Wydawnictwo KUL
  Start » Humanistyka » 8322808348 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Zima
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Idea Narodu i odpowiedzialności za Naród w Kazaniach Milenijnych Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Idea Narodu i odpowiedzialności za Naród w Kazaniach Milenijnych Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego
25,00zł
Kategorie
    WYPRZEDAŻ
    Benedykt XVI
    Jan Paweł II
    KSIĄŻKI NAGRODZONE
    Albumy
    Czasopisma
    Filozofia
    Humanistyka
    Historia
    Książki obcojęzyczne
    Księgi pamiątkowe
    Matematyka
    Nauki przyrodnicze
    Nauki społeczne
    Podręczniki do nauki języków obcych
    Prawo i administracja
    Teologia
    Varia
    Lubliniana
    Tania książka
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE
    
    Artykuły promocyjne
    Wyczerpane
      Albumy
      Czasopisma
      Filozofia
      Historia
      Humanistyka
      Książki obcojęzyczne
      Księgi pamiątkowe
      Matematyka
      Nauki przyrodnicze
      Nauki społeczne
      Podręczniki do nauki języków obcych
      Prawo i administracja
      Teologia
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Divina et humana. Księga jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala
[8322808348]
26,25zł
Produkt niedostępny

red. Antoni Dębiński, Wiesław Bar, Piotr Stanisz
ISBN: 83-228-0834-8
Stron: 822
Format: B5
Rok wydania: 2001


SPIS TREŚCI

List gratulacyjny Jana Pawła II
List Jana Pawła II
Słowo od redaktorów (Antoni Dębiński, Wiesław Bar, Piotr Stanisz)
Divina et Humana (Andrzej Szostek MIC - Rektor KUL)


WOKÓŁ OSOBY KSIĘDZA PROFESORA

Curriculum vitae (opr. Piotr Stanisz)
Bibliografia publikacji księdza profesora Henryka Misztala (opr. Marta Ordon)
Wykaz prac dyplomowych (opr. Marta Ordon)
Wkład księdza profesora Henryka Misztala do nauki prawa (Antoni Dębiński)


PRAWO

Henryk Cioch, Istota fundacji kościelnych
The Essence of Church Foundations (Summary)
Grzegorz Jędrejek, Lubelskie spółki handlowe z udziałem ludności żydowskiej wpisane do rejestru w latach 1935-1939
The Lublin Trade Cooperatives with the Jewish People Entered in the Records during 1935-1939 (Summary)
Antoni Kość, Relacja prawa, państwa i religii w ogólnej teorii państwa
The Relationship between Law, State and Religion in the General Theory of the State (Summary)
Józef Krukowski, Konstytucyjne podstawy stosunków między państwem a Kościołami w Republice Federalnej Niemiec
The Constitutional Foundations of the Relationships between the State and Churches in the Federal Republic of Germany (Summary)
Marek Kuryłowicz, Kontynuacja rodziny w państwie i prawie rzymskim okresu republiki
The Continuation of the Family in the Roman State and Law during the Republic (Summary)
Wojciech Łączkowski, Wolność słowa w mediach a poszanowanie godności człowieka w prawie polskim
The Freedom of Speech in the Media versus Respect for the Dignity of Man in the Polish Law (Summary)
Artur Mezglewski, Akcja likwidacyjna niższych zakonnych seminariów duchownych w dniu 3 lipca 1952 r.
The Liquidation Action of the Lower Religious Seminaries on 3 July 1952 (Summary)
Marta Ordon, Represyjna polityka władz komunistycznych wobec Zgromadzenia Braci Sług Maryi Niepokalanej w okresie Polski Ludowej
The Repressions of the Communist Authorities towards the Congregation of the Servant Friars of Mary the Immaculate during the Polish People's Republic (Summary)
Anna Przyborowska-Klimczak, Ochrona praw kobiet w świetle dokumentów międzynarodowych
The Protection of Women's Rights in the Light of the International Documents (Summary)
Beata Ratajczak, Refleksje na temat rozumienia pojęcia wolności sumienia i wyznania w Konstytucji z 17 marca 1921 r.
Some Reflections on the Understanding of the Concept of the Freedom of Conscience and Faith in the Constitution of 17 March 1921 (Summary)
Marek Safjan, Kamil Zaradkiewicz, Zgoda na interwencję medyczną w świetle Konwencji Rady Europy o Prawach Człowieka i Biomedycynie
The Consent for Medical Intervention in the Light of the Convention of the European Board about Human Rights and Biomedicine (Summary)
Paweł Smoleń, Prawnopodatkowa sytuacja polskiej rodziny
Taxes in the Law and the Polish Family (Summary)
Piotr Stanisz, Dyskryminacja osób duchownych w zakresie ubezpieczenia społecznego w PRL
The Discrimination of the Clergymen as regards Social Insurance in the Polish People's Republic (Summary)
Wojciech Sz. Staszewski, Klauzule umowne w konkordatach
The Conventional Clauses in Concordats (Summary)
Adam Strzembosz, Pozycja prawna Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
The Legal Position of the First President of the Supreme Court (Summary)
Andrzej Szajkowski, Meandry legislacji gospodarczej okresu transformacji
The Meanders of Economic Legislation in the Period of Transformation (Summary)
Wacław Uruszczak, Udział duchowieństwa w kodyfikacji prawa polskiego w pierwszej połowie XVI wieku
The Contribution of the Clergy to the Codification of the Polish Law in the First Half of the 16th Century (Summary)
Wanda Wojtowicz, Podstawowe konstrukcje prawa dewizowego z 1998 roku
The Basic Construction of the Currency Law of 1998 (Summary)
Stanisław Wrzosek, Prawne i organizacyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej
The Legal and Organizational Grounds of Public Administration (Summary)


PRAWO KANONICZNE

Leszek Adamowicz, Patriarcha we wschodnich Kościołach katolickich. Geneza urzędu i procedura jego obsadzania według Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich
The Patriarch in the Eastern Catholic Churches. The Genesis of the Office and Procedure of his Appointment according to the of Canons Code of the Eastern Churches (Summary)
Jan Dyduch, Działalność prawodawcza kardynała Franciszka Macharskiego
L'attività legislativa del card. Franciszek Macharski (Riassunto)
Andrzej Dzięga, O istocie kanonicznego spornego procesu ustnego
On the Litigious Canon Verbal Lawsuit (Summary)
Peter Erdö, Disciplina penitenziale interrituale (interecclesiale) nella Chiesa cattolica
Dyscyplina penitencjarna międzyobrządkowa w Kościele katolickim (Streszczenie)
Grzegorz Erlebach, Dekret zatwierdzający (kan. 1682 § 2 KPK) w świetle orzecznictwa ratalnego
The Confirmatory Decree (can. 1682, par. 2 CIC) in the Light of Rotai Jurisprudence (Summary)
Ambrogio Eszer, Miracoli et altri segni Divini. Considerazioni dommatico-storiche con speciale riferimento alle cause dei Santi
Cuda oraz inne znaki Boskie. Rozważania dogmatyczno-historyczne ze szczególnym odniesieniem do spraw świętych (Streszczenie)
Hieronim Fokciński, Potwierdzenie kultu. Kilka refleksji z okazji lektury piętnastego wydania Index ac status causarum
A Confirmation of the Cult. A Few Remarks on the Reading of the Fifteenth Edition of Index ac status causarum (Summary)
Kazimierz Gajda, Osiemnastowieczny proces poznański Sługi Bożego Stanisława Papczyńskiego (1631-1701)
The 18th-Century Poznań Process of the Venerable Stanisław Papczyriski (1631-1701) (Summary)
Wojciech Góralski, Problem zakwalifikowania wpływu podstępu na powzięcie zgody małżeńskiej
Il problema della qualifica dell'influsso dell dolo sul consenso matrimoniale (Sommario)
Edward Górecki, Możliwość współudziału w sakramencie pokuty chrześcijan katolików i niekatolików w sytuacji utraty świadomości według opinii autorów po wejściu w życie KPK z 1917 r
The Problem of Participation in the Sacrament of Penitence of Christian Catholics and Non-Catholics in the Cases of Loss of Consciousness according to Authors after the Code of 1917 (Summary)
Krzysztof Graczyk, Osobowość padaczkowa i jej wpływ na prawidłowe wyrażenie zgody małżeńskiej w świetle prawa kanonicznego
Epileptic Personality and its Influence on a Proper Marital Consent in the Light of Canon Law (Summary)
Zenon Grocholewski, Interrogatorio per lettera o per telefono
Przesłuchanie listowne lub przez telefon (Streszczenie)
José L. Gutiérrez, La certezza morale nelle cause "super martyrio"
Pewność moralna w sprawach "super martyrio" (Streszczenie)
Sylwester Kasprzak, Świecki katechista wykonujący ministeria Kościoła łacińskiego na misjach według prawa kanonicznego
The Lay Catechist Performing the Ministries of the Latin Church on Mission according to Canon Law (Summary)
Artur Miziński, L'irrogazione o la dichiarazione delle pene canoniche secondo la procedura amministrativa
Wymierzanie lub deklarowanie kar kanonicznych z zastosowaniem procedury administracyjnej (Streszczenie)
Edward Nowak, Beatyfikacje i kanonizacje Jana Pawła II
Beatifications and Canonizations by John Paul II (Summary)
Stanisław Paździor, Powody skłaniające przełożonego kościelnego do tolerancji lub dysymulacji
Motivi inducenti il superiore ecclesiastico alla tolleranza o alla dissimulazione (Sommario)
Zbigniew Pod1ecki, Kanoniczne aspekty ewangelizacji w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.
The Canonical Aspects of Evangelization in the Light of the Code of Canon Law of 1983 (Summary)
Antoni Stankiewicz, La fattispecie di errore doloso prevista dal can. 1098
"Error dolosus" przewidziany w kan. 1098 (Streszczenie)
Marian Stasiak, Dylemat defensora: chronić instytucję małżeństwa czy dobro osoby
The Defensor's Dilemma: to Protect the Institution of Marriage or the Good of the Person (Summary)
Bronisław W. Zubert, Sacramentale sigillum inviolabile est
Sacramentale sigillum inviolabile est (Summary)


VARIA

Stanisław Janeczek, "Świecki" charakter Komisji Edukacji Narodowej? Uwagi na marginesie lektur z historii szkolnictwa
The "Lay" Character of the Commissions of National Education. Some Remarks in the Margins of the Reading List on the History
of Education (Summary)
Jerzy Misiurek, Aktualność duchowości Św. Józefa
The Current Character of St. Joseph's Spirituality (Summary)
Stanisław Tymosz, Szkic biograficzny arcybiskupa Wacława Hieronima Sierakowskiego (1699-1780)
A Biographic Outline of Archbishop Wacław Hieronim Sierakowski (1699-1780) (Summary)

Noty o autorach

Data dodania produktu do sklepu: niedziela, 20 marzec 2005.
Recenzje Produkt niedostępny
Poprzedni produkt  Produkt 21 z 47 
w kategorii Księgi pamiątkowe
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Historia Kościoła, cz. 7: Czasy najnowsze 1815-1914
Historia Kościoła, cz. 7: Czasy najnowsze 1815-1914
Polonia Restituta. Ustrój państwa polskiego w XX wieku
Polonia Restituta. Ustrój państwa polskiego w XX wieku
$ Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 13
$ Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 13
$ Kulty publiczności
$ Kulty publiczności
$ Sekty
$ Sekty
Studia Prawnicze KUL, 1(37)/2009
Studia Prawnicze KUL, 1(37)/2009
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce