Wydawnictwo KUL
  Catalog » Philosophy » 9788373636705 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wielkanoc_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Paragone. Pasaże sztuki. Studia ofiarowane Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu
Paragone. Pasaże sztuki. Studia ofiarowane Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu
100,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
      Seria: Acta Collegii Suprasliensis
      Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
      Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Historia Kościoła, cz. 1: Starożytność chrześcijańska
[9788373636705]
26,25zł
5,00zł
You save: 21,25zł
Product unavailable

Bolesław Kumor
ISBN: 978-83-7363-670-5
Pages: 242
Format: B5
Year: 2008
Language: Polish

Historia Kościoła, rozumiana jako dzieje ludu Bożego, omawiana jest na tle dziejów całego chrześcijaństwa i świata. Autor podkreśla rolę Kościoła w rozwoju kultury i jego działalność misyjną w świecie. Mniej miejsca poświęca zagadnieniom politycznym. Do opracowania włączone zostały dzieje Kościoła w Polsce.


SPIS TREŚCI

Wstęp

Okres I. KOŚCIÓŁ W POGAŃSKIM CESARSTWIE RZYMSKIM

Rozdział I. OD ŻYDÓW DO POGAN. PRZYGOTOWANIE, ZAŁOŻENIE I ROZSZERZENIE SIĘ CHRZEŚCIJAŃSTWA
§ 1. Otoczenie rodzącego się chrześcijaństwa
1. Przygotowanie świata żydowskiego na "pełność czasów" (Ga 4,4)
2. Przygotowanie na przyjęcie chrześcijaństwa w pogaństwie
§ 2. Jezus Chrystus Bóg-człowiek. Założyciel Kościoła
1. Źródła historyczne
2. Założyciel Kościoła Jezus Chrystus
§ 3. Pierwsza gmina chrześcijańska w Jerozolimie
1. Dzieje pierwszej społeczności chrześcijańskiej
2. Ustrój i życie religijne społeczności jerozolimskiej
§ 4. Chrześcijaństwo wśród pogan; św. Paweł apostoł
1. Początki chrześcijaństwa wśród pogan i działalność apostolska św. Pawła
2. Ustrój i życie religijne chrześcijańskich gmin paulińskich
§ 5. Działalność św. Piotra apostoła i innych apostołów
1. Działalność św. Piotra i początki chrześcijaństwa w Rzymie
2. Działalność św. Jana i innych apostołów

Rozdział II. ZWYCIĘSKI POCHÓD CHRZEŚCIJAŃSTWA
§ 6. Przyczyny szybkiego rozszerzania się chrześcijaństwa i trudności
1. Przyczyny rozszerzania się chrześcijaństwa
2. Trudności w szerzeniu się chrześcijaństwa
§ 7. Rozszerzanie się chrześcijaństwa od I do IV wieku
1. Początki chrześcijaństwa w Europie
2. Chrześcijaństwo w Afryce i Azji
3. Chrześcijaństwo poza granicami cesarstwa rzymskiego

Rozdział III. WALKA POGAŃSTWA Z KOŚCIOŁEM
§ 8. Przyczyny prawne i rodzaje prześladowań
1. Przyczyny prawne prześladowań
2. Opinia publiczna jako przyczyna prześladowań
3. Rodzaje męczeństwa, męczennicy i ich liczba
4. Źródła do czasów męczeńskich
§ 9. Przebieg prześladowań
1. Prześladowania o charakterze partykularnym
2. Powszechne prześladowania chrześcijaństwa
3. Tolerancja dla chrześcijan, zwycięstwo
§ 10. Męczeństwo i kult religijny męczenników. Katakumby
1. Kult religijny męczenników
2. Katakumby, początki sztuki chrześcijańskiej

Rozdział IV. WALKA LITERACKA CHRZEŚCIJAŃSTWA Z POGAŃSTWEM. CHRZEŚCIJAŃSKA WSPÓLNOTA
§ 11. Walka literacka z pogaństwem. Polemika pogańska i chrześcijańska apologetyka
1. Polemika pogańska przeciwko chrześcijaństwu
2. Apologia i apologeci w obronie chrześcijaństwa
3. Osiągnięcia apologetów
§ 12. Dalszy rozwój doktryny teologicznej
1. Szkoła katechetyczna w Aleksandrii w Egipcie
2. Inne szkoły katechetyczne na Wschodzie
3. Rozwój doktryny chrześcijańskiej na Zachodzie
§ 13. Błędnowierstwo - herezje
1. Problem powstania herezji
2. Pierwsze herezje trynitarne. Monarchianie
3. Gnostycyzm - zasady i systemy
4. Gnosa perska - Manicheizm
5. Apologeci chrześcijańscy w walce z gnostycyzmem
§ 14. Wewnętrzne kościelne spory religijno-moralne w II i III wieku
1. Chiliazm, czyli millenaryzm. Oczekiwanie 1000-letniego Królestwa Chrystusowego na Ziemi
2. Montanizm
3. Schizma nowacjańska
4. Spory o ważność chrztu heretyków
5. Spory na temat czasu święcenia Wielkanocy
§ 15. Hierarchia kościelna
1. Biskupi i kapłani
2. Okręgi biskupie (diecezja); początki organizacji metropolitalnej
3. Jedność Kościoła i prymat rzymski
§ 16. Życie duchowe i moralne społeczności chrześcijańskiej
1. Życie sakramentalne wiernych
2. Moralne i społeczne życie chrześcijan. Caritas Christiana


Okres II. KOŚCIÓŁ W CHRZEŚCIJAŃSKIM CESARSTWIE RZYMSKIM

Wstęp

Rozdział I. CHRZEŚCIJAŃSTWO RELIGIĄ PAŃSTWOWĄ. ROZBUDOWA USTROJU KOŚCIELNEGO
§ 17. Konstantyn Wielki. Pierwszy chrześcijański cesarz i jego synowie
1. Przyczyny zwycięstwa chrześcijaństwa
2. Wybór chrześcijaństwa przez Konstantyna Wielkiego
3. Następstwa prawne "programu" mediolańskiego
4. Cesarz Konstantyn a publiczne życie chrześcijan
5. Przeniesienie stolicy Cesarstwa nad Bosfor. Charakterystyka cesarza Konstantyna Wielkiego
6. Synowie Konstantyna Wielkiego i ich polityka religijna
§ 18. Cesarz Julian Apostata (361-363). Reakcja pogańska
1. Geneza reakcji pogańskiej
2. Cesarz Julian Apostata i jego polityka religijna (361-363)
§ 19. Chrześcijaństwo religią państwową
1. Polityka religijna następców csarza Juliana Apostaty
2. Cesarz Teodozjusz Wielki (375-395). Przywileje religii państwowej
dla chrześcijaństwa
3. Polityka religijna następców Teodozjusza Wielkiego. Cesarz Justynian Wielki
§ 20. Rozbudowa ustroju kościelnego
1. Geneza rozbudowy ustroju kościelnego
2. Metropolie i metropolici
3. Biskupstwa i biskupi
4. Początki parafii wiejskich
5. Przywileje duchowieństwa
6. Kształcenie i dyscyplina kleru
§ 21. Hierarchia i ustrój patriarchalny
1. Patriarchaty w Aleksandrii i Antiochii
2. Patriarchaty w Konstantynopolu i Jerozolimie
3. Katolikaty Persji i Armenii
4. Uprawnienia patriarchów. Zakres autonomii Kościołów wschodnich
§ 22. Patriarcha Zachodu. Prymat powszechny biskupa Rzymu
1. Prymat powszechny papieża rzymskiego
2. Obsadzanie Stolicy Apostolskiej i początki kurii papieskiej
3. Wybitniejsi papieże tego okresu
§ 23. Sobory i synody kościelne i ich ustrój
1. Sobory powszechne
2. Synody partykularne

Rozdział II. SPORY DOKTRYNALNE NA WSCHODZIE. FORMOWANIE SIĘ KATOLICKIEJ NAUKI TRYNITARNEJ I CHRYSTOLOGICZNEJ
§ 24. Arianizm i I Sobór powszechny w Nicei (325)
1. Ariusz i jego nauka
2. I Sobór powszechny i jego uchwały
§ 25. Kryzys ariański i obrona symbolu nicejskiego
1. Walka o nicejskie wyznanie wiary na Wschodzie
2. Rozłam arianizmu i jego przezwyciężenie
§ 26. II Sobór powszechny w Konstantynopolu (381). Potępienie duchoburstwa. Powolny zanik arianizmu
1. Duchoburstwo i II Sobór powszechny w Konstantynopolu
2. Powolny zanik arianizmu
§ 27. Wielcy obrońcy symbolu nicejskiego
1. Św. Atanazy
2. Św. Bazyli Wielki
3. Św. Grzegorz z Nyssy
4. Św. Grzegorz z Nazjanzu
5. Św. Jan Chryzostom
§ 28. Papież Liberiusz i sprawa jego prawowierności
1. Stosunek papieża Liberiusza do arianizmu
2. Świadectwa współczesnych o prawowierności papieża Liberiusza
3. Działalność papieża Liberiusza po powrocie z wygnania
§ 29. Apolinaryzm i nestorianizm. III Sobór powszechny w Efezie (431)
1. Apolinaryzm
2. Próby rozwiązania problemu stosunku natury ludzkiej do boskiej w Chrystusie
3. Wystąpienie Nestoriusza
4. Sobór powszechny w Efezie (431)
5. Zjednoczenie Kościoła na Wschodzie
§ 30. Monofizytyzm. IV Sobór powszechny w Chalcedonie (451)
1. Geneza i początki monofizytyzmu
2. "Rozbój efeski" (449)
3. IV Sobór powszechny w Chalcedonie (451)
§ 31. Opozycja przeciwko doktrynie chalcedońskiej. Spór o "trzy rozdziały". V Sobór powszechny w Konstantynopolu (553)
1. Spory monofizyckie
2. Spory orygenesowskie
3. Spór o "trzy rozdziały"
4. V sobór powszechny w Konstantynopolu (553)
§ 32. Monoteletyzm. VI Sobór powszechny w Konstantynopolu (680)
1. Geneza i rozwój herezji
2. Synod rzymski papieża Marcina I (649)
3. VI Sobór powszechny w Konstantynopolu (680)
4. Synod trullański w 692 r
5. Sprawa prawowierności papieża Honoriusza I (625-638)

Rozdział III. SPORY DOKTRYNALNE NA ZACHODZIE
§ 33. Spory o obiektywną świętość Kościoła. Donatyzm
1. Geneza i tło donatyzmu
2. Powstanie i rozwój donatyzmu
3. Podział sekty i jej powolny zanik
§ 34. Pryscylianizm
1. Geneza i nauka pryscylian
2. Rozwój i zanik pryscylianizmu
§ 35. Spory o łaskę i wolną wolę. Pelagianizm
1. Geneza i nauka pelagianizmu
2. Rozwój pelagianizmu i jego potępienie
§ 36. Semipelagianizm
1. Nauka św. Augustyna o przeznaczeniu
2. Zasady i rozwój semipelagianizmu
§ 37. Prawowierni obrońcy katolickiej soteriologii
1. Św. Augustyn (354-430)
2. Św. Hieronim (ok. 347-420)
§ 38. Korzyści płynące z dogmatyzacji prawd religijnych

Rozdział IV. ROZWÓJ TERYTORIALNY CHRZEŚCIJAŃSTWA W IV I V WIEKU
§ 39. Rozpowszechnienie się chrześcijaństwa w cesarstwie rzymskim
1. Postęp chrystianizacji wewnątrz cesarstwa
2. Postawa arystokracji rzymskiej i uczonych wobec chrześcijaństwa
§ 40. Misje chrześcijańskie poza granicami cesarstwa rzymskiego
1. Rozwój chrześcijaństwa w Azji
2. Chrześcijaństwo w Arabii i Etiopii
3. Początki chrześcijaństwa wśród plemion germańskich
§ 41. Rozwój terytorialny Kościołów przedchalcedońskich
1. Przyjęcie nestorianizmu przez Kościół perski
2. Rozpowszechnienie się monofizytyzmu w Armenii i Etiopii

Rozdział V. ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE OD IV DO VI WIEKU
§ 42. Kościelna działalność charytatywna i społeczno-moralna
1. Caritas Christiana
2. Działalność społeczno-moralna
§ 43. Służba Boża. Święta kościelne i inne formy kultu religijnego
1. Służba Boża
2. Święta kościelne i kult świętych
3. Pielgrzymki, kult obrazów i początki sztuki starochrześcijańskiej .
§ 44. Powstanie i rozwój życia zakonnego na Wschodzie i na Zachodzie
1. Geneza życia zakonnego
2. Rozwój życia zakonnego na Wschodzie
3. Życie zakonne na Zachodzie
§ 45. Od starożytności do średniowiecza
1. Wędrówki ludów
2. Upadek zachodniego cesarstwa rzymskiego
3. Kościół ratunkiem kultury

Bibliografia
Indeks nazwisk

This product was added to our catalog on Monday 19 December, 2005.
Reviews Product unavailable
Product 1 of 93 in category History  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Emigranci i jankesi. O amerykańskich historykach Rosji
$ Emigranci i jankesi. O amerykańskich historykach Rosji
$ Bóg, świat i człowiek w pismach Honoriusza Augustodunensisa
$ Bóg, świat i człowiek w pismach Honoriusza Augustodunensisa
$ Oswald Balzer i lwowska szkoła historycznoprawna
$ Oswald Balzer i lwowska szkoła historycznoprawna
$ Czesław Zgorzelski - Uczony i Wychowawca
$ Czesław Zgorzelski - Uczony i Wychowawca
Scripta Biblica et Orientalia 7-8(2015-2016)
Scripta Biblica et Orientalia 7-8(2015-2016)
$ Teologia pastoralna nauką w służbie nowej ewangelizacji
$ Teologia pastoralna nauką w służbie nowej ewangelizacji
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce