Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788373634589 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
The Mosaic Complex on the West Wall of the Basilica Santa Maria Assunta on Torcello Island
The Mosaic Complex on the West Wall of the Basilica Santa Maria Assunta on Torcello Island
108,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
      Seria: Acta Collegii Suprasliensis
      Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
      Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
      Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
      Seria: Centrum badań nad rodziną
      Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
      Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
      Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
      Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
      Seria: Studia nad wiedzą
      Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
      Seria: Studia z psychologii w KUL
      Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
      Seria: Uzależnienia - fakty i mity
      Seria: Źródła jedności narodów Europy
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Unia Europejska w procesie reform traktatowych
[9788373634589]
42,00zł
13,00zł
You save: 29,00zł
Product available

Andrzej Podraza
ISBN:
978-83-7363-458-9
Pages: 774
Format: B5
Year: 2007

W porównaniu do literatury dostępnej w języku polskim, niniejsza rozprawa ma odmienny charakter, gdyż dokonuje się w niej całościowej rekonstrukcji i analizy procesu reform traktatowych począwszy od Traktatu Amsterdamskiego. Co więcej, odmienność i wyjątkowość tej pracy polega na zwróceniu szczególnej uwagi na koncepcje integracji europejskiej, w szczególności najważniejszych państw członkowskich, których starcie w ramach poszczególnych Konferencji Międzynarodowych skutkuje przyjęciem określonych rozwiązań prawnych. (ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

Wykaz ważniejszych skrótów
Wstęp

Rozdział I
Istota, zakres i uwarunkowania procesu reform traktatowych Unii Europejskiej

1. Uwarunkowania procesu reform traktatowych Unii Europejskiej
1.1. Proces poszerzania Unii Europejskiej
1.1.1. Pogłębiać czy poszerzać integrację europejską
1.1.2. Zróżnicowana (elastyczna) integracja
1.1.3. Reforma instytucji Unii Europejskiej
1.2. Demokratyzacja Unii Europejskiej: określenie relacji pomiędzy UE a państwami członkowskimi oraz pomiędzy UE a obywatelami
1.3. Międzynarodowa pozycja Unii Europejskiej
1.4. Konstytucjonalizacja Unii Europejskiej
2. Metoda reformowania - Konferencja Międzyrządowa
2.1. Wymogi traktatowe i możliwości pozatraktatowe reformowania Wspólnoty/Unii Europejskiej
2.2. Rodzaje Konferencji Międzyrządowych
2.3. Charakter i organizacja prac w ramach Konferencji Międzyrządowej
2.3.1. Przygotowanie negocjacji i określenie agendy Konferencji Międzyrządowej
2.3.2. Różne poziomy prowadzenia negocjacji
2.3.3. Rola prezydencji
2.3.4. Rola państw członkowskich
2.3.5. Rola instytucji ponadnarodowych

Rozdział II
Koncepcje integracji europejskiej: stanowiska wybranych państw członkowskich wobec reformy Unii Europejskiej w polowie lat 90. XX wieku

1. Francja
2. Niemcy
3. Wielka Brytania
4. Włochy
5. Holandia
6. Belgia

Rozdział III
Traktat Amsterdamski: niedokończona reforma

1. Program Konferencji Międzyrządowej
1.1. Dyspozycje Traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht
1.2. Określenie mandatu Konferencji Międzyrządowej
1.2.1. Wstępne decyzje Rady Europejskiej
1.2.2. Prace grupy refleksyjnej
1.2.3. Postanowienia Rady Europejskiej z Madrytu, 15-16 grudnia 1995 r.
1.2.4. Przygotowanie Konferencji Międzyrządowej: pomiędzy Madrytem a Turynem
1.2.4.1. Opinia Komisji Wzmocnienie unii politycznej i przygotowanie poszerzenia
1.2.4.2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 13 marca 1996 r.
1.2.5. Ostateczne określenie celów Konferencji Międzyrządowej przez Radę Europejską w Turynie, 29 marca 1996 r
2. Przebieg Konferencji Międzyrządowej
2.1. Inauguracja obrad Konferencji Międzyrządowej w Turynie 29 marca 1996 r.
2.2. Organizacja prac Konferencji Międzyrządowej
2.3. Negocjacje w trakcie prezydencji Włoch (marzec-czerwiec 1996 ?.): ograniczony postęp
2.3.1. Początek rozmów: identyfikacja szczegółowych problemów negocjacyjnych
2.3.2. Posiedzenie Rady Europejskiej we Florencji, 21-22 czerwca 1996 r.
2.4. Negocjacje w trakcie prezydencji Irlandii (lipiec-grudzień 1996 ?.): propozycje reform
2.4.1. Nowa robocza metodologia rokowań
2.4.2. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej w Dublinie, 5 października 1996 ?.: polityczne ukierunkowanie negocjacji
2.4.3. Posiedzenie Rady Europejskiej w Dublinie, 13-14 grudnia 1996 ?.: przedstawienie generalnego zarysu projektu zmian traktatowych
2.5. Negocjacje w trakcie prezydencji Holandii (styczeri-czerwiec 1997 ?.): decydująca faza
2.5.1. W oczekiwaniu na wybory w Wielkiej Brytanii: od stycznia do kwietnia 1997 r
2.5.2. Faktyczne negocjacje: od maja 1997 r. do posiedzenia Rady Europejskiej w Amsterdamie
2.5.3. Zakończenie negocjacji: posiedzenie Rady Europejskiej w Amsterdamie, 16-17 czerwca 1997 r
2.6. Prace redakcyjne nad ostateczną wersją dokumentu i podpisanie Traktatu Amsterdamskiego
2.7. Ratyfikacja i wejście w życie Traktatu Amsterdamskiego
3. Postanowienia Traktatu Amsterdamskiego
3.1. Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość
3.1.1. Wolności i prawa podstawowe
3.1.2. Stworzenie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
3.2. Unia a obywatele
3.2.1. Zatrudnienie
3.2.2. Polityka społeczna
3.2.3. Środowisko naturalne
3.2.4. Zasada subsydiarności
3.3. Skuteczna i spójna polityka zewnętrzna
3.3.1. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa
3.3.2. Zewnętrzne stosunki gospodarcze
3.4. Instytucje Unii Europejskiej
3.4.1. Instytucje w perspektywie poszerzenia
3.4.2. Zwiększenie efektywności funkcjonowania instytucji
3.4.2.1. Parlament Europejski
3.4.2.2. Rada
3.4.2.3. Komisja
3.4.2.4. Trybunał Sprawiedliwości
3.4.2.5. Inne postanowienia instytucjonalne
3.4.2.5.1. Trybunał Obrachunkowy
3.4.2.5.2. Komitet Ekonomiczno-Społeczny
3.4.2.5.3. Komitet Regionów
3.4.2.5.4. Siedziby instytucji
3.4.2.6. Rola parlamentów narodowych
3.5. Ściślejsza współpraca - "elastyczność"
3.6. Uproszczenie i konsolidacja Traktatów

Rozdział IV
Traktat Nicejski: kompromis w obliczu poszerzenia

1. Program Konferencji Międzyrządowej
1.1. Wstępne inicjatywy i decyzje
1.2. Raport grupy trzech mędrców oraz reakcje na ten dokument
1.3. Raport prezydencji fińskiej na temat Konferencji Międzyrządowej
1.4. Posiedzenie Rady Europejskiej w Helsinkach, 10-11 grudnia 1999 r.
1.5. Przygotowanie Konferencji Międzyrządowej: pomiędzy Helsinkami a Brukselą
1.5.1. Opinia Komisji Przystosowanie instytucji, aby rozszerzenie stało się sukcesem
1.5.2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 3 lutego 2000 r
2. Przebieg Konferencji Międzyrządowej
2.1. Otwarcie prac Konferencji Międzyrządowej w Brukseli 14 lutego 2000 r.
2.2. Organizacja prac Konferencji Międzyrządowej
2.3. Negocjacje w trakcie prezydencji Portugalii (luty-czerwiec 2000 r.)
2.3.1. Początek rozmów: określenie agendy Konferencji Międzyrządowej i wstępne dyskusje
2.3.2. Kontynuacja i pogłębienie rokowań
2.3.3. Raport prezydencji na temat stanu dyskusji w ramach Konferencji Międzyrządowej
2.3.4. Posiedzenie Rady Europejskiej w Feira, 19-20 czerwca 2000 r
2.4. Rokowania w trakcie prezydencji Francji (lipiec-grudzień 2000 r.)
2.4.1. Próba intensyfikacji prac Konferencji Międzyrządowej
2.4.2. Nieformalne posiedzenie Rady Europejskiej w Biarritz, 13-14 października 2000 r.
2.4.3. Ostatnia faza rokowań: pomiędzy Biarritz a Niceą
2.4.4. Zakończenie negocjacji: posiedzenia Rady Europejskiej w Nicei, 7-11 grudnia 2000 r.
2.5. Prace redakcyjne nad ostateczną wersją dokumentu i podpisanie Traktatu Nicejskiego
2.6. Ratyfikacja i wejście w życie Traktatu Nicejskiego
3. Postanowienia Traktatu Nicejskiego
3.1. Zmiany instytucjonalne dokonane głównie w związku z poszerzeniem Unii Europejskiej
3.1.1. Skład Parlamentu Europejskiego
3.1.2. Rada Unii Europejskiej
3.1.2.1. Większość kwalifikowana w Radzie
3.1.2.2.Rozszerzenie zakresu podejmowania uchwał przez Radę kwalifikowaną większością głosów
3.1.3. Komisja Europejska
3.1.3.1. Skład
3.1.3.2. Wybór
3.1.3.3. Zwiększenie uprawnień przewodniczącego Komisji
3.1.4. Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów
3.1.5. Trybunał Obrachunkowy
3.1.6. Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji
3.2. Wzmocniona współpraca
3.3. Bezpieczeństwo i obrona
3.4. Inne zmiany w mniej istotnych obszarach
3.4.1. Nowelizacja artykułu 7 Traktatu UE
3.4.2. Współpraca sądowa w sprawach karnych
3.4.3. Porozumienia między instytucjami Unii Europejskiej
3.4.4. Komitet do spraw Ochrony Socjalnej
3.4.5. Miejsce posiedzeń Rady Europejskiej
3.4.6. Nazwa Dziennika Urzędowego
3.4.7. Konsekwencje finansowe wygaśnięcia Traktatu EWWiS
3.5. Karta Praw Podstawowych
3.6. Przyszłość Unii Europejskiej

Rozdział V
Traktat Konstytucyjny: nieudana próba określenia finalite politique Unii Europejskiej?

1. Początek dyskusji na temat przyszłości Unii Europejskiej
1.1. Wizja federacji Joschki Fischera
1.2. Reakcje na wypowiedź Joschki Fischera
1.2.1. Wstępne oceny
1.2.2. Reakcje we Francji. Przemówienie prezydenta Jacquesa Chiraca w Berlinie
1.2.3. Reakcje w Wielkiej Brytanii. Przemówienie premiera Tony'ego Blaira w Warszawie
1.2.4. Reakcje ze strony innych państw oraz przedstawicieli instytucji europejskich
1.2.4.1. Przemówienie premiera Belgii Guya Verhofstadta
1.2.4.2. Wystąpienie przewodniczącego Komisji Romano Prodiego
2. Proces postnicejski
2.1. Debata o przyszłości Europy
2.1.1. Wstępne wypowiedzi
2.1.2. Inauguracja debaty
2.1.3. Przemówienie prezydenta Niemiec Johannesa Raua
2.1.4. Wystąpienie kanclerza Niemiec Gerharda Schródera
2.1.5. Przemówienie premiera Francji Lionela Jospina
2.1.6. Biała Księga w sprawie europejskiego zarządzania Komisji Europejskiej
2.2. Deklaracja w sprawie przyszłości Unii Europejskiej z Laeken
2.2.1. Wstępna dyskusja
2.2.2. Posiedzenie Rady Europejskiej w Gandawie, 19 października 2001 r
2.2.3. Przygotowanie posiedzenia Rady Europejskiej w Laeken
2.2.3.1. Inicjatywy prezydencji i reakcje ze strony państw członkowskich
2.2.3.2. Stanowiska Parlamentu Europejskiego i Komisji
2.2.4. Posiedzenie Rady Europejskiej w Laeken, 14-15 grudnia 2001 r.
3. Konwent Europejski (luty 2002 r. - lipiec 2003 r.)
3.1. Przygotowanie prac Konwentu
3.1.1. Członkowie Konwentu
3.1.2. Prezydium Konwentu Europejskiego
3.1.3. Sekretariat i budżet Konwentu
3.2. Sesja inauguracyjna Konwentu (28 lutego 2002 r.)
3.3. Sporne kwestie organizacyjne
3.4. Faza słuchania (marzec - lipiec 2002 r.)
3.5. Faza analiz (wrzesień - grudzień 2002 r.)
3.5.1. Wstępny projekt Traktatu Konstytucyjnego
3.5.2. Wkład Komisji Europejskiej
3.5.3.Reakcje państw członkowskich: metoda wspólnotowa a opcja międzyrządowa
3.5.4. Raporty grup roboczych
3.5.4.1. Grupa robocza I - zasada subsydiarności
3.5.4.2. Grupa robocza II - Karta Praw Podstawowych
3.5.4.3. Grupa robocza III - osobowość prawna
3.5.4.4. Grupa robocza IV - rola parlamentów narodowych
3.5.4.5. Grupa robocza V - kompetencje uzupełniające
3.5.4.6. Grupa robocza VI - zarządzanie gospodarką
3.5.4.7. Grupa robocza VII - działania zewnętrzne
3.5.4.8. Grupa robocza VIII - obrona
3.5.4.9. Grupa robocza IX - uproszczenie procedur legislacyjnych i instrumentów
3.5.4.10. Grupa robocza X - obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
3.5.4.11. Grupa robocza XI - Europa socjalna
3.6. Faza przedstawiania propozycji (styczeń - lipiec 2003 r.)
3.6.1. Wstępna debata na temat kwestii instytucjonalnych
3.6.2. Wstępne propozycje zapisów Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy i reakcje na nie
3.6.3. Końcowy etap prac Konwentu: przyjęcie Projektu Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy
3.6.4. Posiedzenia Rady Europejskiej w Salonikach, 19-20 czerwca 2003 ?.: pierwsza ocena projektu Traktatu Konstytucyjnego
3.6.5. Ostatnia faza prac Konwentu: przyjęcie części III i IV projektu Traktatu Konstytucyjnego
3.6.6. Przekazanie projektu Traktatu Konstytucyjnego prezydencji włoskiej i pierwsze oceny
4. Konferencja Międzyrządowa (październik 2003 r. - czerwiec 2004 r.)
4.1. Przygotowanie Konferencji Międzyrządowej
4.2. Inauguracja prac Konferencji Międzyrządowej w Rzymie 4 października 2003 r.
4.3. Negocjacje w czasie prezydencji włoskiej (październik - grudzień 2003 ?.): nieudana próba zakończenia Konferencji Międzyrządowej
4.4. Negocjacje w czasie prezydencji irlandzkiej (styczeń - czerwiec 2004 ?.): przyjęcie Traktatu Konstytucyjnego
4.5. Prace redakcyjne nad ostateczną wersją Traktatu Konstytucyjnego i jego podpisanie
5. Postanowienia Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy
5.1. Definicja, wartości, cele, zasady i symbole Unii Europejskiej
5.2. Kompetencje Unii Europejskiej
5.3. System instytucjonalny Unii Europejskiej
5.3.1. Uwagi ogólne
5.3.2. Reforma instytucji Unii Europejskiej
5.3.2.1. Parlament Europejski
5.3.2.2. Rada Europejska
5.3.2.3. Rada Ministrów
5.3.2.4. Komisja Europejska
5.3.2.5. Minister spraw zagranicznych Unii
5.3.2.6. Pozostałe instytucje
5.4. Źródła prawa Unii Europejskiej
5.5. Procedury decyzyjne
5.6. Działania zewnętrzne Unii Europejskiej, w tym Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa oraz Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony
5.7. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
5.8. Życie demokratyczne Unii
5.9. Procedura ratyfikacji i zmiany Traktatu Konstytucyjnego
6. Ratyfikacja i przyszłość Traktatu Konstytucyjnego

Zakończenie
Bibliografia
Table of contents

This product was added to our catalog on Wednesday 13 June, 2007.
Reviews
Previous product  Product 15 of 331 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Stachura totalny
$ Stachura totalny
$ Racjonalność w etyce. Normatywna moc prawdy
$ Racjonalność w etyce. Normatywna moc prawdy
$ Człowiek, granice państw, gospodarka
$ Człowiek, granice państw, gospodarka
$ W kręgu sztuki edytorskiej
$ W kręgu sztuki edytorskiej
$ Rosja i jej duchowość. Proza "pierwszej fali" emigracji rosyjskiej
$ Rosja i jej duchowość. Proza "pierwszej fali" emigracji rosyjskiej
$ Czterdzieści i cztery studia ofiarowane profesorowi Marianowi Maciejewskiemu
$ Czterdzieści i cztery studia ofiarowane profesorowi Marianowi Maciejewskiemu
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce