Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » SPW21 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wielkanoc_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Czyny niedozwolone w Nowej Zelandii. Accident Compensation System
Czyny niedozwolone w Nowej Zelandii. Accident Compensation System
38,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
      Acta Mediaevalia
      Przegląd Prawno-Ekonomiczny
      Review of Comparative Law
      Scripta Biblica et Orientalia
      Społeczeństwo i Rodzina
      Studia Nauk Teologicznych PAN
      Studia Prawnicze KUL
      Studia z Prawa Wyznaniowego
      The Biblical Annals
      Verbum vitae
      Vox Patrum
      Zeszyty Naukowe KUL
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 21
[SPW21]
41,00zł
Product available

ed. Piotr Stanisz
ISSN:
2081-8882
Pages: 472
Format: A5
Year: 2018
Languages: Polish, English, Italian


SPIS TREŚCI / CONTENTS

STUDIA TEMATYCZNE / THEMATIC SECTION

PIOTR STECZKOWSKI
Wstęp do studiów tematycznych

ANNA TUNIA
Duchowny jako podmiot administrujący w sprawach z zakresu administracji stanu cywilnego
The religious minister as an administrative entity in cases concerning civil status administration (summary)

MICHAŁ PONIATOWSKI
Zespół praw i obowiązków osoby duchownej jako pokrzywdzonego w postępowaniu karnym zwyczajnym
The system of rights and obligations of the religious minister as the injured party in ordinary criminal proceedings (summary)

MARIUSZ GRABOWSKI
Prawne aspekty działalności publicznej duchownych
Legal aspects of the public activity of clergymen (summary)

JAN KRAJCZYŃSKI
Prawno-kanoniczny zakaz podejmowania przez duchownych niektórych rodzajów działalności i jego znaczenie na gruncie prawa polskiego
Canon-law prohibition of conducting certain kinds of activities by the clergy and its significance under Polish law (summary)

MICHAŁ OŻÓG
Charakterystyka stosunku prawnego łączącego kapelana z podmiotem leczniczym w świetle przepisów prawa polskiego i wybranych regulacji prawa wewnętrznego Kościoła katolickiego
Characterizing the legal relationship between chaplains and medical facilities in the context of Polish law and selected regulations of the Roman Catholic Church (summary)

MAREK BIELECKI
Status osoby duchownej w związku wyznaniowym "Świadkowie Jehowy w Polsce"
The status of a minister in the religious organization of Jehovah’s Witnesses in Poland (summary)

AGNIESZKA FILAK
Charakter prawny służby duchownego w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Rzeczypospolitej Polskiej
The legal character of the ministry of the clergy in the Evangelical-Augsburg Church in the Republic of Poland (summary)

MAREK STRZAŁA
Prawo odmowy zeznań przez duchownego w polskiej i niemieckiej procedurze cywilnej - analiza prawno-porównawcza
The right to refuse testimony by a clergyman in the Polish and German civil procedure - a legal comparative study (summary)

JERZY NIKOŁAJEW
Status kapelanów duszpasterstw specjalnych w ukraińskim systemie prawnym
The status of chaplains of special chaplaincies in the Ukrainian legal system (summary)

MICHAŁ HUCAŁ
Wybrane zagadnienia dotyczące pozycji prawnej duchownego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Selected issues regarding the legal position of the religious minister in the case law of the European Court of Human Rights (summary)

ANDRZEJ SZYMAŃSKI
Sprawa operacyjnego sprawdzenia kryptonim "Zakonnik". Inwigilacja ks. Henryka Surmy przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1974-1977
The case of operational investigation (code name: "Monk"). Invigilation of Rev. Henryk Surma by Security Service in the years 1974-1977 (summary)

TADEUSZ STANISŁAWSKI
Formy zatrudnienia duchownego w instytucjach kościelnych po II wojnie światowej
Forms of employment of the clergy in church institutions after World War II (summary)


ARTYKUŁY / ARTICLES

DIMITRY GEGENAVA
Church-State Relations in the Democratic Republic of Georgia (1918-1921)
Relacje Państwo - Kościół w Demokratycznej Republice Gruzji (1918-1921) (streszczenie)

ABIODUN AKEEM OLADITI
The state, sectarian violence, and freedom of association in a secular context: the case of the Islamic Movement of Nigeria
Państwo, przemoc o podłożu religijnym i wolność stowarzyszania się w świeckim kontekście: kazus Islamskiego Ruchu Nigerii (streszczenie)

KATARZYNA KRZYSZTOFEK
Wpływ prawodawstwa okresu Polski Ludowej na przepisy prawa wyznaniowego III Rzeczypospolitej Polskiej - wybrane zagadnienia
The influence of the legislation of the Polish People’s Republic on the law on religion of the Third Republic of Poland - selected issues (summary)

LUCJAN ŚWITO, MAŁGORZATA TOMKIEWICZ
Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w procedurze "matrimonium per procura"
Certificate of no impediments to marriage in the "matrimonium per procura" procedure (summary)

RAFAŁ WAWRZYŃCZYK
Prześladowanie religijne irackich jezydów przez Państwo Islamskie. Przyczyny, przebieg, odpowiedzialność wspólnoty międzynarodowej za ukaranie sprawców
Religious persecution of the Iraqi Yezidis by the Islamic State. The reasons, course and responsibility of the international community for the punishment of the perpetrators (summary)

KONRAD DYDA
Prawo i obowiązek przetwarzania danych osobowych byłych wyznawców przez kościoły i inne związki wyznaniowe
The right and the obligation to process personal data of ex-believers of churches and other religious organizations (summary)


MATERIAŁY / MATERIALS

GIORGIO FELICIANI
30 lat dobra wspólnego. Referat wygłoszony na Krajowym Sympozjum Delegatów Diecezjalnych "Sovvenire" nt. "Partecipazione e corresponsabilità dei fedeli a sostegno di una Chiesa in uscita", Venezia Mestre, 7-9 maja 2018 r.
30 years of the common good. Paper presented during the National Conference of the Diocesan Delegates of "Sovvenire" entitled "Partecipazione e corresponsabilità dei fedeli a sostegno di una Chiesa in uscita", Venezia Mestre, 7-9 May 2018 (summary)

ROBERTA SANTORO
Educazione religiosa, disagio e minori. Commento alla sentenza della Corte di Cassazione italiana del 24 maggio 2018, n.12954
Religious education, state of discomfort and minors. A comment to the judgment of the Italian Supreme Court of Cassation of 24 May 2018, n.12954 (summary)
Edukacja religijna, stan dyskomfortu i osoby nieletnie. Komentarz do wyroku włoskiego Najwyższego Sądu Kasacyjnego z 24 maja 2018 r., nr 12954 (streszczenie)


RECENZJE / REVIEWS

MIECZYSŁAW RÓŻAŃSKI, PIOTR SZYMANIEC
Dzieje prawa w Kościele Łacińskim - synteza dla Europy Środkowo-Wschodniej. Recenzja książki Vojtecha Vladára pt. "Dejiny cirkevného práva", Praga: Wydawnictwo Leges 2017, ss. 608
History of law in the Latin Church - a synthesis for East-Central Europe. Book review of Vojtech Vladár, "Dejiny cirkevného práva", Leges 2017, pp. 608 (summary)


SPRAWOZDANIA / REPORTS

KATARZYNA KRZYSZTOFEK, MACIEJ MIKUŁA, MICHAŁ OŻÓG, MAREK STRZAŁA, ZDZISŁAW ZARZYCKI
Uroczystość wręczenia Medalu "Merentibus" Prof. dr. hab. Wacławowi Uruszczakowi, Kraków, 15 stycznia 2018 r.
The ceremony of awarding the "Merentibus" Medal to Prof. Wacław Uruszczak, Cracow, 15 January 2018

MARTA ORDON
Ogólnopolskie sympozjum naukowe pt. "Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych", Warszawa, 15 marca 2018 r.
The Polish Nationwide Conference entitled "The right to privacy in Churches and other religious organizations: from pastoral secrecy to personal data protection", Warsaw, 15 March 2018

MARTA ORDON
XV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. "Wpływ odzyskania przez Polskę niepodległości na status quo Kościołów i innych związków wyznaniowych (1918-1945-1989)", Wrocław, 7-9 maja 2018 r.
The 15th Polish Nationwide Conference entitled "The influence of Poland’s independence on the status quo of Churches and other religious organizations (1918-1945-1989)", Wrocław, 7-9 May 2018

MARTA ORDON
Uroczystość odnowienia doktoratów Księdza Profesora Józefa Krukowskiego i Księdza Profesora Henryka Misztala, Lublin, 6 czerwca 2018 r.
The ceremony of renewing the doctoral degrees of Rev. Prof. Józef Krukowski and Rev. Prof. Henryk Misztal, Lublin, 6 June 2018

This product was added to our catalog on Thursday 07 February, 2019.
Reviews
Previous product  Product 10 of 11 in category Studia z Prawa Wyznaniowego  Next product
Customers who bought this product also purchased
Spiritualitas. T. 3 - Maryja i kościół
Spiritualitas. T. 3 - Maryja i kościół
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? (PS 8,5)
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? (PS 8,5)
Logika. Part 1 and 2
Logika. Part 1 and 2
Teologia spełnieniem myśli ludzkiej <br>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2020
Teologia spełnieniem myśli ludzkiej
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2020
Jest nadzieja, bo jest życie wieczne
Jest nadzieja, bo jest życie wieczne
Liturgia jako teologia żywa
Liturgia jako teologia żywa
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce