Wydawnictwo KUL
  Catalog » Philosophy » 8373632212 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Zima
Quick Find
Search
What's New? more
Etos pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej
Etos pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej
30,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
      Albums
      Commemorative Books
      Foreign languages
      Guides
      History
      Humanities
      Law
      Mathematics
      Natural sciences
      Periodicals
      Philosophy
      Social science
      Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce
[8373632212]
15,75zł
Product unavailable

ed. Antoni Dębiński, Monika Wójcik
ISBN: 83-7363-221-2
Pages: 392
Format: B5
Year: 2005
Language: Polish

Prawo rzymskie jest dyscypliną uprawianą we wszystkich polskich uniwersytetach, w których funkcjonują wydziały jurydyczne. Zainteresowanie tą dziedziną nauki w Polsce jest nadal stosunkowo duże. Prócz badań nad rzymskim prawem prywatnym prace podejmowane w różnych ośrodkach akademickich obejmują zagadnienia z zakresu rzymskiego prawa karnego, publicznego, papirologii prawniczej, obyczajów i kultury prawnej starożytnego Rzymu, recepcji i wpływu prawa rzymskiego na ustawodawstwo współczesne. Na dorobek romanistów składają się także publikacje na temat praw antycznych oraz dotyczących starożytnych doktryn politycznych i prawnych.
W dniach 9-12 maja 2004 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyła się Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Rzymskiego, która była poświęcona omówieniu badań prowadzonych w poszczególnych środkach romanistycznych w Polsce. Prezentacja tych badań została dokonana w formie referatów i komunikatów naukowych dotyczących tematów badawczych podejmowanych aktualnie przez pracowników oraz doktorantów w poszczególnych katedrach i zakładach.
Praca, którą oddajemy w ręce Czytelników, zawiera teksty referatów wygłoszonych podczas obrad oraz złożonych do protokołu konferencji. (ze Słowa wstępnego)SPIS TREŚCI

ANTONI DĘBIŃSKI, Słowo wstępne

AGNIESZKA KIJEWSKA, PROREKTOR KUL, Otwarcie obrad

KRZYSZTOF AMIELAŃCZYK, Custodia, career, vineula publica. Pozbawienie wolności w rzymskim prawie karnym za panowania cesarza Hadriana
Custodia, career, vineula publica. Imprisonment in the Roman Criminal Law during the Reign of Emperor Hadrian (Summary)

Ks. KRZYSZTOF BURCZAK, Niewolnicy a prawo azylu w ustawodawstwie synodów merowińskiej Galii
Sklaven und das Asylrecht in der Gesetzgebung der gallischen Synoden (Zusammenfassung)

ANTONI DĘBIŃSKI, Papiestwo a nauka prawa rzymskiego w XII-XIII wieku
The Papacy and the Studies of the Roman Law in the 12th and 13th c. (Summary)

MARZENA H. DYJAKOWSKA, Crimen laesae maiestatis jako przykład wpływów prawa rzymskiego na prawo karne Polski przedrozbiorowej. Stan badań i postulaty
Crimen lesae maiestatis as an Example of Impact Roman Law on the Polish Law before the Partitions (Summary)

PETER ERDÖ, Sopravvivenza del diritto romano in Ungheria e in Polonia nel Medioevo
Oddziaływanie prawa rzymskiego na Węgrzech i w Polsce w średniowieczu (Streszczenie)

MARIUSZ JERZY GOLECKI, Synallagma - koncepcja kontraktu Labeona a konstrukcja umowy zobowiązującej we współczesnym prawie włoskim, hiszpańskim i projektach harmonizacji prawa europejskiego
Synallagma - Labeo's conception of contract and the construction of contract within the contemporary law of Italy and Spain as well as in the projects of unification of the european law (Summary)

GRZEGORZ JĘDREJEK, Zastosowanie metody historycznej w polskiej romanistyce XIX wieku
The Application of the Historical Method in the 19th Century Polish Roman Law Studies (Summary)

MACIEJ JOŃCA, Ateńskie procesy o zabójstwa w V i IV wieku p.n.e
Athenian Murder Trials in the 5th and 4th Century B.C. (Summary)

STANISŁAW JÓŹWIAK, Audientia episcopalis w działalności św. Augustyna
Audientia episkopalis im Tätigkeit des heiligen Augustinus (Zusammenfassung)

ALDONA JUREWICZ, Praesumptio Muciana - przegląd literatury
Praesumptio muciana - Literaturübersicht (Zusammenfassung)

MAREK KURYŁOWICZ, Prawa antyczne w polskiej literaturze historycznoprawnej
Die antike Rechte in der polnischen rechtsgeschichtlichen Literatur (Zusammenfassung)

JOANNA MISZTAL-KONECKA, Konsekwencje kazirodztwa na gruncie rzymskiego prawa prywatnego
The Consequences of Incest in the Roman Private Law (Summary)

ALEKSANDRA PACZKOWSKA, Darowizna na rzecz konkubiny i jej dziecka w ustawodawstwie Konstantyna
Donation for the concubine and her child in the legislation of Constantine the Great (Summary)

BRONISŁAW SITEK, Skargi popularne w Portugalii. Współczesne zastosowanie prawa rzymskiego
Azioni popolari nel sistema giuridico in Portogallo (Sommario)

MAREK SOBCZYK, Koncepcja siły wyższej w dziełach Marka Juliusza Cycerona
The concept of force majeure in the works of Marcus Tullius Cicero (Summary)

KRZYSZTOF SZCZYGIELSKI, Stanowisko Kościoła i cesarzy chrześcijańskich wobec konkubinatu
L'attitude de l'Eglise et des empereurs chretiens a 1'egard du concubinage (Resume)

IWONA SZPRINGER, Kształtowanie się zastawu bezwarunkowego kolejnego wierzyciela w prawie rzymskim
Le development de la conception du gage inconditionnel sur le meme objet en droit romain (Resume)

ADAM ŚWIĘTOŃ, Jurysdykcja wojskowa w IV wieku n.e. w świetle konstytucji cesarskich. Zarys problemu
Military Jurisdiction in the 4th Century in the Imperial Constitutions - an Outline (Summary)

RENATA ŚWIRGOŃ-SKOK, Akcesja do nieruchomości w prawie rzymskim
Accession to Immobility in Roman Law (Summary)

JACEK WIEWIOROWSKI, Quaestor Iustinianus exercitus i jego kompetencje wobec wojska
Quaestor Iustinianus Exercitus and his Prerogatives towards the Army (Summary)

RAFAŁ WOJCIECHOWSKI, O wpływie prawa rzymskiego na rozwój prawa spółek w średniowieczu i na początku dziejów nowożytnych
Über den Einfluss des römischen Rechts auf die Entwicklung des Gesellschaftsrechts im Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit (Zusammenfassung)

MONIKA WÓJCIK, Ustanawianie zarządców fundacji dobroczynnych w rzymskim prawie poklasycznym
Nomina degli amministratori delie fondazioni di beneficienza nel diritto romano postclassico (Sommario)

ELŻBIETA ŻAK, Niedziedzicznos'c pasywna skarg wynikających z deliktów w rzymskim prawie klasycznym
L'intrasmissibilitä passiva delie azioni provenienti da delitti nel diritto romano classico (Sommario)

Indeks rzeczowy
Indeks osobowy
Noty o autorach

This product was added to our catalog on Monday 19 December, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 46 of 175 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Ubezpieczenie społeczne duchownych w prawie polskim
Ubezpieczenie społeczne duchownych w prawie polskim
Ochrona informacji w sieciach komputerowych
Ochrona informacji w sieciach komputerowych
System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Ochrona dziecka poczętego w Polskim prawie karnym
Ochrona dziecka poczętego w Polskim prawie karnym
$ Ochrona rodziny w prawie Kościoła łacińskiego
$ Ochrona rodziny w prawie Kościoła łacińskiego
Filozoficzne podstawy prawa japońskiego w perspektywie historycznej
Filozoficzne podstawy prawa japońskiego w perspektywie historycznej
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce