Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » Seria: Jeden Pan, jedna wiara » 9788377023730 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Materiały z działalności posła Jana Świtki dotyczące ustawy sejmowej o finansowaniu KUL z 14 VI 1991 roku. Edycja źródłowa
Materiały z działalności posła Jana Świtki dotyczące ustawy sejmowej o finansowaniu KUL z 14 VI 1991 roku. Edycja źródłowa
32,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Tożsamość wyznaniowa. Studium ekumeniczne
[9788377023730]
29,00zł
Product available

Seria: Jeden Pan, jedna wiara, t. 20

Marcin Składanowski
ISBN:
978-83-7702-373-0
Pages: 424
Format: B5
Year: 2012
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I
Kontekst antropologiczny współczesnej refleksji nad zagadnieniem tożsamości
1.1. Pochodzenie i rola pojęcia tożsamości we współczesnej antropologii
1.1.1. Źródła pytania o tożsamość i przynależność człowieka
1.1.1.1. Przyczyny zainteresowania zagadnieniem tożsamości w antropologii
1.1.1.2. Najnowsze doświadczenia dziejowe
1.1.1.3. Przeobrażenia kulturowe ludzkości
1.1.2. Wpływ kryzysu tożsamościowego na postrzeganie człowieka
1.1.2.1. Następstwa kryzysu tożsamościowego
1.1.2.2. Jednostka-podmiot w myśli współczesnej
1.1.3. Podmiotowość człowieka w warunkach życia społecznego
1.1.3.1. Człowiek w dialogu
1.1.3.2. Człowiek w społeczności
1.2. Współczesny człowiek w poszukiwaniu indywidualnego i społecznego samookreślenia
1.2.1. Tożsamość jednostkowa i tożsamości zbiorowe
1.2.1.1. Pojęcie i interpretacje tożsamości jednostkowej
1.2.1.2. Tożsamości zbiorowe
1.2.1.3. Współzależność tożsamości w człowieku
1.2.2. Przekształcenia tożsamości jednostkowej i tożsamości zbiorowych
1.2.2.1. Procesualny charakter tożsamości
1.2.2.2. Kształtowanie tożsamości
1.2.2.3. Nowoczesność a przeobrażenia tożsamości
1.2.3. Miejsce religii wśród grup i struktur tożsamościowych
1.2.3.1. Ogólny obraz współczesnych grup tożsamościowych
1.2.3.2. Religia jako czynnik kształtujący tożsamość człowieka
1.2.3.3. Problemy tożsamości religijnej
1.3. Tożsamość człowieka w antropologii chrześcijańskiej
1.3.1. Jednostka i wspólnota w myśli chrześcijańskiej
1.3.1.1. "Zwrot antropologiczny" i współczesny personalizm chrześcijański
1.3.1.2. Człowiek w dialogu z Bogiem i ludźmi
1.3.1.3. Wspólnota jako realizacja ludzkiej natury
1.3.2. Ekumeniczne implikacje dyskursu tożsamościowego
1.3.2.1. Dialog osób jako fundament relacji chrześcijan
1.3.2.2. Niebezpieczeństwo indywidualizmu w chrześcijaństwie
1.3.2.3. Wspólnotowy charakter wiary chrześcijańskiej
1.3.3. Podstawowe płaszczyzny tożsamości we wspólnocie chrześcijańskiej
1.3.3.1. Tożsamość chrześcijańska
1.3.3.2. Tożsamość kościelna
1.3.3.3. Tożsamość wyznaniowa


Rozdział II
Teologiczna problematyka tożsamości wyznaniowej
2.1. Główne czynniki tożsamościowego zróżnicowania chrześcijan
2.1.1. Czynnik historyczny
2.1.1.1. Wydarzenia historyczne u źródeł istniejących podziałów
2.1.1.2. Tożsamość i problem wyznaniowy w historycznym rozwoju
2.1.1.3. Dzisiejsza ocena wydarzeń historycznych
2.1.2. Czynnik społeczno-kulturowy
2.1.2.1. Kościół jako podmiot kulturowy
2.1.2.2. Wybrane problemy kulturowe
2.1.2.3. Wybrane problemy społeczne
2.1.3. Czynnik normatywnodoktrynalny
2.1.3.1. Normatywne źródło doktryny - Pismo Święte i Tradycja
2.1.3.2. Tożsamościowe znaczenie Tradycji
2.1.3.3. Problemy związane z normatywną wartością doktryny
2.1.4. Czynnik duchowo-liturgiczny
2.1.4.1. Tożsamościowe znaczenie tradycji duchowych i liturgicznych
2.1.4.2. Wybrane problemy duchowości i liturgii
2.2. Jedność wiary chrześcijańskiej wobec zróżnicowania wyznaniowego
2.2.1. Rzeczywista i postulowana jedność wiary
2.2.1.1. Fundamentalna jedność wiary
2.2.1.2. Różnice w wyznaniu wiary a ortodoksja chrześcijańska
2.2.1.3. Tożsamościowa wartość wybranych rozbieżności doktrynalnych
2.2.2. Rzeczywista i postulowana jedność Kościoła
2.2.2.1. Wyznawana jedność Kościoła
2.2.2.2. Jedność Kościoła wobec rzeczywistości podziału
2.2.2.3. Tożsamościowa wartość wybranych rozbieżności eklezjologicznych
2.2.3. Szczególne zagrożenia tożsamościowe wynikające z podziału wyznaniowego
2.2.3.1. Fundamentalizm
2.2.3.2. Integryzm i tradycjonalizm
2.2.3.3. Konfesjonalizm
2.2.3.4. Ekskluzywizm
2.3. Znaczenie kościelnego charakteru chrześcijaństwa dla tożsamości chrześcijan
2.3.1. Świadomość kościelna chrześcijan
2.3.1.1. Kościelność chrześcijaństwa
2.3.1.2. Zróżnicowanie świadomości kościelnej
2.3.1.3. Wybrane problemy świadomości kościelnej
2.3.2. Jedność i różnorodność w Kościele
2.3.2.1. Współistnienie jedności i różnorodności
2.3.2.2. Znaczenie różnorodności w Kościele
2.3.2.3. Wybrane problemy związane z różnorodnością w Kościele
2.3.3. Ciągłość i zmiana w Kościele
2.3.3.1. Apostolskość jako historyczna i doktrynalna ciągłość Kościoła
2.3.3.2. Przemiany Kościołów i Wspólnot wobec wierności własnemu dziedzictwu
2.3.3.3. Ecclesia semper reformanda?

Rozdział III
Dialog ekumeniczny wobec problemów tożsamości wyznaniowej
3.1. Tożsamościowe trudności w dialogu ekumenicznym
3.1.1. Prozelityzm w relacjach międzychrześcijańskich
3.1.1.1. Pojęcie prozelityzmu w dialogu ekumenicznym
3.1.1.2. Prozelityzm jako problem tożsamościowy
3.1.2. Ocena unionizmu ("uniatyzmu") jako drogi do widzialnej jedności
3.1.2.1. Współczesna ekumeniczna refleksja nad unionizmem
3.1.2.2. Tożsamościowa wartość problematyki unionistycznej
3.1.3. Narastające rozbieżności w kwestiach etycznych
3.1.3.1. Zasadnicze rozbieżności etyczne
3.1.3.2. Tożsamościowe znaczenie rozbieżności etycznych
3.1.4. Polemiczny i emocjonalny charakter języka kościelnego
3.1.4.1. Język polemiczny jako przeszkoda dialogu
3.1.4.2. Tożsamościowe zakorzenienie trudności języka kościelnego
3.2. Warunki owocnego dialogu ekumenicznego
3.2.1. Sensowność dialogu
3.2.1.1. Ostateczna perspektywa dialogu
3.2.1.2. Drugorzędne cele dialogu
3.2.1.3. Recepcja osiągnięć dialogów ekumenicznych
3.2.2. Język dialogu
3.2.2.1. Oczyszczenie języka: rezygnacja z polemik i stereotypów
3.2.2.2. Uczciwość intelektualna: pierwszeństwo prawdy i niedopuszczalność relatywizmu
3.2.2.3. Ciągłość i rozwój: poszukiwanie nowego języka i wierność tradycji dogmatycznej
3.2.3. Partnerstwo w dialogu
3.2.3.1. Wzajemne uznanie się Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich
3.2.3.2. Wspólne nawrócenie
3.2.4. Zakorzenienie w tradycji wyznaniowej
3.2.4.1. Wierność wobec dziedzictwa wyznaniowego
3.2.4.2. Uznanie własnych ograniczeń i uwarunkowań
3.2.5. Świadomość wewnętrznych słabości ruchu ekumenicznego
3.2.5.1. Fałszywy irenizm
3.2.5.2. Ekumenizm pozakościelny i pozadoktrynalny
3.2.5.3. Nieuprawnione rozszerzanie obszarów dialogu
3.3. Przyszłość chrześcijaństwa konfesyjnego
3.3.1. Współczesne wyzwania dla tożsamości chrześcijan
3.3.1.1. Kryzys religijności kościelnej
3.3.1.2. Kryzys tożsamości wyznaniowych
3.3.1.3. Ekumeniczna odpowiedź Kościołów i Wspólnot
3.3.2. Trwałość i przemiany tożsamości wyznaniowych w dążeniu do jedności
3.3.2.1. Elementy trwałe i zmienne tożsamości wyznaniowych
3.3.2.2. Jedność chrześcijan przez unicestwienie wyznań
3.3.2.3. Jedność chrześcijan przez nawrócenie, oczyszczenie i pojednanie tożsamości
3.3.3. Tożsamość wyznaniowa w ekumenicznej perspektywie
3.3.3.1. Tożsamość dynamiczna
3.3.3.2. Tożsamość otwarta
3.3.3.3. Tożsamość w komunii wszystkich chrześcijan
3.3.3.4. Konieczność tożsamości wyznaniowej

Zakończenie

Wykaz skrótów
Bibliografia
1. Źródła
1.1. Pismo Święte
1.2. Dokumenty Kościołów i Wspólnot kościelnych
1.2.1. Dokumenty katolickie
1.2.2. Dokumenty niekatolickie
1.3. Dokumenty Światowej Rady Kościołów oraz "Wiary i Ustroju"
1.3.1. Dokumenty Światowej Rady Kościołów
1.3.2. Dokumenty "Wiary i Ustroju"
1.4. Dokumenty dialogów ekumenicznych
1.4.1. Dokumenty dialogów światowych
1.4.2. Dokumenty dialogów lokalnych
2. Literatura przedmiotu
3. Literatura pomocnicza
L’identité confessionnelle. Une étude oecuménique. Résumé
Confessional identity. An ecumenical study. Summary
Table des matières
Table of contents

This product was added to our catalog on Monday 13 February, 2012.
Reviews
Previous product  Product 4 of 8 in category Seria: Jeden Pan, jedna wiara  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według św. Mateusza
$ Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według św. Mateusza
"Wieczność, gdzie śmierci nie ma..." Dawne oraz współczesne eschatologie i wizje światów duchowych
"Wieczność, gdzie śmierci nie ma..." Dawne oraz współczesne eschatologie i wizje światów duchowych
Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w parafii
Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w parafii
Idol w kulturze
Idol w kulturze
Literatura a religia - wyzwania postsekularności
Literatura a religia - wyzwania postsekularności
$ Eneida
$ Eneida
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce