Wydawnictwo KUL
  Start » Filozofia » 9788377028797 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wielkanoc_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Czyny niedozwolone w Nowej Zelandii. Accident Compensation System
Czyny niedozwolone w Nowej Zelandii. Accident Compensation System
38,00zł
Kategorie
    WYPRZEDAŻ
    Benedykt XVI
    Jan Paweł II
    KSIĄŻKI NAGRODZONE
    Albumy
    Czasopisma
    Filozofia
    Humanistyka
    Historia
    Książki obcojęzyczne
    Księgi pamiątkowe
    Matematyka
    Nauki przyrodnicze
    Nauki społeczne
    Podręczniki do nauki języków obcych
    Prawo i administracja
    Teologia
    Varia
    Lubliniana
    Tania książka
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE
    
    Artykuły promocyjne
    Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Opera Omnia T. I - Lud i Dom Boży w nauce św. Augustyna o Kościele
[9788377028797]
65,00zł
Produkt dostępny

Joseph Ratzinger
ISBN:
978-83-7702-879-7
Stron: 746
Format: 150x220 mm (oprawa twarda)
Rok wydania: 2014


SPIS TREŚCI

Papież Benedykt XVI
Przedmowa

Wykaz skrótów


CZĘŚĆ A
STUDIA NAD AUGUSTYNEM

Lud i dom Boży w nauce św. Augustyna o Kościele
Rozprawa doktorska

Przedmowa
Przedmowa do nowego wydania

Sekcja I
Podstawy rozumienia Kościoła przez Augustyna

Dział 1
Myśl Augustyna o Kościele do roku 391

§ 1. Doświadczenie Kościoła u Augustyna przy jego nawróceniu według "Wyznań"


Rozdział 1
Oznaki rozumienia ludu Bożego w pojęciu wiary

§ 2. Przezwyciężenie zwątpienia i wiara
1. Doktryna dwóch światów jako preludium doktryny dwóch państw
2. Sceptycyzm a wiara

§ 3. Humilitas fidei: Mater ecclesia; salus populi

§ 4. Catholica: Przygotowanie pojęcia ludu Bożego w idei multitudo


Rozdział 2
Dom Boży. Pojęcie miłości u wczesnego Augustyna

§ 5. Świątynia Boga w człowieku wewnętrznym

§ 6. Dilectio i unitas
Retrospekcja i perspektywy


Dział 2
Pojęcie Kościoła w tradycji afrykańskiej


Rozdział 3
Pojęcie Kościoła u Tertuliana

§ 7. Kościół jako wspólnota disciplinae
1. Podobieństwo Boże ciała
2. Pytanie o zło i zbawienie
3. Szata zbawienia
4. Przywracanie podobieństwa do Boga przez disciplina

§ 8. Podstawowy sakramentalny sens idei disciplina

§ 9. Kościół z Ducha
1. Chrzest z Ducha
a) Dualizm w rozumieniu obrzędu chrztu
b) Skutki chrztu
2. Ciało Chrystusa i Duch Święty
3. Świątynia Boga
4. Kościół z Ducha jako herezja
Zakończenie

§ 10. Kościół w historii
1. Kościół a Stary Testament
2. Kościół a poganie
3. Właściwe miejsce Kościoła
a) Lud Boży
b) Chrystus pneumatyczny
c) Mater ecclesia
4. Kościół a nowy świat


Rozdział 4
Cyprian i Optat

§ 11. Cyprian
I. Konkretno-prawne pojęcie Kościoła, jego wewnętrzna treść i teologiczne następstwa
1. Prawna struktura Kościoła: mater ecclesia i fraternitas christianorum
2. Tło polemiczne: schizma
3. Wewnętrzna treść: unitas
4. Teologiczna konsekwencja w interpretacji Starego Testamentu u Cypriana
II. Eucharystyczno-sakramentalne pojęcie Kościoła
1. Ciało Chrystusa
2. Lud Boży w aspekcie wewnątrzsakramentalnym
3. Podsumowanie
Dodatek
Pochodne idei Kościoła w teologii Cypriana

§ 12. Optat z Milewy
I. Kościół jako catholica, jako ecclesia omnium gentium
II. Wspólnota prawdy
1. Jedność z odłączonymi "braćmi"
a) Relacja między wiarą i Kościołem
b) Stosunek Kościoła do herezji i schizmy
c) Kościół Prawa: Stosunek do żydów i pogan
2. Oddzielenie się od donatystów
a) Zakrycie prawdy widzianej w wierze
b) Wypędzenie świętego ducha Bożego
c) Budowanie wiedzy z własnej chwały
3. Podsumowanie
III. Wspólnota miłości
Dodatek
Stosunek Kościoła i państwa według Optata


Sekcja II
Lud i dom Boży w nauce Augustyna o Kościele

Dział 1
Walka z donatyzmem

Rozdział 5
Podstawy

§ 13. Kościół z wszystkich narodów - jeden lud Boży

§ 14. Caritas i pax: Communio sanctorum i communio sacramentorum
1. Konkretne ograniczenie caritas w ecclesia catholica
2. Prawdziwe miejsce caritas w ecclesia sancta
3. Jedność ecclesia catholica i ecclesia sancta
4. Przekształcenie Augustyna przez nowe postrzeganie ecclesia
a) Przekształcenie idei Boga
b) Nowa wizja ludzkiej drogi zbawienia
c) Nowe miejsce Kościoła w mundus intelligibilis
5. Podsumowanie i wyniki


Rozdział 6
Nauka o ludzie i domu Bożym

§ 15. Lud Boży

§ 16. Dom Boży
1. Teologia budowli kościelnej u Augustyna
2. Nawiązanie do biblijnej teologii domu


Dział 2
Pojęcie Kościoła w polemice z pogaństwem

Rozdział 7
Podstawy

§ 17. Nowy kult
1. Wymóg ogólny: Nie ritus, lecz życie
2. Oddalenie człowieka od Boga. Pośrednik i pośrednicy
3. Ofiara Chrystusa i chrześcijan: Ciało Chrystusa
I. Ciało Chrystusa w tradycji
a) Antygnostycka teologia σῶμα u apologetów
b) Antyariańska egzegeza Atanazego
c) Powiązanie z nauką o Eucharystii i z etyką sakramentalną
1. Hilary
2. Chryzostom
3. Cyryl Aleksandryjski
II. Nauka Augustyna o Ciele Chrystusa
a) Jedność w Chrystusie przez wiarę
b) Jedność z Duchem Chrystusa przez jedność z Ciałem Chrystusa
c) Jedność z Ciałem Chrystusa przez jedność ze znakiem Ciała: Eucharystia a Kościół
d) Metafizyczna treść idei Ciała Chrystusa. Ciało Chrystusa i Oblubienica Chrystusa
4. Perspektywa powszechna i jednostkowa, historyczna i metafizyczna
Podsumowanie

§ 18. Nowa wiara
Dodatek
Nauka Mistrza Eckharta o inkorporacji


Rozdział 8
Dom Boży

§ 19. "Dom Boży" w nauce Augustyna o Kościele
I. Dom i namiot Boży; treść pojęciowa "domus"
II. Świątynia Boga
1. Świątynia i Kościół
2. Kult "w duchu" czy kult Ciała Chrystusa?
3. Świątynia Boga w rozwoju
III. Christus fundamentum
1. Christum habere in fundamento
2. Fundamentum i caput
3. Chrystus - kamień węgielny; dwie ściany domu
IV. Podsumowanie i ocena


Rozdział 9
Państwo i jego lud

Wstępne uwagi terminologiczne
I. Ogólne ujęcie lingwistyczne terminów "civitas" i "populus"
1. "Civitas"
2. "Populus"
α) "populus" w znaczeniu ściślejszym.
β) "Populi".
II. Specyficzna sytuacja językowa Augustyna

§ 20. Starożytne pojęcie religii a civitas
1. Potrójne pojęcie teologii u Warrona
2. Augustynowa krytyka rozumienia teologii przez Warrona: Jedność między theologia naturalis i theologia civilis w chrześcijaństwie
§ 21. Aktualny stan badań nad civitas Dei
§ 22. Zewnętrzna zakres i rozumienie pojęcia obydwu civitates u Augustyna
I. Zakres obydwu państw
1. Ponadhistoryczne pochodzenie obydwu państw aniołów
2. Aktualne relacje między państwem "wyższym" i "niższym"
II. Rozumienie pojęciowe
1. Unitas
2. Justitia i utilitas
3. Właściwe pojęcie istoty: dwojaka wspólnota miłości i kultu
Ekskurs
Uwagi do: Heinrich Scholz, "Glaube und Unglaube in der Weltgeschichte" ["Wiara i niewiara w dziejach świata"]
III. Civitas i populus. Populus Dei i Kościół


Rozdział 10
Państwo Boże a porządki tego świata

§ 23. Obydwa Testamenty
Ponadczasowy charakter Kościoła
1. Stary i Nowy Testament jako ponadczasowe istotne porządki
2. Testamenty jako porządki zbawienia uzależnione od czasu
a) Starotestamentowe państwo Boże: portio impiae civitatis
b) Kościół: między Testamentami
3. Historyczno-teologiczne znaczenie tych wypowiedzi Augustyna
4. Znaczenie wywodów dla pojęcia ludu

§ 24. Kościół a państwo, prawo Boże a ludzkie
1. Nauka o dwóch prawach
2. Stosunek Kościoła i państwa
Ekskurs
Prawo a miłość.
Uwagi dotyczące kwestii prawa w pierwotnym Kościele

Podsumowanie
I. Jaką rolę odgrywa wyrażenie "dom Boży" w nauce Augustyna o Kościele?
II. Mamy również liczne założenia nauki o ludzie Bożym
Pochodzenie i sens nauki Augustyna o civitas
Spotkanie i polemika z Wilhelmem Kamlahem

Uwagi dotyczące pojęcia Kościoła w "Liber regularum" Tychoniusza
1. Warunki i sens przynależności do Kościoła
2. Istotna forma pielgrzymującego Kościoła: corpus bipertitum
3. Moment eschatologiczny w pojęciu Kościoła u Tychoniusza

Oryginalność i Tradycja w pojęciu confessio u Augustyna
I. Rozwój znaczenia słowa confessio przed Augustynem
1. Pozachrześcijańskie rozumienie confessio-confiteri
2. Znaczenie specyficznie chrześcijańskie
II. Pogłębienie chrześcijańskiego pojęcia confessio przez Augustyna
1. Confessio jako veritatem facere i jako venire ad lucem
2. Confessio jako sacrificium

Kościół w pobożności świętego Augustyna
1. Marta i Maria (Łk 10,38-42)
a) Pogląd Augustyna
α) Sermo 103 i 104; Sermo Guelf 29
β) Sermo 179 i 255
γ) Sermo 179
b) Miejsce Augustyna w Tradycji
2. Drabina Jakuba
a) Interpretacja tekstu u Augustyna
α) Enarratio in psalmum 119,2
β) Sermo 122
b) Stosunek do Tradycji
3. Descendite, ut ascendatis (Conf IV 12,18)
a) Tajemnica obmycia nóg
b) Dilige et quod vis fac
c) Przezwyciężenie Plotyna
4. Uwaga końcowa

Droga poznania religijnego według świętego Augustyna
1. "Organ" poznania Boga
2. Droga poznania religijnego
a) Neoplatońskie pojęcie purgatio we wczesnych pismach
b) Powiązanie z pojęciem wiary w pismach powstałych po święceniach kapłańskich Augustyna
c) Włączenie motywu caritas przez Augustyna duszpasterza
d) Objawieniowy charakter wszelkiego poznania religijnego
3. Punkt wyjścia ruchu religijnego

Duch Święty jako Communio
Stosunek pneumatologii i duchowości u Augustyna
1. Imię "Duch Święty" jako wskazanie na właściwość trzeciej Osoby Trójcy
2. Duch Święty jako Miłość
3. Duch Święty jako Dar
4. Otwarcie na historię zbawienia
Wspólnota z Eucharystii


CZĘŚĆ B
STUDIA NAD TEOLOGIĄ OJCÓW KOŚCIOŁA

Jedność narodów
Wizja ojców Kościoła

Przedmowa

Historyczno-duchowe tło kwestii
Spuścizna starożytności
Tło biblijne
Przeciwieństwo wobec gnostycyzmu
Patrystyczna wizja jedności narodów

Chrześcijańska gnoza Orygenesa
Znaczenie wymiaru narodowościowego według Orygenesa
Aspekt negatywny
Wypowiedzi pozytywne
Stanowisko Kościoła
Rewolucja eschatologiczna
Granica rewolucji chrześcijańskiej
Podsumowanie

Polemika Augustyna z teologią polityczną Rzymu
Odrzucenie teologii politycznej Rzymu
Brak prawdy w religii politycznej
Moc demonów
Punkt wyjścia Augustynowej teologii politycznej
Antyteza stoicyzmu
Antyteza platonizmu
Zastosowanie w teologii Starego Testamentu i w rzymskiej historii
Pozycja Kościoła w historii
Wyniki

Braterstwo
[artykuł w leksykonie, 1964]
Uwaga wstępna do przedchrześcijańskiego użycia słowa "braterstwo"
I. Idea braterstwa w Piśmie
1) Stary Testament
2) Nowy Testament
1. Użycie słowa "brat" przez Jezusa
2. Użycie słowa "brat" w pozostałych księgach Nowego Testamentu
3. Temat bratnich par w Nowym Testamencie
2. Rozwój pojęcia braterstwa
1) Podstawa braterstwa u wczesnych ojców Kościoła
1) Braterstwo chrześcijan
2) Braterstwo wszystkich ludzi
2) Rozwój i zanik idei braterstwa w szczytowym okresie patrystyki
1) Pogłębienie chrystologiczne
2) Zacieśnianie idei braterstwa w praktyce kościelnej
3) Relikty pierwotnej idei braterstwa
1) Optat z Milewy
2) Augustyn
3) Jan Chryzostom
4) Tytus z Bostra
3. Ontologiczna podstawa braterstwa
1) Braterstwo wszystkich ludzi
2) Szczególne braterstwo chrześcijan
4. Etyka braterstwa chrześcijańskiego
1) Braterstwo w Kościele
2) Braterstwo w odniesieniu do chrześcijan odłączonych
3) Braterstwo wszystkich ludzi
Pojęcie Kościoła w myśli patrystycznej
1. Kościół jako Ciało Chrystusa
a) Kościół jako kosmos Chrystusa
b) Ciało Chrystusa a Eucharystia
c) Ciało Chrystusa a egzystencja chrześcijańska
2. Tradenci urzędu Kościoła a Ciało Chrystusa
a) Urząd kościelny a eklezjologia eucharystyczna
b) Urząd i słowo


CZĘŚĆ C
ARTYKUŁY W LEKSYKONIE, RECENZJE I PRZEDMOWA

Artykuły w Leksykonie

Donatyzm jako doktryna
Tychoniusz


Recenzje

Do: Joseph Bernhart, Augustinus: "Confessiones - Bekenntnisse"
[Augustyn: Confessiones - Wyznania], München 1955

Do: Augustinus, Das Antlitz der Kirche. Auswahl, herausgegeben von Hans Urs von Balthasar, Einsiedeln/Zürich/Köln 21955.
[Augustyn, Oblicze Kościoła. Wybór, pod redakcją Hansa Ursa von Balthasara]

Do: Albert Auer, Reformation aus dem Ewigen
[Reformacja z pespektywy wieczności], Salzburg 1955

Do: Albert Mitterer, Die Entwicklungslehre Augustins im Vergleich mit dem Weltbild des hl. Thomas und dem der Gegenwart, Freiburg 1956
[Nauka Augustyna o rozwoju w porównaniu z obrazem świata u św. Tomasza i współczesnym]

Do: Josef Rief, Der Ordobegriff des jungen Augustinus (= Abhandlungen zur Moraltheologie 2), Paderborn 1962
[Pojęcie święceń u młodego Augustyna (= Rozprawy o teologii moralnej 2)]

Do: Ulrich Duchrow, Christenheit und Weltverantwortung. Traditionsgeschichte und systematische Struktur der Zweireichelehre (= Forschungen und Berichte der Evangelischen Studiengemeinschaft 25), Stuttgart 1970
[Chrześcijaństwo i odpowiedzialność za świat. Historia Tradycji i systematyczna struktura doktryny dwóch państw]


Przedmowa

Do: Giuliano Vigini, Agostino d'Ippona.
L'avventura della grazia e della carità, Cinisello Balsamo 1988
[Augustyn z Hippony. Przygoda łaski i miłości]


CZĘŚĆ D
KAZANIA

"Niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie, Boże"
Augustyn - pierwszy nowoczesny człowiek
W uroczystość świętego Augustyna

Pierwsze nawrócenie

Drugie nawrócenie

Niespokojne serce

"Czas powstać!"
Kazanie do młodzieży z Fryzyngi wygłoszone w Katedrze Najśw. Maryi Panny w święto Korbiniana, 11 listopada 1979 roku

Mądrość konkretnej służby
Kazanie na Mszy żałobnej za prof. dr Karla Forstera, München-St. Ludwig, 27 listopada 1981 roku

"Na ile ktoś ma Ducha Świętego, na tyle miłuje Kościół!" (Augustyn)
Kazanie na uroczystość profesji wieczystej w klasztorze św. Jakuba Am Anger w Monachium

Augustyn - wzór wytrwałości
Kazanie na 22 niedzielę zwykłą (czytania z roku B)

Co właściwie znaczą dla nas święci? - Odpowiedź Augustyna


DODATEK

Od wydawcy
I. Uwagi do "Opera omnia"
II. Uwagi do I tomu
Część A: Studia nad Augustynem
Część B: Studia nad teologią ojców Kościoła
Część C: Artykuły w Leksykonie, recenzje i przedmowa
Część D: Kazania

Informacje bibliograficzne
Część A: Studia nad Augustynem
Część B: Studia nad teologią ojców Kościoła
Część C: Artykuły w Leksykonie, recenzje i przedmowa
Część D: Kazania

Wykaz literatury

Cytaty z Pisma
Stary Testament
Nowy Testament

Indeks osobowy

Data dodania produktu do sklepu: piątek, 13 czerwiec 2014.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 8 z 25 
w kategorii Benedykt XVI
 Następny produkt
Opera omnia - Pozostałe książki z serii
Opera omnia T. VI-2 - Jezus z Nazaretu
Opera omnia T. VI-2 - Jezus z Nazaretu
55,00zł
Opera omnia T. VI-1 - Jezus z Nazaretu
Opera omnia T. VI-1 - Jezus z Nazaretu
55,00zł
Opera omnia T. II - Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury
Opera omnia T. II - Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury
70,00zł
Opera Omnia T. X - Zmartwychwstanie i życie wieczne. Studia o eschatologii i teologii nadziei
Opera Omnia T. X - Zmartwychwstanie i życie wieczne. Studia o eschatologii i teologii nadziei
65,00zł
Opera Omnia T. VIII-2 - Kościół - znak wśród narodów <br>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2014
Opera Omnia T. VIII-2 - Kościół - znak wśród narodów
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2014

65,00zł
Opera Omnia T. VIII-1 - Kościół - znak wśród narodów <br>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2014
Opera Omnia T. VIII-1 - Kościół - znak wśród narodów
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2014

60,00zł
Opera Omnia T. XII - Głosiciele Słowa i słudzy waszej radości <br>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2013
Opera Omnia T. XII - Głosiciele Słowa i słudzy waszej radości
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2013

87,50zł
Opera omnia T. XI - Teologia liturgii <br>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2013
Opera omnia T. XI - Teologia liturgii
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2013

75,00zł

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
$ Sekty
$ Sekty
$ Płciowość ludzka w kontekście miłości
$ Płciowość ludzka w kontekście miłości
$ W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 1. Dokumenty Papieskiej Rady ds. Rodziny
$ W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 1. Dokumenty Papieskiej Rady ds. Rodziny
$ Rodzina jako Kościół domowy
$ Rodzina jako Kościół domowy
Opera omnia T. XIV-3 - Kazania
Opera omnia T. XIV-3 - Kazania
Opera omnia T. XIV-2 - Kazania
Opera omnia T. XIV-2 - Kazania
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce