Wydawnictwo KUL
  Start » Czasopisma » Studia Prawnicze KUL » SP78 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Personalistyczna myśl polityczna. Wybrane zagadanienia
Personalistyczna myśl polityczna. Wybrane zagadanienia
29,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
  Acta Mediaevalia
  Przegląd Prawno-Ekonomiczny
  Review of Comparative Law
  Scripta Biblica et Orientalia
  Społeczeństwo i Rodzina
  Studia Nauk Teologicznych PAN
  Studia Prawnicze KUL
  Studia z Prawa Wyznaniowego
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
  Vox Patrum
  Zeszyty Naukowe KUL
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Studia prawnicze KUL, 2 (78)/2019
[SP78]
59,00zł
Produkt dostępny

red. Joanna Misztal-Konecka
ISSN:
1897-7146
Stron: 384
Format: B5
Rok wydania: 2019

Spis treści

In Memoriam. Kinga Cecylia Stasiak (1981-2019)
(Wojciech Szczepan Staszewski, Anna Szarek-Zwijacz)

STUDIA I ARTYKUŁY

Marcin BURZEC, Koncepcja podatku turystycznego nakładanego we Włoszech
Tourism Tax in Italy
Концепция туристического налога, взимаемого в Италии

Jan DYTKO, Postępowania w sprawie akredytacji w ochronie zdrowia
Health Care Accreditation Procedure
Процедуры аккредитации в здравоохранении

Dorota FLESZER, Anna ROGACKA-ŁUKASIK, Europejskie prawne podstawy ochrony informacji
European Legal Basis for Information Protection
Европейские правовые основы защиты информации

Paweł GACEK, Delegowanie policjanta z urzędu do czasowego pełnienia
służby w innej jednostce organizacyjnej Policji lub w innej miejscowości na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji a zakres ochrony wynikający z art. 32 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych - wybrane aspekty

Delegating a Police Officer from Office for Temporary Service in a Different
Organizational Unit of the Police or in Another Locality on the Basis of Art. 36 (1) of the Act of 6 April 1990 on the Police, and the Related Protection Resulting from Art. 32 of the Act of May 23, 1991 on Trade Unions - Selected Aspects

Командирование сотрудника полиции для временного прохождения службы в другом организационном подразделении полиции или в другом населенном пункте в соответствии со ст. 36, п. 1 Закона от 6 апреля 1990 года «О полиции» и защита его прав, вытекающая из ст. 32 Закона от 23 мая 1991 года «О профсоюзах» - отдельные аспекты

Zuzanna GĄDZIK, Ochrona humanitarna zwierząt utrzymywanych w ogrodach zoologicznych 3 Humanitarian Protection of Animals Kept in Zoos
Humanitarian Protection of Animals Kept in Zoos
Гуманитарная защита животных, содержащихся в зоопарках

Anna JACEK, Standard wykonywania zawodu fizjoterapeuty - ocena przyjętego stanu prawnego
Physiotherapist Professional Standards - Assessment of the Accepted Legal Status
Стандарт профессии физиотерапевта - оценка принятого правового состояния

Michał JĘDRZEJCZYK, Wieloletnie planowanie finansowe na szczeblu Unii Europejskiej
Multi-Annual Financial Planning at the European Union Level
Многолетнее финансовое планирование на уровне Европейского союза

Magdalena KISAŁA, Skuteczność jako determinanta działań organów jednostek samorządu terytorialnego
Effectiveness as a Determinant of the Activities of Local Government Bodies
Эффективность как детерминанта деятельности органов
территориального самоуправления

Wojciech Szczepan STASZEWSKI, Bezpieczeństwo międzynarodowe w traktatach o przyjaźni i współpracy zawartych przez Polskę z państwami sąsiednimi
International Security in the Treaties of Friendship and Cooperation
Made by Poland with the Neighboring States
Международная безопасность в договорах о дружбе и сотрудничестве, заключенных Польшей с соседними странами

Przemysław TELENGA, Obliczanie większości głosów wymaganej do podjęcia uchwały rady wierzycieli w postępowaniu upadłościowym.
Uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2016 r. III CZP 3/16 
Calculation of the Majority of Votes Required to Pass a Resolution of the Creditors’ Committee in Bankruptcy Proceedings. Remarks Concerning the Resolution of the Supreme Court of April 21, 2016, III CZP 3/16
Подсчет большинства голосов, необходимого для принятия решения
советом кредиторов при проведении процедуры банкротства.
Комментарии относительно постановления Верховного суда
от 21 апреля 2016 года, III CZP 3/16

Daniel WACINKIEWICZ, Usługi świadczone w interesie ogólnym jako element europejskiego modelu społecznego
Services of General Interest as a Part of the European Social Model
Услуги, предоставляемые в интересах общества как часть европейской социальной модели

MATERIAŁY I GLOSY

Marcin MIGDAŁ, Kara śmierci a prawa człowieka
Death Penalty and Human Rights
Смертная казнь и права человека

Karolina PRAŻMOWSKA, Sprawa Al Mahdiego przed Międzynarodowym
Trybunałem Karnym: przełomowy wyrok czy stracona szansa?
Al Mahdi Case at the International Criminal Court: Landmark Decision or Missed Opportunity?
Дело Аль-Махди в Международном уголовном суде: знаменательный приговор или упущенная возможность?

Paweł WRZASZCZ, Lista wierzytelności a umorzenie postępowania sądowego. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2019 r., sygn. akt III CZP 55/18
List of Claims and Discontinuation of Court Proceedings Commentary to the Resolution of the Supreme Court Judgment of 18 January 2019, Case III Czp 55/18
Перечень долговых требований и прекращение судебного разбирательства nпо решению Верховного суда от 18 января 2019 года, номер дела III CZP 55/18

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Umowa o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, nauki, środków masowego przekazu, młodzieży i sportu między Rządem
Republiki Turcji i Rządem Republiki Dżibuti, Ankara, 3 marca 2004 r. (tłum. Agata Szwed)

RECENZJE

Grażyna Baranowska, Wymuszone zaginięcia w Europie.
Kształtowanie się międzynarodowych standardów zapobiegania i egzekwowania odpowiedzialności państw, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, ss. 267 (rec. Anna Szarek-Zwijacz)

SPRAWOZDANIA

Wizyta studyjna w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej w Strasburgu, Europejskim Trybunale Praw Człowieka i instytucjach Rady Europy, Strasburg, 23-27 kwietnia 2019 r. (Hubert Górka)

Aktualne wyzwania demokracji i praworządności w Europie II Europejskie Forum Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, Lublin, 4 kwietnia 2019 r. (Mateusz Hypiak)

50 lat Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów w świetle polskiej praktyki traktatowej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa, 23 maja 2019 r. (Jakub Szczepkowski)

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, październik - grudzień 2018 r. (oprac. Judyta Dworas-Kulik)

Data dodania produktu do sklepu: wtorek, 15 wrzesień 2020.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 33 z 34 
w kategorii Studia Prawnicze KUL
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Studia prawnicze KUL, 4(76)/2018
Studia prawnicze KUL, 4(76)/2018
Studia prawnicze KUL, 3 (79)/2019
Studia prawnicze KUL, 3 (79)/2019
Studia prawnicze KUL, 1(77)/2019
Studia prawnicze KUL, 1(77)/2019
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce