Wydawnictwo KUL
  Catalog » Philosophy » 9788377025253 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Podmiotowe uwarunkowania radzenia sobie z nadciśnieniem tętniczym
Podmiotowe uwarunkowania radzenia sobie z nadciśnieniem tętniczym
67,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
  Seria: Dydaktyka filozofii
  Seria: Dzieła św. Tomasza z Akwinu
  Seria: Filozofia klasyczna na KUL-u
  Seria: Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Przyszłość Cywilizacji Zachodu
  Seria: Religia i Mistyka
  Seria: Religijność alternatywna
  Seria: Scripta philosophiae classicae
  Seria: Vademecum filozofii
  Seria: Źródła i translacje
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Historia filozofii starożytnej. Tom 3: Systemy epoki hellenistycznej
[9788377025253]
25,00zł
Product available

Giovanni Reale, przeł. E. I. Zieliński
ISBN: 978-83-7702-525-3
Pages: 568
Format: A5
Year: 2012 (2nd edition)
Language: Polish

Pięciotomowa historia filozofii starożytnej autorstwa Giovanniego Reale, profesora historii filozofii antycznej Katolickiego Uniwersytetu Sacro Cuore w Mediolanie. Tom III dotyczy systemów filozoficznych epoki hellenistycznej.


SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE

SYSTEMY EPOKI HELLENISTYCZNEJ

WPROWADZENIE DO FILOZOFII EPOKI HELLENISTYCZNEJ
I. Duchowe konsekwencje rewolucji dokonanej przez Aleksandra Wielkiego; 2. Geneza i szerzenie się ideału kosmopolitycznego; 3. Odkrycie jednostki; 4. Zrównanie Greków z barbarzyńcami i upadek dawnych przesądów rasistowskich; Przemiana kultury helleńskiej w kulturę hellenistyczną; Zwiększenie zasięgu i utrata głębi przez filozofię hellenistyczną; 7. Odrodzenie się ducha sokratycznego; 8. Ideał autarkii; 9. Ideał ataraksji; 10. Ideał mędrca;
II. Ubóstwienie twórców wielkich systemów epoki hellenistycznej


CZĘŚĆ PIERWSZA
WYCZERPANIE SIĘ SZKÓŁ SOKRATYCZNYCH MNIEJSZYCH ORAZ INWOLUCJA SZKÓŁ PLATONA I ARYSTOTELESA

SEKCJA PIERWSZA
ROZWÓJ SZKÓŁ SOKRATYCZNYCH MNIEJSZYCH ORAZ POWODY ICH UPADKU I ZANIKU
I. DIOGENES «PIES» I ROZWÓJ CYNIZMU
1. Diogenes i radykalizacja cynizmu; 2. «Parresia» i «anai-deia»; 3. Ćwiczenie (askesis) i trud (pónos); 4. Autarkia i apatia; 5. Diogenes a epoka hellenistyczna; 6. Krates i inni naśladowcy Diogenesa; 7. Filozofia cynicka do końca ery pogańskiej; 8. Wartość i ograniczenia cynizmu
II. ZMIERZCH I KONIEC SZKOŁY CYRENAIKÓW
1. Odmiany cyrenaizmu; 2. Hegezjasz i jego naśladowcy; 3. Annikeris i jego naśladowcy; 4. Teodor i jego naśladowcy; 5. Koniec cyrenaizmu
III. DIALEKTYCZNY ROZWÓJ SZKOŁY MEGAREJSKIEJ I JEJ UPADEK
1. Ewolucja nauki megarejskiej i jej cechy; 2. Eubulides i «paradoksy» megarejskie; 3. Diodor Kronos i polemika z Arystotelesowską koncepcją «możności»; 4. Stilpon i ostatnie stwierdzenia szkoły megarejskiej; 5. Koniec szkoły megarejskiej
IV. SZYBKI ROZPAD SZKOŁY ELIDZKO-ERETREJSKIEJ

SEKCJA DRUGA
PIERWSZA AKADEMIA I SZYBKIE ZAGUBIENIE ZDOBYCZY «DRUGIEGO ŻEGLOWANIA»
I. AKADEMIA PLATOŃSKA, JEJ CEL, ORGANIZACJA I SZYBKI UPADEK
II. EUDOKSOS Z KNIDOS, ASTRONOM GOSZCZĄCY W AKADEMII
1. Uznanie idei za immanentne ; 2. Hedonizm Eudoksosa
III. HERAKLIDES Z PONTU, KIEROWNIK AKADEMII W CZASIE NIEOBECNOŚCI PLATONA
1. Zaniedbanie rzeczywistości inteligibilnej; 2. Rozumienie duszy; 3. Odrzucenie geocentryzmu
IV. SPEUZYP, PIERWSZY NASTĘPCA PLATONA
1. Porzucenie Platońskich idei; 2. Poziomy rzeczywistości; 3. Najwyższe zasady rzeczywistości; 4. Poznanie; 5. Etyka
V. KSENOKRATES, DRUGI NASTĘPCA PLATONA
1. Trójpodział filozofii; 2. Nauka o poznaniu; 3. Zasady i sfery bytu; 3. Religijna interpretacja kosmosu; 5. Etyka
VI. OSTATNI PRZEDSTAWICIELE STAREJ AKADEMII: POLEMON KRATES I KRANTOR
1. Polemon; 2. Krates; 3. Krantor
VII. WNIOSKI DOTYCZĄCE STAREJ AKADEMII

SEKCJA TRZECIA
PIERWSZY PERYPAT I SZYBKIE ZATRACENIE WYCZUCIA DLA WYMIARU METAFIZYCZNEGO
I. ARYSTOTELESOWSKI PERYPAT, JEGO ORGANIZACJA I SZYBKI UPADEK
II. TEOFRAST I ZAGUBIENIE SKŁADNIKA SPEKULATYWNEGO
1. Metafizyka; 2. Fizyka i psychologia; 3. Logika; 4. Etyka; Wnioski odnośnie do Teofrasta
III. INNI BEZPOŚREDNI UCZNIOWIE ARYSTOTELESA: EUDEMOS, DIKIARCHOS I ARYSTOKSENOS
1. Eudemos; 2. Dikiarchos; 3. Arystoksenos z Tarentu
IV. STRATON Z LAMPSAKU, DRUGI NASTĘPCA ARYSTOTELESA
1. Fizyka; 2. Psychologia
V. WNIOSKI CO DO PIERWSZEGO PERYPATU


CZĘŚĆ DRUGA
EPIKUREIZM OD POWSTANIA DO KOŃCA ERY POGAŃSKIEJ

SEKCJA PIERWSZA
EPIKUR I ZAŁOŻENIE «OGRODU»
I. POWSTANIE I CECHY CHARAKTERYSTYCZNE «OGRODU»
1. Polemika Epikura z Platonem i Arystotelesem; 2. Odrzucenie «drugiego żeglowania»; 3. Powrót do atomizmu i związanych z nim podstawowych kategorii eleackich; 4. Stosunek Epikura do Sokratesa i sokratyków mniejszych; 5. Dominująca rola etyki; 6. Cele «Ogrodu» oraz ich nowość
II. KANONIKA EPIKURA
1. «Kanonika» jako ustalenie kryteriów prawdy; 2. Wrażenie zmysłowe i jego absolutna miarodajność; 3. «Pro-lepseis», czyli «antycypacje», i język; 4. Odczucia przyjemności i bólu; 5. Mniemanie; 6. Aporie i ograniczenia epikurejskiej kanoniki
III. FIZYKA EPIKUREJSKA
I. Podstawy ontologiczne: cechy rzeczywistości jako takiej, ciała, próżnia i nieskończoność; 2. Atomy; 3. Strukturalne cechy atomów; 4. Nauka o «minimach»; 5. Strukturalne cechy próżni; 6. Ruch; 7. «Clinamen», czyli «odchylanie się» atomów; 8. Wszechświat i nieskończenie wiele światów; 9. Zjawiska niebieskie i ich wielorakie tłumaczenia; 10. Dusza, jej materialność i śmiertelność;
II. Podobizny i poznanie; 12. Koncepcja bogów i tego co boskie
IV. ETYKA EPIKUREJSKA
1. Przyjemność jako fundament etyki; 2. Zreformowanie hedonizmu cyrenaików; 3. Hierarchia przyjemności i mądrość praktyczna, czyli roztropność; 4. Epikurejski ascetyzm i autarkia; 5. Absolutny charakter przyjemności; 6. Względny charakter bólu; 7. Śmierć jest dla człowieka niczym; 8. Epikurejska cnota a sokratejski intelektualizm; 9. Odmówienie wartości państwu i życiu politycznemu oraz gloryfikacja «życia ukrytego»; 10. Przyjaźń; 11. Czwórmian leczniczy i ideał mędrca
V. NAŚLADOWCY I NASTĘPCY EPIKURA

SEKCJA DRUGA
ROZPRZESTRZENIENIE SIĘ EPIKUREIZMU W RZYMIE I LUKRECJUSZ
I. PIERWSZE PRÓBY WPROWADZENIA EPIKUREIZMU DO RZYMU I KRĄG FILODEMOSA
1. Nieudana próba Alkajosa i Filiskosa; 2. Próba Amafiniu-sza; 3. Krąg Filodemosa
II. LUKRECJUSZ I NAUKA EPIKUREJSKA WYŚPIEWANA W NAJWYŻSZEGO LOTU POEZJI
1. Nieadekwatne sądy na temat Lukrecjusza; 2. Pesymizm w punkcie wyjścia oraz zwycięstwo rozumu u Lukrecjusza i Epikura; 3. Prawda, która uśmierza ból i przynosi pokój; Zasady prawdy epikurejskiej i pieśń Lukrecjusza ; 4. Współczucie z powodu cierpienia w pieśni Lukrecjusza; 5. Sens życia i śmierci


CZĘŚĆ TRZECIA
STOICYZM OD POWSTANIA DO KOŃCA ERY POGAŃSKIEJ

SEKCJA PIERWSZA
STARA SZKOŁA STOICKA
I. ZENON, ZAŁOŻENIE SZKOŁY STOICKIEJ I KOLEJNE FAZY ROZWOJU STOICYZMU
1. Spotkanie Zenona z Kratesem i z sokratyzmem; 2. Odrzucenie «drugiego żeglowania»; 3. Nowe przemyślenie nauki Heraklita i pojęcie «physis» jako sprawczego ognia; 4. Relacja do Epikura; 5. Powstanie szkoły stoickiej i jej rozwój
II. TRÓJPODZIAŁ FILOZOFII I LOGOS
III. LOGIKA STAREJ SZKOŁY STOICKIEJ
1. Rola i działy logiki stoickiej; 2. Kryterium prawdy: wrażenie zmysłowe i przedstawienie kataleptyczne; 3. Poznanie rozumowe, antycypacje (prolepseis) i pojęcia ogólne; 4. Znaczenia wyrażenia (lekta) i ich «niecielesność»; 5. Dialektyka; 6. Retoryka; 7. Wnioski: stosunek logiki do rzeczywistości
IV. FIZYKA STAREJ SZKOŁY STOICKIEJ
1. Cechy fizyki stoickiej i jej relacje do fizyki epikurejskiej; 2. Materializm i somatyzm stoików; 3. Monizm panteistyczny; 4. Odmówienie ontologicznego znaczenia temu co nie-cielesne; 5. Bliższe określenie stoickiej koncepcji Boga i tego co boskie; 6. Celowość i opatrzność (Prónoia); 7. Przeznaczenie (Fatum - Heimarmene); 8. Konieczność i wolność; 9. Kosmos i miejsce człowieka w kosmosie; 10. Powszechne zognienie i wieczny powrót; 11. Człowiek; 12. Losy duszy
V. ETYKA STAREJ SZKOŁY STOICKIEJ
1. Rozum podstawą etyki; 2. Pierwotny popęd; 3. Zasada oceniania: rzeczy dobre, złe i obojętne; 4. Wartości względne, «godne wyboru» i «godne odrzucenia»; 5. Cnota a szczęście; 6. Cnota jako wiedza, jej jedność i wielość; 7. Identyczność cnoty we wszystkich bytach rozumnych; 8. Czyn prawy (katórthoma); 9. Powinność (kathe-kon); 10. Prawo wieczne i prawo natury; 11. Kosmopolityzm; 12. Afekty i apatia; 13. Ideał mędrca

SEKCJA DRUGA
MEDIOSTOICYZM
I. MEDIOSTOICYZM PANAITIOSA
1. Nowy kurs nadany szkole stoickiej przez Panaitiosa; 2. Nowości wprowadzone do doktryn starej szkoły stoickiej z zakresu fizyki; 3. Doktryny psychologiczne; 4. Etyka i polityka; 5. Odrzucenie apatii; 6. Humanizm Panaitiosa i znaczenie jego filozofii
II. MEDIOSTOICYZM POSEJDONIOSA
1. Kwestia posejdoniańska; 2. Charakterystyczne cechy stoicyzmu Posejdoniosa; 3. Fizyka; 4. Antropologia i etyka; 5. Losy duszy; 6. Wnioski odnośnie do Posejdoniosa


CZĘŚĆ CZWARTA
SCEPTYCYZM I EKLEKTYZM OD POCZĄTKÓW DO KOŃCA ERY POGAŃSKIEJ

SEKCJA PIERWSZA
SCEPTYCYZM PIRROŃSKII SCEPTYCYZM AKADEMICKI
I. MORALNY SCEPTYCYZM PIRRONA I PIRRONIZM
1. Powstanie ruchu sceptyckiego; 2. Pirron a rewolucja dokonana przez Aleksandra; 3. Zetknięcie się ze Wschodem i wpływ gymnosofistów; 4. Wpływ megarejczyków i atomistów ; 5. Radykalne obalenie ontologii; 6. Pirronizm jako praktyczny system mądrości i jego trzy podstawowe reguły; 7. Natura rzeczy jako niezróznicowany pozór oraz natura tego co boskie i dobre; 8. Postawa, jaką człowiek powinien przyjąć wobec rzeczy: powstrzymanie się od wydawania sądu i obojętność; 9. Osiągnięcie afazji, ataraksji i apatii; 10. Następcy Pirrona, ze szczególnym uwzględnieniem Tymona
II. TENDENCJE SCEPTYCKIE W AKADEMII ZA ARKEZYLAOSA
1. «Druga Akademia»; 2. Dialektyczny charakter sceptycyzmu Arkezylaosa; 3. Epoche Arkezylaosa; 4. Nauka o «eulogon», czyli o tym co «rozsądne»; 5. Domniemany «ezoteryczny dogmatyzm» Arkezylaosa; 6. Aporetycz-ność i ograniczenia sceptycyzmu Arkezylaosa
III. DALSZE DZIEJE SCEPTYCYZMU W AKADEMII ZA KARNEADESA
1. «Trzecia Akademia»; 2. Krytyka stoickiego kryterium prawdy; 3. Nauka o «pithanón», czyli o tym co «prawdopodobne»; 4. Ocena stanowiska Karneadesa

SEKCJA DRUGA
EKLEKTYZM AKADEMII I CYCERON
I. POWODY POJAWIENIA SIĘ I CECHY EKLEKTYZMU
II. FILON Z LARYSSY I CZWARTA AKADEMIA
1. Pięć Akademii; 2. Nowości wprowadzone przez Filona; 3. Od probabilizmu dialektycznego do probabilizmu pozytywnego; 4. Źródło oczywistości; 5. Etyka
III. ANTIOCHOS Z ASKALONU I PIĄTA AKADEMIA
1. Stanowisko Antiochosa ; 2. Krytyka sceptycyzmu akademickiego; 3. Logika, fizyka i etyka
IV. CYCERON I EKLEKTYZM AKADEMICKI W RZYMIE
1. Stanowisko filozoficzne Cycerona; 2. Eklektyczny probabilizm Cycerona; 3. Logika: kryterium prawdy; 4. Fizyka, teologia i psychologia; 5. Etyka

PODSUMOWANIE SYSTEMÓW FILOZOFICZNYCH EPOKI HELLENISTYCZNEJ
I. UPRZEDZENIA, KTÓRE NIE POZWALAŁY NA POPRAWNE ZROZUMIENIE I ADEKWATNĄ OCENĘ SYSTEMÓW HELLENISTYCZNYCH
II. ZNACZENIE FILOZOFII EPOKI HELLENISTYCZNEJ

This product was added to our catalog on Tuesday 25 November, 2014.
Reviews
Previous product  Product 84 of 181 in category Philosophy  Next product
Historia filozofii starożytnej
Historia filozofii starożytnej. Tom 1: Od początków do Sokratesa
Historia filozofii starożytnej. Tom 1: Od początków do Sokratesa
25,00zł
Historia filozofii starożytnej. Tom 2: Platon i Arystoteles
Historia filozofii starożytnej. Tom 2: Platon i Arystoteles
25,00zł
Historia filozofii starożytnej. Tom 4: Systemy epoki Cesarstwa
Historia filozofii starożytnej. Tom 4: Systemy epoki Cesarstwa
25,00zł
Historia filozofii starożytnej. Tom 5: Słownik, indeksy i bibliografia <br><blink>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2003</blink>
Historia filozofii starożytnej. Tom 5: Słownik, indeksy i bibliografia
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2003

25,00zł

Customers who bought this product also purchased
Studia prawnicze KUL, 4(76)/2018
Studia prawnicze KUL, 4(76)/2018
Antropologia
Antropologia
U podstaw pedagogiki personalistycznej. Filozoficzny kontekst sporu o wychowanie
U podstaw pedagogiki personalistycznej. Filozoficzny kontekst sporu o wychowanie
$ Język mitu w reklamie
$ Język mitu w reklamie
$ Pisma
$ Pisma
$ Człowiek w kulturze 21/2009-2010. Jaka tożsamość uniwersytetu?
$ Człowiek w kulturze 21/2009-2010. Jaka tożsamość uniwersytetu?
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce