Wydawnictwo KUL
  Catalog » Social science » 9788377022207 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Problemy wypowiedziane. XVI Warsztaty Młodych Edytorów
Problemy wypowiedziane. XVI Warsztaty Młodych Edytorów
25,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
  Seria: Acta Collegii Suprasliensis
  Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
  Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
  Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
  Seria: Centrum badań nad rodziną
  Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
  Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
  Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
  Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
  Seria: Studia nad wiedzą
  Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  Seria: Studia z psychologii w KUL
  Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
  Seria: Uzależnienia - fakty i mity
  Seria: Źródła jedności narodów Europy
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Społeczeństwo sieci. Gospodarka sieciowa w Europie środkowej i wschodniej. Vol. 1
[9788377022207]
42,00zł
Product available

ed. Sławomir Partycki
ISBN:
978-83-7702-220-7
Pages: 722
Format: B5
Year: 2011
Languages: Polish, Russian, English


Spis treści

Społeczeństwo sieci w teorii i praktyce

Andrzej Zybertowicz, Kto rządzi Polską? Między siecią systemu a siecią układu
Wiesław Wątroba, Second Life Generation. Zarys koncepcji
Barbara Przybylska-Czajkowska, Waldemar Czajkowski, Koncepcja "społeczeństwa sieciowego". W sieci pojęć i teorii
Sławomir Partycki, W poszukiwaniu świata powiązań sieciowych
Zdzisław Zagórski, Sieci globalne a szanse cywilizacyjne społeczeństwa polskiego
Włodzimierz Kaczocha, Jan Sikora, Socjologiczno-filozoficzne zagadnienia społeczeństwa informacyjnego
Владимир Меньшиков, Социальная стратификация в сетевом информационном обществе
Katarzyna Garwol, Lesław H. Haber, Informatycy wobec patologii w społeczeństwie sieci. Wybrane aspekty
Paweł Woroniecki, Sieć w perspektywie socjologii emocji. Przezwyciężania "paradoksu niewidoczności"
Danuta Walczak-Duraj, Medialny obraz gospodarki sieciowej
Nazira Kakulia, The Phenomenon of the Necroeconomics and Causes of its Formation During the Post-Communist Transformation
Галина Санько, Транснационализация производства и капитала в условиях новой экономики
Л.С. Шаховская, Е.И. Новакова, Виртуализация социального сегмента российского рынка дополнительных образовательных услуг: утопия или реальность?
Jolanta Kopka, Przemiany kategorii czasu z odniesieniem do społeczeństwa sieci
Andrzej Marcin Bernacki, Zarządzanie sobą w czasie a gospodarka sieciowa
Владимир Коробов, Влияние доминирующих идентичностей на геополитические ориентации Украинцев
Murman Kvaratskhelia, The Problems of Post-communist Transformation
Ольга Брусиловская, Социально-экономические трансформации в посткоммунистических странах европы: пример Венгрии
Рамаз Абесадзе, Сетевая экономика и основные направления ее формирования в Грузии
Арам Навасардян, Информационное общество Армении
Валерий Николаевский, Виктория Омельченко, Адаптационные стратегии студентов в условиях становления информационного общества в Украине
Валентина Симхович, Проблемы социализации молодежив сетевом обществе
Виктор Мокану, Образ жизни и качество здоровья: взаимовлияние в современном Молдавском обществе
Ванкевич Елена, Глобальный сдвиг парадигмы занятости в сетевой экономике
Janusz R. Sobczyk, Megastrategia globalizacji. Świat w sieci władzy globalnej i kryzysowym chaosie cywilizacyjnym
Kamil Filipek, Od Web 1.0 do Web 3.0.Społeczna ewolucja internetu
Светлана Балюк, Наталья Клаунинг, Интернет как источник информации: украинское измерение
Ahmedova Arzu Nasimi gizi, Internet - Television: New Broadcasting Model of the Century
Marta Dorenda-Zaborowicz, Ruchy społeczne w sieci: globalne działania na rzecz globalnej sprawiedliwości
Надежда Дулина, Надежда Овчар, Евгений Ефимов, Социальные сети: к определению понятий
Татьяна Удовицкая, Риски в сетевом обществе:к проблеме анализа
Tomasz Słupczyński, Informatyka społeczna jako narzędzie analizy i konstrukcji społeczeństwa
Любовь Лебединцева, Социально-экономическая трансформация роли знания в современном обществе
Magda Parzyszek, Synergetyczna teoria samoorganizacji - podstawowe założenia i problemy
Ewa Sikora, Elementy autopojetycznej teorii Niklasa Luhmanna w analizie społeczeństwa sieciowego
Krystyna Leśniak-Moczuk, Od społeczeństwa więzi do społeczeństwa kontaktu
Monika Adamczyk, Kapitał społeczny a sieci relacji we wspólnotach lokalnych
Agnieszka Drewniak, Wspólnota sieciowa a społeczność lokalna w społeczeństwie sieciowym
Olga Domakur, Информационное общество как элемент постиндустриального общества
Екатерина Каргаполова, Астраханская областькак сетевое локальное сообщество
Надежда Дулина, Надежда Овчар, Евгений Ефимов, Трансформация социальных сетей: региональный аспект
Tomasz Piróg, Utopia czy rzeczywistość? O sieciowym i wspólnotowym charakterze relacji w społeczeństwie obywatelskim 


Gospodarka sieciowa, e-rozwój, globalny kryzys

Ludwik Skiba, Osobliwości ostatniego kryzysu gospodarczego w Polsce i na świecie
Елена Попкова, Лариса Шаховская, Татьяна Митрахович, «Воронки отсталости» в современной экономике
Felicjan Bylok, Zmiany w relacjach produkcja i konsumpcja w społeczeństwie sieci
Анзор Кураташвили, Социально ориентированная рыночная экономика и информационное общество: взаимосвязь и взаимообусловленность
Antanas Makštutis, Juozas Vijeikis, Vladas Tumalavičius, Small and Medium-Sized Business Development in Lithuania
Анита Kokaревичa, Влияние интернет среды на распространенность и употребление табачных изделий в Латвии
Илвия Разгале, Зане Страута, Роль интернет среды в формировании у подростков представления о сексуальном поведении
Agnieszka Izabela Baruk, Etyczny kontekst postępowania producentów żywności a ich postrzeganie przez nabywców finalnych
Jakub Górka, Cash Circulation in Poland - Parties Involved and Reciprocal Relations
Анна Танина, Использование социальных сетей в электронной коммерции (на примере «вконтакте»)
Татьяна Галич, Формальный анализ социальных сетей: основные понятия, свойства и показатели
Danuta Ciukszo, Beata Tomaszewska-Hołub, Aktualny stan i perspektywy rozwoju nowej gospodarki
Ewa Albińska, Społeczeństwo konsumpcyjne a globalny kryzys w xxi wieku
Jan W. Owsiński, Aneta M. Pielak, Krzysztof Sęp, Tirols: Web-Based Networks Centred on Self-Governmental Municipality Websites vs. Local Activity
Alina Betlej, Znaczenie badań naukowych i prac B+R w gospodarce sieciowej
Marta Starczyk, Koncepcja regionu uczącego się a sieciowy paradygmat rozwoju
Sylwia Szajc, Innowacje a sieć - formalne i nieformalne kanały przepływu zasobów
Grzegorz Kotliński, Ewa Kulińska-Sadłocha, Internet jako narzędzie kształtowania świadomości zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego
Wiesław Breński, Internet jako źródło poszukiwania pracy wśród studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Anna M. Zarzycka, Zastosowanie internetu na rynku B2B na przykładzie branży zoologicznej
Alla Bohdan, Ukraińsko-polska współpraca. Czy można wyjść na równą drogę?
Olga Krokowska, Dysfunkcje gospodarcze na Ukrainie w czasie prezydentury Leonida Kuczmy i Wiktora Juszczenki
Alona Plyaskina, Specyfika społeczeństwa informacyjnego na Ukrainie
Галина Щерба, Перспективы развития трансграничного сотрудничества Украины в сетевом пространстве восточной Европы
Илга Лавринович, Олга Лавриненко, Инесса Никифорова, Современные социально-экономические трансформации: дифференциация доходов населения Латвии
Rets Renemanis, Ļubova Renemane, Rauls Vēliņš, Latvian Health Care System in an Early Post Crisis Period
Anna Rychwalska, Ekspatriacja jako efekt umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw
Agnieszka Mozyro, Przedsiębiorczość w strukturach sieci na przykładzie wybranych polskich firm na Litwie
Karlis Litaunieks, Main Causes of Tax Evasion and its Consequences
Anita Modrzejewska, Anna Pajor, Analiza sieciowa struktury obrotów handlowych w UE
Czesław Kubasiewicz, Polacy wobec obrotu bezgotówkowego
Наталия Тюленева, Элина Макиенко, Нейронные сети и их применение в финансовом секторе сетевой экономики 
Эдуардс Ванагс, Эволюция теории занятости в экономике переходного периода
Айна Чаплинска, Сравнительная оценка методов определения кредитоспособности заёмщика
Гунтарс Ванагс, Современные экономические трансформации и занятость в Латвии
Krzysztof Grabczuk, Bernadetta Nakielska, Fundusze europejskie szansą na rozwój uczelni wyższych na lubelszczyźnie
Dawid Błaszczak, Miasto jako przestrzeń wymiany i przepływów. Globalizacja a procesy usieciowienia miast
Tomasz Jurkiewicz, E-samorząd podstawą społeczeństwa informacyjnego
Patrycja Pietras-Mieczkowska, Zdezorganizowanie struktury oranizacyjnej przedsiębiorstwa sieciowego

This product was added to our catalog on Sunday 15 May, 2011.
Reviews
Previous product  Product 74 of 323 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Społeczeństwo sieci. Gospodarka sieciowa w Europie środkowej i wschodniej. Vol. 2
Społeczeństwo sieci. Gospodarka sieciowa w Europie środkowej i wschodniej. Vol. 2
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce