Wydawnictwo KUL
  Catalog » Philosophy » 8322806310 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Zima
Quick Find
Search
What's New? more
El aprendizaje de la oposición imperfecto/indefinido en estudiantes polacos de ELE
El aprendizaje de la oposición imperfecto/indefinido en estudiantes polacos de ELE
30,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
      Albums
      Commemorative Books
      Foreign languages
      Guides
      History
      Humanities
      Law
      Mathematics
      Natural sciences
      Periodicals
      Philosophy
      Social science
      Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Ksiądz Stanisław Witek - teolog moralista
[8322806310]
5,25zł
Product unavailable

Renata Wierna
ISBN: 83-228-0631-0
Pages: 264
Format: A5
Year: 2000
Language: Polish

Monografia poświęcona zmarłemu przed kilkunastu laty profesorowi teologii moralnej. Pierwsza, wstępna część pracy ukazuje polską teologię moralną w okresie przed- i posoborowym. W następnych autorka przybliża postać ks. prof. Stanisława Witka oraz omawia obszernie i szczegółowo jego myśl teologicznomoralną. Zakończenie pracy ukazuje wkład ks. Profesora w polską teologię posoborową.


SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW
BIBLIOGRAFIA
WSTĘP

Rozdział wstępny: POLSKA TEOLOGIA MORALNA W OKRESIE PRZEMIAN SOBOROWYCH
§ 1. Od Katolickiej etyki wychowawczej do Soboru Watykańskiego II
1. Nauczanie teologii moralnej
1.1. Ogólna charakterystyka stanu nauczania
1.2. Nauczanie teologii moralnej w tarnowskim seminarium
1.3. Nauczanie teologii moralnej w ośrodku wrocławskim
1.4. Nauczanie teologii moralnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
2. Ważniejsze opracowania
2.1. Opracowania dla ogółu
2.2. Podręczniki seminaryjne
2.3. Skrypty
3. Przedsoborowe postulaty odnowy
3.1. Jacka Woronieckiego propozycje odnowy teologii moralnej
3.2. Postulaty ks. Władysława Wichra
3.3. Postulaty ks. Stanisława Olejnika
§ 2. Od Soboru Watykańskiego II do Teologii moralnej fundamentalnej
1. Dyskusje wokół idei soborowych
2. Poszukiwanie nowej koncepcji teologii moralnej
3.2.1. Polscy moraliści wobec problemu nowego podręcznika
2.2. Powołanie chrześcijańskie
3. Główne kierunki badań
3.1. Badania w zakresie metodologicznym
3.2. Badania dotyczące treści
3.3. Badania historyczne

Rozdział I: ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ KS. STANISŁAWA WITKA
§ 1. Postać ks. Stanisława Witka
1. Rys biograficzny
2. Osobowość
2.1. Niektóre cechy charakteru
2.2. Szczególne uzdolnienia
2.3. Usposobienie
3. Sylwetka duchowa
§ 2. Działalność ks. Stanisława Witka
1. Działalność naukowo-wychowawcza
1.1. Zainteresowania naukowo-badawcze
1.2. Wykłady i seminaria
1.3. Referaty naukowe
1.4. Podróże naukowe
1.5. Praca w komitetach redakcyjnych
1.6. Naukowy warsztat pracy
1.7. Ks. Stanisław Witek jako naukowiec
2. Działalność organizacyjno-społeczna
2.1. Rektor Małego Seminarium im. abpa L. Wałęgi w Tarnowie
2.2. Działalność organizacyjno-społeczna w KUL
3. Posługa kapłańska
3.1. Wikariusz i prefekt
3.2. Ojciec duchowny
3.3. Rekolekcjonista
3.4. Konferencjonista i kaznodzieja
3.5. Profesor i duszpasterz
§ 3. Spuścizna naukowa
1. Prace drukowane
1.1. Monografia
1.2. Podręczniki
1.3. Słowniki
1.4. Artykuły
1.5. Sprawozdania i komunikaty
1.6. Hasła encyklopedyczne
1.7. Komentarze biblijne
1.8. Prace współautorskie
2. Rękopisy
2.1. Konkordancja Starego i Nowego Testamentu
2.2. Kultura moralna narodu polskiego
3. Materiały warsztatowe

Rozdział II: TEOLOGIA MORALNA W UJĘCIU KS. STANISŁAWA WITKA
§ 1. Założenia metodologiczne i formalne
1. Definicja
1.1. Teologia moralna jako nauka
1.2. Zagadnienie człowieka w teologii moralnej
1.3. Natura i nadprzyrodzoność w teologii moralnej
2. Źródła
2.1. Źródła religijne
2.2. Źródła pozareligijne
3. Metody
3.1. Kierunki badań teologicznomoralnych
3.2. Metoda analogii
§ 2. Model teologii moralnej
1. Teologia moralna ogólna
1.1. Projekt a Teologia moralna fundamentalna
1.2. Problematyka Teologii moralnej fundamentalnej
2. Teologia moralna szczegółowa
2.1. Teologia moralna szczegółowa według Modelu.
2.2. Teologia moralna szczegółowa w Chrześcijańskiej wizji moralności
2.3. Ujęcie deontologiczne
3. Teologia życia duchowego
3.1. Układ problematyki
3.2. Teologia życia duchowego a Projekt teologii duchowości
§ 3. Zasadnicze obszary zainteresowań
1. Grzech i sakrament pojednania
1.1. Natura grzechu
1.2. Podział grzechów
1.3. Nawrócenie i sakrament pojednania
2. Duchowość chrześcijańska
2.1. Znaczenie pojęcia "duchowość"
2.2. Zagadnienie modlitwy
2.3. Mistagogia
3. Etos polski
3.1. Wpływ czynników historyczno-kulturowych na kształtowanie się polskiego etosu
3.2. Etos historyczny

Rozdział III: WKŁAD KS. STANISŁAWA WITKA W POLSKĄ TEOLOGIĘ MORALNĄ
§ 1. W zakresie metodologii
1. Rola Pisma świętego
1.1. Podejście do Pisma świętego w historii teologii moralnej
1.2. Pismo święte w teologii moralnej według ks. S.Witka
2. Język
2.1. Postulaty ks. Stanisława Witka dotyczące języka teologii moralnej
2.2. Język publikacji ks. Stanisława Witka
§ 2. W zakresie treści
1. Antropologia moralna
1.1. Podstawowe założenia antropologii moralnej ks. Stanisława Witka
1.2. Teilhardowska wizja świata
2. Aretologia
2.1. Dynamiczna i finalistyczna koncepcja cnót
2.2. Rola cnót w życiu moralnym chrześcijanina
§ 3. Specyficzne cechy ujęcia
1. Koncentryczny układ podręczników
2. Zasada aksjologiczna
2.1. Koncepcja wartości w ujęciu ks. Stanisława Witka
2.2. Wartości moralne
2.3. Aksjologiczne ujęcie problematyki teologii moralnej
3. Otwartość na źródła
3.1. Zasady korzystania z loci communes
3.2. Potrzeba sięgania do źródeł pozateologicznych
3.3. Przydatność źródeł pozateologicznych w wykładzie teologii moralnej

ZAKOŃCZENIE

This product was added to our catalog on Monday 19 December, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 5 of 47 in category Commemorative Books  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Krajobraz i ogród wiejski. T. 4<br> Dziś i jutro wsi
$ Krajobraz i ogród wiejski. T. 4
Dziś i jutro wsi
Jan Dobrzański. Profesor, Mistrz i Przyjaciel
Jan Dobrzański. Profesor, Mistrz i Przyjaciel
$ Czesław Zgorzelski - Uczony i Wychowawca
$ Czesław Zgorzelski - Uczony i Wychowawca
Bezdomność. Szkice z socjologii, polityki społecznej i katolickiej nauki społecznej
Bezdomność. Szkice z socjologii, polityki społecznej i katolickiej nauki społecznej
Integrująca rola słowa
Integrująca rola słowa
$ Obraz i kult
$ Obraz i kult
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce