Wydawnictwo KUL
  Catalog » Periodicals » Studia Prawnicze KUL » SP77 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Studia prawnicze KUL, 2 (78)/2019
Studia prawnicze KUL, 2 (78)/2019
59,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
  Acta Mediaevalia
  Przegląd Prawno-Ekonomiczny
  Review of Comparative Law
  Scripta Biblica et Orientalia
  Społeczeństwo i Rodzina
  Studia Nauk Teologicznych PAN
  Studia Prawnicze KUL
  Studia z Prawa Wyznaniowego
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
  Vox Patrum
  Zeszyty Naukowe KUL
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Studia prawnicze KUL, 1(77)/2019
[SP77]
53,00zł
Product available

ed.  Joanna Misztal-Konecka
ISSN: 1897-7146
Pages: 266
Format: B5
Year: 2019
Language: Polish


Spis treści

STUDIA I ARTYKUŁY
Ks. Jerzy ADAMCZYK, Rada biskupia - kolegialny organ konsultacyjny kurii diecezjalnej w sprawach duszpasterskich
Episcopal Council - the Collegial Consultation Authority of the Diocesan Curia Dealing with Ministerial Issues
Епископский совет - коллегиально-консультативный орган диоцезной курии по вопросам пастырства
Ks. Krzysztof BURCZAK, 100 lat prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
100 Years of Canon Law at the John Paul II Catholic University of Lublin
100 лет канонического права в Люблинском Католическом Университете Иоанна Павла II
Ks. Grzegorz BZDYRAK, Pieniactwo sądowe na przykładzie spraw toczących się przed Sądem Metropolitalnym w Lublinie
Court Berratry on the Example of Cases Examined by the Metropolitan Court in Lublin
Кверулянство на примере дел, рассматриваемых в Метрополитарном Суде Люблина
Marcin KĘPA, Publicznoprawne mechanizmy stymulowania konkurencyjności w projektach europejskich
Public-Law Mechanisms of Stimulating Competition in European Projects
Публично-правовые механизмы стимулирования конкуренции в европейских проектах
Andrzej MICHALIK, Zmiany w gospodarce finansowej spółdzielni socjalnej w Polsce
Changes in the Financial Structure of Social Cooperatives in Poland
Изменения в финансовой экономике общественного кооператива в Польше
Paulina WOŚ, Interwencja uboczna samoistna po stronie pozwanego a przekształcenie podmiotowe w trybie art. 194 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego
Secondary Independent Intervention on the Part of the Defendant and Subjective Transformation in the Mode of Art. 194 § 3 of the Code of Civil Procedure
Самопроизвольное вмешательство со стороны ответчика и субъективное
преобразование в соответствии со ст. 194 § 3 гражданского процессуального Кодекса

MATERIAŁY I GLOSY
Szymon NIEWADA, Status uczelni i studentów wojskowych w polskim porządku prawnym
Status of Military Academies and Students in the Polish Legal System
Статус университетов и военных студентов в польском правопорядке
Jakub SZCZEPKOWSKI, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2017 r., sygn. Akt II OSK 2366/16, niepubl
Gloss to the Judgment of the Supreme Administrative Court of June 22, 2017, the File Reference Number II OSK 2366/16
Глоссарий к приговору Высшего Административного Суда от 22 июня 2017 года, номер ссылки Акт II ОСК 2366/16, неопубликованный
Bartosz ZALEWSKI, Crimen abortionis w rzymskim prawie karnym
Crimen Abortionis in Roman Criminal Law
Преступление аборта в римском уголовном праве

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
Rezolucja Rady Praw Człowieka ONZ przedłużająca mandat Grupy
Roboczej ds. praw człowieka i biznesu z dnia 22 czerwca 2017 r. nr A/HRC/RES/35/7 (tłum. Łukasz Dawid Dąbrowski)
Umowa między Rządem Republiki Argentyńskiej i Rządem Algierskiej
Republiki Ludowo-Demokratycznej, o współpracy w dziedzinie sportu, Algier, 6 kwietnia 2008 r. (tłum. Agata Szwed)

RECENZJE
Oleh Behen, Akcja Katolicka i ukraińskie organizacje katolickie w Małopolsce Wschodniej w okresie międzywojennym, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2009, ss. 258 (rec. Jerzy Flaga)

SPRAWOZDANIA
Wyzwania współczesnego samorządu terytorialnego. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Lublin, 15 października 2018 r. (Magdalena Kisała)
Polscy kanoniści w służbie Bogu i Ojczyźnie. 100 lat prawa kanonicznego w KUL. Konferencja naukowa, Lublin, 7 grudnia 2018 r. (ks. Paweł Wróbel SDS)
Dziecko w prawie kanonicznym i polskim. Ogólnopolska Konferencja
Naukowa. Lublin, 12 stycznia 2019 r. (Paweł Banduła)

Z ŻYCIA WYDZIAŁU
DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, lipiec - wrzesień 2018 r. (oprac. Judyta Dworas-Kulik)

This product was added to our catalog on Wednesday 19 August, 2020.
Reviews
Previous product  Product 32 of 33 in category Studia Prawnicze KUL  Next product
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce