Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788373636927 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Verbum Vitae 38 (2020). Po co są "godziny", "dni" i "czasy"?
Verbum Vitae 38 (2020). Po co są "godziny", "dni" i "czasy"?
38,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Rozwój życia duchowego i afektywność
[9788373636927]
39,90zł
Product unavailable

Studium na podstawie pism św. Franciszka Salezego

Stanisław T. Zarzycki SAC
ISBN:
978-83-7363-692-7
Pages: 656
Format: B5
Year: 2008
Language: Polish

Czy Salezy dokonuje zróżnicowania życia duchowego w zależności od stanów Kościoła i odmiennych dróg jego rozwoju? W jakim stopniu rozwój duchowy, o którym pisze Święty, uwzględnia siły natury, ich żywiołowość i włącza je w pełne duchowe urzeczywistnienie się człowieka? Co znaczy, że "caritas jest doskonałością miłości" naturalnej i w jakiej relacji winny pozostawać ze sobą te kategorie miłości? Jaką rolę w rozwoju duchowym chrześcijanina pełni jego afektywność? Dzisiaj w sensie ogólnym rozumiemy przez nią całość poruszeń zachodzących w psychice człowieka od reakcji na najbardziej proste bodźce po oddziaływanie na nią boskiego przedmiotu. Czy zawsze jej udział jest pozytywny, stymulujący ten rozwój, czy też może ona wpływać na niego negatywnie? Jaką rolę odgrywa ona w procesie rozwoju i w poszczególnych jego fazach? W jaki sposób, według Salezego, dochodzi do integracji życia afektywnego z życiem duchowym? Jakiego rodzaju ascezę poleca Święty i jak pojmuje szczyty życia duchowego, życia mistycznego? (ze Wstępu)


Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I
CZŁOWIEK STWORZONY PRZEZ BOGA I ODKUPIONY W CHRYSTUSIE - PODSTAWY ANTROPOLOGII TEOLOGICZNEJ

1. Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże
1.1. Elementy składowe obrazu i podobieństwa Bożego
1.2. Struktura obrazu Bożego w człowieku
1.3. Cel stworzenia człowieka i świata

2. Obraz Boży w człowieku zniekształcony przez grzech

3. Człowiek odkupiony w Chrystusie - „na nowo stworzony"
3.1. „... nabyty za wielką cenę" (1 Kor 6, 20)
3.2. Skutki odkupienia dla urzeczywistnienia chrześcijańskiego powołania

4. Wnioski


Rozdział II
DYNAMIZM DĄŻENIOWY SERCA LUDZKIEGO: AFEKTYWNOŚĆ W ŚWIETLE PSYCHOLOGICZNYM I TEOLOGICZNYM

1. Serce jako centrum jednoczące człowieka
1. 1. Serce we wzajemnej relacji z ciałem, duszą i duchem
1. 2. Serce we wzajemnej relacji z rozumem, wolą i pamięcią

2. Skłonności naturalne
2.1. Naturalna skłonność serca ludzkiego ku Bogu
2.2. Immanentne skłonności naturalne

3. Pożądanie zmysłowe
3.1. Uczucia zmysłowe
3.2. Uczucie miłości w dynamizmie uczuciowym człowieka
3.3. Krytyka stoickiej apatheia

4. Umysł i poznanie prawdy i piękna
4.1. Koncepcja poznania
4.2. Poznanie przez podobieństwo

5. Wyższy dynamizm dążeniowy: wola i miłość
5.1. Wolność wyboru
5.2. Wola jako władza nakazująca
5.3. Wola jako władza afektywna
5.3.1. Afekty - ich zróżnicowanie i ustopniowanie
5.3.2. Miłość w dynamizmie afektów
5.4. Rodzaje miłości

6. Wnioski


Rozdział III
DAR ŻYCIA BOŻEGO I JEGO PIERWSZY KSZTAŁT U CZŁOWIEKA USPRAWIEDLIWIONEGO. AFEKTYWNY WYMIAR POCZĄTKÓW ŻYCIA DUCHOWEGO

1. Działanie łaski Bożej uprzedzającej „serce" człowieka – współdziałanie woli

2. Wiara nadprzyrodzona: akt wiary i jego aspekt afektywny

3. Nadzieja w dynamizmie miłości interesownej

4. Ku pokucie doskonałej z miłości do Boga

5. Miłość nadprzyrodzona

6. Wnioski


Rozdział IV
ETAP POCZĄTKUJĄCYCH W ŻYCIU DUCHOWYM. UKIERUNKOWANIE AFEKTYWNOŚCI NA BOGA

1. Natura itinerarium życia duchowego - stan moralno-duchowy początkujących

2. Koncepcja życia duchowego

3. Koncepcja doskonałości życia chrześcijańskiego
3.1. Istota doskonałości chrześcijańskiej - miłość
3.2. Powszechne powołanie do doskonałości chrześcijańskiej -pobożność
3.3. Skutki pobożności i siła jej przyciągania

4. Sposoby urzeczywistnienia życia duchowego: przesłanki teologiczne - praktyki duchowe
4.1. Pragnienie doskonałości
4.1.1. Konieczność i skuteczność pragnienia doskonałości
4.1.2. Ku rozeznaniu autentycznego pragnienia doskonałości
4.1.3. Sposób oczyszczenia i realizacji pragnień u początkujących
4.2. Modlitwa, czyli teologia mistyczna
4.2.1. Rodzaje modlitw i sposób ich przeżywania przez początkujących
4.2.1.1. Modlitwa ustna
4.2.1.2. Medytacja
4.2.1.2.1. Pojęcie medytacji
4.2.1.2.2. Przygotowanie do medytacji
4.2.1.2.3. Rozważanie dla wzbudzenia afektów
4.2.1.2.4. Afekty i postanowienia - metoda porządkowania namiętności
4.2.1.3. Modlitwa prośby
4.2.1.4. Pocieszenie
4.2.1.4.1. Pojęcie pocieszenia, jego źródła i natura
4.2.1.4.2. Efektywny sposób przeżywania pocieszenia przez początkujących
4.2.1.4.3. Niebezpieczeństwa związane z pocieszeniami
4.2.1.5. Oschłość
4.2.1.5.1. Przyczyny oschłości
4.2.1.5.2. Sposób przezwyciężania oschłości przez początkujących
4.3. Rola Eucharystii i sakramentu pokuty w życiu duchowym
4.3.1. Eucharystia
4.3.1.1. Teologiczne aspekty Mszy świętej
4.3.1.2. Duchowe wymiary Eucharystii i sposób jej przeżywania - Komunia św
4.3.2. Sakrament pokuty
4.4. Umartwienie
4.4.1. Pojęcie umartwienia i jego istota
4.4.2. Konieczność umartwienia do doskonałości
4.4.3. Praktyka umartwienia
4.4.3.1. Umartwienie ciała i zmysłów
4.4.3.2. Umartwienie namiętności
4.4.3.3. Umartwienie władz wyższych
4.5. Walka z grzechami głównymi
4.6. Walka z pokusami
4.6.1. Cele opatrznościowe pokusy
4.6.2. Ewolucja pokusy
4.6.3. Opieranie się pokusom

5. O moralny i duchowy sposób działania

6. Wnioski


Rozdział V
ETAP POSTĘPUJĄCYCH W ŻYCIU DUCHOWYM: WZROST W MIŁOŚCI AFEKTYWNEJ I EFEKTYWNEJ

1. Natura postępu duchowego i jego wewnętrzne dynamizmy

2. Postęp w życiu duchowym jako proces rozwoju cnót
2.1. Pojęcie cnoty
2.2. Miłość do Boga zawiera w sobie wszystkie cnoty
2.3. Postęp na drodze usprawiedliwienia przez wzrost miłości nadprzyrodzonej

3. Rozwój cnót teologalnych
3.1. Wzrost wiary ożywianej przez miłość
3.2. Ku nadziei jako ufności w Bogu
3.3. Postęp w miłości do Boga i bliźniego
3.3.1. Praktyka miłości afektywnej
3.3.1.1. Na modlitwie serca
3.3.1.1.1. Praktyka samotności duchowej
3.3.1.1.2. Praktyka aktów strzelistych
3.3.1.1.3. Praktyka miłości upodobania i życzliwości
3.3.1.1.3.1. Miłość upodobania w Bogu
3.3.1.1.3.2. Współczucie dla cierpień Chrystusa
3.3.1.2. Afektywna miłość bliźniego
3.3.1.3. Przyjaźń
3.3.1.4. Niewłaściwa miłość afektywna samego siebie
3.3.1.5. Miłość życzliwości względem Boga
3.3.2. Praktyka miłości efektywnej jako pełnienie woli Bożej
3.3.2.1. Upodobnienie woli ludzkiej do „woli Bożej wyznaczonej"
3.3.2.1.1. Zgodność woli ludzkiej z „wolą Bożą wyznaczoną" w przykazaniach
3.3.2.1.2. Przykazanie miłości Boga
3.3.2.1.3. Miłość bliźniego
3.3.2.2. Upodobnienie woli ludzkiej do „woli Bożej wyznaczonej" w radach ewangelicznych
3.3.2.2.1. Trzy główne rady ewangeliczne
3.3.2.2.1.1. Czystość
3.3.2.2.1.2. Ubóstwo
3.3.2.2.1.3. Posłuszeństwo
3.3.2.2.2. Dodatkowe rady ewangeliczne potrzebne do nabycia cnót
3.3.2.2.2.1. Wybór cnót
3.3.2.2.2.2. Praktyka „małych cnót"
3.3.2.2.2.2.1. Pokora
3.3.2.2.2.2.2. Łagodność wobec bliźniego
3.3.2.3. Upodobnienie woli ludzkiej do „woli Bożej wyznaczonej" w natchnieniach niebieskich
3.3.2.4. Uległość względem woli Bożego upodobania w przeciwnościach i utrapieniach życia - praktyka cnót
3.3.2.4.1. Prostota
3.3.2.4.2. Cierpliwość
3.3.2.4.3. Zdanie się na wolę Bożego upodobania
3.3.2.4.4. Udział uczuć i afektów w cnotach

4. Oratio vitalis - duchowa wartość uczynków

5. Sposób przeżywania Eucharystii jako ofiary
5.1. Komunia św. i jej owoce
5.2. Adoracja Najświętszego Sakramentu

6. Postępujący wobec pocieszenia duchowego

7. Oschłości na modlitwie i korzyści z nich wynikające

8. Wnioski


Rozdział szósty
ETAP DOSKONAŁYCH: ZJEDNOCZENIE DUSZY Z BOGIEM I JEGO WOLĄ. SUBLIMACJA AFEKTYWNOŚCI

1. Dary Ducha Świętego i ich rola w rozwoju duchowym
1.1. Istota darów Ducha Świętego
1.2. Wzrost darów Ducha Świętego
1.3. Związek darów Ducha Świętego z miłością nadprzyrodzoną

2. Miłość Boża a owoce Ducha Świętego i błogosławieństwa ewangeliczne

3. Kontemplacja
3.1. Istota kontemplacji
3.2. Sposób przeżywania kontemplacji

4. Miłosne skupienie duszy

5. Modlitwa odpocznienia

6. Zjednoczenie z Bogiem i z Jego wolą w miłości afektywnej i efektywnej
6.1. Ku zjednoczeniu z Bogiem w miłości afektywnej
6.1.1. Sposoby zjednoczenia
6.1.1.1. Ze względu na zróżnicowane działanie Boga i współdziałanie człowieka
6.1.1.2. Ze względu na intensywność uczucia miłości -roztopienie duszy
6.1.1.3. Zjednoczenie z Bogiem w ekstazie i porywie
6.1.1.3.1. Ekstaza i poryw duszy od strony rozumu
6.1.1.3.2. Ekstaza i poryw duszy od strony woli
6.1.1.3.2.1. Skutki ekstazy afektywnej
6.1.1.3.2.1.1. Rana miłości i stygmaty
6.1.1.3.2.1.2. Śmierć miłujących Boga
6.1.1.3.2.1.3. 6.2. Ku zjednoczenie z wolą Bożą w miłości efektywnej na modlitwie i w działaniu
6.2.1. Wiara naga i prosta
6.2.2. Całkowita ufność w Bogu
6.2.3. Czysta miłość Boga
6.2.4. Miłość bliźniego i uległość
6.2.5. Owoce i skutki miłości Boga i bliźniego
6.2.5.1. Radość
6.2.5.2. Pokój
6.2.5.3. Gorliwość miłości - sublimacja uczuć
6.2.5.4. Transformacja działania - urzeczywistnienie pobożności
6.2.6. Ekstaza życia i działania
6.2.7. „Święta obojętność"
6.2.7.1. Doskonałe ogołocenie i śmierć woli własnej w woli Bożej - zjednoczenie z wolą Bożego upodobania
6.2.7.2. „Życie woli ludzkiej w woli Bożej"

7. Wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Resume

This product was added to our catalog on Tuesday 20 May, 2008.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 744 of 1067 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Historia Kościoła, cz. 1: Starożytność chrześcijańska
$ Historia Kościoła, cz. 1: Starożytność chrześcijańska
Opera omnia T. VI-1 - Jezus z Nazaretu
Opera omnia T. VI-1 - Jezus z Nazaretu
$ Świętego Bonawentury teologia historii (oprawa twarda)
$ Świętego Bonawentury teologia historii (oprawa twarda)
Opera omnia T. II - Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury
Opera omnia T. II - Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury
Dzieła. Tom 19: Człowiek w kulturze
Dzieła. Tom 19: Człowiek w kulturze
Propaganda w systemach demokratycznych i niedemokratycznych
Propaganda w systemach demokratycznych i niedemokratycznych
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce