Wydawnictwo KUL
  Start » Humanistyka » 9788377027127 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Personalistyczna myśl polityczna. Wybrane zagadanienia
Personalistyczna myśl polityczna. Wybrane zagadanienia
29,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
  Seria: Archiwum edytorskie
  Seria: Czasy nowożytne
  Seria: Literatura współczesna - pisarze i problemy
  Seria: Lublin Studies in Celtic Languages
  Seria: Opracowania i teksty dramatyczne
  Seria: Pisane czytane
  Seria: Polonistyka elektroniczna
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia i Materiały z Dziejów Literatury Wczesnonowożytnej
  Seria: Studies in Linguistics And Methodology
  Seria: Studies in Literature and Culture
  Seria: Teoria i Praktyka Interpretacji
  Seria: U źródła
  Seria: Z witrażem
  Seria: Życie teatralne w Lublinie w XIX i XX wieku
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Liryka - Лірика
[9788377027127]
25,00zł
Produkt niedostępny

Taras Szewczenko

Przekład:
Piotr Kupryś
ISBN: 978-83-7702-712-7
Stron: 264
Format: 12x22 cm (oprawa twarda)
Rok wydania: 2013


ЗМІСТ

Даґмара Новацька, Альберт Новацький, Лірика Тараса Шевченка і його вклад у розвиток української літературної мови

Юзеф Колодзєй, Петро Купрись - філолог, поет та перекладач творів великих українських письменників (12 серпня 1933 - 10 січня 2002)


ТАРАС ШЕВЧЕНКО
ЛІРИКА

Причинна
Думка ("Те че во да в синє мо ре...")
Думка ("На що мені чорні бро ви...")
Катерина
"Думи мої, ду ми мої..."
Тополя
"Вітер з гаєм роз мов ляє..."
Мар’яна-черниця
Розрита мо ги ла
Дівичії ночі
"У неділю не гу ля ла..."
"Чого мені тяж ко, чо го мені нуд но..."
"Не за ви дуй ба га то му..."
"Не же ни ся на ба гатій..."
"Минають дні, ми на ють ночі..."
Заповіт
I "Ой, од на я, од на..."
II "За бай ра ком бай рак..."
III "Мені од на ко во, чи бу ду..."
VI "Ой, три шля хи ши рокії..."
VIII "Са док виш не вий ко ло ха ти..."
IX "Ра но-вранці но воб ранці..."
XI "По над по лем іде..." (Косар)
"Думи мої. ду ми мої..."
Княжна (По ема)
NN ("Сон це за хо дить, го ри чорніють...")
"Один у дру го го пи таєм..."
"Самому чуд но. А де ж дітись?"
"Ой, стрічеч ка до стрічеч ки..."
"То так і я те пер пи шу..."
"Ой, гля ну я, по див лю ся..."
"Та не дай, Гос по ди, ніко му..."
"Добро, у ко го є гос по да..."
"Мов за по душ не, ос ту пи ли..."
"Якби зустріли ся ми зно ву..."
Марина ("Не на че цвя шок, в сер це вби тий...")
"І не бо нев ми те, і зас пані хвилі..."
"Якби мені че ре ви ки..."
"І ба га та я..."
"Полюбилася я..."
"Породила ме не ма ти..."
"Ой, я сво го чо ловіка..."
"Ой, ви ост рю то ва ри ша..."
"По улиці вітер віє..."
"Ой, ся ду я під ха тою..."
"Закувала зо зу ленька..."
"На улиці не ве се ло..."
"У тієї Ка те ри ни..."
"Із-за гаю сон це схо дить..."
"Ой, пішла я у яр за во дою..."
"Не так тії во ро ги..."
"Ой, люлі, люлі, моя ди ти но..."
"Ой, чо го ти по чорніло..."
"Туман, ту ман до ли ною..."
"У пе ре ти ку хо ди ла..."
"Не то по лю ви со кую..."
"Утоптала сте жеч ку..."
"І ши ро кую до ли ну..."
"На вго роді ко ло бро ду..."
"Якби мені, ма мо, на мис то..."
Чума
"Ой, умер ста рий батько..."
"За сон цем хма ронька пли ве..."
"Як маю я жу ри ти ся..."
"Заросли шля хи тер на ми..."
"Зацвіла в до лині..."
"На Ве лик день, на со ломі..."
"Буває, іноді ста рий..."
"Каламутними болотами..."
"Ми заспіва ли, розійшлись..."
"Мені здається, я не знаю..."
"Огні го рять, му зи ка грає..."
"На батька бісо во го я тра чу..."
"І досі сниться: під го рою..."
Доля
Сон ("На пан щині пше ни цю жа ла...")
Подражаніє 11 псал му
N.N. ("Та ка, як ти, ко лись лілея...")
"Ой, на горі ро ман цвіте..."
"Ой, маю, маю я оче ня та..."
"Колись дур ною го ло вою..."
"Якби-то ти, Богдане п’яний..."
Молитва
"Царів, кровавих шинкарів..."
"Злоначинающих спини..."
"Тим не си тим очам..."
"Над Дніпро вою са гою..."
"Росли уку почці, зрос ли..."
"Світе яс ний! Світе ти хий!"
"Барвінок цвів і зе ленів..."
Л. ("Пос тав лю ха ту і кімна ту...")
"Минули літа мо лодії..."
"Хоча ле жа чо го й не б'ють"
"О, лю ди! лю ди не бо ра ки!"
"Якби з ким сісти хліба з'їсти..."
"І день іде, і ніч іде"
"Тече во да з-під яво ра..."
"Зійшлись, поб ра лись, поєдна лись..."
"Чи не покинуть нам небого..."


SPIS TREŚCI

Dagmara Nowacka, Albert Nowacki, Liryka Tarasa Szewczenki i jego wkład do historii rozwoju ukraińskiego języka literackiego

Józef Kołodziej, Piotr Kupryś - filolog, poeta i tłumacz dzieł wieszczów ukraińskich (12 sierpnia 1933 - 10 stycznia 2002)


TARAS SZEWCZENKO
LIRYKA

Urzeczona
Dumka [Płynie woda w sine morze...]
Dumka [Na co brewki mi czarniutkie...]
Katarzyna
Myśli moje, myśli moje
Topola
*** [Wiatr rozmawia długo z gajem...]
Mniszka Marianna
Rozkopana mogiła
Panieńskie noce
*** [A w niedzielę nie hulała...]
*** [Dlaczego mi ciężko, dlaczego mi nudno...]
*** [Oj, nie zazdrość bogatemu...]
*** [Za nic nie żeń się z bogatą...]
*** [Mijają dnie, mijają noce...]
Testament
I [Oj, jam sama, samotna...]
II [A za laskiem znów lasek...]
III [Mnie jednakowo jest, czy będę...]
VI [Oj, trzy szlaki, trzy szerokie...]
VIII [Wiśniowy sadek koło chatki...]
IX [Wczesnym rankiem rekruciki...]
XI Kosiarz
*** [Pieśni moje, pieśni moje...]
Księżniczka (Poemat)
Do N.N. [Słońce zachodzi, góry czernieją...]
*** [I siebie wciąż zapytujemy...]
*** [Aż sam się dziwię. Gdzież się podziać?...]
*** [Rządek z rządkiem niemi złocę...]
*** [I ja tak również piszę teraz...]
*** [Oj, znów spojrzę sam, popatrzę...]
*** [Nie daj, Panie nasz, nikomu...]
*** [Jest dobrze, gdy ktoś dom ma własny...]
*** [Jak za pogłówne obstąpiła...]
*** [A gdybyśmy się znów spotkali...]
Maryna
*** [Niemyte niebo, fale jak zaspane...]
*** [Ach, gdybym miała buciki...]
*** [W dostatki opływam...]
*** [Zakochałam się kiedyś...]
*** [Urodziła mnie w pokojach...]
*** [Oj, jam swego męża sama...]
*** [Oj, wyostrzę towarzysza...]
*** [Na ulicy wiatr wciąż wieje...]
*** [Oj, przysiądę tu, pod chatą...]
*** [Zakukała kukułeczka...]
*** [Na ulicy niewesoło...]
*** [Ma ta słynna Katarzyna...]
*** [Spoza gaju słońce wschodzi...]
*** [Oj, poszłam raz do jaru po wodę...]
*** [Nie tak nawet ci wrogowie...]
*** [Oj, luli, luli, moja dziecino...]
*** [Oj, i czemuś poczerniało...]
*** [Mgła, mgła toczy się doliną...]
*** [Do laseczka jam chadzała...]
*** [Nie topolę tu wysoką...]
*** [Wydeptałam już ścieżynę...]
*** [I szerokiej tej doliny...]
*** [A w ogrodzie koło brodu...]
*** [Gdybym miała, mamo, korale...]
Dżuma
*** [Oj, już umarł ojciec stary...]
*** [Za słońcem chmurka płynie hoża...]
*** [Jeśli mam wciąż siebie smucić...]
*** [Już zarosły cierniem szlaki...]
*** [Zakwitła w dolinie...]
*** [Na Wielkanoc raz na słomie...]
*** [Zdarza się czasem, że człek stary...]
*** [A już mętnymi tu błotami...]
*** [I zaśpiewaliśmy, bez słowa...]
*** [Sam nie wiem, lecz tak mi się zdaje...]
*** [I płoną światła, gra muzyka...]
*** [Po diabła rogatego tracę...]
*** [Dotąd śni mi się: tam, pod górą...]
Dola
Sen
Naśladowanie Psalmu XI
Do N.N. [I taka jak ty lilia kiedyś...]
*** [Oj, po górze rumian kwitnie...]
*** [Oj, mam ja, mam oczęta chabrowe...]
*** [A kiedyś głową głupią, ciemną...]
*** [A gdybyś spojrzał, spity na nic...]
Modlitwa
*** [Szynkarzy krwawych - królów złych...]
*** [Powstrzymaj wszczynających zło...]
*** [Oczom chciwym i srogim...]
*** [U dnieprowych wód zatoki...]
*** [Choć razem wzrośli, razem być...]
*** [Światło jasne! Światło ciche!...]
*** [Barwinek kwitł, zielony był...]
Do L. [Postawię chatę i komnatę...]
*** [Minęły lata młode, wieje...]
*** [Choć leżącego nie bijają...]
*** [O ludzie! Ludzie - nieboracy!...]
*** [A gdyby siąść z kimś, pojeść chleba...]
*** [I mija dzień, i mija noc...]
*** [Płynie woda spod jawora...]
*** [A myśmy zeszli się, pobrali...]
*** [Czy nie czas przestać nam, niebogo...]

Data dodania produktu do sklepu: wtorek, 10 wrzesień 2013.
Recenzje Produkt niedostępny
Poprzedni produkt  Produkt 141 z 356 
w kategorii Humanistyka
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Tożsamość ukraińska wobec przemian XVII-XXI wieku
Tożsamość ukraińska wobec przemian XVII-XXI wieku
Przestrzeń kulturowa Słowian. Tom I
Przestrzeń kulturowa Słowian. Tom I
Studia Slawistyczne: Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa 1
Studia Slawistyczne: Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa 1
"Myśli pod prąd". Twórczość Mykoły Chwylowego w kontekście ukraińskiej dyskusji literackiej lat 1925-1928
"Myśli pod prąd". Twórczość Mykoły Chwylowego w kontekście ukraińskiej dyskusji literackiej lat 1925-1928
Studia Slawistyczne: Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa 2
Studia Slawistyczne: Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa 2
Obrazy Rosjan w pamiętnikach z lat 1828-1835
Obrazy Rosjan w pamiętnikach z lat 1828-1835
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce