Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788373636941 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Negocjacje w XXI wieku. Teoria, praktyka i znaczenie
Negocjacje w XXI wieku. Teoria, praktyka i znaczenie
28,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Kultura a rynek. Vol. 2
[9788373636941]
28,35zł
Product unavailable

ed. Sławomir Partycki

Vol. 2
ISBN:
978-83-7363-694-1
Pages: 470
Format: B5
Year: 2008
Languages: Polish, Russian, English


CONTENTS

Vol. 2

Kultura, dystrybucja, konsumpcja

Felicjan Bylok, Kultura i konsumpcja we współczesnym społeczeństwie
Agnieszka Izabela Baruk, Czy opakowanie skutecznie spełnia rolę milczącego sprzedawcy?
Aнатолий Легчилин, Феномен «массовости» в условиях коммерциализации
Bиктор Крючковский, Елена Савчук, Mаркетинговый менеджмент в развитии национального и глобального рынков
Aneta Duda, Rola mitów w reklamowym dyskursie kultowych marek
Maria Sroczyńska, W stronę społeczeństwa konsumpcyjnego. Przypadek rytuału religijnego
Светлана Ляшко, Потребление как социальный процесс конструирования стиля и образа жизни
Наталья Якушина, Особенности потребительского поведения на рынке сотовой связи России
Jadwiga Gierczycka, Ochrona konsumenta w unii europejskiej
Grzegorz Adamczyk, Młodzieżowe style konsumpcji i ich społeczno-kulturowe uwarunkowania. Próba socjologicznej typologii na przykładzie badań empirycznychw Polsce, Niemczech i Korei południowej
Maria Miczyńska-Kowalska, Społeczeństwo konsumenckie jako rys kultury ponowoczesnej w ujęciu Zygmunta Baumana
Agnieszka Jeran, Konsument postmodernistyczny jako konsument marek
Wiesław Szopiński, Wiesława Kuźniar, Wpływ wybranych cech produktu na zachowanie konsumentana przykładzie miasta Tarnobrzeg
Grzegorz Węgrzyn, Kulturowy wymiar własności
Ryszard Tłuczek, Suwerenność państwa. Tożsamość narodowa. Społeczeństwo konsumpcyjne
Владимир Гулий, Нина Гулий, Александр Белый, Прогнозные оценки инвестиционной привлекательности отрасли
Elżbieta Szul, Spacerowanie - atrakcyjny sposób spędzania czasu wolnego?
Małgorzata Koszembar-Wiklik, Public relations i blogi - wizerunek organizacji niedochodowych
Sławomira Kamińska-Berezowska, Problemy tożsamości organizacji związkowych w branży górniczej
Валериу Мошняга, Денежные переводы трудовых мигрантов и их использование в Молдове
Александр Байков, Проблемы теории ценных бумаг в гражданском праве Латвии
Magdalena Borowiec, Rozumienie pieniądza w teorii systemów społecznych Niklasa Luhmanna
Wojciech Zagojski, Nowoczesne formy oszczędzania we współczesnym społeczeństwie
Anna Kulik, Życie na kredyt. Generowanie sztucznych potrzeb w społeczeństwie konsumpcyjnym
Czesław Kubasiewicz, Social lending czyli pożyczki społecznościowe
Andrzej Kowalczyk, Bezgotówkowe społeczeństwo - rzecz o urealnianiu fikcji
Сергей Игнатьев, Маркетинговый подход к повышению конкурентоспособности региона на примере Латгалии (Латвия)
Marta Bucholc, Religijna etyka braterstwa w zracjonalizowanym świecie
Elena Kucheryavaya, Budowanie wizerunku instytucji społeczeństwa obywatelskiego w społeczeństwie informacyjnym
Виктория Голубева, Некоторые аспекты внешнеторговых отношений в условиях глобализации
Marta Sikora, Reklama jako element kultury młodzieżowej - w świetle badań własnych
Marcin Kotras, Charakterystyka przywództwa politycznego w regionie łódzkim
Karolina Wojtasik, Emila Zoli magiczny świat konsumpcji
Григорий Никитин, Художественное образование в условиях рынка
Agnieszka Drewniak, Rozwój network marketingu szansą czy zagrożeniem dla współczesnych firm?
Olga Filipiak, Ruch konsumencki w Polsce
Krystyna Wróbel, Product placement jako przykład zastosowania perswazji peryferycznej w komunikacji marketingowej

Kultura a zmiany społeczno-gospodarcze


Danuta Walczak-Duraj, Specyfika kapitału społecznego kobiet wiejskich
Виктор Крючковский, Экспертиза деловой активности региона в условиях трудно прогнозируемых хозяйственных рисков
Владислав Волков, Понятие «этническое меньшинство» в латвийской социологии 1991-2007 годов
Bogdan Klepacki, Barbara Kusto, Kapitał ludzki we władzach samorządu gminnego - próba pomiaru
Ромуалдас Повилайтис, Культурная дифференциация литовского села в условиях рыночной экономики
Jan Duraj, Miejsce i rola spółdzielni socjalnej w rozwoju społecznym
Zofia Chyra-Rolicz, Spółdzielczość czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego na ziemiach polskich w XIX i XX w.
Jan Sikora, Agnieszka Wartecka-Ważyńska, Społeczno-ekonomiczne aspekty marginalizacji długotrwale bezrobotnych
Александр Ганчев, Изменяющаяся идентичность в замкнутых сообществах гастарбайтеров
Анжела Мокану, Совершенствование системы образования Республики Молдова в условиях перехода к рыночной экономике: социальные аспекты
Бахытгуль Мамыканова, Воздействие высшего технического образования как института культуры на социально экономические перемены в обществе (на материалах Республики Казахстан)
Елена Бобкова, Социализация молодежи в контексте модели социального действия
Ольга Бацилєва, Проблеми соціалізації студентської молоді у сучасних соціально-економічних умовах
Аста Стейкунене, Bыражение культуры молодежи Литвы в условиях трансформации экономики
Юрий Машошин, Мобильнотелефонная преступность - вызов современному обществу
Wioletta Knapik, Wiejska społeczność lokalna na tle globalizacji kulturowej
Gabriela Teresińska-Pruchniak, Rola czynników społecznych w rozwoju lokalnym i realizacji zadań samorządu lokalnego
Сергей Панков, Подходы к анализу социально-экономической и эколого-экономической устойчивости региона
Ewa Albińska, Organizacja funkcjonowania gminy zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego
Анатолий Белоусов, Татьяна Захарова, социально-экономические и экологические аспекты повышения региональной продовольственной безопасности(на примере ставропольского края)
Валерий Николаевский, Трудовая миграция из Украины: причины, тенденции, вызовы для социальной безопасности
Tomasz Jurkiewicz, Społeczny wymiar bezrobocia
Arkadiusz Przybyłka, Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego - efekty i wyzwania
Agnieszka Siedlecka, Samozaopatrzenie - metoda zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych wiejskich gospodarstw domowych na przykładzie województwa lubelskiego i mazowieckiego
Ніна Хумарова, Екологічна культура та освіта у забезпеченні збалансованого розвитку суспільства
Radosław Kisielewski, Kształtowanie produktów turystyki kulturowej na przykładzie Nałęczowa
Monika Torczyńska-Jarecka, Poczucie bezpieczeństwa socjalnego, ekonomicznego i prawnego w zmieniającym się społeczeństwie
Алексей Хумаров, Направления активизации интеграционных процессов в приморских регионах
Teresa Gądek-Hawlena, Dostępność transportowa i jej wpływ na poznanie odmienności kulturowych regionów
Dorota Tomczyszyn, Integracja społeczna osób niepełnosprawnych w ocenie mieszkańców powiatu bialskiego
Beata Szluz, Człowiek niepełnosprawny na rynku pracy - szanse i zagrożenia
Małgorzata Sawicka-Kujawa, Kultura ludowa i jej znaczenie dla kultury narodowej
Magdalena Czerniakiewicz-Kostecka, Kultura organizacyjna w systemie szkolnictwa na przykładzie Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie
Michał Wójcik, Cyfrowe nierówności a marginalizacja społeczna
Bartosz Abramowicz, Dialog społeczny i obywatelski - główne idee oraz Polskie doświadczenia i perspektywy
Sylwia Szajc, Community of practice - wprowadzanie innowacji, kapitał społeczny i wiedza organizacyjna
Piotr Zbigniew Bielski, Rolnictwo ekologiczne jako zawód i powołanie
Edyta Płaskonka, Finansowanie kultury w Polsce w ramach regionalnych programów operacyjnych na tle czynników rozwoju regionalnego oraz polityki kulturalnej Unii Europejskiej
Dawid Błaszczak, Zmiany ekonomiczne i globalizacja w nauczaniu Jana Pawła II i katolickiej nauki społecznej
Karol Fjałkowski, Kultura a historia społeczno-gospodarcza w ujęciu Douglassa C. Northa
Krystyna Leśniak-Moczuk, Uniwersalizacja kultury w wiejskiej społeczności lokalnej
Dariusz Dudzik, Skutki uboczne otwarcia rynków pracy w unii europejskiej
Ewa Augustyniak, Kultura organizacyjna szkoły wartości i postawy organizacji
Julita Kożuch, Biruta Skrętowicz, Wydatki publiczne na kulturę w latach 2001-2006
Paweł Kocoń, Kapitał społeczny a public relations
Светлана Хаминич, Kультура как приоритет качества образования
Zdzisław Zagórski, Struktura szans życiowych a transformacja postkomunistyczna (Wybrane aspekty problematyki)

This product was added to our catalog on Friday 13 June, 2008.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 750 of 1067 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Zmęczenie przewlekłe u nastolatków. Charakterystyka psychologiczna
$ Zmęczenie przewlekłe u nastolatków. Charakterystyka psychologiczna
Świadomość wychowawcza we współczesnej rodzinie
Świadomość wychowawcza we współczesnej rodzinie
Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 14
Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 14
$ Szkoła - edukacja i wychowanie
$ Szkoła - edukacja i wychowanie
Przemiany moralności polskich maturzystów w latach 1994-2009. Studium socjologiczne
Przemiany moralności polskich maturzystów w latach 1994-2009. Studium socjologiczne
Koinonia - urzeczywistnianie jedności Kościoła
Koinonia - urzeczywistnianie jedności Kościoła
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce