Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788373637016 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Osoba na scenie. Wokół koncepcji teatru Karola Wojtyły
Osoba na scenie. Wokół koncepcji teatru Karola Wojtyły
38,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Ku mariologii w kontekście. Vol. 1-3
[9788373637016]
52,50zł
Product unavailable

ed. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv

Part 1 - Mariologia
Soboru Watykańskiego II
Pawła VI
Jana Pawła II
ISBN: 978-83-7363-715-3
Pages: 374
Format: B5
Year: 2008
Language: Polish

Part 2 - Mariologia
teologów
kaznodziejów
ruchów odnowy
ISBN: 978-83-7363-716-0
Pages: 304
Format: B5
Year: 2008
Language: Polish

Part 3 - Mariologia
zakonów
sanktuariów
- ekumenizm
- varia
ISBN: 978-83-7363-717-7
Pages: 312
Format: B5
Year: 2008
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Część 1

Wykaz skrótów

Słowo o złotej trylogii

Mariologia Soboru Watykańskiego II

Grzegorz Gut OFMConv Polska recepcja mariologii Soboru Watykańskiego II na przykładzie pism ojca Apoloniusza Żynela OFMConv
Wiesław Koc OFMConv Polska recepcja nauki Soboru Watykańskiego II o pośrednictwie Maryi na podstawie "Rycerza Niepokalanej" z lat 1981-1994
Józef Kozłowski Nauka księdza Witolda Pietkuna o macierzyństwie duchowym i współodkupicielstwie Maryi w świetle soborowej Konsytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium
Janusz Kumała MIC Maryja jako eschatologiczna ikona Kościoła. Próba teologicznego komentarza do 60 numeru Konstytucji dogmatycznej o Kościele
Kazimierz Pek MIC Recepcja myśli Ojców Kościoła w mariologii II Soboru Watykańskiego
Przemysław Strażyński OFMConv Elementy mariologii Św. Ambrożego z Mediolanu w VIII rozdziale Lumen gentium
Ks. Jan Usiądek Błogosławiona w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Studium mariologicznego rozdziału Konstytucji dogmatycznej o Kościele Soboru Watykańskiego II


Mariologia Pawła VI

Ryszard Bogusz OFMConv Wartości życiowe kultu maryjnego w świetle adhortacji Pawła VI Marialis cultus
Zdzisław Dzido OFMConv Pneumahagijna zasada odnowy kultu maryjnego według adhortacji Pawła VI Marialis cultus
Paweł Konkol Teologiczno-duszpasterska problematyka polskiej pobożności maryjnej w świetle adhortacji apostolskiej Pawła VI Marialis cultus
Edward Sobolewski OFMConv Teologiczny model pobożności maryjnej w świetle adhortacji apostolskiej papieża Pawła VI Marialis cultus
Kazimierz Więsek OFMConv Chrystocentryczna zasada odnowy kultu maryjnego według adhortacji Pawła VI Marialis cultus


Mariologia Jana Pawła II

Mirosław Adaszkiewicz OFMConv Znaczenie listu apostolskiego Jan Pawa II Mulieris dignitatem dla duszpasterstwa maryjnego w Polsce
Jarosław Agaciński "Doświadczenie osób i wspólnot chrześcijańskich". Próba teologicznego komentarza do Redemptoris Mater
Anna Dąbrowska Maryj a w misterium Chrystusa według katechez środowych Jana Pawła II
Artur Florek Ireneuszowy temat Maryja - Nowa Ewa w świetle encykliki Redemptoris Mater Jana Pawła II
Karol Fromont Orędownictwo Chrystusa w świetle katechez środowych Jana Pawła II
Jarosław Jabłoński Matka Boża a naród polski według drukowanych kazań Karola Wojtyły: biskupa, kardynała, papieża
Leszek Kleszcz SDB Maryja wzorem chrześcijańskiego życia w nauczaniu Jana Pawła II w latach 1978-1985
Małgorzata Kopacz Macierzyńskie pośrednictwo Maryi w Duchu Świętym według encykliki Jana Pawła II Redemptoris Mater
Bogdan Kosztyła Ideowe obrazy Maryi w kazaniach Karola Wojtyły, biskupa i kardynała (1962-1978)
Bogusław Kowalski Elementy pneumatologicznej mariologii w encyklice Redemptoris Mater Jana Pawła II
Marek Kukier Maryja w tajemnicy paschalnej w świetle katechez środowych Jana Pawła II (od 06.09.1995 do 12.11.1997)
Halina Mackiewicz Św. Ludwika Marii Grigniona de Montfort i Jana Pawła II teologia oddania siebie Maryi
Wojciech Markowski Najświętsza Maryja Panna Matka Miłosierdzia w pismach księdza arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego w świetle encykliki Jana Pawła II Dives in misericordia
Jacenty Mastej Matka Odkupiciela i odkupionych w nauczaniu Jana Pawła II w czasie pielgrzymek do Ojczyzny
Zbigniew Boguchwał Orczyk OFM Czynny udział Maryi w dziele obiektywnego odkupienia według Jana Pawła II
Bogdan Osowski SVD Znaczenie encykliki Redemptoris Mater dla odnowy pobożności maryjnej
Monika Pająk Recepcja Redemptoris Mater wśród protestantów obszaru niemieckojęzycznego
Daniel Pliszka OFMConv Fiat Maryi według nauczania Jana Pawła II
Eugeniusz Różański OFMConv Maryja w tajemnicy krzyża (J 19,25-27) według Jana Pawła II
Beata Rudzińska CSFN Związek "zawierzenia" Maryi z konsekracją Chrystusowi w chrzcie według Karola Wojtyły, biskupa, kardynała i papieża
Artur Samsel Mariologia księdza Witolda Pietkuna w świetle encykliki Jana Pawła II Redemptoris Mater
Jan Sawczyński SDB Kult Maryi w świetle nauczania Jana Pawła II w latach 1978-1982
Ks. Wacław Siwak Maryja w tajemnicy wcielenia według Jana Pawła II
Jan Stelmach Kult Maryi w świetle nauczania Jana Pawła II w latach 1983-1985
Vitalie Vacula Biblijny obraz Maryi w środowych katechezach Jana Pawła II
Katarzyna Warmijak Jana Pawła II Redemptoris Mater a Hansa Asmussena Maria, dieMutter Gottes. Studium ekumeniczne
Ks. Tadeusz Zadykowicz Ideowe obrazy Maryi w encyklikach Jana Pawła II: Redemptor hominis, Dominum et vivificantem, Redemptoris Mater


Mariologia w syntezie: Soboru Watykańskiego II - Pawła VI - Jana Pawła II

Waldemar Kapusta SDB Pośrednictwo Maryi w Lumen gentium, Marialis cultus i Redemptoris Mater
Piotr Pawlik OFMConv Duch Święty a Maryja według adhortacji Pawła VI Marialis cultus i encykliki Jana Pawła II Redemptoris Mater
Gabriela Anna Polińska SMI Formacja w ruchu Dzieci Maryi w diecezji katowickiej w świetle adhortacji Pawła VI Marialis cultus i encykliki Jana Pawła II Redemptoris Mater


Część 2

Wykaz skrótów

Słowo o słowie teologów, kaznodziejów i ruchów odnowy na temat Maryi

Mariologia teologów

Elżbieta Adamiak Maryja w feministycznej teologii Cathariny Halkes
Grzegorz Krzysztof Bartosik OFMConv Dwa modele pośrednictwa maryjnego w późnych pismach (1935-1941) świętego Maksymiliana Marii Kolbego
Renata Błażkiewicz Problem obecności Maryi w kopii obrazu jasnogórskiego w świetle kazań peregrynacyjnych Stefana kardynała Wyszyńskiego
Piotr Bujnowski OFM Conv Problematyka maryjna w kazaniach o. Kasjana Korczyńskiego OFMConv (1784 r.)
Emilio Cardenas SM Maryjne itinerarium Wilhelma Józefa Chaminade'a, misjonarza Maryi (1761-1850)
Stanisław Chodara Ekumeniczne znaczenie mariologii Maxa Thuriana w książce Maryja, Matka Pana, figura Kościoła
Kinga - Helena Czaja CMBB Matka Bolesna według nauki o. Honorata Koźmińskiego, kapucyna (1829-1916)
Franciszek Czarnowski OFMConv Maryja w misterium wcielenia według wybranych kazań parafialnych Johna Henry'ego Newmana
Antoni Czerak Duchowe macierzyństwo Maryi wegług pism biskupa Józefa Sebastiana Pelczara (1842-1924)
Ks. Marek Gilski Mariologia kontekstualna św. Augustyna
Małgorzata Grzybek Maryjne posłanie bł. Urszuli Ledóchowskiej w świetle jego aktualności i w świetle posoborowego Magisterium Kościoła
Dariusz Harasimowicz OFMConv Pojęcie zbawczego pośrednictwa w świetle Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny św. Ludwika Marii Grignionade Montfort
Ks. Dariusz Kaliński Teologiczne tradycje nauki o Najświętszej Maryi Pannie w Kościele greckokatolickim na przykładzie pism arcybiskupa Andrzej a Szeptyckiego
Ks. Stanisław Kalisz Maryja w tajemnicy Chrystusa według artykułów "Ateneum Kapłańskiego" (1909-1980)
Czesław Kołpa OFM Conv Rola Najświętszej Maryi Panny w Bożej ekonomii zbawienia w świetle kazań Barnaby Kędzierskiego OFMConv (XVIII w.)
Krzysztof Kowalik SDB "Wejrzał na nicość swojej służebnicy". Doktora Marcina Lutra Komentarz do "Magnificat". Studium teologiczno-ekumeniczne
Michał Kozak MIC Kościół jako oblubienica według polskiego piśmiennictwa teologicznego z lat 1965-1985
Dariusz Kozłowski SDB Odnowa polskiej teologii pośrednictwa maryjnego po Soborze Watykańskim II
Franciszek Krasoń SDB Oddanie w macierzyńską niewolę Maryi według Listów pasterskich prymasa Wyszyńskiego
Gaudenty Alfons Kustusz OFM Problem odnowy mariologii w okresie posoborowym na przykładzie teologii niemieckiej w latach 1964-1974
Dariusz Kwiatkowski MIC Niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny według o. Stanisława Papczyńskiego (1631-1701)
Tadeusz Lewandowski Dogmatyczne podstawy kultu Matki Bożej w nauce biskupa Antoniego Pawłowskiego
Danuta Mastalska Teologiczny obraz Maryi w polskich kazaniach Antoniego Węgrzynowicza OFM (1658-1721)
Ks. Antoni Nadbrzeżny Od Matki odkupienia do Matki wszystkich wierzących. Mariologia Edwarda Schillebeeckxa
Kazimierz Pek MIC "Per Spiritum ad Mariam". Implikacje mariologiczne pneumatologii Y. Congara
Maciej Rojek OFMConv Antropologiczne i eklezjologiczne założenia odnowy kultu maryjnego według Wolfganga Beinerta
Stanisław Serafin OFMConv Oddanie się Najświętszej Maryi Pannie według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort w kontekście katolickiej teologii chrztu
Ks. Adam Skwarczyński Duch Święty a Maryja w ujęciu Sergiusza Bułgakowa i św. Maksymiliana Kolbego
Piotr Szpyt Ks. Dominik Bialic (1987) jako mariolog
Krystian Ternka Maryja w dramatycznej teologii Hansa Ursa von Balthasara
Ks. Edward Wołos Najświętsza Maryja Panna w świetle kazań ks. bpa Karola Józefa Fischera (1931)
Ks. Wojciech Życiński SDB Johna Henry'ego Newmana teoria rozwoju doktryny mariologicznej


Mariologia kaznodziejów

Ks. Józef Czapiewski Pośrednictwo Maryi według kazań dla dorosłych w kwartalniku "Współczesna Ambona"
Andrzej Juszczęć Maryja a Kościół w świetle kazań na święto Matki Kościoła zamieszczonych w "Bibliotece Kaznodziejskiej" (1972-1992)
Kazimierz Misiaszek SDB Pośrednictwo Matki Bożej według "Biblioteki Kaznodziejskiej" i "Współczesnej Ambony" (1957-1970)
Andrzej Tabor Misterium niepokalanego poczęcia w kazaniach publikowanych na tę uroczystość na łamach "Biblioteki Kaznodziejskiej" w latach 1966-1986
Ks. Józef Wrzosek Maryja jako wzór życia chrześcijańskiego w kazaniach Wielkiej Nowenny drukowanych w "Bibliotece Kaznodziejskiej"


Mariologia ruchów odnowy

Zbigniew Byczkowski OFMConv Znaczenie doświadczeń ruchu Światło-Życie dla aggiornamento apostolatu maryjnego Rycerstwa Niepokalanej
Zbigniew Grygorcewicz MIC Maryja w katechezie wspólnot neokatechumenalnych
Wacław Pokrzywnicki MIC Maryja-Matka jedności. Teologiczna ikona fokolarinów


Część 3

Wykaz skrótów

Od redaktora

Mariologia zakonów

Wiesław Ciemięga OFMConv Maryja w świetle Wczesnych Źródeł Franciszkańskich
Maria Kaszyca Maryjny rys duchowości Zgromadzenia Sióstr św. Dominika
Henryk Komenda SDB Salezjańskie aspekty kultu Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
Jadwiga Majewska Maryjny rys duchowości Zgromadzenia Sług Jezusa
Adam Sikorski MIC Problem chrystotypiczności i eklezjotypiczności maryjnego charyzmatu Księży Marianów
Emilia Strzelczyk Obraz Chrystusa w tekstach maryjnych o. Anzelma Gadka OCD (1884-1969), założyciela Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Maria Sułkowska Sł. BDNP Maryjny rys duchowości Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich


Mariologia sanktuariów

Grzegorz Boraczewski Koronacja obrazu Matki Bożej Różanostockiej i jej znaczenie dla życia religijnego
Jan Kozak Kult Matki Boskiej Pocieszenia w Krypnie
Ryszard Kozioł Teologiczno-duszpasterska problematyka praktyk religijnych w sanktuarium różanostockim w świetle adhortacji Pawła VI Marialis Quitus
Wojciech Michniewicz Kult Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie koło Wasilkowa
Jana Moricovâ Matka Boża Siedmiobolesna - patronka Słowacji. Teologia i kult
Antoni Paniczko Koronacja Matki Bożej Krypniańskiej ijej znaczenie dla życia religijnego
Andris Sevels MIC Kult Matki Bożej Agłońskiej
Tatiana Skiemska Sanktuarium Królowej Pokoju w Oziornym
Krzysztof Staniek Teologia kazań wygłoszonych w czasie koronacji obrazów i figur Matki Bożej w Polsce w II połowie XX wieku
Sergiy Yakubovskyy MIC Kult Matki Bożej Latyczowskiej
Marcin Zarębski Teologiczna ikona Chrystusa w orędziach Maryi Królowej Pokoju z Medjugorie


Mariologia - ekumenizm

Anatolij Kłak MIC Teologiczny obraz Maryi w tekstach prawosławnych antologii "Beatam me dicent"
Józef Majewski Nowotestamentalny obraz Matki Pana według katolicko-luterańskiego dialogu w USA
Marek Mioduszewski OFMConv Zagadnienia mariologiczne w "Tygodniku Podlaskim" i w miesięczniku "Cerkiewny Wiestnik"
Bernard Morawski OFMCap Ekumeniczne deklaracje na Międzynarodowych Kongresach Mariologicznych Rzym '75,Saragossa '79,Malta '83,Kevelaer '87
Paweł Naumowicz MIC Maryja polskich ewangelików. Dogmatyczno-ekumeniczne studium wybranych ewangelickich czasopism w Polsce (1955-1995)
Ryszard Obarski Mariologiczne implikacje teologicznej metody Grupy z Dombes
Adam Stankiewicz MIC Zaśnięcie i wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny według Katechizmu Kościoła Prawosławnego i Katechizmu Kościoła Katolickiego
Maciej Zachara MIC Maryja w dialogu katolicko-ewangelickim według pism Ecumenical Society of the Blessed Virgin Mary


Mariologia - varia

Małgorzata Baran Modlitwa różańcowa. Próba systematyzacji form
Ks. Edward Białogłowski Recepcja apokryfów w mariologicznych fragmentach Rozmyślania przemyskiego
Kazimierz Darowski Teologiczna analiza współczesnych polskich pieśni maryjnych
Kazimierz Fiedeń MSF Stan badań nad maryjną pobożnością ludową w Polsce (1957-1980)
Emil Galio MIC Teologiczna ikona Maryi w tradycyjnych pieśniach słowackich
Karol Matlok MIC Teologia wstawiennictwa w oracjach Zbioru Mszy o Najświętszej Maryi Pannie
Rafał Rozmus Obraz Chrystusa w czytankach majowych (1950-2000)
Ks. Wojciech Różyk "Objawienia" Marii Franciszki Kozłowskiej według rękopisu z Archiwum Watykańskiego. Studium teologiczne
Piotr Rymarowicz Teologiczne ikony Maryi w listach pasterskich Episkopatu Polski (1946-1988)


Aneksy

Aneks 1 Chronologiczny wykaz prac z mariologii pisanych pod kierunkiem S. C. Napiórkowskiego OFMConv
Aneks 2 Alfabetyczny wykaz prac z mariologii pisanych pod kierunkiem S. C. Napiórkowskiego OFMConv
Indeks osobowy
Indeks rzeczowy

This product was added to our catalog on Friday 30 April, 2010.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 731 of 1067 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 12
Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 12
Duch Święty - Kościół - Człowiek. Tom II - Kościół domem
Duch Święty - Kościół - Człowiek. Tom II - Kościół domem
Inspiratorki - liderki - założycielki. Aktywność przedstawicielek katiolickich wspólnot i ruchów kobiecych w Polsce (1805-1963). T. 1 - Leksykon biograficzny
Inspiratorki - liderki - założycielki. Aktywność przedstawicielek katiolickich wspólnot i ruchów kobiecych w Polsce (1805-1963). T. 1 - Leksykon biograficzny
Inspiratorki - liderki - założycielki. Aktywność przedstawicielek katiolickich wspólnot i ruchów kobiecych w Polsce (1805-1963). T. 2 - Antologia pism
Inspiratorki - liderki - założycielki. Aktywność przedstawicielek katiolickich wspólnot i ruchów kobiecych w Polsce (1805-1963). T. 2 - Antologia pism
Współczesne oblicza seksualności
Współczesne oblicza seksualności
Prawa Człowieka. W 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Prawa Człowieka. W 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce