Wydawnictwo KUL
  Catalog » Humanities » 9788377027127 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Phonological and Phonetic Explorations
Phonological and Phonetic Explorations
35,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
  Seria: Archiwum edytorskie
  Seria: Czasy nowożytne
  Seria: Literatura współczesna - pisarze i problemy
  Seria: Lublin Studies in Celtic Languages
  Seria: Opracowania i teksty dramatyczne
  Seria: Pisane czytane
  Seria: Polonistyka elektroniczna
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia i Materiały z Dziejów Literatury Wczesnonowożytnej
  Seria: Studies in Linguistics And Methodology
  Seria: Studies in Literature and Culture
  Seria: Teoria i Praktyka Interpretacji
  Seria: U źródła
  Seria: Z witrażem
  Seria: Życie teatralne w Lublinie w XIX i XX wieku
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Liryka - Лірика
[9788377027127]
25,00zł
Product unavailable

Taras Szewczenko

Translated by:
Piotr Kupryś
ISBN: 978-83-7702-712-7
Pages: 264
Format: 12x22 cm (hard cover)
Year: 2013
Languages: Polish, Ukrainian


ЗМІСТ

Даґмара Новацька, Альберт Новацький, Лірика Тараса Шевченка і його вклад у розвиток української літературної мови

Юзеф Колодзєй, Петро Купрись - філолог, поет та перекладач творів великих українських письменників (12 серпня 1933 - 10 січня 2002)


ТАРАС ШЕВЧЕНКО
ЛІРИКА

Причинна
Думка ("Те че во да в синє мо ре...")
Думка ("На що мені чорні бро ви...")
Катерина
"Думи мої, ду ми мої..."
Тополя
"Вітер з гаєм роз мов ляє..."
Мар’яна-черниця
Розрита мо ги ла
Дівичії ночі
"У неділю не гу ля ла..."
"Чого мені тяж ко, чо го мені нуд но..."
"Не за ви дуй ба га то му..."
"Не же ни ся на ба гатій..."
"Минають дні, ми на ють ночі..."
Заповіт
I "Ой, од на я, од на..."
II "За бай ра ком бай рак..."
III "Мені од на ко во, чи бу ду..."
VI "Ой, три шля хи ши рокії..."
VIII "Са док виш не вий ко ло ха ти..."
IX "Ра но-вранці но воб ранці..."
XI "По над по лем іде..." (Косар)
"Думи мої. ду ми мої..."
Княжна (По ема)
NN ("Сон це за хо дить, го ри чорніють...")
"Один у дру го го пи таєм..."
"Самому чуд но. А де ж дітись?"
"Ой, стрічеч ка до стрічеч ки..."
"То так і я те пер пи шу..."
"Ой, гля ну я, по див лю ся..."
"Та не дай, Гос по ди, ніко му..."
"Добро, у ко го є гос по да..."
"Мов за по душ не, ос ту пи ли..."
"Якби зустріли ся ми зно ву..."
Марина ("Не на че цвя шок, в сер це вби тий...")
"І не бо нев ми те, і зас пані хвилі..."
"Якби мені че ре ви ки..."
"І ба га та я..."
"Полюбилася я..."
"Породила ме не ма ти..."
"Ой, я сво го чо ловіка..."
"Ой, ви ост рю то ва ри ша..."
"По улиці вітер віє..."
"Ой, ся ду я під ха тою..."
"Закувала зо зу ленька..."
"На улиці не ве се ло..."
"У тієї Ка те ри ни..."
"Із-за гаю сон це схо дить..."
"Ой, пішла я у яр за во дою..."
"Не так тії во ро ги..."
"Ой, люлі, люлі, моя ди ти но..."
"Ой, чо го ти по чорніло..."
"Туман, ту ман до ли ною..."
"У пе ре ти ку хо ди ла..."
"Не то по лю ви со кую..."
"Утоптала сте жеч ку..."
"І ши ро кую до ли ну..."
"На вго роді ко ло бро ду..."
"Якби мені, ма мо, на мис то..."
Чума
"Ой, умер ста рий батько..."
"За сон цем хма ронька пли ве..."
"Як маю я жу ри ти ся..."
"Заросли шля хи тер на ми..."
"Зацвіла в до лині..."
"На Ве лик день, на со ломі..."
"Буває, іноді ста рий..."
"Каламутними болотами..."
"Ми заспіва ли, розійшлись..."
"Мені здається, я не знаю..."
"Огні го рять, му зи ка грає..."
"На батька бісо во го я тра чу..."
"І досі сниться: під го рою..."
Доля
Сон ("На пан щині пше ни цю жа ла...")
Подражаніє 11 псал му
N.N. ("Та ка, як ти, ко лись лілея...")
"Ой, на горі ро ман цвіте..."
"Ой, маю, маю я оче ня та..."
"Колись дур ною го ло вою..."
"Якби-то ти, Богдане п’яний..."
Молитва
"Царів, кровавих шинкарів..."
"Злоначинающих спини..."
"Тим не си тим очам..."
"Над Дніпро вою са гою..."
"Росли уку почці, зрос ли..."
"Світе яс ний! Світе ти хий!"
"Барвінок цвів і зе ленів..."
Л. ("Пос тав лю ха ту і кімна ту...")
"Минули літа мо лодії..."
"Хоча ле жа чо го й не б'ють"
"О, лю ди! лю ди не бо ра ки!"
"Якби з ким сісти хліба з'їсти..."
"І день іде, і ніч іде"
"Тече во да з-під яво ра..."
"Зійшлись, поб ра лись, поєдна лись..."
"Чи не покинуть нам небого..."


SPIS TREŚCI

Dagmara Nowacka, Albert Nowacki, Liryka Tarasa Szewczenki i jego wkład do historii rozwoju ukraińskiego języka literackiego

Józef Kołodziej, Piotr Kupryś - filolog, poeta i tłumacz dzieł wieszczów ukraińskich (12 sierpnia 1933 - 10 stycznia 2002)


TARAS SZEWCZENKO
LIRYKA

Urzeczona
Dumka [Płynie woda w sine morze...]
Dumka [Na co brewki mi czarniutkie...]
Katarzyna
Myśli moje, myśli moje
Topola
*** [Wiatr rozmawia długo z gajem...]
Mniszka Marianna
Rozkopana mogiła
Panieńskie noce
*** [A w niedzielę nie hulała...]
*** [Dlaczego mi ciężko, dlaczego mi nudno...]
*** [Oj, nie zazdrość bogatemu...]
*** [Za nic nie żeń się z bogatą...]
*** [Mijają dnie, mijają noce...]
Testament
I [Oj, jam sama, samotna...]
II [A za laskiem znów lasek...]
III [Mnie jednakowo jest, czy będę...]
VI [Oj, trzy szlaki, trzy szerokie...]
VIII [Wiśniowy sadek koło chatki...]
IX [Wczesnym rankiem rekruciki...]
XI Kosiarz
*** [Pieśni moje, pieśni moje...]
Księżniczka (Poemat)
Do N.N. [Słońce zachodzi, góry czernieją...]
*** [I siebie wciąż zapytujemy...]
*** [Aż sam się dziwię. Gdzież się podziać?...]
*** [Rządek z rządkiem niemi złocę...]
*** [I ja tak również piszę teraz...]
*** [Oj, znów spojrzę sam, popatrzę...]
*** [Nie daj, Panie nasz, nikomu...]
*** [Jest dobrze, gdy ktoś dom ma własny...]
*** [Jak za pogłówne obstąpiła...]
*** [A gdybyśmy się znów spotkali...]
Maryna
*** [Niemyte niebo, fale jak zaspane...]
*** [Ach, gdybym miała buciki...]
*** [W dostatki opływam...]
*** [Zakochałam się kiedyś...]
*** [Urodziła mnie w pokojach...]
*** [Oj, jam swego męża sama...]
*** [Oj, wyostrzę towarzysza...]
*** [Na ulicy wiatr wciąż wieje...]
*** [Oj, przysiądę tu, pod chatą...]
*** [Zakukała kukułeczka...]
*** [Na ulicy niewesoło...]
*** [Ma ta słynna Katarzyna...]
*** [Spoza gaju słońce wschodzi...]
*** [Oj, poszłam raz do jaru po wodę...]
*** [Nie tak nawet ci wrogowie...]
*** [Oj, luli, luli, moja dziecino...]
*** [Oj, i czemuś poczerniało...]
*** [Mgła, mgła toczy się doliną...]
*** [Do laseczka jam chadzała...]
*** [Nie topolę tu wysoką...]
*** [Wydeptałam już ścieżynę...]
*** [I szerokiej tej doliny...]
*** [A w ogrodzie koło brodu...]
*** [Gdybym miała, mamo, korale...]
Dżuma
*** [Oj, już umarł ojciec stary...]
*** [Za słońcem chmurka płynie hoża...]
*** [Jeśli mam wciąż siebie smucić...]
*** [Już zarosły cierniem szlaki...]
*** [Zakwitła w dolinie...]
*** [Na Wielkanoc raz na słomie...]
*** [Zdarza się czasem, że człek stary...]
*** [A już mętnymi tu błotami...]
*** [I zaśpiewaliśmy, bez słowa...]
*** [Sam nie wiem, lecz tak mi się zdaje...]
*** [I płoną światła, gra muzyka...]
*** [Po diabła rogatego tracę...]
*** [Dotąd śni mi się: tam, pod górą...]
Dola
Sen
Naśladowanie Psalmu XI
Do N.N. [I taka jak ty lilia kiedyś...]
*** [Oj, po górze rumian kwitnie...]
*** [Oj, mam ja, mam oczęta chabrowe...]
*** [A kiedyś głową głupią, ciemną...]
*** [A gdybyś spojrzał, spity na nic...]
Modlitwa
*** [Szynkarzy krwawych - królów złych...]
*** [Powstrzymaj wszczynających zło...]
*** [Oczom chciwym i srogim...]
*** [U dnieprowych wód zatoki...]
*** [Choć razem wzrośli, razem być...]
*** [Światło jasne! Światło ciche!...]
*** [Barwinek kwitł, zielony był...]
Do L. [Postawię chatę i komnatę...]
*** [Minęły lata młode, wieje...]
*** [Choć leżącego nie bijają...]
*** [O ludzie! Ludzie - nieboracy!...]
*** [A gdyby siąść z kimś, pojeść chleba...]
*** [I mija dzień, i mija noc...]
*** [Płynie woda spod jawora...]
*** [A myśmy zeszli się, pobrali...]
*** [Czy nie czas przestać nam, niebogo...]

This product was added to our catalog on Tuesday 10 September, 2013.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 141 of 356 in category Humanities  Next product
Customers who bought this product also purchased
Tożsamość ukraińska wobec przemian XVII-XXI wieku
Tożsamość ukraińska wobec przemian XVII-XXI wieku
Przestrzeń kulturowa Słowian. Tom I
Przestrzeń kulturowa Słowian. Tom I
Studia Slawistyczne: Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa 1
Studia Slawistyczne: Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa 1
"Myśli pod prąd". Twórczość Mykoły Chwylowego w kontekście ukraińskiej dyskusji literackiej lat 1925-1928
"Myśli pod prąd". Twórczość Mykoły Chwylowego w kontekście ukraińskiej dyskusji literackiej lat 1925-1928
Studia Slawistyczne: Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa 2
Studia Slawistyczne: Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa 2
Obrazy Rosjan w pamiętnikach z lat 1828-1835
Obrazy Rosjan w pamiętnikach z lat 1828-1835
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce