Wydawnictwo KUL
  Catalog » Philosophy » 8322807341 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wielkanoc_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Osoba na scenie. Wokół koncepcji teatru Karola Wojtyły
Osoba na scenie. Wokół koncepcji teatru Karola Wojtyły
38,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
      Albums
      Commemorative Books
      Foreign languages
      Guides
      History
      Humanities
      Law
      Mathematics
      Natural sciences
      Periodicals
      Philosophy
      Social science
      Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Plenitudo legis dilectio
[8322807341]
21,00zł
Product unavailable

Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM z okazji 65. rocznicy urodzin
ed. A. Dębiński, E. Szczot
ISBN: 83-228-0734-1
Pages: 960
Format: B5
Year: 2000
Languages: Polish, German, Spanish, English

Praca obejmuje artykuły autorów związanych z różnymi ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą. Pierwsza część księgi zawiera biogram Ojca Profesora Bronisława Zuberta, omawia jego dorobek naukowy i osiągnięcia dydaktyczne. Druga - opracowania z zakresu historii prawa, prawa kanonicznego, teologii i innych dziedzin nauki.


SPIS TREŚCI

Od redaktorów (Antoni Dębiński, Elżbieta Szczot)
Von den Herausgebern (Antoni Dębiński, Elżbieta Szczot)
Plenitudo legis est dilectio (Andrzej Szostek MIC - Rektor KUL)
Plenitudo legis est dilectio (Andrzej Szostek MIC - Rektor der KUL)


WOKÓŁ OSOBY JUBILATA

Biografia
Bibliografia publikacji profesora dr. hab. B. W. Zuberta OFM (zestawiła Elżbieta Szczot)
Prof. dr hab. Bronisław Wenanty Zubert OFM klasyk kanonistyki polskiej (ks. Henryk Misztal)


Z HISTORII PRAWA

Władysław Bojarski, "Restitutio in integrum" od wyroków w Kodeksie justyniańskim i w Kodeksie Jana Pawła II
La "restitutio in integrum" contrę les jugements dans le Code Justinien et dans le Code de Jean-Paul II (Res.)

Ks. Antoni Dębiński, Kanonisches Recht an der Katholischen Universität Lublin 1918-1983
Prawo kanoniczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1918-1983 (Streszcz.)

Ks. Jan Dyduch, Odnowa liturgiczna archidiecezji krakowskiej w świetle sprawozdań z wizytacji kanonicznych kardynała Karola Wojtyły
The Liturgical Renewal in the Archdiocese of Crack As It Is Seen in the Reports on the Canon Visitations Performed by Cardinal Karol Wojtyła (Summ.)

Marzena Hanna Dyjakowska, Promocje doktorskie z obojga praw w Akademii Zamojskiej w XVIII wieku
Promotiones doetorales in utraque iure in Academia Zamoscensi XVIII saeculi (Summ.)

Grzegorz Jędrejek, Prawo rzymskie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w latach 1918-1939
Der Lehrstuhl für römisches Recht an der Johannes-Casimir-Universität in Lemberg in den Jahren 1918-1939 (Zsf.)

Marek Kuryłowicz, Zasada "adoptio naturam imitatur" w prawie rzymskim
Der Grundsatz "adoptio naturam imitatur" im römischen Recht (Zsf.)

Ks. Stanisław Tymosz, Normy dotyczące życia zakonnego na synodzie lwowskim z 1765 roku
Normen des monastischen Lebens auf der Lemberger Synode (1765) (Zsf.)


Z PRAWA KANONICZNEGO

Ks. Leszek Adamowicz, Sakrament święceń w prawie kodeksowym katolickich Kościołów wschodnich
Das Weihesakrament im Codex Canonum Ecclesiae Orientalium (Zsf.)

Winfried Aymans, Prälaturbischof - Militärbischof. Anmerkungen zu einer neueren Praxis des apostolischen Stuhles
Biskup prałaturny - biskup polowy. Uwagi na temat nowej praktyki Stolicy Apostolskiej (Streszcz.)

Wiesław Bar OFMConv, Od stowarzyszenia świeckiego do stowarzyszenia publicznego międzynarodowego. Status prawny MI - Rycerstwa Niepokalanej w Kościele katolickim
Vom Laieninstitut zum öffentlichen internationalen Verband. Zum Rechtsstatus der Militia Immaculatae in der katholischen Kirche (Zsf.)

Ks. Andrzej Dzięga, Charakterystyka przebiegu i postanowień Synodu Plenarnego w Polsce z 1936 r
Die polnische Generalsynode von 1936. Ihre Charakteristik und ihre Beschlüsse (Zsf.)

Ks. Grzegorz Erlebach, Wokół pojęcia jurysprudencji rotalnej
Circa il concetto di giurisprudenza rotale (Somm.)

Ewa Gajda, Treść zobowiązań składanych przez katolika w celu uzyskania licencji na małżeństwo mieszane
The Commitments Made by a Catholic in Order to Obtain License for a Mixed Marriage (Summ.)

Antonio Garcia y Garcia OFM, San Leonardo de Porto Maurizio en la tradición Franciscana
Św. Leonard z Porto Maurizio w tradycji franciszkańskiej (Streszcz.)

Ks. Wojciech Góralski, "Bonum coniugum" w kan. 1055 § 1 KPK. Geneza i historia
"Bonum coniugum" nel can. 1055 § 1 del CIC. La genesi e la storia (Somm.)

Ks. Edward Górecki, Zagadnienie udzielania sakramentu pokuty chrześcijanom niekatolikom przez szafarzy katolickich w opiniach autorów po wydaniu Kodeksu Pio-Benedyktyńskiego
Das Spenden des Sakraments der Buße an die nicht-katholischen Christen durch die katholischen Spender in den nach dem Kodex Pio-Benediktiner entstandenen Forschungstexten (Zsf.)

Ks. Krzysztof Graczyk, Wpływ chorób neurologicznych na rozeznanie oceniające
The Impact of Neurological Diseases on Evaluative Discretion (Summ.)

Abp Zenon Grocholewski, Struktura etapu dowodowego procesu
Die Struktur der Beweisphase im kanonischen Prozeß (Zsf.)

Mons. Josef Huber, Die affektive Unreife als Quelle des "defectus libertatis internae"
Niedojrzałość emocjonalna jako źródło "defectus libertatis internae" (Streszcz.)

Ks. Adam Kaczor, Papieska Rada do Spraw Interpretacji Tekstów Prawnych
Der Päpstliche Rat zur Interpretation von Gesetzestexten (Zsf.)

Johannes Madey, Ekklesiologische und kanonistische Anmerkungen zum sog. "Kerala Agreement"
Uwagi eklezjologiczne i kanonistyczne na temat "Kerala Agreement" (Streszcz.)

Ks. Piotr Majer, Wpływ błędu na ważność zgody małżeńskiej. Próba syntezy na podstawie analizy relacji między intelektem a wolą nupturienta
La influencia del error en la validez del consentimiento matrimonial. Un intento de la sintesis en base de la relación entre el intelecto y la voluntad del contrayente (Res.)

Ks. Henryk Misztal, Kodyfikacje prawa kanonizacyjnego
Kodifizierungen des Kanonisationsrechts (Zsf.)

Ks. Marian Pastuszko, Miejsce sprawowania sakramentu pokuty i pojednania (kan. 964 §§ 1-3)
De loco celebrationis sacramenti paenitentiae et reconciliationis (can. 964 §§ 1-3) (Summ.)

Ks. Stanisław Paździor, Dy symulacja a dyspensa milcząca
La dissimulatione e la dispensa tacita (Somm.)

Helmut Pree, Der Stellenwert der Tradition im kanonischen Recht die Auslegungsregel des C. 6 § 2 CIC/1983
Miejsce tradycji w prawie kanonicznym. Reguła interpretacyjna kan. 6 § 2 KPK (Streszcz.)

Bruno Primetshofer CSsR, "Assensus" und "Dissensus". Überlegungen zur Apostolischen Konstitution "Ad Tuendam Fidem"
"Assensus" i "dissensus". Refleksje nad konstytucją apostolską "Ad tuendam fidem" (Streszcz.)

Heribert Schmitz, Candidati ad presbyteratum migrantes
Candidati ad presbyteratum migrantes (Streszcz.)

Hugo Schwendenwein, Die Verankerung des kirchlichen Bildungwesens im österreichischen Recht
Umocowanie szkolnictwa kościelnego w prawie austriackim (Streszcz.)

Ambroży Skorupa SDS, Klasztory kontemplacyjne mniszek według instrukcji "Sponsa Verbi"
Kontemplative Frauenklöster laut Instruktion "Sponsa Verbi" (Zsf.)

Ks. Remigiusz Sobański, Transseksualizm a zdolność do zawarcia małżeństwa (Quaestio disputanda)
Transsexualismus et habilitas ad matrimonium contrahendum (Quaestio disputanda) (Summ.)

Elżbieta Szczot, Posługa sakramentalna źródłem uświęcenia wiernych
Der sakramentale Dienst als Quelle der Heiligung von Gläubigen (Zsf.)

Ks. Ryszard Sztychmiler, Sędziowie i urzędnicy sądowi w służbie praw człowieka
Richter und Gerichtspersonal im Dienst der Menschenrechte (Zsf.)


Z TEOLOGII

Hugolin Langkammer OFM, Historia najwcześniejszej tradycji o kanonicznych księgach Ezdrasza i Nehemiasza
Die Geschichte der ältesten Überlieferungen über die kanonischen Bücher Ezra und Nehemia (Zsf.)

Ireneusz Sławomir Ledwoń OFM, Teologiczny status religii pozachrześcijańskich w ujęciu papieża Jana Pawła II
Le statut theologique des religions non-chretiennes d'apres le papę Jean Paul II (Res.)

Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv, Małżeństwa o różnej przynależności wyznaniowej. Z prac Podkomisji Dialogu
Konfessionelle Mischehen. Einige Bemerkungen zu den Arbeiten der Unterkommission für ökumenischen Dialog (Zsf.)

Ks. Seweryn Rosik, Biblijny horyzont przykazania VIII
Der biblische Horizont des 8. Gebotes (Zsf.)

Ks. Marian Rusecki, Objawieniowa geneza religii
Die Offenbarung als der Ursprung der Religion (Zsf.)


VARIA

Vesc. Peter Erdö, La condizione giuridica e la protezione delle minoranze religiose in Ungheria
Sytuacja prawna i ochrona mniejszości religijnych na Węgrzech (Streszcz.)

Sylwester Kasprzak SVD, Inkulturacja w dziele misji ewangelizacyjnej Kościoła łacińskiego
The Inculturation in the Missionary Activities of the Latin Church (Summ.)

Ks. Józef Krukowski, Konstytucyjne zasady relacji między państwem a Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi (art. 25 Konstytucji RP z 1997 r.)
Verfassungsrechtliche Prinzipien der Beziehungen von Staat und der katholischen Kirche sowie den sonstigen Glaubensgemeinschaften in Polen (Zsf.)

Klaus Lüdicke, Zum kirchlichen Arbeitsrecht in der Bundesrepublik Deutschland
Kościelne prawo pracy w Republice Federalnej Niemiec (Streszcz.)

Elizabeth McDenough OP, The God of Our Religious Life
Bóg naszego życia zakonnego (Streszcz.)

Antoni J. Nowak OFM, Miłość. Wolność. Prawo
Liebe. Freiheit. Gesetz (Zsf.)

Ks. Jerzy Szymik, Szukając Mistrza. "Docibilitas"
Auf der Suche nach dem Meister. "Docibilitas" (Zsf.)

Tacjan Wójciak OFM, Wybrane dylematy moralne w zawodzie lekarza
Scelti delimni morali nella professione del medico (Somm.)

Noty o autorach
Table of Contents

This product was added to our catalog on Monday 19 December, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 7 of 47 in category Commemorative Books  Next product
Customers who bought this product also purchased
Ochrona dziecka poczętego w Polskim prawie karnym
Ochrona dziecka poczętego w Polskim prawie karnym
Studia Prawnicze KUL, 1/2007
Studia Prawnicze KUL, 1/2007
$ Kulty publiczności
$ Kulty publiczności
$ Sekty
$ Sekty
$ Ochrona rodziny w prawie Kościoła łacińskiego
$ Ochrona rodziny w prawie Kościoła łacińskiego
Studia Prawnicze KUL, 1(37)/2009
Studia Prawnicze KUL, 1(37)/2009
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce