
Ewolucja pojęcia Kościoła
Istotne elementy protestanckiej eklezjologii
Eklezjologiczne perspektywy dialogu ekumenicznego

Rozdział X. EKUMENIZM I DIALOG MIĘDZYRELIGIJNY (Ks. Wincenty Granat, Ks. Sławomir Pawłowski)
1. Dane historyczne o rozłamach wśród chrześcijan i ruchu ekumenicznym
2. Katolickie wytyczne dla ruchu ekumenicznego
3. Dialog międzyreligijny (ekumenizm w znaczeniu szerszym)

Rozdział XI. KOŚCIÓŁ WOBEC PROBLEMÓW WSPÓŁCZESNEJ LUDZKOŚCI
1. Troska Kościoła o jedność świata ludzkiego i o pokój
2. Prawa każdego człowieka i sprawiedliwość społeczna

ZAKOŃCZENIE
Możliwość definicji Kościoła
W Kościele poznajemy Chrystusa, a w Nim - człowieka i Boga


Część II
WYPEŁNIENIE SIĘ DZIEJÓW ZBAWIENIA CZŁOWIEKA. RZECZY OSTATECZNE CZŁOWIEKA I ŚWIATA

WSTĘP

Rozdział I. ŚMIERĆ CZŁOWIEKA I DEFINITYWNY OSĄD JEGO NIEŚMIERTELNEJ OSOBOWOŚCI PSYCHICZNO-ETYCZNEJ
1. Śmierć człowieka
Pojęcie śmierci
Problem śmierci
Chrześcijaństwo o śmierci człowieka
2. Nieśmiertelność osobowości psychiczno-etycznej człowieka
Pojęcie ogólne
Biblia o nieśmiertelności duszy ludzkiej
Świadectwo Tradycji
Racje spekulatywne
Wpływ idei nieśmiertelności duszy na kształtowanie się osoby integralnej i osobowości etycznej
3. Definitywny sąd boski szczegółowy nad duszą odłączoną od ciała

Rozdział II. MIŁOŚĆ ZADOŚĆCIERPIĄCA I OCZYSZCZAJĄCA W ŻYCIU POZAGROBOWYM LUDZKIEJ OSOBOWOŚCI PSYCHICZNO-ETYCZNEJ (CZYŚCIEC)
1. Istnienie czyśćca
Biblia oparciem nauki o czyśćcu
Świadectwo Tradycji
Liturgia Kościoła
Pomoc wiernych duszom w czyśćcu
2. Stan duchowy istot przebywających w czyśćcu
3. Rodzaj kar w czyśćcu
Wyjaśnienia dodatkowe

Rozdział III. WIEKUISTY UDZIAŁ LUDZKIEJ OSOBOWOŚCI PSYCHICZNO-ETYCZNEJ W WEWNĘTRZNYM ŻYCIU, WIEDZY, MIŁOŚCI I SZCZĘŚCIU TRÓJOSOBOWEGO BOGA (NIEBO)
1. Cel ostateczny jako życie wiekuiste
Uzasadnienia biblijne
Świadectwo Tradycji
Nauka Kościoła o niebie jako wiekuistym życiu
2. Uszczęśliwiające widzenie Bożej istoty w niebie
Pojęcie ogólne
Biblia o widzeniu Boga
Świadectwo Tradycji
Dokumenty Kościoła
Wyjaśnienia spekulatywne
3. Miłość, radość i szczęście zbawionych w niebie
Biblia o miłości, radości i szczęściu zbawionych
Świadectwo Tradycji
Dokumenty Kościoła
4. Przymioty szczęśliwości wiekuistej i jej istota
Przymioty szczęśliwości w niebie
Istota szczęścia wiekuistego
5. Szczęśliwość dodatkowa
Pojęcie ogólne
Istnienie szczęśliwości dodatkowej
Zakres, nierówność i wzrost szczęścia dodatkowego
Rodzaje dóbr dodatkowych w niebie
6. Obcowanie świętych jako początek nieba na ziemi
Fakt świętych obcowania
Idea uczestnictwa u podstaw prawdy o świętych obcowaniu
Dogmat obcowania świętych jako synteza i naświetlenie całej nauki katolickiej
Uzasadnienia biblijne
Świadectwo Tradycji
Dokumenty Kościoła
7. Miejsce nieba

Rozdział IV. WIEKUISTY I DOBROWOLNY STAN ODEJŚCIA OD CZŁONKOSTWA LUDU BOŻEGO W ŻYCIU I NATURZE BOGA (PIEKŁO)
1. Fakt wiekuistego odejścia od miłości Boga i od członkostwa Ludu Bożego
Wyjaśnienie nauki o piekle
Pismo Święte o istnieniu piekła
Świadectwo Tradycji
Dokumenty Kościoła
Istnienie piekła - dogmatem wiary
2. Kary w piekle, ich nierówność i możliwość złagodzenia
Rodzaje kar
Nierówność kar w piekle
Możliwość złagodzenia kar w piekle
Wyjaśnienia dodatkowe
Metoda wykładu nauki o piekle

Rozdział V. OSTATECZNY SĄD POWSZECHNY, ZMARTWYCHWSTANIE CIAŁ LUDZKICH I ODNOWIENIE ŚWIATA
1. Przyjście Chrystusa na sąd powszechny
Biblia o paruzji Chrystusa
Świadectwo Tradycji
Dokumenty Kościoła
2. Czas przyjścia Chrystusa na sąd powszechny
Ewangelia o czasie nadejścia Chrystusa i Jego królestwa
Czas paruzji według listów apostolskich i Apokalipsy
Znaki poprzedzające czas przyjścia Chrystusa Pana
3. Zmartwychwstanie ciał ludzkich
Pismo Święte o zmartwychwstaniu
Świadectwo Tradycji
Dokumenty Kościoła
Przymioty ciał zmartwychwstałych
Tożsamość ciał zmartwychwstałych
4. Odnowienie świata
Millenaryzm - kilka danych historycznych
Zależność eschatologii chrześcijańskiej od apokaliptyki żydowskiej i nauk zgromadzenia z Qumran

Rozdział VI. ESCHATOLOGIA PRAWOSŁAWNA I PROTESTANCKA
1. Eschatologia prawosławna (Wacław Hryniewicz OMI)
Paschalna orientacja eschatologii prawosławnej
Pośmiertny los człowieka
Zagadnienie czyśćca w świetle teologii prawosławnej
Zagadnienie apokatastazy w duchowości i teologii prawosławnej
2. Eschatologia protestancka (Abp Alfons Nossol)
Kierunki rozwoju
Aktualne problemy
Ekumeniczny wymiar zasadniczych cech eschatologii

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

INDEKS OSOBOWY

Data dodania produktu do sklepu: środa, 26 październik 2016.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 294 z 390 
w kategorii Teologia
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Personalizm
Personalizm
Moc Słowa Pańskiego. Adhortacja Apostolska <i>Verbum Domini</i> w refleksji biblijno-teologicznej
Moc Słowa Pańskiego. Adhortacja Apostolska Verbum Domini w refleksji biblijno-teologicznej
U źródeł pojęcia ludzkiej woli - studium koncepcji woli Augustyna z Hippony w świetle platońskiej teorii duszy
U źródeł pojęcia ludzkiej woli - studium koncepcji woli Augustyna z Hippony w świetle platońskiej teorii duszy
Teologia spełnieniem myśli ludzkiej <br>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2020
Teologia spełnieniem myśli ludzkiej
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2020
Opera Omnia T. XII - Głosiciele Słowa i słudzy waszej radości <br>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2013
Opera Omnia T. XII - Głosiciele Słowa i słudzy waszej radości
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2013
Liturgia jako teologia żywa
Liturgia jako teologia żywa
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce