Wydawnictwo KUL
  Start » Filozofia » 8373634150 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Phonological and Phonetic Explorations
Phonological and Phonetic Explorations
35,00zł
Kategorie
    WYPRZEDAŻ
    Benedykt XVI
    Jan Paweł II
    KSIĄŻKI NAGRODZONE
    Albumy
    Czasopisma
    Filozofia
    Humanistyka
    Historia
    Książki obcojęzyczne
    Księgi pamiątkowe
    Matematyka
    Nauki przyrodnicze
    Nauki społeczne
    Podręczniki do nauki języków obcych
    Prawo i administracja
    Teologia
    Varia
    Lubliniana
    Tania książka
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE
    
    Artykuły promocyjne
    Wyczerpane
      Albumy
      Czasopisma
      Filozofia
      Historia
      Humanistyka
      Książki obcojęzyczne
      Księgi pamiątkowe
      Matematyka
      Nauki przyrodnicze
      Nauki społeczne
      Podręczniki do nauki języków obcych
      Prawo i administracja
      Teologia
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Instaurare omnia in Christo
[8373634150]
36,00zł
Produkt niedostępny

O zbawieniu, teologii, dialogu i nadziei. Profesorowi Wacławowi Hryniewiczowi OMI w 70. rocznicę urodzin.

red. ks. Przemysław Kantyka
ISBN:
83-7363-415-0
Stron: 642
Format: B5 (oprawa twarda)
Rok wydania: 2006


Spis treści

List abpa Leonarda Sandri w imieniu J. Świątobliwości Papieża Benedykta XVI Słowo wstępne Rektora KUL (Stanisław Wilk SDB)
Słowo redakcji o drodze naukowej Prof. Wacława Hryniewicza OMI i o jubileuszowej księdze (Przemysław Kantyka)
Biography of Prof. Wacław Hryniewicz OMI

DOROBEK NAUKOWY PROF. WACŁAWA HRYNIEWICZA
Wykaz skrótów
Publikacje książkowe i książki redagowane (oprac. Stanisław Józef Koza)
Chronologiczny wykaz publikacji (oprac. Przemysław Kantyka, Stanisław Józef Koza)
Prace dyplomowe napisane pod kierunkiem Prof. Wacława Hryniewicza OMI (oprac. Przemysław Kantyka, Stanisław Józef Koza)
Prace dyplomowe recenzowane przez Prof. Wacława Hryniewicza OMI (oprac. Stanisław Józef Koza)
Prace dyplomowe na temat dorobku naukowego Prof. Wacława Hryniewicza OMI (oprac. Stanisław Józef Koza)

WOKÓŁ OSOBY I TEOLOGII KS. WACŁAWA HRYNIEWICZA
Alfons Nossol

Ekumenia radykalnej nadziei zbawczego uniwersalizmu. Próba ogólnej charakterystyki paschalnej teologii Prof. W. Hryniewicza
Ökumene radikaler Hoffnung auf ein universales Heil. Versuch einer allgemeinen Charakteristik der Theologie von Prof. P. W. Hryniewicz - Zusammenfassung

Stanisław Józef Koza
Tajemnica jedności i podziału Kościoła. Kilka refleksji ekumenicznych ucznia o swym Mistrzu
Das Geheimnis der Einheit und der Spaltung der Kirche. Einige okumenische Bemerkungen eines Schulers uber seinen Meister - Zusammenfassung

Lucjan Balter
Udział Ks. Prof. Wacława Hryniewicza w Międzynarodowej Komisji Mieszanej do Dialogu Teologicznego między Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem Prawosławnym
Participation de Prof. Wacław Hryniewicz dans la Commision Internationale Mixte pour le Dialogue Theologique parmi l'Eglise Romaine Catholique et l'Eglise Orthodoxe - Resume

JanTurnau
Pedagog wielkiej nadziei
Un pedagogue de grandę esperance - Resume

TEOLOGIA SOBOROWA I NAUCZANIE PAPIESKIE
Walter kard. Kasper
Die theologische Verbindlichkeit des Okumenismusdekrets des II. Vatikanischen Konzils Unitatis redintegratio
Teologiczna normatywność Dekretu o ekumenizmie Soboru Watykańskiego II Unitatis redintegratio - Streszczenie

Stanisław kard. Nagy
Adhortacje apostolskie - ważny człon doktrynalnego dorobku pontyfikatu papieża Jana Pawła II
Les exhortations apostoliques - une partie importante de l'acqis doctrinal du Pape Jean Paul II - Resume

Józef Majewski
Vaticanum II - przełom, ale jaki? W czterdziestą rocznicę zakończenia soborowych obrad
Vatican II - What Kind of Turning-point? In the Fortieth Anniversary of the Closure of Conciliar Debate - Summary

Andrzej A. Napiórkowski
Metodologiczne i merytoryczne uwagi do posoborowej antropologii teologicznej Methodological and Substantial Notes Concerning Post-conciliar Theological Anthropology - Summary

EKLEZJOLOGIA
Andrzej Czaja
Gdzie Chrystusowy Duch, tam Kościół?
Wo der Geist Christi, dort ist die Kirche? - Zusammenfassung

Wojciech Hanc
Katolickość i apostolskość Kościoła w świetle dialogowego dokumentu studyjnego Ekumenicznej Rady Kościołów i Kościoła rzymskokatolickiego
La cattolicita e apostolicita nella luce del documento di studio del Consiglio Ecumenico delie Chiese e delia Chiesa cattolica romana - Riassunto

Johannes Oeldemann
Die Bedeutung und das Verstandnis der nichtorthodoxen Kirchen in der orthodoxen Ekklesiologie
Znaczenie i rozumienie Kościołów nieprawosławnych w eklezjologii prawosławnej - Streszczenie

Ernst Christoph Suttner
Verschiedene Ekklesiologien und ein gegensatzliches Verstandnis von den Beschltissen des Florentinums in der Kiever Synode und in Rom. Die Hauptursachen fur das Scheitern der sogenannten Brester Union
Różnorodne eklezjologie i przeciwstawne rozumienie uchwał Florentinum na Synodzie Kijowskim oraz w Rzymie. Główne przyczyny niepowodzenia tak zwanej Unii Brzeskiej - Streszczenie

Walerian Bugel
Tajemnica Kościoła w ujęciu chrześcijan Św. Tomasza. Eklezjologia na łamach kwartalnika "Christian Orient"
The mystery of the Church among the St Thomas Christians. The Ecclesiology on the pages of the quarterly "Christian Orient" - Summary

PASCHA - ESCHATOLOGIA - NADZIEJA
Jurgen Moltmann

Was erwartet uns im Jtingsten Gericht?
Co nas czeka na Sądzie Ostatecznym? - Streszczenie

Jerzy Szymik
O chrystokształtności nadziei
Uber die Christusgestaltigkeit der Hoffnung - Zusammenfassung

Krzysztof Góźdź
Pascha chrześcijańska
Das christliche Pascha - Zusammenfassung

Marian Rusecki
Antropologia paschalna (homo paschalis)
Paschal anthropology (homo paschalis) - Summary

Andrzej Kaim
Poza nadzieją nie ma zbawienia
No Salvation beyond the Hope - Summary

Jan Sergiusz Gajek
Świadectwo męczenników i rewaloryzacja kultury. Martyria i diakonia nadziei La testimonianza dei martiri e la rivalorizzazione delia cultura. Martyria e diakonia delia speranza - Riassunto

Piotr Jaskóła
Unio cum Christa w eschatologii Kalwina
Unio cum Christa in Calvins Eschatologie - Zusammenfassung

Zbigniew Danielewicz
Aporie teologii czasu
Aporiae of the theology of time - Summary

DIALOGI EKUMENICZNE - TEOLOGIA JEDNOŚCI
Adelbert Denaux
Bible and Christian Unity. Reflections from a Roman Catholic Point of View Biblia a jedność chrześcijan. Refleksje z rzymskokatolickiego punktu widzenia - Streszczenie

Karol Karski
Geneza oficjalnej współpracy pomiędzy Światową Radą Kościołów a Kościołem rzymskokatolickim
Die Genese der offiziellen Zusammenarbeit zwischen dem Okumenischen Rat der Kirchen und der rómisch-katholischen Kirche - Zusammenfassung

Stanisław Celestyn Napiórkowski
Polskie drogi dialogu. Międzykościelne uznanie sakramentu chrztu
Polish Paths of Dialogue. The Interdenominational Acknowledgement of the Sacrament of Baptism - Summary

Leonard Górka
Pro memoria. Obecność pastoralna Kościoła katolickiego na terenie Rosji w świetle dokumentu papieskiej komisji Pro Russia
Pro memoria. La presenza delia Chiesa Cattolica in Russia alia luce del documento delia comissione pontificia Pro Russia - Riassunto

Zygfryd Glaeser
Przez dialog ku pełnej jedności. Wokół nadziei i trudów dialogu katolicko-prawosławnego
Durch den Dialog zur vollkommenen Einheit. Hoffnungen und Schwierigkeiten eines katholisch-orthodoxen Dialogs - Zusammenfassung

Eleni Fotiju
"Aby został poznany dogmat wzajemnej miłości Kościoła". Trudne początki "dialogu miłości"
«Pour que le dogme de l'amour reciproque de l'Eglise soit connu». Debuts difficiles du «dialogue de l'amour» - Resume

Rajmund Porada
Sukcesja apostolska w dialogu rzymskokatolicko-prawosławnym
Die apostolische Sukzession im romisch-katholisch/orthodoxen Dialog - Zusammenfassung

Przemysław Kantyka
Jedność i apostolskość Kościoła w doktrynie metodystycznej i dialogu katolicko-metodystycznym
Unity/Oneness and Apostolicity of the Church in the Methodist Doctrine and in the Roman Catholic-Methodist Dialogue - Summary

ANTROPOLOGIA - ETYKA - TEOLOGIA MORALNA
Józef Życiński
Ecumenical Anthropology and World Ethics
Antropologia ekumeniczna a etyka ogólnoświatowa - Streszczenie

Zdzisław J. Kijas
Doświadczanie godności chrześcijanina
Mettere alia prova la dignita del cristiano - Riassunto

Sławomir Nowosad
Natural Law in the 20th c. Renewal of Anglican Moral Theology
Prawo naturalne w kontekście XX-wiecznej odnowy anglikańskiej teologii moralnej - Streszczenie

Manfred Uglorz
Biblijne fundamenty ewangelickiej etyki społecznej
Biblical Foundation of the Evangelical Social Ethics - Summary

UJĘCIA SYSTEMATYCZNE
Alfons Nossol
Karl Barth redivivus
Karl Barth redivivus - Zusammenfassung

Stylianos Harkianakis
Theology As the Language of the Eighth Day
Teologia jako język "ósmego dnia" - Streszczenie

Grigorios Larentzakis
Die Gnade Gottes und die (xexavoLa Umkehr als Mittel fflr die Erlosung der Welt. Einige okumenische Bemerkungen aus orthodoxer Sicht
Łaska Boża i (xexavoLa-nawrocenie jako środki zbawienia świata. Kilka refleksji ekumenicznych z prawosławnego punktu widzenia - Streszczenie

Karol Klauza
Teodor Abu Qurrach - arabski świadek teologii systematycznej. Przyczynek do ikonologii arabo-chrześcijańskiej
Teodoro Abu Qurrah - testimone arabo delia teologia sistematica - Riassunto

Bogusław Milerski
Dietricha Bonhoeffera niereligijna interpretacja pojęć biblijnych
Dietrich Bonhoeffers nichtreligiose Interpretation biblischer Begriffe - Zusammenfassung

VARIA
Aleksander Naumow
Święty Mikołaj w Bari jako argument w polemice wyznaniowej
San Nicola di Bari come argomento delia polemica confessionale - Riassunto

Edward Ozorowski
Mit szukający prawdy
Myth searching the truth - Summary

Roman E. Rogowski
Mistyka ciała
La mystique du corps - Resume

Max Stebler
Das postmoderne Europa ais Chance fflr eine "sakulare Gottbegegnung heute"
Postmodernistyczna Europa szansą "świeckiej formy spotkania Boga dzisiaj" - Streszczenie

Informacje o Autorach

Data dodania produktu do sklepu: środa, 22 listopad 2006.
Recenzje Produkt niedostępny
Poprzedni produkt  Produkt 38 z 47 
w kategorii Księgi pamiątkowe
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Crimen laesae maiestatis. Studium nad wpływami prawa rzymskiego w dawnej Polsce
Crimen laesae maiestatis. Studium nad wpływami prawa rzymskiego w dawnej Polsce
Traktat o Kościele
Traktat o Kościele
$ Uczestnictwo wiernych świeckich w budowaniu Kościoła-Wspólnoty. Studium teologicznopastoralne w świetle nauczania Kościoła (1962-2009)
$ Uczestnictwo wiernych świeckich w budowaniu Kościoła-Wspólnoty. Studium teologicznopastoralne w świetle nauczania Kościoła (1962-2009)
Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię Jezusa (Łk 24,47)
Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię Jezusa (Łk 24,47)
$ Metodologia nauk przyrodniczych
$ Metodologia nauk przyrodniczych
$ Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych
$ Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce