Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788373636330 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Standardowy model kosmologiczny. Studium metodologiczne
Standardowy model kosmologiczny. Studium metodologiczne
97,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych
[9788373636330]
25,00zł
Product unavailable

ed. Jan Głuchowski, Alicja Pomorska, Jolanta Szołno-Koguc
ISBN:
978-83-7363-633-0
Pages: 524
Format: B5 (hard cover)
Year: 2007

Nie ulega wątpliwości, iż proces uzdrowienia finansów publicznych winien objąć zarówno szeroko rozumianą sferę źródeł i form gromadzenia środków publicznych, jak też zasady i cele ich wydatkowania. W konsekwencji oznacza to, że będzie to proces długofalowy i niezwykle trudny do przeprowadzenia w praktyce, ponieważ napotyka on szereg barier i ograniczeń natury prawnej, ekonomicznej, społecznej i psychologicznej. [...] Bogata treściowo zawartość prezentowanej książki obejmuje 47 opracowań. Poświęcona jest w pierwszej części ogólnej koncepcji i kierunkom pożądanej naprawy finansów publicznych, tematyka opracowań zawartych w drugiej części koncentruje się wokół problematyki racjonalizacji wydatków publicznych, głównych jej uwarunkowań i barier. Szeroka paleta trudnych i kontrowersyjnych zagadnień poruszanych przez Autorów poszczególnych opracowań - wybitnych przedstawicieli nauki finansów i prawa finansowego, jak też praktyków gospodarczych - pozwala żywić nadzieję, iż publikacja stanowić będzie istotny merytoryczny wkład do dyskusji na temat koniecznej naprawy finansów publicznych. (ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

Słowo Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Wstęp


CZĘŚĆ I
OGÓLNA KONCEPCJA I KIERUNKI NAPRAWY FINANSÓW PUBLICZNYCH

CEZARY KOSIKOWSKI
Naprawa finansów publicznych (koncepcja metodologiczna i proponowane kierunki reform) 

ELŻBIETA CHOJNA-DUCH
Etapy reformy finansów publicznych - przesłanki prawne i organizacyjne

KRYSTYNA PIOTROWSKA-MARCZAK
Implikacje wzrostu gospodarczego i finansów publicznych  

ANNA DOBACZEWSKA
Jawność i efektywność pomocy publicznej jako przyczynek do naprawy finansów publicznych

BARBARA WOŹNIAK
Kierunki ewolucji sektora finansów publicznych w Polsce - uwarunkowania europejskie 

MAGDALENA DYNUS
Znaczenie fiskalnych kryteriów konwergencji z Maastricht dla polskiej gospodarki

IWONA WOJCIECHOWSKA-TORUŃSKA
Doświadczenia w implementacji konsolidacji fiskalnej

RAFAŁ MROCZKOWSKI
Instytucjonalnoprawne aspekty zarządzania kryzysem finansowym  

KAMILLA MARCHEWKA-BARTKOWIAK
Reformy instytucjonalne zarządzania długiem publicznym – nowe tendencje i wyzwania

PRZEMYSŁAW PANFIL
Minimalizacja ryzyka związanego z poręczeniami i gwarancjami Skarbu Państwa 

PAWEŁ J. LEWKOWICZ
Kierunki zmian w zakresie ogólnych zasad zaciągania zobowiązań przez inne niż Skarb Państwa jednostki sektora finansów publicznych. Wnioski de lege lata i de lege ferenda

JOLANTA GLINIECKA
O wartościach jako aksjologicznej podstawie konstrukcji instytucji tajemnicy finansowej  

ANNA JURKOWSKA-ZEIDLER
Nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Nowe uwarunkowania

MAGDALENA ZIOŁO
Niesprawności w funkcjonowaniu polskiego sektora publicznego - zagadnienia wybrane

ANDRZEJ DRWIŁŁO
Fundusze Unii Europejskiej w procesie naprawy finansów publicznych  

ROBERT HUTERSKI
Rola polityki ludnościowej w procesie naprawy polskich finansów publicznych  

KATARZYNA OWSIAK, KATARZYNA MAJ-WAŚNIOWSKA
Bariery funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

JADWIGA GLUMIŃSKA-PAWLIC
"Złe prawo" barierą naprawy finansów samorządowych

MAREK ZDEBEL
Przesłanki wdrażania i metody realizacji naprawy finansów jednostek samorządu terytorialnego

BEATA FILIPIAK
Audyt wewnętrzny jako podstawa kontroli i racjonalizacji gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego  

AGNIESZKA PELCZAR, MARIUSZ SIWOŃ
Budowa efektywnego systemu kontroli finansów jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie regionalnych izb obrachunkowych 

JOANNA M. SALACHNA
Rola odpowiedzialności prawnofinansowej w procedurze budżetowej jednostek samorządu terytorialnego  

ANNA KOŚCIŃSKA-PASZKOWSKA
Zmiany w dochodzeniu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wnioski de lege ferenda  

EUGENIUSZ RUŚKOWSKI
Kilka uwag o reformie administracji skarbowej w aspekcie reformy finansów publicznych

OLGIERD ŁUNARSKI, PAWEŁ MAJKA
Sądowa kontrola wyniku kontroli skarbowej


CZĘŚĆ II
GŁÓWNE PROBLEMY RACJONALIZACJI WYDATKÓW PUBLICZNYCH

TERESA DĘBOWSKA-ROMANOWSKA
Charakter prawny i klasyfikacja tzw. wydatków sztywnych a granice swobody politycznej władz państwa

WITOLD GRYGOROWICZ
Granice społecznego przyzwolenia na konstytucyjne restrykcje finansowe

ADAM SZEWCZUK
Relatywizm w ocenie zjawisk ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych mających wpływ na racjonalizację wydatków publicznych  

JOLANTA SZOŁNO-KOGUC
Prakseologiczne kryteria oceny racjonalności wydatków publicznych

ALICJA POMORSKA
Główne uwarunkowania procesu racjonalizacji wydatków publicznych  

ALINA HUSSEIN
Dowolność wydatkowania środków publicznych jako mechanizm korupcjogenny

BEATA KUCIA-GUŚCIORA
Stan regulacji prawnej w zakresie funduszy celowych

MARCIN TYNIEWICKI
Programowanie budżetowe w Unii Europejskiej

TOMASZ STRĄK
Budżet zadaniowy. Próba przeniesienia nowoczesnych narzędzi zarządzania finansami na grunt działalności publicznej (na przykładzie administracji skarbowej)  

WOJCIECH MISIĄG
Bariery wdrażania budżetowania zadaniowego 

EDYTA MAŁECKA-ZIEMBIŃSKA, JOANNA PRZYBYLSKA
Wydatki niewygasające w świetle zasady jednoroczności budżetu

RENATA PRZYGODZKA
Uwarunkowania i bariery reformy rolniczego systemu ubezpieczeń społecznych  

TOMASZ SOWIŃSKI
Finanse ubezpieczeń emerytalnych w procesie naprawy finansów publicznych  

JACEK WANTOCH-REKOWSKI
Problem modelu organizacyjno-finansowego zakładów emerytalnych w Polsce

KATARZYNA WOJTOWICZ
Modele organizacji i finansowania ochrony zdrowia. Teoria a praktyka wybranych państw 

DOROTA MAŚNIAK
Naprawa finansów publicznych kosztem posiadaczy pojazdów mechanicznych. Rzeczywiste i pozorne cele wprowadzenia ryczałtowej „opłaty" od ubezpieczycieli 

RADIM BOHAC
Expenditures in the area of culture in the Czech Republic

JOANNA SMIECHOWICZ
Proces decentralizacji zadań w Polsce - geneza i przebieg  

ANDRZEJ BORODO
Zagadnienie struktury budżetu samorządowego 

KRZYSZTOF SURÓWKA, MATEUSZ WINIARZ
Niektóre problemy przekazywania dotacji z budżetów j.s.t.

SŁAWOMIR FRANEK
Wydatki oświatowe a dochody jednostek samorządu terytorialnego

This product was added to our catalog on Friday 04 January, 2008.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 701 of 1042 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Incestum w prawie rzymskim
Incestum w prawie rzymskim
Bigamia w prawie rzymskim
Bigamia w prawie rzymskim
$ Parricidium w prawie rzymskim
$ Parricidium w prawie rzymskim
Uprawnienia majątkowe Kościoła katolickiego w Polsce
Uprawnienia majątkowe Kościoła katolickiego w Polsce
$ Arcybiskup Jan Łaski. Reformator prawa
$ Arcybiskup Jan Łaski. Reformator prawa
Elementy logiki dla prawników
Elementy logiki dla prawników
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce