Wydawnictwo KUL
  Start » Wyczerpane » 1142 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Verbum Vitae 38 (2020). Po co są "godziny", "dni" i "czasy"?
Verbum Vitae 38 (2020). Po co są "godziny", "dni" i "czasy"?
38,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
  Albumy
  Czasopisma
  Filozofia
  Historia
  Humanistyka
  Książki obcojęzyczne
  Księgi pamiątkowe
  Matematyka
  Nauki przyrodnicze
  Nauki społeczne
  Podręczniki do nauki języków obcych
  Prawo i administracja
  Teologia
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Kompendium wiedzy administratywisty
[1142]
52,50zł
Produkt niedostępny

red. Stanisław Wrzosek
ISBN:
978-83-7363-688-0
Stron: 688
Format: B5 (oprawa twarda)
Rok wydania: 2008


Spis treści

Wskazówki dla Czytelnika

Wykaz skrótów

I
ADMINISTRACJA W STAROŻYTNYM PAŃSTWIE RZYMSKIM
Antoni Dębiński

1. Administracja w starożytnym państwie rzymskim
2. Administracja w okresie cesarstwa


II
PODSTAWOWE POJĘCIA Z ZAKRESU OGÓLNEJ CZĘŚCI PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Stanisław Wrzosek

1. Administracja publiczna
2. Administracja władcza i administracja świadcząca
3. Centralizacja i decentralizacja administracji
4. Koncentracja i dekoncentracja administracji
5. Kontrola nad administracją publiczną
6. Kontrola wykonywana przez administrację publiczną
7. Nadzór w administracji publicznej
8. Odpowiedzialność za działania administracji publicznej  
9. Organ administracji publicznej
10. Organ administrujący
11. Podział administracyjny państwa
12. Prawo administracyjne
13. Prawo administracyjne wewnętrzne
14. Prawo lokalne
15. Publiczne prawa podmiotowe  
16. Stosunek administracyjny
17. Urząd
18. Władztwo administracyjne
19. Zakład administracyjny
20. Źródła prawa administracyjnego  


III
PODSTAWOWE POJĘCIA Z ZAKRESU TEORII ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
Wojciech Wytrążek

1. Analiza SWOT
2. Cel organizacji
3. Centralizacja
4. Cykl życia produktu
5. Cykl życia organizacji
6. Decentralizacja
7. Kontrola
8. Kultura organizacji
9. Menedżer
10. Misja  
11. Organizacja
12. Otoczenie organizacji wewnętrzne
13. Otoczenie organizacji zewnętrzne
14. Planowanie
15. Strategia
16. Struktura organizacyjna  
17. Struktura organizacyjna płaska, smukła i mieszana
18. Zarządzanie
19. Zarządzanie kryzysowe
20. Zasoby organizacji (finansowe, informacyjne, ludzkie, rzeczowe)


IV
PODSTAWOWE POJĘCIA Z ZAKRESU NAUKI ADMINISTRACJI
Jan Łukasiewicz

1. Aspekty aksjologiczne administracji publicznej  
2. Aspekty legalistyczne administracji publicznej
3. Aspekty ontologiczne administracji publicznej
4. Działania administracji publicznej w sferze wewnętrznej
5. Działania administracji publicznej w sferze zewnętrznej  
6. Kadry administracji publicznej
7. Kontrola obywatelska administracji publicznej
8. Kontrola organów samorządu terytorialnego przez regionalne izby obrachunkowe
9. Kontrola prokuratorska administracji publicznej
10. Kontrola Rzecznika Praw Obywatelskich
11. Kontrola sądowa administracji publicznej
12. Kontrola sprawowana przez Najwyższą Izbę Kontroli
13. Kontrola wewnętrzna administracji publicznej
14. Nauka administracji - definicja
15. Nauka administracji - geneza  
16. Nauka administracji - metody badawcze
17. Nauka administracji - podejście kompleksowe  
18. Nauka administracji - podejście „kooperacyjne"
19. Nauka administracji - podejście prakseologiczne
20. Nauka administracji - podejście tradycyjne
21. Oceny emocjonalne administracji publicznej
22. Oceny ideologiczne administracji publicznej  
23. Oceny polityczne administracji publicznej
24. Oceny prakseologiczne administracji publicznej
25. Oceny prawne administracji publicznej
26. Struktury administracji publicznej  


V
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
Jan Mariusz Izdebski

1. Decyzja administracyjna
2. Naczelny Sąd Administracyjny
3. Ogólne postępowanie administracyjne
4. Podmioty na prawach strony
5. Postępowania administracyjne szczególne
6. Postępowanie dowodowe  
7. Postępowanie odwoławcze  
8. Postępowanie podatkowe
9. Postępowanie w sprawach celnych
10. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków
11. Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń  
12. Sądownictwo administracyjne  
13. Skarga do sądu administracyjnego
14. Skarga kasacyjna
15. Strona postępowania administracyjnego
16. Weryfikacja decyzji ostatecznych
17. Właściwość organów administracji
18. Wojewódzkie sądy administracyjne  
19. Wszczęcie postępowania administracyjnego  
20. Zasady ogólne postępowania administracyjnego  


VI
POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI
Michał Domagała

1. Administracyjne postępowanie egzekucyjne  
2. Biegły skarbowy
3. Czynność egzekucyjna
4. Dłużnik zajętej wierzytelności
5. Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym
6. Egzekucja obowiązków o charakterze pieniężnym
7. Egzekutor
8. Komornik skarbowy
9. Koszty egzekucyjne  
10. Organ egzekucyjny
11. Organ pomocniczy
12. Organ rekwizycyjny
13. Organ wnioskujący/wykonujący
14. Poborca skarbowy
15. Skarga na czynności egzekucyjne
16. Tytuł wykonawczy
17. Wierzyciel
18. Zajęcie egzekucyjne
19. Zajęcie zabezpieczające  
20. Zarzut w postępowaniu egzekucyjnym
21. Zażalenie w postępowaniu egzekucyjnym
22. Zbieg egzekucji
23. Zobowiązany


VII
ADMINISTRACYJNE PRAWO GOSPODARCZE
Rafał Biskup

1. Administracyjne prawo gospodarcze (publiczne prawo gospodarcze)
2. Działalność gospodarcza
3. Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego  
4. Działalność gospodarcza państwa
5. Formy reglamentacji wolności gospodarczej  
6. Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych
7. Koncesje i zezwolenia na działalność gospodarczą
8. Kontrola działalności gospodarczej
9. Modele stosunku państwa do gospodarki
10. Partnerstwo publiczno-prywatne  
11. Pomoc publiczna
12. Przedsiębiorca
13. Publicznoprawne instrumenty ochrony konkurencji
14. Regulowana działalność gospodarcza
15. Specjalne strefy ekonomiczne
16. Warunki podejmowania działalności gospodarczej
17. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej  
18. Zasada wolności gospodarczej


VIII
PRAWO EUROPEJSKIE
Maciej Rudnicki

1. Europejski Bank Centralny
2. Europejski Bank Inwestycyjny
3. Europejski Trybunał Obrachunkowy
4. Europejski Trybunał Sprawiedliwości
5. Komisja Europejska
6. Komitet Ekonomiczno-Społeczny
7. Komitet Regionów
8. Parlament Europejski
9. Prawo pierwotne Wspólnot Europejskich
10. Prawo wtórne Wspólnot Europejskich
11. Rada Europejska
12. Rada Ministrów Unii Europejskiej
13. Sąd I Instancji
14. System prawny Wspólnot Europejskich  


IX
PRAWO EUROPEJSKIE GOSPODARCZE
Marcin Szewczak

1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
2. Agencja Rynku Rolnego
3. Biokomponenty
4. Biopaliwa ciekłe  
5. Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji
6. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  
7. Europejskie prawo gospodarcze (wspólnotowe prawo gospodarcze)
8. Formuła Cassis de Dijon
9. Formuła Dassonville  
10. Grupa producentów rolnych
11. Płatności bezpośrednie
12. Prawo łowieckie  
13. Swoboda działalności gospodarczej  
14. Swoboda przepływu kapitału
15. Swoboda przepływu osób
16. Swoboda przepływu towarów  
17. Swoboda przepływu usług
18. Unia Gospodarcza i Walutowa  
19. Wspólna Polityka Rolna


X
USTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Jacek Dziobek-Romański

1. Absolutorium w gminie  
2. Absolutorium w powiecie
3. Absolutorium w województwie samorządowym
4. Burmistrz
5. Jednostki pomocnicze gmin
6. Konsultacje społeczne
7. Marszałek województwa
8. Nadzór nad samorządem terytorialnym  
9. Podmiotowość prawna jednostek samorządu terytorialnego  
10. Porozumienia jednostek samorządu terytorialnego
11. Powiatowa administracja zespolona
12. Prezydent miasta
13. Rada gminy  
14. Rada powiatu  
15. Radni
16. Referendum lokalne  
17. Sejmik wojewódzki
18. Sołtys
19. Starosta  
20. Starostwo powiatowe
21. Statut jednostki samorządu terytorialnego  
22. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego  
23. Typy gmin  
24. Typy powiatów
25. Urząd gminy
26. Urząd marszałkowski
27. Wójt  
28. Wybory organów jednostek samorządu terytorialnego
29. Zadania jednostek samorządu terytorialnego  
30. Zarząd powiatu
31. Zarząd województwa samorządowego  
32. Zdolność sądowa jednostek samorządu terytorialnego
33. Zebranie wiejskie  
34. Związki międzygminne i związki powiatów


XI
PRAWO URZĘDNICZE
Jacek Szczot

1. Mianowanie
2. Powołanie
3. Pragmatyki służbowe
4. Prawo urzędnicze
5. Służba cywilna
6. Stosunek zatrudnienia typu służbowego
7. Umowa o pracę
8. Urzędnik
9. Wybór na stanowisko
10. Zasób kadrowy


XII
PODSTAWOWE POJĘCIA Z ZAKRESU PRAWA FINANSOWEGO
s. Marta Garbacka

1. Budżet państwa
2. Dług publiczny
3. Dochody publiczne
4. Dyscyplina finansów publicznych
5. Finanse publiczne
6. Finanse samorządu terytorialnego
7. Fundusze celowe
8. Jednostki budżetowe  
9. Kontrola skarbowa
10. Prawo bankowe
11. Prawo dewizowe  
12. Prawo finansowe
13. Regionalne izby obrachunkowe
14. Sektor finansów publicznych
15. Wydatki publiczne
16. Zakłady budżetowe
17. Zasady budżetowe


XIII
PRAWO PODATKOWE
ks. Tadeusz Stanisławski

1. Opłata skarbowa
2. Opłaty lokalne
3. Organy podatkowe
4. Podatek akcyzowy
5. Podatek dochodowy od osób fizycznych
6. Podatek dochodowy od osób prawnych  
7. Podatek leśny  
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych
9. Podatek od gier
10. Podatek od nieruchomości  
11. Podatek od posiadania psów
12. Podatek od spadków i darowizn  
13. Podatek od środków transportowych
14. Podatek od towarów i usług (VAT)
15. Podatek rolny
16. Zobowiązania podatkowe


XIV
PRAWO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I PRAWO BUDOWLANE
Piotr Zacharczuk

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2. Decyzja o warunkach zabudowy  
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego
4. Inwestor
5. Katastrofa budowlana
6. Kierownik budowy
7. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju
8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  
9. Organy administracji architektoniczno-budowlanej  
10. Organy nadzoru budowlanego
11. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa  
12. Pozwolenie na budowę
13. Programy rządowe
14. Projektant
15. Przepisy techniczno-budowlane
16. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego  
17. Samodzielność planistyczna gminy
18. Samowola budowlana
19. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
20. Utrzymanie obiektów budowlanych
21. Zgłoszenie budowy lub wykonywania robót budowlanych


XV 
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
Anna Haladyj

1. Definicja prawa ochrony środowiska  
2. Definicja środowiska i ochrony środowiska
3. Dostęp do informacji o środowisku  
4. Ocena oddziaływania na środowisko  
5. Ochrona powierzchni ziemi
6. Ochrona powietrza i warstwy ozonowej  
7. Ochrona środowiska przed hałasem i polami elektromagnetycznymi
8. Ochrona roślin i zwierząt  
9. Ochrona wód
10. Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska
11. Organy administracji i instytucje ochrony środowiska
12. Partycypacja społeczna
13. Planowanie i programowanie ochrony środowiska
14. Pozwolenia na korzystanie ze środowiska
15. Środki finansowo-prawne w ochronie środowiska  
16. Zasady ogólne prawa ochrony środowiska  


XVI
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I OBSŁUGA PRAWNA
Ewa Czech

1. Adwokat
2. Apelacja
3. Aplikant
4. Asystent sędziego
5. Dwuinstancyjność postępowania  
6. Kasacja
7. Kurator sądowy
8. Ławnik
9. Minister Sprawiedliwości
10. Orzeczenie  
11. Prawomocność orzeczenia
12. Radca prawny
13. Referendarz sądowy
14. Prokurator  
15. Prokuratura
16. Sądy administracyjne
17. Sądy powszechne
18. Sąd Najwyższy
19. Sędzia
20. Strony postępowania  


XVII
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Agata Barczewska-Dziobek

1. Działalność pożytku publicznego
2. Instytucje rynku pracy  
3. Lokalne grupy działania
4. Organizacja pozarządowa
5. Organizacja pożytku publicznego
6. Partnerstwo publiczno-prywatne  
7. Partnerstwo publiczno-społeczne
8. Pomoc społeczna
9. Prywatyzacja zadań publicznych  
10. Rozwój regionalny
11. Spółdzielnia socjalna  
12. Zatrudnienie socjalne


XVIII
PRAWNE FORMY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Katarzyna Kłosowska

1. Akt administracyjny - pojęcie
2. Akt generalny stosowania prawa
3. Akt normatywny
4. Akty administracyjne - klasyfikacja
5. Plany
6. Polecenie służbowe  
7. Ugoda  
8. Umowa cywilnoprawna
9. Uznanie administracyjne


XIX
FUNDUSZE EUROPEJSKIE
Małgorzata Kruszewska-Gagoś

1. Beneficjent
2. Biznesplan
3. Cele polityki spójności
4. Fundusze europejskie
5. Instrumenty finansowe polityki spójności
6. Instytucja audytowa
7. Instytucja wdrażająca
8. Instytucja zarządzająca
9. Koszty kwalifikowane
10. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
11. Narodowy Plan Rozwoju  
12. Nomenklatura Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych
13. Oś priorytetowa
14. Polityka spójności  
15. Program operacyjny
16. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
17. Programowanie
18. Projekt
19. Regionalny Program Operacyjny
20. Zasady pomocy


XX
ADMINISTRACYJNE ASPEKTY NAUKI O PRZEDSIĘBIORSTWIE
Kazimierz Ostaszewski

1. Akcjonariat pracowniczy
2. Benchmarking
3. Controlling
4. Holding  
5. Just-in-time
6. Koncern
7. Korporacje transnarodowe
8. Lean management
9. Małe i średnie przedsiębiorstwa
10. Partycypacja finansowa
11. Przedsiębiorstwo
12. Przedsiębiorstwo państwowe
13. Przedsiębiorstwo rodzinne
14. Przedsiębiorstwo własności indywidualnej
15. Reengineering
16. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
17. Total Quality Management (TQM) - Kompleksowe zarządzanie jakością


XXI
PODSTAWOWE POJĘCIA Z ZAKRESU MAKROEKONOMII
Elżbieta Kielska

1. Bank centralny  
2. Banki komercyjne
3. Bezrobocie
4. Budżet państwa
5. Czynniki wzrostu gospodarczego
6. Cykl koniunkturalny
7. Ekonomia jako nauka  
8. Elastyczność popytu i podaży  
9. Handel międzynarodowy
10. Inflacja
11. Konkurencja
12. Monopol
13. Państwo w gospodarce
14. Pieniądz w gospodarce
15. Podatki
16. Produkt i dochód narodowy  
17. Protekcjonizm w handlu zagranicznym
18. Rynek kapitałowy i giełda
19. Rynek: popyt i podaż
20. Systemy ekonomiczne: gospodarka centralnie sterowana i rynkowa


XXII
PODSTAWOWE POJĘCIA Z ZAKRESU STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Marcin Kwiecień

1. Ambasador
2. Bezpieczeństwo międzynarodowe  
3. Dyplomacja
4. Geopolityka  
5. Globalizacja
6. Globalne problemy  
7. Gospodarka światowa  
8. Konferencja międzynarodowa
9. Konsul
10. Ład międzynarodowy
11. Organizacje międzynarodowe
12. Organizacja Narodów Zjednoczonych  
13. Państwo jako uczestnik stosunków międzynarodowych
14. Polityka zagraniczna
15. Prawo międzynarodowe
16. Regionalizm w stosunkach międzynarodowych  
17. Rynek międzynarodowy
18. Społeczność międzynarodowa
19. Stosunki międzynarodowe  
20. Uczestnik stosunków międzynarodowych
21. Umowa międzynarodowa


XXIII
INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Małgorzata Ganczar

1. Baza danych
2. Bezpieczny podpis elektroniczny
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. Deklaracje elektroniczne
5. Dokument elektroniczny
6. Doręczenia elektroniczne
7. Dostęp do informacji publicznej
8. e-Governance
9. e-Government
10. e-PUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
11. IDA - Interchange Data between Administrations (Wymiana Danych między Administracjami)
12. Informacja publiczna  
13. Krajowa Ewidencja Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych
14. Plan Informatyzacji Państwa
15. Podpis elektroniczny
16. Rada Informatyzacji
17. Rejestry publiczne
18. Społeczeństwo informacyjne
19. Środki komunikacji elektronicznej
20. Strategia Lizbońska
21. System teleinformatyczny
22. Świadczenie usług drogą elektroniczną


XXIV
PODSTAWOWE POJĘCIA Z ZAKRESU KOŚCIELNEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Józef Krukowski

1. Administracja kościelna
2. Biskup
3. Biskup diecezjalny
4. Biskup Rzymu
5. Diecezja
6. Hierarchia kościelna  
7. Konferencja Biskupów
8. Konkretne akty administracyjne  
9. Kościół partykularny  
10. Kuria diecezjalna
11. Kuria Rzymska
12. Legaci papiescy
13. Proboszcz
14. Procedura administracyjna w prawie kanonicznym
15. Procedura przenoszenia proboszczów
16. Procedura sporno-administracyjna
17. Procedura usuwania proboszczów  
18. Środki pojednawcze mające na celu zapobieżenie powstania sporu administracyjnego

Wykaz źródeł  

Akty normatywne  

Wykaz literatury wykorzystanej przez autorów przy opracowaniu haseł

Data dodania produktu do sklepu: wtorek, 20 maj 2008.
Recenzje Produkt niedostępny
Poprzedni produkt  Produkt 743 z 1067 
w kategorii Wyczerpane
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle KAN. 1095 n. 3
Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle KAN. 1095 n. 3
Ecclesia et status. Materiały konferencyjne.
Ecclesia et status. Materiały konferencyjne.
Polska średniowieczna doktryna \"ius gentium\"
Polska średniowieczna doktryna \"ius gentium\"
Dzieła
Dzieła
Państwo i Kościół w pismach św. Augustyna
Państwo i Kościół w pismach św. Augustyna
$ Arcybiskup Jan Łaski. Reformator prawa
$ Arcybiskup Jan Łaski. Reformator prawa
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce