Wydawnictwo KUL
  Catalog » Social science » SP75 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 6. Przekaz wiary w rodzinie
W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 6. Przekaz wiary w rodzinie
33,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
      Seria: Juliusz Makarewicz
      Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
      Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
      Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
      Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
      Seria: Studia Prawnicze KUL
      Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
      Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Studia prawnicze KUL, 3(75)/2018
[SP75]
35,00zł
Product available

red. Krzysztof Wiak
ISSN:
1897-7146
Pages: 178
Format: B5
Year: 2018
Language: Polish


Spis treści

STUDIA I ARTYKUŁY

Anna BARCZAK, Adrianna OGONOWSKA, Wykładnia przepisów w zakresie udziału społeczeństwa w ochronie środowisk-wybrane problemy
Interpretation of Legal Provisions Concerning Public Participation
in Environmental Protection - Selected Problems
Интепретация положений в сфере участия общества в охране
окружающей среды - избранные проблемы

Witold DANIŁOWICZ, Prawo polowania - nienazwana instytucja prawa łowieckiego
Hunting Rights - Unnamed Institution of Polish Hunting Law
Право на охоту - неизвестное учреждение охотничьего права
 
Paulina KOZIŃSKA, Marek GESZPRYCH, Dyskrecjonalna władza organów administracji publicznej przy określaniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w świetle wybranych orzeczeń sądowo-administracyjnych
Discretionary Power of the Public Administration in Defining the Scope of the Report on the Impact of the Undertaking on the Environment - Selected Judicial and Administrative Decisions
Дискреционная власть органов публичной администрации при определении сферы доклада о влиянии проекта на окружающую среду - в свете избранных судебно-административных вынесенных решений

Anna HAŁADYJ, Luki konstrukcyjne w prawie ochrony środowiska - wykładnia i stosowanie
Structural Gaps in Environmental Law - Interpretation and Application
Конструкционные пробелы в праве охраны окружающей среды - интерпретация и применение

Artur K. MODRZEJEWSKI, Odmowa przyjęcia odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych ze względu na"inne przyczyny"
Refusal of Acceptance the Municipal Waste to the Regional Municipal Waste
Treatment Because of the other Reasons
Отказ принятия коммунальных отходов к региональной инсталляции обработки коммунальных отходов, учитывая"другие причины"           

Jerzy STELMASIAK, Dorota LEBOWA, Wykładnia sądów administracyjnych w zakresie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu
Interpretation of Administrative Courts in the Area of Landscape Parks and Protected Landscape Areas
Интерпретация административных судов в сфере ландшафтных парков и охраняемые ландшафтные зоны

MATERIAŁY I GLOSY
Piotr DEMBICKI, Dwa oblicza zasady przezorności w procesie inwestycyjno-budowlanym
Two Faces of the Precautionary Principle in Investing and Building Process
Две стороны принципа предосторожности в инвестиционно-строительном процессе

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM
Ustawa z dnia 11 lutego 1949 r. o Izbie Rolniczej kraju związkowego
Nadrenia Północna-Westfalia (tłum. Marek Geszprych)

RECENZJE
L. Leszczyński, B. Liżewski, A. Szot (red.), Precedens sądowy w polskim porządku prawnym, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2018, ss. 285 (rec. Anna Kalisz)

SPRAWOZDANIA
Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.
XIX czesko-polsko-słowacka konferencja prawa ochrony środowiska, Chełmno, 19-21 września 2018 r. (Tomasz Bojar-Fijałkowski)

Z ŻYCIA WYDZIAŁU
DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, styczeń - marzec 2018 r. (oprac. Judyta Dworas-Kulik)

This product was added to our catalog on Tuesday 02 July, 2019.
Reviews
Previous product  Product 29 of 30 in category Seria: Studia Prawnicze KUL  Next product
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce