Wydawnictwo KUL
  Catalog » Philosophy » 9788377025246 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Od dogmatu do kerygmatu. Josepha Ratzingera - Benedykta XVI teologia głoszenia ewangelizacji i misji
Od dogmatu do kerygmatu. Josepha Ratzingera - Benedykta XVI teologia głoszenia ewangelizacji i misji
38,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
  Seria: Dydaktyka filozofii
  Seria: Dzieła św. Tomasza z Akwinu
  Seria: Filozofia klasyczna na KUL-u
  Seria: Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Przyszłość Cywilizacji Zachodu
  Seria: Religia i Mistyka
  Seria: Religijność alternatywna
  Seria: Scripta philosophiae classicae
  Seria: Vademecum filozofii
  Seria: Źródła i translacje
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Historia filozofii starożytnej. Tom 2: Platon i Arystoteles
[9788377025246]
25,00zł
Product available

Giovanni Reale, przeł. E. I. Zieliński
ISBN: 978-83-7702-524-6
Pages: 599
Format: A5
Year: 2012 (2nd edition)
Language: Polish

Pięciotomowa historia filozofii starożytnej autorstwa Giovanniego Reale, profesora historii filozofii antycznej Katolickiego Uniwersytetu Sacro Cuore w Mediolanie. Tom II poświęcony jest w całości filozofii Platona i Arystotelesa.


SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE

PLATON I ARYSTOTELES

CZĘŚĆ PIERWSZA:
PLATON I ODKRYCIE PRZYCZYNY PONADZMYSŁOWEJ. «DRUGIE ŻEGLOWANIE»

SEKCJA PIERWSZA:
WIELKIE ZDERZENIE KULTURY «PISMA» I KULTURY «PRZEKAZYWANIA USTNEGO» ORAZ RÓŻNE SPOSOBY KOMUNIKOWANIA PRZEKAZU FILOZOFICZNEGO U PLATONA
I. PLATOŃSKA PRÓBA WYPOŚRODKOWANIA MIĘDZY «PISMEM» A «PRZEKAZEM USTNYM» ORAZ STRUKTURALNY ZWIĄZEK «PISMA» Z TYM CO «NIEPISANE»
1. Dlaczego do zrozumienia myśli Platona konieczne jest przezwyciężenie kryterium tradycyjnego i wypracowanie nowego; 2. Platońska ocena wartości pisma w Fajdrosie; 3. Świadectwa Platona zawarte w Liście VII; 4. Istotne elementy «nauk niepisanych» Platona przekazane przez tradycję pośrednią; 5. Jak należy rozumieć termin «ezo-teryczny» zastosowany do określenia niepisanej myśli Platona; 6. Znaczenie, doniosłość i cele pism platońskich; 7. «Pomoc», jaką pismom platońskim niesie tradycja pośrednia
II. WIELKIE PROBLEMY ZWIĄZANE Z INTERPRETACJĄ PLATONA ŁATWIEJSZE DO ROZWIĄZANIA W ŚWIETLE NOWYCH BADAŃ
1. Kwestia jedności i systemu w myśli Platona; 2. Problem ironii i jej funkcji w dialogach platońskich; 3. Rozstrzygająca kwestia «ewolucji» myśli Platona; 4. «Mit» i «logos» u Platona; 5. Wielość aspektów i zastosowań filozofii platońskiej

SEKCJA DRUGA:
METAFIZYCZNO-DIALEKTYCZNY SKŁADNIK MYŚLI PLATOŃSKIEJ
I. «DRUGIE ŻEGLOWANIE* JAKO PRZEJŚCIE OD FIZYCZNYCH BADAŃ PRESOKRATYKÓW DO POZIOMU METAFIZYCZNEGO
1. Konfrontacja z filozofami przyrody i stwierdzenie niespójności ich nauki; 2. Konfrontacja z Anaksagorasem i stwierdzenie niewystarczalności umysłu kosmicznego w takiej postaci, w jakiej został przezeń przedstawiony; 3. Wielka metafora «drugiego żeglowania» jako symbol dotarcia do tego co ponadzmysłowe; 4. Dwa etapy «drugiego żeglowania»: teoria idei i teoria zasad; 5. Trzy wielkie centra filozofii Platona: teoria idei, zasad i Demiurga
II. PLATOŃSKA TEORIA IDEI I NIEKTÓRE PROBLEMY Z NIĄ ZWIĄZANE
1. Kilka uściśleń odnośnie do terminu «idea» i jego znaczenia; 2. Metafizyczno-ontologiczne cechy idei; 3. Najważniejsza metafizyczna cecha idei: «jedność»; 4. Platoński dualizm jako wyraz transcendencji; 5. Wielki problem relacji między światem idei a światem rzeczy zmysłowych
III. «NIEPISANE NAUKI» O PIERWSZYCH I NAJWYŻSZYCH ZASADACH ORAZ ZWIĄZANE Z NIMI WIELKIE KONCEPCJE METAFIZYCZNE
1. Pierwsze zasady utożsamione z Jednym i Diadą tego co wielkie-i-małe; 2. Byt jako synteza (mieszanina) obydwu zasad; 3. Kategorialny podział rzeczywistości; Liczby idealne i liczbowa struktura rzeczywistości; Byty matematyczne
IV. METAFIZYKA W ŚWIETLE PROTOLOGII «NAUK NIEPISANYCH* ORAZ ALUZJE, JAKIE PLATON CZYNI DO NAUKI O ZASADACH
1. Odsetki o Dobru spłacone przez Platona w Państwie i niespłacony dług; 2. Parmenides i jego znaczenie; 3. Ontologia najwyższych rodzajów w Sofiście i metafora «ojcobójstwa Parmenidesa»; 4. Wielkie metafizyczne tezy Fileba: dwubiegunowa struktura rzeczywistości, cztery najwyższe rodzaje oraz najwyższa Miara jako Absolut
V. NAUKA O DEMIURGU I KOSMOLOGIA
1. Miejsce świata fizycznego w kręgu rzeczywistości według Platona; 2. Demiurg i jego rola metafizyczna; 3. Materialna zasada świata zmysłowego, jego rola metafizyczna i związek z Diadą; 4. «Jedno» jako cecha charakteryzująca działanie Demiurga; 5. Stwórcze działanie platońskiego Demiurga pojęte w wymiarze helleńskim; 6. Demiurg (a nie idea Dobra) jest Bogiem Platona
VI. GNOZEOLOGIA I DIALEKTYKA
1. Anamneza jako źródło i warunek poznania w Menonie; 2. Potwierdzenie nauki o anamnezie w następnych dialogach; 3. Stopnie poznania zarysowane w Państwie; 4. Dialektyka; 5. Protologiczne osadzenie dialek-tyki na jedności i wielości
VII. KONCEPCJA SZTUKI I RETORYKI
1. Sztuka jako odejście od bytu i prawdy; 2. Retoryka jako zafałszowanie prawdy

SEKCJA TRZECIA:
ETYCZNO-RELIGIJNO-ASCETYCZNY SKŁADNIK MYŚLI PLATOŃSKIEJ ORAZ JEGO ZWIĄZKI Z PROTOLOGIĄ «NAUK NIEPISANYCH»
I. ZNACZENIE MISTYCZNO-RELIGIJNO-ASCETYCZNEGO SKŁADNIKA PLATONIZMU
II. NIEŚMIERTELNOŚĆ DUSZY, JEJ POZAZIEMSKIE LOSY I REINKARNACJA
1. Dowody nieśmiertelności duszy; 2. Eschatologiczne losy duszy; 3. Metempsychoza
III. NOWA ASCETYCZNA MORALNOŚĆ
1. Dualizm antropologiczny i znaczenie związanych z nim paradoksów; 2. Uporządkowanie i osadzenie nowej skali wartości; 3. Platoński antyhedonizm; 4. Oczyszczenie duszy, cnota i poznanie
IV. MISTYKA PRZYJAŹNI I MIŁOŚCI
1. Przyjaźń (philia) i «Pierwszy Przyjaciel»; 2. «Miłość platoniczna»
V. PLATON PROROKIEM?
VI. ETYCZNO-RELIGIJNY SKŁADNIK MYŚLI PLATOŃSKIEJ I JEGO POWIĄZANIA Z PROTOLOGIĄ «NAUK NIEPISANYCH»

SEKCJA CZWARTA:
POLITYCZNY SKŁADNIK PLATONIZMU I JEGO ZWIĄZKI Z PROTOLOGIĄ «NAUK NIEPISANYCH»
I. WAGA I ZNACZENIE POLITYCZNEGO SKŁADNIKA PLATONIZMU
1. Stwierdzenia Listu VII; 2. Różnica między platońską i współczesną koncepcją polityki
II. POLITEIA, CZYLI KONSTRUOWANIE PAŃSTWA IDEALNEGO
1. Perspektywy odczytywania Państwa; 2. Państwo doskonałe i odpowiadający mu typ człowieka; 3. System wspólnoty życia wojowników i wychowanie kobiety w państwie idealnym; 4. Filozof a państwo idealne; 5. Wychowanie filozofów w idealnym państwie i «największa wiedza»; 6. Państwa zdeprawowane i odpowiadające im typy ludzi; 7. Państwo, szczęście ziemskie i pozaziemskie; 8. Państwo we wnętrzu człowieka
III. POLITYK, PRAWO PISANE I USTROJE
1. Problem w Polityku; 2. Formy możliwych ustrojów; 3. «Sprawiedliwy środek» i sztuka polityki
IV. «PAŃSTWO DRUGIE» Z PRAW
1. Cel Praw i ich relacja do Państwa; 2. Kilka podstawowych koncepcji z Praw
V. POLITYCZNY SKŁADNIK MYŚLI PLATOŃSKIEJ I JEGO ZWIĄZKI Z PROTOLOGIĄ «NAUK NIEPISANYCH»

SEKCJA PIĄTA:
PODSUMOWANIE MYŚLI PLATOŃSKIEJ
I. «MIT JASKINI» JAKO SYMBOL WSZYSTKICH PODSTAWOWYCH SKŁADNIKÓW MYŚLI PLATONA
II. KILKA SZCZYTOWYCH OSIĄGNIĘĆ MYŚLI PLATONA, KTÓRE POZOSTAŁY PUNKTAMI ODNIESIENIA W DZIEJACH MYŚLI ZACHODNIEJ


CZĘŚĆ DRUGA:
ARYSTOTELES I SYSTEMATYZACJA WIEDZY FILOZOFICZNEJ

SEKCJA PIERWSZA:
RELACJE MIĘDZY ARYSTOTELESEM I PLATONEM. KONTYNUACJA «DRUGIEGO ŻEGLOWANIA»
I. WPROWADZENIE KRYTYCZNE: METODA HISTORYCZNO-GENETYCZNA I WSPÓŁCZESNA INTERPRETACJA MYŚLI ARYSTOTELESOWSKIEJ
II. PODSTAWOWE PODOBIEŃSTWA MIĘDZY ARYSTOTELESEM I PLATONEM: KONTYNUACJA «DRUGIEGO ŻEGLOWANIA»
III. PODSTAWOWE RÓŻNICE MIĘDZY ARYSTOTELESEM I PLATONEM

SEKCJA DRUGA:
METAFIZYKA I NAUKI TEORETYCZNE
I. METAFIZYKA
1. Pojęcie i cechy charakterystyczne metafizyki; 2. Cztery przyczyny; 3. Byt i jego znaczenia oraz sens formuły «byt jako byt»; 4. Arystotelesowski wykaz znaczeń bytu i jego struktura; 5. Uściślenia odnośnie do znaczeń bytu; 6. Zagadnienie substancji; 7. Problem «ousia» w ogóle: forma, materia, synolon i cechy określające pojęcie substancji; 8. Arystotelesowska «forma» nie jest ogólna; 9. Akt i możność; 10. Wykazanie istnienia substancji ponadzmysłowej; 11. Natura Nieruchomego Poruszyciela; 12. Jedność i wielość tego co boskie; 13. Bóg a świat
II. FIZYKA
1. Charakterystyka fizyki Arystotelesowskiej; 2. Zmiana i ruch; 3. Miejsce i próżnia; 4. Czas; 5. Nieskończoność; 6. «Piąta istota» (ąuinta essentia) i podział na świat podksiężycowy i niebiański
III. PSYCHOLOGIA
1. Arystotelesowska koncepcja duszy; 2. Trójpodział duszy; 3. Dusza wegetatywna; 4. Dusza zmysłowa; 5. Dusza rozumna
IV. MATEMATYKA

SEKCJA TRZECIA:
NAUKI PRAKTYCZNE: ETYKA I POLITYKA
I. ETYKA
1. Relacje między etyką i polityką; 2. Najwyższe dobro człowieka: szczęście; 3. Wyprowadzenie «cnót» z «części duszy»; 4. Cnoty etyczne; 5. Cnoty «dianoetyczne»; 6. Doskonałe szczęście; 7. Przyjaźń a szczęście; 8. Przyjemność a szczęście; 9. Psychologia aktu moralnego
II. POLITYKA
1. Koncepcja państwa; 2. Zarządzanie rodziną; 3. Obywatel; 4. Możliwe formy państwa; 5. Państwo idealne

SEKCJA CZWARTA:
POŁOŻENIE PODWALIN POD LOGIKĘ; RETORYKA I POETYKA
I. POŁOŻENIE PODWALIN POD LOGIKĘ
1. Pojęcie logiki, czyli «analityki»; 2. Ogólna charakterystyka pism logicznych i geneza logiki Arystotelesowskiej; 3. Kategorie, terminy, definicja; 4. Zdania (Hermeneutyka); 5. Sylogizm; 6. Sylogizm naukowy, czyli dowodzenie; 7. Poznanie bezpośrednie; 8. Zasady dowodzenia; 9. Sylogizm dialektyczny, sylogizmy erystyczne i paralogizmy; 10. Logika a rzeczywistość
II. RETORYKA
1. Platońska geneza Arystotelesowskiej retoryki; 2. Definicja retoryki i jej relacje do dialektyki, etyki i polityki; 3. Różne środki przekonywania; 4. Entymemat, przykład i przesłanki sylogizmu retorycznego; 5. Trzy rodzaje retoryki; 6. Toposy retoryki; 7. Ogólne wnioski odnośnie do Retoryki
III. POETYKA
1. Koncepcja nauk wytwórczych; 2. Poetycka mimesis; 3. Piękno; 4. Katharsis

SEKCJA PIĄTA:
PODSUMOWANIE FILOZOFII ARYSTOTELESOWSKIEJ
I. LOSY FILOZOFII ARYSTOTELESOWSKIEJ
II. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA I APORIE FILOZOFII ARYSTOTELESOWSKIEJ

OBJAŚNIENIA
 

This product was added to our catalog on Wednesday 17 December, 2014.
Reviews
Previous product  Product 58 of 191 in category Philosophy  Next product
Historia filozofii starożytnej
Historia filozofii starożytnej. Tom 1: Od początków do Sokratesa
Historia filozofii starożytnej. Tom 1: Od początków do Sokratesa
25,00zł
Historia filozofii starożytnej. Tom 4: Systemy epoki Cesarstwa
Historia filozofii starożytnej. Tom 4: Systemy epoki Cesarstwa
28,00zł
Historia filozofii starożytnej. Tom 3: Systemy epoki hellenistycznej
Historia filozofii starożytnej. Tom 3: Systemy epoki hellenistycznej
25,00zł
Historia filozofii starożytnej. Tom 5: Słownik, indeksy i bibliografia <br><blink>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2003</blink>
Historia filozofii starożytnej. Tom 5: Słownik, indeksy i bibliografia
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2003

25,00zł

Customers who bought this product also purchased
Osoba na scenie. Wokół koncepcji teatru Karola Wojtyły
Osoba na scenie. Wokół koncepcji teatru Karola Wojtyły
Między Warszawą a Florencją. Korespondencja Adama Pługa i Teofila Lenartowicza. 1870-1890
Między Warszawą a Florencją. Korespondencja Adama Pługa i Teofila Lenartowicza. 1870-1890
Personalistyczna myśl polityczna. Wybrane zagadanienia
Personalistyczna myśl polityczna. Wybrane zagadanienia
$ Deus desideratus. Sacrum w poetyckim dziele Tadeusza Różewicza
$ Deus desideratus. Sacrum w poetyckim dziele Tadeusza Różewicza
Negocjacje w XXI wieku. Teoria, praktyka i znaczenie
Negocjacje w XXI wieku. Teoria, praktyka i znaczenie
Phonological and Phonetic Explorations
Phonological and Phonetic Explorations
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce