Wydawnictwo KUL
  Start » Historia » 9788373636705 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Calculus of Finite Differences and Difference Equations in Economics
Calculus of Finite Differences and Difference Equations in Economics
42,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
  Seria: Acta Collegii Suprasliensis
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Prace Ośrodka Badań nad Dziejami KUL
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
$ Historia Kościoła, cz. 1: Starożytność chrześcijańska
[9788373636705]
26,25zł
5,00zł
Oszczędzasz: 21,25zł
Produkt niedostępny

Bolesław Kumor
ISBN: 978-83-7363-670-5
Stron: 242
Format: B5
Rok wydania: 2008

Historia Kościoła, rozumiana jako dzieje ludu Bożego, omawiana jest na tle dziejów całego chrześcijaństwa i świata. Autor podkreśla rolę Kościoła w rozwoju kultury i jego działalność misyjną w świecie. Mniej miejsca poświęca zagadnieniom politycznym. Do opracowania włączone zostały dzieje Kościoła w Polsce.


SPIS TREŚCI

Wstęp

Okres I. KOŚCIÓŁ W POGAŃSKIM CESARSTWIE RZYMSKIM

Rozdział I. OD ŻYDÓW DO POGAN. PRZYGOTOWANIE, ZAŁOŻENIE I ROZSZERZENIE SIĘ CHRZEŚCIJAŃSTWA
§ 1. Otoczenie rodzącego się chrześcijaństwa
1. Przygotowanie świata żydowskiego na "pełność czasów" (Ga 4,4)
2. Przygotowanie na przyjęcie chrześcijaństwa w pogaństwie
§ 2. Jezus Chrystus Bóg-człowiek. Założyciel Kościoła
1. Źródła historyczne
2. Założyciel Kościoła Jezus Chrystus
§ 3. Pierwsza gmina chrześcijańska w Jerozolimie
1. Dzieje pierwszej społeczności chrześcijańskiej
2. Ustrój i życie religijne społeczności jerozolimskiej
§ 4. Chrześcijaństwo wśród pogan; św. Paweł apostoł
1. Początki chrześcijaństwa wśród pogan i działalność apostolska św. Pawła
2. Ustrój i życie religijne chrześcijańskich gmin paulińskich
§ 5. Działalność św. Piotra apostoła i innych apostołów
1. Działalność św. Piotra i początki chrześcijaństwa w Rzymie
2. Działalność św. Jana i innych apostołów

Rozdział II. ZWYCIĘSKI POCHÓD CHRZEŚCIJAŃSTWA
§ 6. Przyczyny szybkiego rozszerzania się chrześcijaństwa i trudności
1. Przyczyny rozszerzania się chrześcijaństwa
2. Trudności w szerzeniu się chrześcijaństwa
§ 7. Rozszerzanie się chrześcijaństwa od I do IV wieku
1. Początki chrześcijaństwa w Europie
2. Chrześcijaństwo w Afryce i Azji
3. Chrześcijaństwo poza granicami cesarstwa rzymskiego

Rozdział III. WALKA POGAŃSTWA Z KOŚCIOŁEM
§ 8. Przyczyny prawne i rodzaje prześladowań
1. Przyczyny prawne prześladowań
2. Opinia publiczna jako przyczyna prześladowań
3. Rodzaje męczeństwa, męczennicy i ich liczba
4. Źródła do czasów męczeńskich
§ 9. Przebieg prześladowań
1. Prześladowania o charakterze partykularnym
2. Powszechne prześladowania chrześcijaństwa
3. Tolerancja dla chrześcijan, zwycięstwo
§ 10. Męczeństwo i kult religijny męczenników. Katakumby
1. Kult religijny męczenników
2. Katakumby, początki sztuki chrześcijańskiej

Rozdział IV. WALKA LITERACKA CHRZEŚCIJAŃSTWA Z POGAŃSTWEM. CHRZEŚCIJAŃSKA WSPÓLNOTA
§ 11. Walka literacka z pogaństwem. Polemika pogańska i chrześcijańska apologetyka
1. Polemika pogańska przeciwko chrześcijaństwu
2. Apologia i apologeci w obronie chrześcijaństwa
3. Osiągnięcia apologetów
§ 12. Dalszy rozwój doktryny teologicznej
1. Szkoła katechetyczna w Aleksandrii w Egipcie
2. Inne szkoły katechetyczne na Wschodzie
3. Rozwój doktryny chrześcijańskiej na Zachodzie
§ 13. Błędnowierstwo - herezje
1. Problem powstania herezji
2. Pierwsze herezje trynitarne. Monarchianie
3. Gnostycyzm - zasady i systemy
4. Gnosa perska - Manicheizm
5. Apologeci chrześcijańscy w walce z gnostycyzmem
§ 14. Wewnętrzne kościelne spory religijno-moralne w II i III wieku
1. Chiliazm, czyli millenaryzm. Oczekiwanie 1000-letniego Królestwa Chrystusowego na Ziemi
2. Montanizm
3. Schizma nowacjańska
4. Spory o ważność chrztu heretyków
5. Spory na temat czasu święcenia Wielkanocy
§ 15. Hierarchia kościelna
1. Biskupi i kapłani
2. Okręgi biskupie (diecezja); początki organizacji metropolitalnej
3. Jedność Kościoła i prymat rzymski
§ 16. Życie duchowe i moralne społeczności chrześcijańskiej
1. Życie sakramentalne wiernych
2. Moralne i społeczne życie chrześcijan. Caritas Christiana


Okres II. KOŚCIÓŁ W CHRZEŚCIJAŃSKIM CESARSTWIE RZYMSKIM

Wstęp

Rozdział I. CHRZEŚCIJAŃSTWO RELIGIĄ PAŃSTWOWĄ. ROZBUDOWA USTROJU KOŚCIELNEGO
§ 17. Konstantyn Wielki. Pierwszy chrześcijański cesarz i jego synowie
1. Przyczyny zwycięstwa chrześcijaństwa
2. Wybór chrześcijaństwa przez Konstantyna Wielkiego
3. Następstwa prawne "programu" mediolańskiego
4. Cesarz Konstantyn a publiczne życie chrześcijan
5. Przeniesienie stolicy Cesarstwa nad Bosfor. Charakterystyka cesarza Konstantyna Wielkiego
6. Synowie Konstantyna Wielkiego i ich polityka religijna
§ 18. Cesarz Julian Apostata (361-363). Reakcja pogańska
1. Geneza reakcji pogańskiej
2. Cesarz Julian Apostata i jego polityka religijna (361-363)
§ 19. Chrześcijaństwo religią państwową
1. Polityka religijna następców csarza Juliana Apostaty
2. Cesarz Teodozjusz Wielki (375-395). Przywileje religii państwowej
dla chrześcijaństwa
3. Polityka religijna następców Teodozjusza Wielkiego. Cesarz Justynian Wielki
§ 20. Rozbudowa ustroju kościelnego
1. Geneza rozbudowy ustroju kościelnego
2. Metropolie i metropolici
3. Biskupstwa i biskupi
4. Początki parafii wiejskich
5. Przywileje duchowieństwa
6. Kształcenie i dyscyplina kleru
§ 21. Hierarchia i ustrój patriarchalny
1. Patriarchaty w Aleksandrii i Antiochii
2. Patriarchaty w Konstantynopolu i Jerozolimie
3. Katolikaty Persji i Armenii
4. Uprawnienia patriarchów. Zakres autonomii Kościołów wschodnich
§ 22. Patriarcha Zachodu. Prymat powszechny biskupa Rzymu
1. Prymat powszechny papieża rzymskiego
2. Obsadzanie Stolicy Apostolskiej i początki kurii papieskiej
3. Wybitniejsi papieże tego okresu
§ 23. Sobory i synody kościelne i ich ustrój
1. Sobory powszechne
2. Synody partykularne

Rozdział II. SPORY DOKTRYNALNE NA WSCHODZIE. FORMOWANIE SIĘ KATOLICKIEJ NAUKI TRYNITARNEJ I CHRYSTOLOGICZNEJ
§ 24. Arianizm i I Sobór powszechny w Nicei (325)
1. Ariusz i jego nauka
2. I Sobór powszechny i jego uchwały
§ 25. Kryzys ariański i obrona symbolu nicejskiego
1. Walka o nicejskie wyznanie wiary na Wschodzie
2. Rozłam arianizmu i jego przezwyciężenie
§ 26. II Sobór powszechny w Konstantynopolu (381). Potępienie duchoburstwa. Powolny zanik arianizmu
1. Duchoburstwo i II Sobór powszechny w Konstantynopolu
2. Powolny zanik arianizmu
§ 27. Wielcy obrońcy symbolu nicejskiego
1. Św. Atanazy
2. Św. Bazyli Wielki
3. Św. Grzegorz z Nyssy
4. Św. Grzegorz z Nazjanzu
5. Św. Jan Chryzostom
§ 28. Papież Liberiusz i sprawa jego prawowierności
1. Stosunek papieża Liberiusza do arianizmu
2. Świadectwa współczesnych o prawowierności papieża Liberiusza
3. Działalność papieża Liberiusza po powrocie z wygnania
§ 29. Apolinaryzm i nestorianizm. III Sobór powszechny w Efezie (431)
1. Apolinaryzm
2. Próby rozwiązania problemu stosunku natury ludzkiej do boskiej w Chrystusie
3. Wystąpienie Nestoriusza
4. Sobór powszechny w Efezie (431)
5. Zjednoczenie Kościoła na Wschodzie
§ 30. Monofizytyzm. IV Sobór powszechny w Chalcedonie (451)
1. Geneza i początki monofizytyzmu
2. "Rozbój efeski" (449)
3. IV Sobór powszechny w Chalcedonie (451)
§ 31. Opozycja przeciwko doktrynie chalcedońskiej. Spór o "trzy rozdziały". V Sobór powszechny w Konstantynopolu (553)
1. Spory monofizyckie
2. Spory orygenesowskie
3. Spór o "trzy rozdziały"
4. V sobór powszechny w Konstantynopolu (553)
§ 32. Monoteletyzm. VI Sobór powszechny w Konstantynopolu (680)
1. Geneza i rozwój herezji
2. Synod rzymski papieża Marcina I (649)
3. VI Sobór powszechny w Konstantynopolu (680)
4. Synod trullański w 692 r
5. Sprawa prawowierności papieża Honoriusza I (625-638)

Rozdział III. SPORY DOKTRYNALNE NA ZACHODZIE
§ 33. Spory o obiektywną świętość Kościoła. Donatyzm
1. Geneza i tło donatyzmu
2. Powstanie i rozwój donatyzmu
3. Podział sekty i jej powolny zanik
§ 34. Pryscylianizm
1. Geneza i nauka pryscylian
2. Rozwój i zanik pryscylianizmu
§ 35. Spory o łaskę i wolną wolę. Pelagianizm
1. Geneza i nauka pelagianizmu
2. Rozwój pelagianizmu i jego potępienie
§ 36. Semipelagianizm
1. Nauka św. Augustyna o przeznaczeniu
2. Zasady i rozwój semipelagianizmu
§ 37. Prawowierni obrońcy katolickiej soteriologii
1. Św. Augustyn (354-430)
2. Św. Hieronim (ok. 347-420)
§ 38. Korzyści płynące z dogmatyzacji prawd religijnych

Rozdział IV. ROZWÓJ TERYTORIALNY CHRZEŚCIJAŃSTWA W IV I V WIEKU
§ 39. Rozpowszechnienie się chrześcijaństwa w cesarstwie rzymskim
1. Postęp chrystianizacji wewnątrz cesarstwa
2. Postawa arystokracji rzymskiej i uczonych wobec chrześcijaństwa
§ 40. Misje chrześcijańskie poza granicami cesarstwa rzymskiego
1. Rozwój chrześcijaństwa w Azji
2. Chrześcijaństwo w Arabii i Etiopii
3. Początki chrześcijaństwa wśród plemion germańskich
§ 41. Rozwój terytorialny Kościołów przedchalcedońskich
1. Przyjęcie nestorianizmu przez Kościół perski
2. Rozpowszechnienie się monofizytyzmu w Armenii i Etiopii

Rozdział V. ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE OD IV DO VI WIEKU
§ 42. Kościelna działalność charytatywna i społeczno-moralna
1. Caritas Christiana
2. Działalność społeczno-moralna
§ 43. Służba Boża. Święta kościelne i inne formy kultu religijnego
1. Służba Boża
2. Święta kościelne i kult świętych
3. Pielgrzymki, kult obrazów i początki sztuki starochrześcijańskiej .
§ 44. Powstanie i rozwój życia zakonnego na Wschodzie i na Zachodzie
1. Geneza życia zakonnego
2. Rozwój życia zakonnego na Wschodzie
3. Życie zakonne na Zachodzie
§ 45. Od starożytności do średniowiecza
1. Wędrówki ludów
2. Upadek zachodniego cesarstwa rzymskiego
3. Kościół ratunkiem kultury

Bibliografia
Indeks nazwisk

Data dodania produktu do sklepu: poniedziałek, 19 grudzień 2005.
Recenzje Produkt niedostępny
Produkt 1 z 97 
w kategorii Historia
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
$ Bóg, świat i człowiek w pismach Honoriusza Augustodunensisa
$ Bóg, świat i człowiek w pismach Honoriusza Augustodunensisa
$ Oswald Balzer i lwowska szkoła historycznoprawna
$ Oswald Balzer i lwowska szkoła historycznoprawna
$ Czesław Zgorzelski - Uczony i Wychowawca
$ Czesław Zgorzelski - Uczony i Wychowawca
$ Emigranci i jankesi. O amerykańskich historykach Rosji
$ Emigranci i jankesi. O amerykańskich historykach Rosji
Scripta Biblica et Orientalia 7-8(2015-2016)
Scripta Biblica et Orientalia 7-8(2015-2016)
$ Teologia pastoralna nauką w służbie nowej ewangelizacji
$ Teologia pastoralna nauką w służbie nowej ewangelizacji
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce