Wydawnictwo KUL
  Start » Filozofia » 9788373639461 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Zima
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
O naturze przezwisk funkcjonujących w polskich i rosyjskich socjolektach młodzieżowych
O naturze przezwisk funkcjonujących w polskich i rosyjskich socjolektach młodzieżowych
32,00zł
Kategorie
    WYPRZEDAŻ
    Benedykt XVI
    Jan Paweł II
    KSIĄŻKI NAGRODZONE
    Albumy
    Czasopisma
    Filozofia
    Humanistyka
    Historia
    Książki obcojęzyczne
    Księgi pamiątkowe
    Matematyka
    Nauki przyrodnicze
    Nauki społeczne
    Podręczniki do nauki języków obcych
    Prawo i administracja
    Teologia
    Varia
    Lubliniana
    Tania książka
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE
    
    Artykuły promocyjne
    Wyczerpane
      Albumy
      Czasopisma
      Filozofia
      Historia
      Humanistyka
      Książki obcojęzyczne
      Księgi pamiątkowe
      Matematyka
      Nauki przyrodnicze
      Nauki społeczne
      Podręczniki do nauki języków obcych
      Prawo i administracja
      Teologia
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Fundusze Unii Europejskiej w Polsce na lata 2007-2013
[9788373639461]
27,01zł
Produkt niedostępny

red. Zbigniew Bajko, Bartosz Jóźwik, Marcin Szewczak
ISBN:
978-83-7363-946-1
Stron: 422
Format: B5
Rok wydania: 2009 (wydanie drugie rozszerzone) 

Korzyści Polski z członkostwa w Unii Europejskiej stają się coraz bardziej namacalne dla naszych obywateli. Wysoki poziom zaufania odzwierciedlają sondaże opinii publicznej. Są to wielorakie pożytki (oprócz pewnych niewygód), które nie ograniczają się do przepływów finansowych z Brukseli do Warszawy i 16 województw. Dla nas jako kraju w cywilizacyjnym pościgu pomoc finansowa ma jednak ogromne znaczenie. Polska jest głównym beneficjentem polityki regionalnej w ramach Perspektywy Finansowej na lata 2007-2013, którą miałem okazję współkształtować, prowadząc z ramienia Parlamentu Europejskiego negocjacje wiosną 2006 roku. Zarówno dla beneficjentów polityki regionalnej, jak i dla płatników netto był to trudny kompromis. Teraz chodzi o to, by w pełni wykorzystać szanse, jakie kryją się w unijnych funduszach rozmaitego typu, śladem dobrych wyników w absorpcji funduszy przyznanych Polsce na lata 2004-2006. (Janusz Lewandowski, z Wprowadzenia)


Spis treści

Noty o Autorach
Wykaz skrótów
Wprowadzenie (Janusz Lewandowski)
Wstęp do wydania drugiego (Zbigniew Bajko, Bartosz Jóźwik, Marcin Szewczak)


Część I
Fundusze Unii Europejskiej jako instrumenty wspierające wspólnotowy i polski rozwój społeczno-gospodarczy

Rozdział 1.
Fundusze Unii Europejskiej we wspólnotowej polityce regionalnej w latach 2000-2006
(Joanna Szafran)
1.1. Zarys ewolucji wspólnotowej polityki regionalnej
1.2. Priorytetowe Cele wspólnotowej polityki regionalnej
1.3. Zasady wspólnotowej polityki regionalnej
1.4. Finansowanie wspólnotowej polityki regionalnej
1.4.1. Fundusze strukturalne
1.4.2. Fundusz Spójności
1.4.3. Inne instrumenty

Rozdział 2.
Instrumenty realizacji wspólnotowej polityki spójności, polityki rolnej i polityki rybackiej na lata 2007-2013
(Dorota Denning, Magdalena Paluch)
2.1. Podstawowe założenia polityki spójności, polityki rolnej i polityki rybackiej
2.1.1. Strategia Lizbońska
2.1.2. Odnowiona Strategia Lizbońska
2.1.3. Polityka spójności w latach 2007-2013
2.1.4. Wspólna Polityka Rolna
2.1.5. Wspólna Polityka Rybołówstwa
2.2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2.2.1. Ogólna charakterystyka
2.2.2. Cel Konwergencja
2.2.3. Cel Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie
2.2.4. Cel Europejska współpraca terytorialna
2.2.5. Działania o charakterze dodatkowym
2.2.6. Kwalifikowalność wydatków
2.3. Europejski Fundusz Społeczny
2.3.1. Ogólna charakterystyka
2.3.2. Cel Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie
2.3.3. Cel Konwergencja
2.3.4. Cel Europejska współpraca terytorialna
2.3.5. Uregulowania dodatkowe
2.4. Fundusz Spójności
2.4.1. Ogólna charakterystyka
2.4.2. Działania Funduszu Spójności
2.5. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
2.6. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
2.6.1. Ogólna charakterystyka
2.6.2. Cele i zasady udzielania wsparcia
2.6.3. Osie wsparcia
2.6.4. Pomoc techniczna
2.6.5. Zarządzanie i monitorowanie
2.7. Europejski Fundusz Rybacki
2.7.1. Ogólna charakterystyka
2.7.2. Cele i ogólne zasady pomocy
2.7.3. Osie priorytetowe
2.7.4. Zarządzanie i monitorowanie

Rozdział 3.
Polityka spójności, polityka rolna i polityka rybacka w Polsce - Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015
(Bartosz Jóźwik)
3.1. Ogólna charakterystyka
3.2. Cel główny rozwoju społeczno-gospodarczego
3.3. Priorytety Strategii
3.3.1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki
3.3.2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej
3.3.3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości
3.3.4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa
3.3.5. Rozwój obszarów wiejskich
3.3.6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej
3.4. Finansowanie i system realizacji Strategii


Część II
Strategia i programy operacyjne polityki spójności dla celu Konwergencja

Rozdział 4.
Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013
(Bartosz Jóźwik)
4.1. Ogólna charakterystyka
4.2. Cel strategiczny i cele horyzontalne Narodowej Strategii Spójności
4.2.1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa
4.2.2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej
4.2.3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności
4.2.4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsię¬biorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej, oraz rozwój sektora usług
4.2.5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów oraz przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej
4.2.6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich
4.3. System realizacji celów Narodowej Strategii Spójności
4.3.1. Instrumenty realizacji celów Narodowej Strategii Spójności
4.3.2. Koordynacja realizacji Narodowej Strategii Spójności
4.3.3. System realizacji dla Celu Konwergencja
4.3.4. System realizacji dla Celu Europejska współpraca terytorialna.
4.4. Ramy finansowe

Rozdział 5.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
(Zbigniew Bajko, Bartosz Jóźwik)
5.1. Ogólna charakterystyka
5.2. Cel główny i cele szczegółowe
5.3. Osie priorytetowe
5.4. System wdrażania Programu

Rozdział 6.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
(Bartosz Jóźwik)
6.1. Ogólna charakterystyka
6.2. Cel główny i cele strategiczne
6.3. Priorytety
6.4. System wdrażania Programu

Rozdział 7.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
(Zbigniew Bajko, Bartosz Jóźwik)
7.1. Ogólna charakterystyka
7.2. Cel główny i cele szczegółowe
7.3. Osie priorytetowe
7.4. System wdrażania Programu

Rozdział 8.
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
(Zbigniew Bajko, Bartosz Jóźwik)
8.1. Ogólna charakterystyka
8.2. Cel główny i cele szczegółowe
8.3. Osie priorytetowe
8.4. System wdrażania Programu

Rozdział 9.
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
(Bartosz Jóźwik)
9.1. Ogólna charakterystyka
9.2. Cel główny i cele szczegółowe
9.3. Osie priorytetowe
9.4. System wdrażania Programu

Rozdział 10.
Regionalne Programy Operacyjne
(Marcin Szewczak)
10.1. Ogólna charakterystyka
10.2. System realizacji
10.3. Cele główne regionalnych programów operacyjnych


Część III
Programy operacyjne polityki spójności dla Celu Europejska Współpraca Terytorialna

Rozdział 11.
Programy Europejskiej Współpracy Transgranicznej
(Kinga Machowicz)
11.1. Ogólna charakterystyka
11.2. Polska - (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia
11.3. Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie)
11.4. Polska (Województwo Lubuskie i Województwo Dolnośląskie) Saksonia
11.5. Czechy - Polska
11.6. Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka
11.7. Litwa - Polska
11.8. Polska - Szwecja - Dania - Litwa - Niemcy - (Południowy Bałtyk)

Rozdział 12.
Programy Europejskiej Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej
(Kinga Machowicz)
12.1. Ogólna charakterystyka
12.2. Region Morza Bałtyckiego
12.3. Europa Środkowa
12.4. Program współpracy międzyregionalnej INRERREG IV С


Część IV
Programy operacyjne polityki rolnej i polityki rybackiej

Rozdział 13.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
(Marcin Szewczak)
13.1. Ogólna charakterystyka
13.2. Cel główny i cele szczegółowe
13.3. Osie priorytetowe
13.4. System wdrażania Programu

Rozdział 14.
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich
(Marcin Szewczak)
14.1. Ogólna charakterystyka
14.2. Cel główny i cele szczegółowe
14.3. Osie priorytetowe
14.4. System realizacji Programu


Część V
Wybrane aspekty wdrażania programów operacyjnych

Rozdział 15.
Procedura naboru projektów w ramach programów operacyjnych
(Kinga Machowicz)

Rozdział 16.
Udzielanie pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w ramach regionalnych programów operacyjnych
(Marcin Szewczak)
16.1. Udzielanie pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
16.2. Udzielanie pomocy publicznej w ramach regionalnych programów operacyjnych

Spis wybranych dokumentów dotyczących funduszy Unii Europejskiej
Indeks rzeczowy (Bartosz Jóźwik, Magdalena Paluch)

Data dodania produktu do sklepu: środa, 13 styczeń 2010.
Recenzje Produkt niedostępny
Poprzedni produkt  Produkt 137 z 175 
w kategorii Prawo i administracja
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Finansowanie zadań administracji publicznej ze środków UE
Finansowanie zadań administracji publicznej ze środków UE
$ Kultura grup mniejszościowych i marginalnych
$ Kultura grup mniejszościowych i marginalnych
Prawo materialne Unii Europejskiej w zarysie
Prawo materialne Unii Europejskiej w zarysie
$ Tożsamość narodowa i suwerenność państwa a integracja europejska
$ Tożsamość narodowa i suwerenność państwa a integracja europejska
Sound Structure and Sense. Studies in Memory of Edmund Gussmann
Sound Structure and Sense. Studies in Memory of Edmund Gussmann
Europeizacja prawa ochrony środowiska
Europeizacja prawa ochrony środowiska
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce