Wydawnictwo KUL
  Catalog » Humanities » 9788377023730 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Administracyjno-prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach społeczeństwa informacyjnego
Administracyjno-prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach społeczeństwa informacyjnego
0,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
      Seria: Analecta Biblica Lublinensia
      Seria: Biblia Lubelska
      Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
      Seria: Biblioteka teologii religii
      Seria: Credo
      Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
      Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
      Seria: Homo orans
      Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
      Seria: Jeden Pan, jedna wiara
      Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
      Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
      Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
      Seria: Mariologia w kontekście
      Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
      Seria: Przesłanie moralne Kościoła
      Seria: Scripta Biblica et Orientalia
      Seria: Studia Biblica Lublinensia
      Seria: Studia historico-biblica
      Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
      Seria: Teologia pastoralna w Polsce
      Seria: Teologia w dialogu
      Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
      Seria: W trosce o Kościół
      The Biblical Annals
      Verbum vitae
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Tożsamość wyznaniowa. Studium ekumeniczne
[9788377023730]
29,00zł
Product available

Seria: Jeden Pan, jedna wiara, t. 20

Marcin Składanowski
ISBN:
978-83-7702-373-0
Pages: 424
Format: B5
Year: 2012
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I
Kontekst antropologiczny współczesnej refleksji nad zagadnieniem tożsamości
1.1. Pochodzenie i rola pojęcia tożsamości we współczesnej antropologii
1.1.1. Źródła pytania o tożsamość i przynależność człowieka
1.1.1.1. Przyczyny zainteresowania zagadnieniem tożsamości w antropologii
1.1.1.2. Najnowsze doświadczenia dziejowe
1.1.1.3. Przeobrażenia kulturowe ludzkości
1.1.2. Wpływ kryzysu tożsamościowego na postrzeganie człowieka
1.1.2.1. Następstwa kryzysu tożsamościowego
1.1.2.2. Jednostka-podmiot w myśli współczesnej
1.1.3. Podmiotowość człowieka w warunkach życia społecznego
1.1.3.1. Człowiek w dialogu
1.1.3.2. Człowiek w społeczności
1.2. Współczesny człowiek w poszukiwaniu indywidualnego i społecznego samookreślenia
1.2.1. Tożsamość jednostkowa i tożsamości zbiorowe
1.2.1.1. Pojęcie i interpretacje tożsamości jednostkowej
1.2.1.2. Tożsamości zbiorowe
1.2.1.3. Współzależność tożsamości w człowieku
1.2.2. Przekształcenia tożsamości jednostkowej i tożsamości zbiorowych
1.2.2.1. Procesualny charakter tożsamości
1.2.2.2. Kształtowanie tożsamości
1.2.2.3. Nowoczesność a przeobrażenia tożsamości
1.2.3. Miejsce religii wśród grup i struktur tożsamościowych
1.2.3.1. Ogólny obraz współczesnych grup tożsamościowych
1.2.3.2. Religia jako czynnik kształtujący tożsamość człowieka
1.2.3.3. Problemy tożsamości religijnej
1.3. Tożsamość człowieka w antropologii chrześcijańskiej
1.3.1. Jednostka i wspólnota w myśli chrześcijańskiej
1.3.1.1. "Zwrot antropologiczny" i współczesny personalizm chrześcijański
1.3.1.2. Człowiek w dialogu z Bogiem i ludźmi
1.3.1.3. Wspólnota jako realizacja ludzkiej natury
1.3.2. Ekumeniczne implikacje dyskursu tożsamościowego
1.3.2.1. Dialog osób jako fundament relacji chrześcijan
1.3.2.2. Niebezpieczeństwo indywidualizmu w chrześcijaństwie
1.3.2.3. Wspólnotowy charakter wiary chrześcijańskiej
1.3.3. Podstawowe płaszczyzny tożsamości we wspólnocie chrześcijańskiej
1.3.3.1. Tożsamość chrześcijańska
1.3.3.2. Tożsamość kościelna
1.3.3.3. Tożsamość wyznaniowa


Rozdział II
Teologiczna problematyka tożsamości wyznaniowej
2.1. Główne czynniki tożsamościowego zróżnicowania chrześcijan
2.1.1. Czynnik historyczny
2.1.1.1. Wydarzenia historyczne u źródeł istniejących podziałów
2.1.1.2. Tożsamość i problem wyznaniowy w historycznym rozwoju
2.1.1.3. Dzisiejsza ocena wydarzeń historycznych
2.1.2. Czynnik społeczno-kulturowy
2.1.2.1. Kościół jako podmiot kulturowy
2.1.2.2. Wybrane problemy kulturowe
2.1.2.3. Wybrane problemy społeczne
2.1.3. Czynnik normatywnodoktrynalny
2.1.3.1. Normatywne źródło doktryny - Pismo Święte i Tradycja
2.1.3.2. Tożsamościowe znaczenie Tradycji
2.1.3.3. Problemy związane z normatywną wartością doktryny
2.1.4. Czynnik duchowo-liturgiczny
2.1.4.1. Tożsamościowe znaczenie tradycji duchowych i liturgicznych
2.1.4.2. Wybrane problemy duchowości i liturgii
2.2. Jedność wiary chrześcijańskiej wobec zróżnicowania wyznaniowego
2.2.1. Rzeczywista i postulowana jedność wiary
2.2.1.1. Fundamentalna jedność wiary
2.2.1.2. Różnice w wyznaniu wiary a ortodoksja chrześcijańska
2.2.1.3. Tożsamościowa wartość wybranych rozbieżności doktrynalnych
2.2.2. Rzeczywista i postulowana jedność Kościoła
2.2.2.1. Wyznawana jedność Kościoła
2.2.2.2. Jedność Kościoła wobec rzeczywistości podziału
2.2.2.3. Tożsamościowa wartość wybranych rozbieżności eklezjologicznych
2.2.3. Szczególne zagrożenia tożsamościowe wynikające z podziału wyznaniowego
2.2.3.1. Fundamentalizm
2.2.3.2. Integryzm i tradycjonalizm
2.2.3.3. Konfesjonalizm
2.2.3.4. Ekskluzywizm
2.3. Znaczenie kościelnego charakteru chrześcijaństwa dla tożsamości chrześcijan
2.3.1. Świadomość kościelna chrześcijan
2.3.1.1. Kościelność chrześcijaństwa
2.3.1.2. Zróżnicowanie świadomości kościelnej
2.3.1.3. Wybrane problemy świadomości kościelnej
2.3.2. Jedność i różnorodność w Kościele
2.3.2.1. Współistnienie jedności i różnorodności
2.3.2.2. Znaczenie różnorodności w Kościele
2.3.2.3. Wybrane problemy związane z różnorodnością w Kościele
2.3.3. Ciągłość i zmiana w Kościele
2.3.3.1. Apostolskość jako historyczna i doktrynalna ciągłość Kościoła
2.3.3.2. Przemiany Kościołów i Wspólnot wobec wierności własnemu dziedzictwu
2.3.3.3. Ecclesia semper reformanda?

Rozdział III
Dialog ekumeniczny wobec problemów tożsamości wyznaniowej
3.1. Tożsamościowe trudności w dialogu ekumenicznym
3.1.1. Prozelityzm w relacjach międzychrześcijańskich
3.1.1.1. Pojęcie prozelityzmu w dialogu ekumenicznym
3.1.1.2. Prozelityzm jako problem tożsamościowy
3.1.2. Ocena unionizmu ("uniatyzmu") jako drogi do widzialnej jedności
3.1.2.1. Współczesna ekumeniczna refleksja nad unionizmem
3.1.2.2. Tożsamościowa wartość problematyki unionistycznej
3.1.3. Narastające rozbieżności w kwestiach etycznych
3.1.3.1. Zasadnicze rozbieżności etyczne
3.1.3.2. Tożsamościowe znaczenie rozbieżności etycznych
3.1.4. Polemiczny i emocjonalny charakter języka kościelnego
3.1.4.1. Język polemiczny jako przeszkoda dialogu
3.1.4.2. Tożsamościowe zakorzenienie trudności języka kościelnego
3.2. Warunki owocnego dialogu ekumenicznego
3.2.1. Sensowność dialogu
3.2.1.1. Ostateczna perspektywa dialogu
3.2.1.2. Drugorzędne cele dialogu
3.2.1.3. Recepcja osiągnięć dialogów ekumenicznych
3.2.2. Język dialogu
3.2.2.1. Oczyszczenie języka: rezygnacja z polemik i stereotypów
3.2.2.2. Uczciwość intelektualna: pierwszeństwo prawdy i niedopuszczalność relatywizmu
3.2.2.3. Ciągłość i rozwój: poszukiwanie nowego języka i wierność tradycji dogmatycznej
3.2.3. Partnerstwo w dialogu
3.2.3.1. Wzajemne uznanie się Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich
3.2.3.2. Wspólne nawrócenie
3.2.4. Zakorzenienie w tradycji wyznaniowej
3.2.4.1. Wierność wobec dziedzictwa wyznaniowego
3.2.4.2. Uznanie własnych ograniczeń i uwarunkowań
3.2.5. Świadomość wewnętrznych słabości ruchu ekumenicznego
3.2.5.1. Fałszywy irenizm
3.2.5.2. Ekumenizm pozakościelny i pozadoktrynalny
3.2.5.3. Nieuprawnione rozszerzanie obszarów dialogu
3.3. Przyszłość chrześcijaństwa konfesyjnego
3.3.1. Współczesne wyzwania dla tożsamości chrześcijan
3.3.1.1. Kryzys religijności kościelnej
3.3.1.2. Kryzys tożsamości wyznaniowych
3.3.1.3. Ekumeniczna odpowiedź Kościołów i Wspólnot
3.3.2. Trwałość i przemiany tożsamości wyznaniowych w dążeniu do jedności
3.3.2.1. Elementy trwałe i zmienne tożsamości wyznaniowych
3.3.2.2. Jedność chrześcijan przez unicestwienie wyznań
3.3.2.3. Jedność chrześcijan przez nawrócenie, oczyszczenie i pojednanie tożsamości
3.3.3. Tożsamość wyznaniowa w ekumenicznej perspektywie
3.3.3.1. Tożsamość dynamiczna
3.3.3.2. Tożsamość otwarta
3.3.3.3. Tożsamość w komunii wszystkich chrześcijan
3.3.3.4. Konieczność tożsamości wyznaniowej

Zakończenie

Wykaz skrótów
Bibliografia
1. Źródła
1.1. Pismo Święte
1.2. Dokumenty Kościołów i Wspólnot kościelnych
1.2.1. Dokumenty katolickie
1.2.2. Dokumenty niekatolickie
1.3. Dokumenty Światowej Rady Kościołów oraz "Wiary i Ustroju"
1.3.1. Dokumenty Światowej Rady Kościołów
1.3.2. Dokumenty "Wiary i Ustroju"
1.4. Dokumenty dialogów ekumenicznych
1.4.1. Dokumenty dialogów światowych
1.4.2. Dokumenty dialogów lokalnych
2. Literatura przedmiotu
3. Literatura pomocnicza
L’identité confessionnelle. Une étude oecuménique. Résumé
Confessional identity. An ecumenical study. Summary
Table des matières
Table of contents

This product was added to our catalog on Monday 13 February, 2012.
Reviews
Previous product  Product 164 of 390 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w parafii
Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w parafii
$ Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według św. Mateusza
$ Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według św. Mateusza
"Wieczność, gdzie śmierci nie ma..." Dawne oraz współczesne eschatologie i wizje światów duchowych
"Wieczność, gdzie śmierci nie ma..." Dawne oraz współczesne eschatologie i wizje światów duchowych
$ Mężczyzna i kobieta z perspektywy personalizmu
$ Mężczyzna i kobieta z perspektywy personalizmu
$ Mit - Symbol - Mimesis. Studia z dziejów teorii i historii sztuki dedykowane Profesor Elżbiecie Wolickiej-Wolszleger
$ Mit - Symbol - Mimesis. Studia z dziejów teorii i historii sztuki dedykowane Profesor Elżbiecie Wolickiej-Wolszleger
$ Deus desideratus. Sacrum w poetyckim dziele Tadeusza Różewicza
$ Deus desideratus. Sacrum w poetyckim dziele Tadeusza Różewicza
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce