Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788377026304 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

marzec
Quick Find
Search
What's New? more
Zarys mariologii komunijnej
Zarys mariologii komunijnej
28,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Porozumienia wertykalne w prawie konkurencji Unii Europejskiej
[9788377026304]
35,00zł
Product available

Aleksander Maziarz
ISBN:
978-83-7702-630-4
Pages: 392
Format: B5
Year: 2013
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I. Porozumienia wertykalne jako przedmiot badań
1.1. Wprowadzenie
1.2. Ewolucja polityki konkurencji dotyczącej porozumień wertykalnych
1.3. Podwójna natura porozumień wertykalnych - pozytywne i negatywne skutki ograniczeń wertykalnych
1.4. Porozumienia wertykalne a polityka konkurencji
1.4.1. Efektywność gospodarcza
1.4.2. Polityka przemysłowa
1.4.3. Integracja rynków
1.4.4. Wolność gospodarcza
1.4.5. Dobrobyt gospodarczy
1.4.6. Stworzenie jednolitego rynku
1.4.7. Ochrona małych i średnich przedsiębiorstw
1.4.8. Pozostałe cele
1.5. Hierarchia wartości prawa konkurencji
1.6. Podsumowanie

Rozdział II. Unijne reguły konkurencji a porozumienia wertykalne
2.1.Wprowadzenie
2.2. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję
2.2.1. Przesłanki stosowania art. 101 TFUE
2.2.1.1. Formy zakazanej kooperacji przedsiębiorstw
2.2.1.1.1. Porozumienia i porozumienia wertykalne
2.2.1.1.2. Decyzje związków przedsiębiorstw
2.2.1.1.3. Uzgodnione praktyki
2.2.1.2. Wpływ na handel między państwami członkowskimi
2.2.1.3. Przesłanka zapobieżenia, ograniczenia lub zakłócenia konkurencji ze względu na cel lub skutek
2.2.1.4. Porozumienia mające niewielki wpływ na konkurencję
2.2.1.5. Pojęcie przedsiębiorstwa jako strony porozumienia wertykalnego
2.2.1.6. Definicja rynku właściwego
2.3. Zastosowanie wyłączenia indywidualnego - art. 101 ust. 3 TFUE
2.3.1. Niezbędne ograniczenia konkurencji
2.3.2. Czynniki istotne przy ocenie porozumień wertykalnych
2.3.3. Przesłanki wyłączenia
2.3.3.1. Przesłanka wzrostu wydajności produkcji lub dystrybucji
2.3.3.2. Przesłanka zapewnienia konsumentom słusznej części zysku
2.3.3.3. Przesłanka niezbędności ograniczeń konkurencji
2.3.3.4. Przesłanka braku eliminacji konkurencji
2.3.3.5. Przesłanki inne niż wzrost efektywności
2.4. Wyłączenia grupowe
2.5. Zakaz nadużywania pozycji dominującej
2.6. Reguły stosowania art. 101 TFUE przewidziane rozporządzeniem nr 1/2003
2.6.1. Uprawnienia Komisji Europejskiej
2.6.1.1. Decyzje Komisji Europejskiej
2.6.1.2. Zobowiązania przedsiębiorstw
2.6.1.3. Decyzja stwierdzająca zgodność porozumienia z art. 101 TFUE
2.6.1.4. Nieformalne wskazówki
2.6.1.5. Decyzje o wycofaniu wyłączenia grupowego
2.6.2. Stosowanie art. 101 TFUE przez krajowe organy ochrony konkurencji
2.6.3. Kary za naruszenie unijnych reguł konkurencji
2.6.4. Współpraca w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji
2.6.5. Uprawnienia sądów krajowych.
2.6.6. Jednolite stosowanie art. 101 i 102 TFUE z krajowym prawem konkurencji
2.7. Podsumowanie

Rozdział III. Przesłanki objęcia porozumień wertykalnych rozporządzeniem nr 330/2010
3.1. Wprowadzenie
3.2. Kryterium ilościowe wyłączenia grupowego
3.3. Kryteria jakościowe wyłączenia grupowego
3.3.1. Narzucanie cen odsprzedaży
3.3.2. Ograniczenie terytorialne lub odnoszące się do kręgu klientów
3.3.3. Ograniczenie terytorialne lub odnoszące się do kręgu klientów w ramach systemu selektywnej dystrybucji
3.3.4. Ograniczanie sprzedaży części zamiennych
3.4. Wykluczone ograniczenia konkurencji
3.4.1. Zakazy konkurowania na okres dłuższy niż pięć lat
3.4.2. Zakazy konkurowania nakładane po zakończeniu porozumienia
3.4.3. Zakazy konkurowania nakładane na uczestników sieci dystrybucji selektywnej
3.4.4. Ograniczenia konkurencji niespełniające przesłanek wyłączenia
3.5. Wycofanie wyłączenia grupowego
3.6. Wyłączenie grupowe a prawa własności intelektualnej
3.7. Porozumienia wertykalne między konkurentami
3.8. Związek z innymi rozporządzeniami ustanawiającymi wyłączenia grupowe
3.9. Związki przedsiębiorstw objęte wyłączeniem grupowym
3.10. Wytyczne Komisji Europejskiej
3.11. Podsumowanie

Rozdział IV. Porozumienia wertykalne zawierające ograniczenia wertykalne
4.1. Wprowadzenie
4.2. Porozumienia franczyzowe
4.2.1. Wpływ porozumień franczyzowych na konkurencję
4.2.2. Porozumienia franczyzowe a art. 101 ust. 1 TFUE
4.2.3. Postanowienia porozumień franczyzowych nienaruszające art. 101 ust. 1 TFUE
4.2.4. Postanowienia naruszające art. 101 ust. 1 TFUE
4.2.5. Porozumienia franczyzowe objęte wyłączeniem grupowym
4.2.6. Porozumienia franczyzowe objęte wyłączeniem indywidualnym
4.2.7. Wnioski częściowe
4.3. Porozumienia agencyjne
4.3.1. Kwalifikacja porozumień agencyjnych na gruncie art. 101 ust. 1 TFUE
4.3.1.1. Niezależność agenta od zleceniodawcy
4.3.1.2. Ryzyko ponoszone przez agenta jako czynnik determinujący porozumienia agencyjne
4.3.2. Postanowienia porozumień agencyjnych a art. 101 ust. 1 TFUE
4.3.3. Wnioski częściowe
4.4. Porozumienia o dystrybucji selektywnej
4.4.1. Porozumienia o dystrybucji selektywnej a art. 101 ust. 1 TFUE
4.4.2. Postanowienia niewpływające na konkurencję
4.4.3. Porozumienia o dystrybucji selektywnej objęte wyłączeniem grupowym
4.4.4. Porozumienia o dystrybucji selektywnej objęte wyłączeniem indywidualnym
4.4.5. Wnioski częściowe
4.5. Porozumienia o dystrybucji wyłącznej
4.5.1. Porozumienia o dystrybucji wyłącznej objęte wyłączeniem indywidualnym
4.5.2. Porozumienia o dystrybucji wyłącznej objęte wyłączeniem grupowym
4.5.3. Dozwolone ograniczenia wertykalne
4.5.4. Wnioski częściowe
4.6. Porozumienia o wyłącznym przydziale klienteli
4.7. Porozumienia o wyłączności dostaw
4.7.1. Porozumienia o wyłączności dostaw a art. 101 ust. 1 TFUE
4.7.2. Porozumienia o wyłączności dostaw objęte wyłączeniem indywidualnym
4.7.3. Wnioski częściowe
4.8. Porozumienia o wyłączności zakupów, jednomarkowości oraz sprzedaży wiązanej
4.8.1. Porozumienia o wyłączności zakupów
4.8.2. Porozumienia o jednomarkowości
4.8.2.1. Porozumienia o jednomarkowości objęte wyłączeniem indywidualnym
4.8.3. Porozumienia o sprzedaży wiązanej
4.8.3.1. Porozumienia o sprzedaży wiązanej objęte wyłączeniem indywidualnym
4.8.4. Wnioski częściowe
4.9. Porozumienia o podwykonawstwo
4.10. Porozumienia dotyczące zarządzania kategoriami produktów
4.10.1. Przesłanki stosowania art. 101 ust. 3 TFUE
4.10.2. Wnioski częściowe
4.11. Porozumienia o dostępie do sieci dystrybucji
4.11.1. Porozumienia o dostępie do sieci dystrybucji a art. 101 ust. 3 TFUE
4.11.2. Wnioski częściowe
4.12. Porozumienia ograniczające ceny odsprzedaży
4.12.1. Porozumienia ograniczające ceny odsprzedaży objęte wyłączeniem indywidualnym
4.12.2. Wnioski częściowe
4.13. Podsumowanie

Rozdział V. Porozumienia wertykalne w sektorze pojazdów silnikowych
5.1. Wprowadzenie
5.2. Porozumienia wertykalne dotyczące nowych pojazdów silnikowych
5.2.1. Wyłączenie grupowe na podstawie rozporządzenia nr 1400/2002
5.2.1.1. Przesłanki wyłączenia grupowego
5.2.1.2. Wyznaczanie rynku właściwego
5.2.1.3. Próg udziału w rynku
5.2.1.4. Najpoważniejsze ograniczenia konkurencji - tzw. czarne klauzule
5.2.1.5. Warunki szczególne odnoszące się do sprzedaży nowych samochodów
5.2.1.6. Porozumienia wertykalne w sprzedaży nowych pojazdów silnikowych
5.2.6.1.1. Porozumienia o dystrybucji selektywnej w sprzedaży nowych pojazdów silnikowych
5.2.6.1.2. Porozumienia o dystrybucji wyłącznej w sprzedaży nowych pojazdów silnikowych
5.2.7. Wycofanie wyłączenia grupowego
5.3. Porozumienia wertykalne objęte rozporządzeniem nr 461/2010
5.3.1. Porozumienia wertykalne w zakresie dystrybucji nowych pojazdów silnikowych od dnia 1 czerwca 2013 roku
5.3.2. Dystrybucja części zamiennych oraz usług naprawy i konserwacji pojazdów
5.3.2.1. Przesłanki wyłączenia grupowego
5.3.2.2. Porozumienia wertykalne w sektorze pojazdów silnikowych
5.3.2.2.1. Wyłączone porozumienia o dystrybucji selektywnej w sektorze pojazdów silnikowych
5.3.2.2.2. Porozumienia zawierające zobowiązania o jednomarkowości
5.3.2.3. Porozumienia wertykalne w sektorze pojazdów silnikowych nieobjęte wyłączeniem grupowym
5.4. Podsumowanie

Rozdział VI. Porozumienia wertykalne o transferze technologii
6.1. Wprowadzenie
6.2. Zakres wyłączenia grupowego
6.2.1. Próg udziału w rynku
6.2.2. Najpoważniejsze ograniczenia konkurencji
6.2.2 Wykluczone ograniczenia
6.3. Wycofanie i zaniechanie stosowania wyłączenia grupowego
6.4. Wybrane postanowienia porozumień o transferze technologii nieobjęte rozporządzeniem nr 772/2004
6.4.1. Postanowienia dotyczące opłat licencyjnych
6.4.2. Postanowienia o zakazie konkurowania
6.4.3. Ugody i porozumienia o zrzeczeniu się roszczeń
6.4.4. Porozumienia o zasobach technologii
6.5. Podsumowanie

Rozdział VII. Zakończenie
7.1. Niezbędność wyłączeń grupowych dla porozumień wertykalnych
7.2. Regulacja porozumień wertykalnych przez rozporządzenia o wyłączeniach grupowych
7.3. Zakres wyłączenia grupowego
7.4. Zakres wyłączenia indywidualnego
7.5. Czy istnieje prawny mechanizm bilansowania skutków porozumień wertykalnych
7.6. Interpretacja porozumień wertykalnych
7.7. Postulaty de lege ferenda

Bibliografia

This product was added to our catalog on Thursday 09 May, 2013.
Reviews
Previous product  Product 137 of 346 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Nowe prawo energetyczne
Nowe prawo energetyczne
Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej
Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej
Podmiot bierny przestępstwa na tle włoskiego prawa karnego
Podmiot bierny przestępstwa na tle włoskiego prawa karnego
Crimen laesae maiestatis. A study of Roman law influences in old Poland
Crimen laesae maiestatis. A study of Roman law influences in old Poland
Ewolucja zadań podmiotów funkcjonujących w strukturze państwa
Ewolucja zadań podmiotów funkcjonujących w strukturze państwa
Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie polskim
Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie polskim
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce