Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » SPW18 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Substance and Function of Phonological Primes in the Government Phonology Tradition
Substance and Function of Phonological Primes in the Government Phonology Tradition
0,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
      Seria: Juliusz Makarewicz
      Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
      Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
      Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
      Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
      Seria: Studia Prawnicze KUL
      Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
      Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 18
[SPW18]
35,00zł
Product available

eds. Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon
ISSN:
2081-8882
Pages: 442
Format: A5
Year: 2015
Languages: English, French, Polish


SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

CHRISTINE MENGÈS-LE PAPE,
Les religions dans l'espace public en France, entre hier et aujourd'hui ?
Religie w przestrzeni publicznej Francji, wczoraj i dziś (streszczenie)
Religions in the public space of France, in the past and today (summary)

PER PETTERSSON,
Is the Swedish state secular when religious service functions are integrated in state institutions?
Czy państwo szwedzkie jest świeckie jeśli posługi religijne są zintegrowane z instytucjami państwowymi? (streszczenie)

LIONEL OBADIA,
Floating territories of Religion(s): shifting paradigms, erratic theories, and volatile realities?
Zmienne terytoria religii: zmieniające się paradygmaty, błędne teorie i niestabilne realia? (streszczenie)

KONSTANTINOS PAPASTATHIS,
Church Jurisdictional Fragmentation, Religious Discourse and Public Policy: The Greek Case
Jurysdykcyjna fragmentacja Kościoła, dyskurs religijny i polityka publiczna: sprawa grecka (streszczenie)

CALVYN C. DU TOIT,
Cities of Refuge: Harassing Nation-States' Legal Systems for a More Inclusive Religious Stance
"Miasta Schronienia": nękanie systemów prawnych państw narodowych o bardziej inkluzywną postawę religijną (streszczenie)

ELENA GOLOVNEVA,
Religious Belonging Today: Strategy and Values of Old-Believers and Neo-Pagans (Ural Case)
Przynależność religijna dzisiaj: Strategia i wartości staroobrzędowców i neopogan (casus uralski) (streszczenie)

WOLFGANG WIESHAIDER,
Sessa czyli przestrzeń dla mniejszości religijnych
The case of Sessa: space for religious minorities (streszczenie)

ARTUR MEZGLEWSKI,
Utworzenie oraz rejestracja związku wyznaniowego jako przejawy wolności religijnej
The establishment and registration of a religious denomination as manifestation of religious freedom (summary)

PAWEŁ BORECKI,
Zakaz dyskryminacji ze względu na wyznanie lub światopogląd w prawie polskim
Prohibition of discrimination on grounds of religion or beliefs in the Polish Law (summary)

MICHAŁ RYNKOWSKI,
Prawo Kościoła Anglii jako część systemu prawa Anglii
Law of the Church of England as a part of the law of England (summary)

ANNA TUNIA,
Zakres implementacji przepisów konkordatu dotyczących zawierania małżeństw cywilnych w formie wyznaniowej do systemu prawa polskiego
The scope of the implementation of the provisions of the concordat concerning civil marriage in a religious form into the Polish legal system (summary)

ANETA MARIA ABRAMOWICZ,
Zasada równouprawnienia związków wyznaniowych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
The principle of equal rights of religious communities in the jurisprudence of the Constitutional Court (summary)

MICHAŁ OŻÓG,
Prawo rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
The right of parents to rear their children in accordance with their own convictions in light of the Constitution of the Republic of Poland of 2nd April 1997 (summary)

KATARZYNA KRZYSZTOFEK,
Stanowisko Świadków Jehowy wobec wybranych współczesnych procedur medycznych w świetle prawa polskiego
The position of Jehovah's Witnesses to some modern medical procedures in the light of polish law (summary)

JOANNA WIŚNIEWSKA,
Przedszkola i ochronki zakonne w świetle polskiego prawa oświatowego w latach 1945-61
Kindergartens and nurseries in the light of education law in Poland between 1945 and 1961 (summary)


MATERIAŁY

MICHAŁ CHAJDA, MICHAŁ SKWARZYŃSKI,
Opinia prawna w sprawie braku możliwości odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych za treść ogólnych ocen zawartych w kazaniach
Legal opinion on the lack of liability for the infringement of personal rights for the content of general judgements contained in sermons (summary)

ARTUR MEZGLEWSKI,
Opinia prawna w sprawie statusu prawnego Instytutu Filozoficzno-Teologicznego im. E. Stein w Zielonej Górze po zawarciu przez uczelnię umowy o współpracy z Papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie prowadzenia studiów na kierunku teologia
Legal opinion on the legal status of the Institute of Philosophy and Theology of Edith Stein in Zielona Gora after the conclusion of a cooperation agreement with the Pontifical Faculty of Theology in Wroclaw on 14 May 2013. Guidelines for conducting studies in theology (summary)


RECENZJE

Larysa Wladiczenko, Ukrajina ta Polsza: komparatywnyj analiz widnosin miż derżawnymi i relihijnymi instytucijami, Kaniw: Wydawnictwo "Rodeń" 2014, ss. 367 (Jerzy Nikołajew)

Marcin A. Mielczarek, Realizacja wolności religijnej w zatrudnieniu pracowniczym, Warszawa: Difin S.A .2013, ss. 293 (Piotr Stanisz)

Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), red. Piotr Stanisz, Marta Ordon, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, ss. 469 (Michał Hucał)

Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej - aspekty etyczne i prawne, red. Piotr Stanisz, Jakub Pawlikowski, Marta Ordon, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, ss. 234 (Zuzanna B. Gądzik)


SPRAWOZDANIA

Sympozjum naukowe pt. Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne, Popowo, 2-4 marca 2015 r. (Marek Bielecki)

Konferencja naukowa pt. Korelacje wolności religijnej indywidualnej i wspólnotowej, Jastrzębia Góra, 9-10 kwietnia 2015 r. (Artur Mezglewski)

Wykład dr. Nikolasa Nikasa pt. Wokół kształtu ustawy o in vitro - współczesna medycyna i biotechnologia a nowe kierunki działań prawnych, Lublin, 14 kwietnia 2015 r. (Kacper Chołody)

XII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny, Zabuże, 14-16 września 2015 r. (Katarzyna Mastalerczyk)

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Corps, religion et diversité, Strasbourg, 30 września - 1 października 2015 r. (Michał Zawiślak)

XI Opolskie Colloquium Prawno - Historyczne, Brzeg, 6-7 października 2015 r. (Andrzej Szymański)

Sprawozdanie z pokazu filmu dokumentalnego "La Séparation" w reżyserii FranÇoise Hanss, połączonego z dyskusją naukową na temat świeckości państwa, Strasbourg, 5 listopada 2015 r. (Michał Zawiślak)

This product was added to our catalog on Friday 13 May, 2016.
Reviews
Previous product  Product 213 of 351 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Opera omnia T. IV - Wprowadzenie do chrześcijaństwa
Opera omnia T. IV - Wprowadzenie do chrześcijaństwa
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 19
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 19
Myśl starożytna
Myśl starożytna
Składnia języka greckiego Nowego Testamentu
Składnia języka greckiego Nowego Testamentu
Fundament duchowości i charyzmat Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Fundament duchowości i charyzmat Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Katolickie wychowanie dziecka. Rodzina, przedszkole, Kościół
Katolickie wychowanie dziecka. Rodzina, przedszkole, Kościół
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce