Wydawnictwo KUL
  Catalog » Periodicals » SP66 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Kronika stulecia 1918-2018
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Kronika stulecia 1918-2018
55,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
  Acta Mediaevalia
  Przegląd Prawno-Ekonomiczny
  Review of Comparative Law
  Scripta Biblica et Orientalia
  Społeczeństwo i Rodzina
  Studia Nauk Teologicznych PAN
  Studia Prawnicze KUL
  Studia z Prawa Wyznaniowego
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
  Vox Patrum
  Zeszyty Naukowe KUL
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Studia Prawnicze KUL, 2(66)/2016
[SP66]
25,00zł
Product unavailable

ed. Piotr Stanisz
ISSN:
1897-7146
Pages: 290
Format: B5
Year: 2016
Language: Polish


SPIS TREŚCI

STUDIA I ARTYKUŁY

Krzysztof BURCZAK, Szczegółowe obowiązki kanoniczne proboszcza w zakresie nauczania, uświęcania i pasterzowania
Specific canonic duties of a parish priest pertaining to teaching, sanctifying and pastoral care (summary)
Конкретные канонические обязанности настоятеля относительно учения, освещения и пастырства (резюме)

Krzysztof CZICHY, Funkcja gwarancyjna prawa karnego skarbowego
The guarantee function of fiscal penal law (summary)
Гарантийная функция криминального налогового права (резюме)

Ewa JASIUK, Agnieszka KUNERT-DIALLO, Pomoc na ratowanie i restrukturyzację zagrożonych przedsiębiorstw lotniczych - wybrane zagadnienia prawne
Aid for rescuing and restructuring airlines in difficulty - selected legal issues (summary)
Помощь для спасения и рестроктуризации авиакомпаний, которые находятся под угрозой - некоторые юридические вопросы (резюме)

Paweł KALETA, Transakcje, które mogą pogorszyć stan majątkowy kościelnej osoby prawnej (kan. 1295)
Transactions which the patrimonial condition of the juridical person may be jeopardised (can. 1295) (summary)
Сделки, которые могут ухудщить финансовое положение костельного юридического лица (канон 1295) (резюме)

Piotr ŁASKI, Prawo siły czy siła prawa - reminiscencje w dwusetleciu Kongresu Wiedeńskiego 1815 r.
The law of force or the force of law - reminiscing on the 200th anniversary of the Congress of vienna 1815 (summary)
Право силы или сила права - реминисценции от двестилетия Венского Конгресса 1815 г. (резюме)

Andrzej MICHALIK, Centrum integracji społecznej jako alternatywna forma ograniczenia wykluczenia społecznego
Centre for Social Inclusion as an alternative form to reduce social exclusion in the local community (summary)
Центр социальной интеграции, как альтернативная форма ограничения социальной изоляции (резюме)


MATERIAŁY I GLOSY

Małgorzata GAŁĄZKA, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2015 r. (II KK 15/15)
Commentary to the Supreme Court judgement of 14 May 2015 (II KK 15/15) (summary)
Глосса к приговору Верховного Суда от 14 мая 2015 г. (II KK 15/15) (pезюме)

Jarosław KOCOT, Odpowiedzialność prawna producentów za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i prawie polskim
Legal liability of producers for damage caused by dangerous products in the case laws of the Court of Justice and Polish law (summary)
Юридическая ответственность производителей за вред, причененный опасным товаром в решениях Суда Европейского Союза и в польском праве (резюме)

Iwona RAUCH, Najczęściej spotykane klauzule abuzywne w umowach licencyjnych na korzystanie z programów komputerowych
"The most common abusive clauses in the license agreements for the use of computer programs" (summary)
Более часто распространённые злоупотребляющие положения в лицензионных договорах по использованию компьютерных программ (резюме)


MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

Emmanuel-Joseph Sieyès, O sądzie konstytucyjnym: tezy projektu ustawy przedstawionego przez Emmanuela-Josepha Sieyèsa podczas obrad Konwencji w dniu 18 Thermidora roku III (tłum. Jarosław Szymanek)


RECENZJE

Rafał Biskup, Magdalena Pyter, Maciej Rudnicki, Jacek Trzewik (red.), Działalność gospodarcza na obszarach chronionych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 376 (rec. Karol Dąbrowski)


SPRAWOZDANIA

Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 6 czerwca 2015 r. (Paweł Zając)

Polskie i Ukraińskie Prawo Spółek. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe, Lublin, 1-3 lipca 2015 r. (Michał Hałasa)

Terminy i relacje w dwujęzycznych tekstach Konstytucji, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 4-5 września 2015 r. (Agnieszka Romanko, Urszula Wasilewicz)

"Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. Doświadczenia i perspektywy. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin 15-16 października 2015 r. (Edyta Gapska)

Auctoritas in iudicium. Ogólnopolska Konferencja Naukowa i uroczyste odnowienie doktoratów, Lublin, dnia 21 października 2015 roku (Grzegorz Bzdyrak)

Studium porównawcze trzech fal polskiej emigracji: po II wojnie światowej, okresu solidarnościowego i po akcesji do Unii Europejskiej. Konferencja Naukowa, Lublin, 27 października 2015 r. (Renata Maria Pal)

Mitis Iudex Dominus Iesus, Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa, Lublin, 5 listopada 2015 roku. (Grzegorz Bzdyrak)

Kulturowy wymiar integracji europejskiej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 9-10 listopada 2015 r. (Damian Kwiatkowski)

"Central and Eastern Europe tax experiences and problems in the context of European integration", Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin 19-20 listopada 2015 r. (Beata Kucia-Guściora)

Prawne i społeczne aspekty migracji. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin 3 grudnia 2015 r. (Piotr Krzyżanowski)


Z ŻYCIA WYDZIAŁU

DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, październik-grudzień 2015 r. (oprac. Anna Szarek-Zwijacz, Sławomir Graboń)

This product was added to our catalog on Monday 24 July, 2017.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 138 of 211 in category Periodicals  Next product
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce