Wydawnictwo KUL
  Catalog » Periodicals » SP75 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Źrenica. Wiersze dla Teresy
Źrenica. Wiersze dla Teresy
25,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
  Acta Mediaevalia
  Przegląd Prawno-Ekonomiczny
  Review of Comparative Law
  Scripta Biblica et Orientalia
  Społeczeństwo i Rodzina
  Studia Nauk Teologicznych PAN
  Studia Prawnicze KUL
  Studia z Prawa Wyznaniowego
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
  Vox Patrum
  Zeszyty Naukowe KUL
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Studia prawnicze KUL, 3(75)/2018
[SP75]
35,00zł
Product available

red. Krzysztof Wiak
ISSN:
1897-7146
Pages: 178
Format: B5
Year: 2018
Language: Polish


Spis treści

STUDIA I ARTYKUŁY

Anna BARCZAK, Adrianna OGONOWSKA, Wykładnia przepisów w zakresie udziału społeczeństwa w ochronie środowisk-wybrane problemy
Interpretation of Legal Provisions Concerning Public Participation
in Environmental Protection - Selected Problems
Интепретация положений в сфере участия общества в охране
окружающей среды - избранные проблемы

Witold DANIŁOWICZ, Prawo polowania - nienazwana instytucja prawa łowieckiego
Hunting Rights - Unnamed Institution of Polish Hunting Law
Право на охоту - неизвестное учреждение охотничьего права
 
Paulina KOZIŃSKA, Marek GESZPRYCH, Dyskrecjonalna władza organów administracji publicznej przy określaniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w świetle wybranych orzeczeń sądowo-administracyjnych
Discretionary Power of the Public Administration in Defining the Scope of the Report on the Impact of the Undertaking on the Environment - Selected Judicial and Administrative Decisions
Дискреционная власть органов публичной администрации при определении сферы доклада о влиянии проекта на окружающую среду - в свете избранных судебно-административных вынесенных решений

Anna HAŁADYJ, Luki konstrukcyjne w prawie ochrony środowiska - wykładnia i stosowanie
Structural Gaps in Environmental Law - Interpretation and Application
Конструкционные пробелы в праве охраны окружающей среды - интерпретация и применение

Artur K. MODRZEJEWSKI, Odmowa przyjęcia odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych ze względu na"inne przyczyny"
Refusal of Acceptance the Municipal Waste to the Regional Municipal Waste
Treatment Because of the other Reasons
Отказ принятия коммунальных отходов к региональной инсталляции обработки коммунальных отходов, учитывая"другие причины"           

Jerzy STELMASIAK, Dorota LEBOWA, Wykładnia sądów administracyjnych w zakresie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu
Interpretation of Administrative Courts in the Area of Landscape Parks and Protected Landscape Areas
Интерпретация административных судов в сфере ландшафтных парков и охраняемые ландшафтные зоны

MATERIAŁY I GLOSY
Piotr DEMBICKI, Dwa oblicza zasady przezorności w procesie inwestycyjno-budowlanym
Two Faces of the Precautionary Principle in Investing and Building Process
Две стороны принципа предосторожности в инвестиционно-строительном процессе

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM
Ustawa z dnia 11 lutego 1949 r. o Izbie Rolniczej kraju związkowego
Nadrenia Północna-Westfalia (tłum. Marek Geszprych)

RECENZJE
L. Leszczyński, B. Liżewski, A. Szot (red.), Precedens sądowy w polskim porządku prawnym, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2018, ss. 285 (rec. Anna Kalisz)

SPRAWOZDANIA
Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.
XIX czesko-polsko-słowacka konferencja prawa ochrony środowiska, Chełmno, 19-21 września 2018 r. (Tomasz Bojar-Fijałkowski)

Z ŻYCIA WYDZIAŁU
DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, styczeń - marzec 2018 r. (oprac. Judyta Dworas-Kulik)

This product was added to our catalog on Tuesday 02 July, 2019.
Reviews
Previous product  Product 194 of 202 in category Periodicals  Next product
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce