Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788373637863 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Zima
Quick Find
Search
What's New? more
Studia Nauk Teologicznych PAN 15/2020
Studia Nauk Teologicznych PAN 15/2020
35,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Oblicza filozofii XVII wieku
[9788373637863]
49,35zł
18,00zł
You save: 31,35zł
Product available

ed. ks. Stanisław Janeczek
ISBN:
978-83-7363-786-3
Pages: 576
Format: B5 (hard cover)
Year: 2008
Language: Polish

Prezentowane opracowanie filozofii XVII w. stara się urzeczywistnić ideał integralnie pojętej historii filozofii, stosującej różne współczesne metody jej opracowania: od jej filozoficznej koncepcji, badającej teksty wieku XVII jako element aktualnego dyskursu filozoficznego, przez badania genetyczno-komparatystyczne, aż po historię kultury intelektualnej, bliską historii idei, kultury czy historii kultury intelektualnej (intellectual history). W aspekcie treściowym stara się więc na równi potraktować zarówno prace uznanych dziś klasyków XVII wieku, jak Descartes, Malebranche, Hobbes, Spinoza, Leibniz i Pascal, czy autorów tworzących w kręgu tej złożonej tradycji (np. Geulincx), jak też typowy dla ówczesnego szkolnictwa uniwersyteckiego i średniego tzw. nowożytny arystotelizm chrześcijański (druga scholastyka). Równocześnie starano się pokazać zestaw typowych tematów podejmowanych przez wszystkie ówczesne dyscypliny filozoficzne od metafizyki i epistemologii przez antropologię i etykę po filozofię społeczną i estetykę, a nawet filozofię matematyki i ekologię. Starano się też ukazać ważny styk refleksji filozoficznej z przyrodniczą w ramach konstytuującej się wówczas idei nowożytnej nauki, z jednej strony zrywającej z filozofią, ale z drugiej strony wykorzystującej dalej kategorie filozofii i kopiującej jej ambicje systemotwórcze. (z Przedmowy)


SPIS TREŚCI

Przedmowa

Od epistemologii do metafizyki

Renata Ziemhiska - Medytacje Kartezjusza w dziejach sceptycyzmu
Descartes' Meditations in the History of Skepticism (Summary)

Zbigniew Drozdowicz - Bóg w filozofii Kartezjusza
God in Cartesian Philosophy (Summary)

Jan Czerkawski - Zagadnienie punktu wyjścia w filozofii N. Malebranche'a
The Problem of the Starting Point in N. Malebranche's Philosophy (Summary)

Bogusław Paź - Problem criterium veritatis w filozofii leibnizjańsko-wolffiańskiej
Das Problem des criterium veritatis in der Leibniz-Wolffschen Philosophie (Zusammenfassung)

Piotr K. Szalek - O genezie Berkeley o wskiej definicji „istnienia"
On the Genesis of the Berkeleian Definition of "Existence" (Summary)

Zbigniew Ogonowski - Socynianizm i wielcy aktorzy sceny filozoficznej u schyłku XVII i na początku XVIII wieku: Spinoza, Leibniz, Bayle, Locke, Newton
Der Sozinianismus und die hervorragenden Akteure der philosophischen Szene gegen das Ende des 17. und am Anfang des 18. Jahrhunderts: Spinoza, Leibniz, Bayle, Locke, Newton (Zusammenfassung)


Od antropologii do etyki i estetyki

Alfred Marek Wierzbicki - Egzystencjalizm religijny francuskiej filozofii XVII wieku w interpretacji Augusta Del Nocego
Religious Existentialism in the French Philosophy of the 17th Century in an Interpretation by Augusto Del Noce (Summary)

Jan Kłos - Religia jako indywidualny wybór (Refleksja w kontekście filozofii XVII wieku)
Religion as an Individual Choice (Reflections on the Philosophy of the 17th Century) (Summary)

Stefania Lubańska - Wiara i rozum w filozofii Pascala
Faith and Reason in Pascal's Philosophy (Summary)

Robert Piotrowski - Fizykalna antropologia Hobbesa
Physical Anthropology of Thomas Hobbes (Summary)

Jolanta Żelazna - O czym traktuje Spinozjańska teoria afektów?
Woron handelt Spinozas Affektentheorie (Zusammenfassung)

Przemysław Gut - Jak możliwa jest wolność (Leibniz)
Is Freedom Possible? (Summary)

Włodzimierz Tyburski - Pojęcie cnoty i klasyfikacje cnót w staropolskiej myśli etycznej
The Notion of Virtue and the Classification of Virtues in the Old-Polish Ethical Reflection (Summary)

Joanna Usakiewicz - Rozterki filozofa z Quaestiones quodlibeticae Arnolda Geulincxa
The Philosopher's Dilemmas From Quaestiones quodlibeticae by Arnold Geulincx (Summary)

Henryk Kiereś - Tradycja czy nowatorstwo? Spór o tragedię w klasycyzmie francuskim XVII wieku
Tradition or Innovativeness? The Debate About Tragedy in the French Classicism of the 17th Century (Summary)


Filozofia społeczno-polityczna

Justyna Miklaszewska - Koncepcja demokracji w dziełach Spinozy i w teorii publicznego wyboru
The Concept of Democracy in Public Choice Theory and in the Works of Spinoza (Summary)

Halina Swięczkowska - Leibnizjańskie Unvorgreiffliche Gedancken jako traktat polityczny
Leibnizian Unvorgreiffliche Gedancken as a Political Treatise (Summary)

Honorata Jakuszko - Utopia ewangeliczna - Johann Valentin Andreae Christianopolis (1619)
Die evangelische Utopie - Johann Valentin Andreae Christianopolis (1619) (Zusammenfassung)


Filozofia matematyki

Lech Gruszecki - Filozofia matematyki Błażeja Pascala
Blaise Pascal's Philosophy of Mathematics (Summary)

Radosław Kuliniak i Tomasz Małysz - XVII i XVIII-wieczne popularne podręczniki studiowania matematyki. Ze szczególnym uwzględnieniem Christiana Wolffa Krótkiego wykładu o matematycznej metodzie nauczania
Popular Textbooks from the 17th  and 18th Centuries about Studying Mathematics, Particularly The Short Lecture on Mathematical Methods of Teaching Philosophy of Christian Wolff (Summary)


Między filozofią a przyrodoznawstwem

Jerzy Kopania - Ekologia kartezjańska. Wprowadzenie do problemu
Cartesian Ecology (Summary)

Tomasz Śliwiński - Teologiczne i antropologiczne podstawy fizyki Kartezjusza
Les fondements theologiques et anthropologiques de la physique de Descartes (Resume)

Marian Wnuk - XVII-wieczne początki upadku doktryny generatio spontanea
The 17th-Century Beginnings of the Fall of the Doctrine of Generatio spontanea (Summary)

Zenon E. Roskal - Proteus caelestis XVII-wiecznej astronomii
Proteus caelestis in the 17th-Century Astronomy (Summary)

Zygmunt Hajduk - Racjonalna rekonstrukcja filozofii przyrody Isaaca Newtona
Rational Reconstruction of Isaac Newton's Philosophy of Nature (Summary)

Elżbieta Jung - Dlaczego Newton przypisywał swoje prawa dynamiki Galileuszowi? Walter Charleton i jego Fizjologia
Why Did Newton Attribute his Laws of Motion to Galileo? Walter Charleton and his Physiology (Summary)

Janusz Sytnik-Czetwertyński - Immanuela Kanta postkartezjańskie rozważania protofizyczne
The Post-Cartesian Protophysics Meditations of Immanuel Kant (Summary)


Filozofia szkolna

Stanisław Janeczek - Geneza nowożytnego arystotelizmu chrześcijańskiego
The Genesis of Modern Christian Aristotelianism (Summary)

Stanisław Ziemiański SJ - Czy Franciszek Suarez był esencjalistą?
Was Suarez an Essentialist? (Summary)

Kazimierz Gryżenia SDB - Koncepcja substancjalności Boga w szkole jezuickiej
The Concept of Substantiality in the School of Jesuits (Summary)

Roman Darowski SJ - Łukasz Załuski SJ (1604-1673) i jego filozofia
Lucas Załuski S.J. (1604-1673) and his Philosophy (Summary)

Bogdan Lisiak SJ - Inspiracje filozofii Wojciecha Tylkowskiego SJ
Die Inspirationen der Philosophie Wojciech Tylkowskis SJ (Zusammenfassung)

Indeks nazwisk

This product was added to our catalog on Thursday 05 February, 2009.
Reviews
Previous product  Product 177 of 362 in category SALE  Next product
Customers who bought this product also purchased
Kłopot z wyobraźnią. Pojęcie "phantasia-imaginato" w teorii twórczości renesansu i baroku
Kłopot z wyobraźnią. Pojęcie "phantasia-imaginato" w teorii twórczości renesansu i baroku
"Wieczność, gdzie śmierci nie ma..." Dawne oraz współczesne eschatologie i wizje światów duchowych
"Wieczność, gdzie śmierci nie ma..." Dawne oraz współczesne eschatologie i wizje światów duchowych
Teizm, ateizm, religia. Najnowsze spory w anglosaskiej filozofii analitycznej
Teizm, ateizm, religia. Najnowsze spory w anglosaskiej filozofii analitycznej
Trzy sposoby podejścia do zagadnienia relatywizmu: A. MacIntyre, R. Rorty, P. Boghossian
Trzy sposoby podejścia do zagadnienia relatywizmu: A. MacIntyre, R. Rorty, P. Boghossian
U podstaw jedności bytowej człowieka. Studium z metafizyki osoby
U podstaw jedności bytowej człowieka. Studium z metafizyki osoby
Geneza idei religii w ewolucjonizmie Darwina i Spencera (oprawa miękka)
Geneza idei religii w ewolucjonizmie Darwina i Spencera (oprawa miękka)
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce